Menetlus : 2015/0080(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0365/2015

Esitatud tekstid :

A8-0365/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0036

RAPORT     ***I
PDF 558kWORD 272k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Gabrielius Landsbergis

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0155),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile(C8-0091/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0365/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Aruanne sisaldab muu hulgas teavet dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi kohaldamise kohta.

SELETUSKIRI

ELi ja Gruusia vaheline assotsieerimisleping sisaldab nn dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab kehtestada uuesti enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära, kui teatavate põllumajandustoodete import Gruusiast ületab teatava künnise ilma nõuetekohase põhjenduseta toodete täpse päritolu kohta. Selleks et luua ELi õiguskorras vajalik vahend, mis võimaldaks kohaldada dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, on vaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust.

Lepingu II-C lisas loetletud toodete impordile, mille suhtes kohaldatakse lepingu artikli 27 kohast dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, on määratud keskmine aastane impordikogus. Nõuetekohaselt põhjendatud eriti kiireloomulistel juhtudel seoses ühe või mitme tooteliigiga, mis saavutavad mingil aastal lepingu II-C lisas osutatud impordimahu, kusjuures aasta alguseks loetakse 1. jaanuari, ning saamata Gruusialt selle kohta kindlat põhjendust, võtab komisjon vastu viivitamata kohaldatava rakendusakti vastavalt kavandatud määruses osutatud menetlusele. Komisjon võib otsustada asjaomasele tootele või toodetele kehtestatud soodustollimaksu ajutiselt peatada või otsustada, et selline peatamine ei ole asjakohane. Soodustollimaksu ajutist peatamist on võimalik kohaldada kuni kuueks kuuks alates soodustollimaksu peatamise otsuse avaldamise kuupäevast.

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et kavandatava määrusega viiakse ellu ELi ja Gruusia vahelise assotsieerimislepingu vastavad sätteid, millele Euroopa Parlament andis oma nõusoleku 18. detsembril 2014. Kavandatava määruse vastuvõtmine on vajalik, et jõustada lepingu dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise sätetest tulenevad Gruusia kohustused ja kaitsta vajaduse korral ELi tootjaid.

Raportöör väljendab ühtlasi heameelt ettepanekus sätestatud komisjoni aruandekohustuse üle, mille kohaselt komisjon peab esitama kaasseadusandjatele iga-aastase aruande määruse kohaldamise ja rakendamise kohta ning selle seejärel avalikustama. Euroopa Parlament võib kutsuda komisjoni esindaja pädeva parlamendikomisjoni erakorralisele koosolekule tutvustama ja selgitama määruse rakendamisega seotud küsimusi. Raportöör on seisukohal, et selline aruandlus aitab kaasa komisjoni poolt rakendatava ühise kaubanduspoliitika parlamentaarsele analüüsile ning selles osas suurema läbipaistvuse saavutamisele.

Komisjoni ettepanekusse kavandatava muudatusettepaneku eesmärk on ühtlustada määruse sõnastus ELi ja Gruusia vahelise assotsieerimislepingu sõnastusega. Selles rõhutatakse üksikasjalikumalt komisjoni aruandekohustust, et tuua eraldi välja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi kohaldamine.

See muudatusettepanek on tehnilist ja selgitavat laadi ning ei tohiks takistada seadusandliku menetluse kiiret lõpuleviimist.

14.10.2015

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Arvamuse koostaja: Momchil Nekov

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu (EL) ja Gruusia vaheline assotsieerimisleping (edaspidi „leping”) kirjutati alla 27. juunil 2014, Euroopa Parlament kiitis selle heaks 18. detsembril 2014 ja lepingut on ajutiselt kohaldatud alates 1. septembrist 2014.

Lepinguga on kehtestatud poolte vahel kõrgete nõudmistega sooduskaubandusrežiim: põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond. Läbirääkimised toimusid samadel põhimõtetel, nagu samal ajal teiste selle piirkonna riikide, näiteks Moldova ja Armeeniaga (viimane loobus lepingu sõlmimisest ELiga, allkirjastades selle asemel kaubanduslepingu Venemaaga) peetud läbirääkimised.

EL on praegu Gruusia peamine kaubanduspartner. Hetkel toimub 27,2% Gruusia kaubavahetusest ELiga (2. ja 3. kohal on vastavalt naaberriigid Türgi ja Aserbaidžaan). Teisalt moodustab kaubavahetus Gruusiaga 0,1% kogu ELi kaubandusest ning selle koguväärtus oli 2014. aastal 2,6 miljardit eurot. Põllumajandustooteid silmas pidades on ELi peamised impordiartiklid Gruusiast värsked ja kuivatatud sarapuupähklid, mineraalvesi ja vein. EL ekspordib Gruusiasse peamiselt töödeldud põllumajandustooteid (näiteks kange alkohol ja toiduained) ning piimatooteid.

Alljärgnevas tabelis on esitatud statistika ELi põllumajandustoodete impordi kohta Gruusiast aastatel 2009–2014.

ELi 28 liikmesriigi import Gruusiast

x 1 000 000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009–2014 keskmine

PÕLLUMAJANDUSTOOTED [mln €]

41

49

80

70

102

130

79

TÖÖDELDUD PÕLLUMAJANDUSTOOTED [mln €]

5

9

9

18

21

25

15

KÕIK PÕLLUMAJANDUSTOOTED [mln €] 

46

58

89

88

123

155

93

TÖÖDELDUD PÕLLUMAJANDUSTOOTED / KÕIK PÕLLUMAJANDUSTOOTED

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

KÕIK KAUBAD KOKKU [mln €]

509

556

581

559

639

631

579

KÕIK PÕLLUMAJANDUSTOOTED / KÕIK KAUBAD KOKKU

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

Lepingu artikkel 27 sisaldab nn dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab taaskehtestada enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära, kui teatavate Gruusia päritolu põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete (loetletud lisas II-C) import ületab kindla künnise (impordi keskmine maht aastas) ilma nõuetekohase selgituseta nende täpse päritolu kohta.

Lepingu lisas II-C on loetletud järgmiste tooteliikide alla kuuluvad määratletud kaubad ja nende käivituskogused (tonnides): looma-, sea- ja lambaliha (4400 t), linnuliha (550 t), piimatooted (1650 t), koorega munad (6000 t), munad ja albumiinid (330 t), seened (220 t), teravili (200 000 t), linnased ja nisugluteen (330 t), tärklised (550 t), suhkrud (8000 t), klii, pebred ja muud töötlusjäägid (2200 t), suhkrumais (1500 t), töödeldud suhkur (6000 t), töödeldud teravili (3300 t) ja sigaretid (500 t).

Olemasoleva teabe kohaselt ei ületanud ühegi dumpinguvastastest meetmete kohaldamisalasse jääva artikli import ei 2014. aastal ega ka käesoleva aasta praeguseks hetkeks 1 tonni. 2015. aasta käesolevaks hetkeks jäävad dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidumise vältimiseks kehtestatud liidu impordi normmäärad Gruusiast kõikide tooteliikide puhul alla 1%.

Sellele vaatamata on kõrvalehoidumise klausli kaasamine vajalik selleks, et vältida väljastpoolt Gruusiat pärit toodete importimist liitu läbi Gruusia, kasutades lepingu sätete hüvesid, ning et vältida iseäranis olukorda, kus Gruusiaga kahepoolse vabakaubanduslepingu sõlminud riigid, näiteks Türgi ja EUROMED riigid, kasutavad Euroopa Liiduga sõlmitud lepingut päritolureeglite nõuetest kõrvalehoidmiseks. Kõnealune klausel toimib ühtlasi mehhanismina, mis kaitseb Gruusia tootjaid võimaliku kuritarvitamise ja väljastpoolt Gruusiat pärit tootjate enneolematu konkurentsi eest.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut, kuna sellega kaasatakse liidu õigusesse läbirääkimiste tulemusena vastu võetud lepingu teksti olulised osad ning kehtestatakse selle tõhusa kohaldamise tagamiseks menetlus, mis aitab vältida võimalikku negatiivset mõju liidu turule.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmist muudatusettepanekut:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks, et vältida impordi suurenemise negatiivset mõju liidu turule, peaks komisjon nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui seda nõuavad eriti kiireloomulised asjaolud, vastu võtma viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, mis käsitlevad soodustariifide ajutist peatamist lepingus sätestatud dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi raames,

(8) Selleks, et vältida Gruusiast lepingu II-C lisas osutatud mahtu ületava toodete impordi suurenemise negatiivset mõju liidu turule, peaks komisjon nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui seda nõuavad eriti kiireloomulised asjaolud, vastu võtma viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, mis käsitlevad soodustariifide ajutist peatamist lepingus sätestatud dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi raames,

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi (mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist) rakendamine

Viited

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

27.4.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

AGRI

27.4.2015

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Momchil Nekov

19.5.2015

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi (mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist) rakendamine

Viited

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.4.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

27.4.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Esitamise kuupäev

14.12.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika