Postup : 2015/0080(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0365/2015

Předložené texty :

A8-0365/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0036

ZPRÁVA     ***I
PDF 729kWORD 118k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí mechanismus proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí mechanismus proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0155),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0091/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0365/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Zpráva obsahuje mimo jiné informace o uplatňování mechanismu proti obcházení.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda o přidružení uzavřená mezi EU a Gruzií zahrnuje takzvaný mechanismus proti obcházení opatření, který stanoví možnost znovu zavést celní sazbu podle doložky nejvyšších výhod, pokud dovoz některých zemědělských produktů z Gruzie překročí určitou hranici bez řádného odůvodnění jejich přesného původu. Aby bylo možné mechanismus proti obcházení opatření použít, je nezbytné zavést do vnitřního právního řádu EU nástroj ve formě nařízení Evropského parlamentu a Rady.

U produktů uvedených v příloze II-C dohody je stanoven průměrný roční objem a vztahuje se na ně mechanismus proti obcházení opatření uvedený v článku 27 dohody. V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se objemu dovozu jedné nebo více kategorií produktů, který v kterémkoli roce počítáno od 1. ledna dosáhne objemu uvedeného v příloze II-C dohody, a pokud neobdrží z Gruzie řádné odůvodnění, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v navrhovaném nařízení. Komise může buď rozhodnout o dočasném pozastavení preferenční celní sazby na daný produkt nebo produkty, nebo stanovit, že takové pozastavení není vhodné. Dočasné pozastavení preferenční celní sazby lze použít nejvýše po dobu šesti měsíců od data zveřejnění příslušného rozhodnutí o jejich pozastavení.

Zpravodaj zdůrazňuje, že navrhované nařízení zavádí do praxe příslušná ustanovení Dohody o přidružení EU–Gruzie, k níž Evropský parlament dal svůj souhlas dne 18. prosince 2015. Přijetí navrhovaného nařízení je nezbytné k posílení povinností Gruzie, které vyplývají z ustanovení dohody o mechanismu proti obcházení, který má v případě potřeby chránit producenty z EU.

Zpravodaj rovněž vítá povinnost podávání zpráv, kterou tento návrh stanovuje Komisi a podle níž Komise předkládá spoluzákonodárcům výroční zprávu o provádění uvedeného nařízení, kterou následně zveřejní. Evropský parlament může pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého věcně příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním tohoto nařízení. Zpravodaj se domnívá, že toto podávání zpráv přispěje k parlamentní kontrole provádění společné obchodní politiky Komisí a rovněž zvýší její transparentnost.

Navrhovaný pozměňovací návrh k návrhu Komise má za cíl sjednotit znění nařízení se zněním Dohody o přidružení EU–Gruzie. Pozměňovací návrh podrobněji rozvádí náležitosti v souvislosti s povinností podávání zpráv, která je stanovena Komisi, aby bylo výslovně uvedeno uplatňování mechanismu proti obcházení.

Tento pozměňovací návrh má technický a upřesňující charakter a neměl by bránit urychlenému dokončení legislativního postupu.

14.10.2015

STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí mechanismus proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Navrhovatel: Momchil Nekov

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií (EU) a Gruzií (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 27. června 2014 a Evropský parlament s ní vyslovil souhlas dne 18. prosince 2014 a je prozatímně uplatňována ode dne 1. září 2014.

Dohoda zavádí ambiciózní preferenční obchodní režim mezi oběma stranami, známý jako prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA). Dohoda byla vyjednána na základě stejného přístupu, jaký byl použit při jednáních, která probíhala současně s ostatními zeměmi v regionu, jako např. s Moldavskem a Arménií (Arménie opustila myšlenku uzavřít tuto dohodu s EU a místo toho podepsala obchodní dohodu s Ruskem).

EU je v současné době hlavním obchodním partnerem Gruzie. V současné době obchoduje Gruzie z 27,2 % s EU (sousedící Turecko a Ázerbájdžán jsou na 2. a 3. místě). Na druhé straně představuje obchod s Gruzií 0,1 % celkového obchodu EU, a to v celkové hodnotě 2,6 miliardy EUR v roce 2014. Pokud jde o zemědělské produkty, jsou hlavními produkty dováženými do EU z Gruzie čerstvé nebo sušené lískové ořechy, minerální vody a víno. EU do Gruzie vyváží především zpracované zemědělské produkty (jako jsou destiláty a jiné potravinové přípravky), jakož i mléčné výrobky.

Níže uvedená tabulka obsahuje statistické údaje o zemědělských dovozech z Gruzie do EU v letech 2009–2014.

DOVOZ z GRUZIE do EU 28

x 1.000.000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Průměr za období 2009–2014

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY [v mil. EUR]

41

49

80

70

102

130

79

ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY [v mil. EUR]

5

9

9

18

21

25

15

VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY [v mil. EUR] 

46

58

89

88

123

155

93

ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY / VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

VEŠKERÉ KOMODITY CELKEM [v mil. EUR]

509

556

581

559

639

631

579

VŠECHNY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY / VEŠKERÉ KOMODITY CELKEM

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

Dohoda obsahuje v článku 27 tzv. „mechanismus proti obcházení“, který poskytuje možnost znovu zavést celní sazbu podle doložky nejvyšších výhod, pokud dovozy některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Gruzie (uvedených v příloze II-C) překročí určitou hranici (průměrný roční objem dovozů) bez řádného odůvodnění jejich přesného původu.

Příloha II-C této dohody obsahuje seznam konkrétního zboží zahrnutého do následujících kategorií produktů a jejich příslušné spouštěcí objemy (v tunách): hovězí, vepřové a skopové maso (4 400 t), drůbeží maso (550 t), mléčné výrobky (1 650 t), vejce ve skořápce (6 000 t), vejce a vaječné albuminy (330 t), houby (220 t), obiloviny (200 000 t), slad a pšeničný lepek (330 t), škrob (550 t), cukry (8 000 t), otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (2 200 t), kukuřice cukrová (1 500 t), zpracovaný cukr (6 000 t), zpracované obiloviny (3 300 t) a cigarety (500 t).

Podle dostupných informací žádný z dovozů v rámci šetření zkoumajícího obcházení předpisů nepřesahoval více než 1 tunu, a to ať už v roce 2014 či ve stávajícím roce. V roce 2015 až do dnešního dne se míry plnění pro dovoz z Gruzie do Unie, v rámci šetření zkoumajícího obcházení předpisů, nacházejí u všech kategorií výrobků pod 1 %.

Avšak začlenění „doložky o obcházení“ je nutné, aby se zabránilo dovozům negruzínských produktů do Unie přes Gruzii, jež by využívaly výhod ustanovení dohody, a zejména, aby se zabránilo tomu, aby země, které mají uzavřenou dvoustrannou dohodu o volném obchodu s Gruzií, například Turecko a země seskupení EUROPMED, používaly dohodu s Unií za účelem obcházení „pravidel původu“. Toto ustanovení rovněž slouží jako mechanismus na ochranu gruzínských výrobců proti možnému zneužití a bezprecedentní konkurenci ze strany negruzínských výrobců.

Zpravodaj podporuje návrh Komise, pokud jde o začlenění do právních předpisů Unie příslušné části sjednaného znění dohody, a stanoví postupy, aby bylo zajištěno její účinné uplatňování s cílem předejít možným negativním dopadům na trh Unie.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby vzal v úvahu následující pozměňovací návrh:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Text proposed by the Commission

Amendment

(8) Aby se předešlo negativnímu dopadu na trh Unie v důsledku zvýšení dovozu, Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to v řádně odůvodněných případech, které se týkají dočasného pozastavení preferenčních celních sazeb v rámci mechanismu proti obcházení opatření stanoveném dohodou, vyžadují závažné naléhavé důvody,

(8) Aby se předešlo negativnímu dopadu na trh Unie v důsledku zvýšení dovozu výrobků z Gruzie, které jdou nad rámec objemu uvedeného v příloze II-C smlouvy, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to v řádně odůvodněných případech, které se týkají dočasného pozastavení preferenčních celních sazeb v rámci mechanismu proti obcházení opatření stanoveného dohodou, vyžadují závažné naléhavé důvody,

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Provádění mechanismu proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

Referenční údaje

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

27.4.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

27.4.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Momchil Nekov

19.5.2015

Datum přijetí

13.10.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Provádění mechanismu proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

Referenční údaje

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Datum předložení EP

14.4.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

27.4.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Datum přijetí

10.12.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Datum předložení

14.12.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí