Eljárás : 2015/0080(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0365/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0365/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0036

JELENTÉS     ***I
PDF 649kWORD 283k
14.12.2015
PE 571.429v01-00 A8-0365/2015

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0155 – C8‑0091/2015 – 2015/0080(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Gabrielius Landsbergis

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0155 – C8‑0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0155),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0091/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0365/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A jelentésnek többek között információkat kell tartalmaznia a kijátszásellenes mechanizmus alkalmazására vonatkozóan.

INDOKOLÁS

Az EU–Grúzia társulási megállapodás ún. kijátszásellenes mechanizmust foglal magába, amely arról rendelkezik, hogy lehetőség van a legnagyobb kedvezményes vámtétel visszaállítására, amennyiben a Grúziából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatala meghalad egy bizonyos határt, és ezek pontos származására nem adnak megfelelő indoklást. Az Európai Parlament és a Tanács rendeletére van szükség ahhoz, hogy az EU belső jogszabályaiba bevezessék a kijátszásellenes mechanizmus alkalmazásához szükséges eszközt.

A megállapodás II-C. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozóan – melyek a megállapodás 27. cikkében meghatározott kijátszásellenes mechanizmus hatálya alá tartoznak – átlagos éves behozatali mennyiséget határoztak meg. A megállapodás II-C. mellékletében meghatározott mennyiséget bármely év január elsejétől számítva elérő egy vagy több termékkategória behozatali mennyiségével kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben, és amennyiben Grúzia nem szolgált megalapozott indoklással, a Bizottság azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktust fogad el a javasolt rendeletben meghatározott eljárás szerint. A Bizottság határozhat úgy , hogy átmenetileg felfüggeszti az érintett termék(ek)re vonatkozó preferenciális vámot, vagy úgy, hogy nem alkalmazandó ilyen felfüggesztés. A preferenciális vám felfüggesztésének hatálya legfeljebb a preferenciális vám felfüggesztésére irányuló határozat közzétételétől számított hat hónapig tarthat.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a javasolt rendelet átülteti a gyakorlatba az Európai Parlament által 2015. december 18-án jóváhagyott EU–Grúzia társulási megállapodás vonatkozó rendelkezéseit. A javasolt rendelet elfogadása szükséges ahhoz, hogy érvényesíteni lehessen Grúziának a megállapodás kijátszásellenes mechanizmusra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott kötelességeit, ezáltal szükség esetén védve az európai termelőket.

Az előadó üdvözli továbbá a Bizottságnak a javaslatban megfogalmazott jelentési kötelezettségét, amely szerint a Bizottság a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló éves jelentést nyújt be a társjogalkotóknak, amelyet ezt követően nyilvánosságra hoznak. Az Európai Parlament meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést. Az előadó szerint ez a jelentéstétel növeli a közös kereskedelempolitika Bizottság általi végrehajtása feletti parlamenti felügyeletet, valamint annak átláthatóságát.

A fenti megfontolások fényében az előadó javasolja, hogy az Európai Parlament módosítások nélkül fogadja el a Bizottság javaslatát.

16.10.2015

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0155 – C8‑0091/2015 – 2015/0080(COD))

A vélemény előadója: Momchil Nekov

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió (EU) és Grúzia közötti társulási megállapodást 2014. június 27-én írták alá, 2014. december 18-án az Európai Parlament megadta egyetértését, és 2014. szeptember 1-jétől került sor ideiglenes alkalmazására.

A megállapodás nagyra törő preferenciális kereskedelmi rendszert – úgynevezett „mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget” – vezet be a két fél között. A tárgyalások során ugyanazt a megközelítést követték, mint a régió más országaival, például Moldovával és Örményországgal párhuzamosan folytatott tárgyalások esetében is (Örményország később elvetette ilyen megállapodás megkötését az EU-val, ehelyett inkább Oroszországgal írt alá kereskedelmi megállapodást).

Az EU jelenleg Grúzia fő kereskedelmi partnere. Grúzia kereskedelmi forgalmának jelenleg 27,2%-át az EU-val bonyolítja le (ezután következik a szomszédos Törökország, majd Azerbajdzsán). Másrészről az Európai Unió teljes kereskedelmi volumenében a Grúziával folytatott kereskedelem 0,1%-ot képvisel, ez 2014-ben 2,6 milliárdnak felelt meg. A mezőgazdasági termékek tekintetében a Grúziából az EU-ba exportált fő termékek a friss vagy szárított mogyorók, ásványvizek és bor. Az EU főként feldolgozott mezőgazdasági termékeket exportál Grúziába (alkoholos italokat és élelmiszer-készítményeket), valamint tejtermékeket.

Az alábbi táblázat statisztikai adatokat tartalmaz az EU Grúziából származó mezőgazdaságai behozatalairól a 2009–2014 közötti időszakban.

AZ EU28 BEHOZATALAI GRÚZIÁBÓL

x 1.000.000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009-2014 közötti átlag

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK (millió euró)

41

49

80

70

102

130

79

FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK (millió euró)

5

9

9

18

21

25

15

ÖSSZES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉK (millió euró)

46

58

89

88

123

155

93

A FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ARÁNYA AZ ÖSSZES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKHEZ KÉPEST

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

VALAMENNYI ÁRUCIKK ÖSSZESEN (millió euró)

509

556

581

559

639

631

579

AZ ÖSSZES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉK ARÁNYA AZ ÖSSZES ÁRUCIKKHEZ KÉPEST

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

A megállapodás 27. cikke úgynevezett „kijátszásellenes mechanizmust” tartalmaz, amely lehetőséget biztosít a legnagyobb kedvezményes vámtétel visszaállítására, ha bizonyos mezőgazdasági termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek (ezek listája a II-C. mellékletben szerepel) Grúziából történő behozatala meghalad egy meghatározott küszöböt (a behozatalok éves átlaga tekintetében) anélkül, hogy e termékek pontos származása megfelelően alá lenne támasztva.

A megállapodás II-C. melléklete pontosan felsorolja, hogy mely kategóriákba sorolt árucikkek tartoznak e rendelkezés hatálya alá, valamennyi esetében megjelölve a küszöbértékeket is (tonnában): marha-, sertés- és juhhús (4400 t), baromfihús (550 t), tejtermékek (1650 t), tojás héjában (6000 t), tojástermékek és albuminok (330 t), gomba (220 t), gabona (200 000 t), maláta és búzasikér (330 t), keményítő (550 t), cukor (8000 t), korpa, korpás liszt és más maradék (2200 t), csemegekukorica (1500 t), feldolgozott cukor (6000 t), gabonafélék feldolgozva (3300 t) és cigaretta (500 t).

A rendelkezésre álló információk szerint a behozatalok a kijátszásellenes mechanizmus hatálya alá eső termékkategóriák egyikében sem haladták meg az 1 tonnát sem 2014-ben, sem mindezidáig a folyó évben. Az Unió Grúziából származó behozatalai 2015-ben (a jelenlegi adatok szerint) a kijátszásellenes mechanizmus hatálya alá eső termékkategóriákba sorolt termékek tekintetében az összesített megengedett legmagasabb mennyiség 1%-át sem teszik ki.

A „kijátszásellenes záradék” megállapodásban való szerepeltetésére mindazonáltal szükség van annak elkerülése érdekében, hogy nem Grúziából származó termékek Grúzián keresztül, a megállapodás szerinti kedvezményeket élvezve juthassanak be az Unióba, és különösen el kell kerülni azt, hogy azok az országok, amelyek kétoldalú szabadkereskedelmi egyezményeket kötöttek Grúziával – például Törökország és az EUROPMED országok – kihasználhassák az Unióval kötött megállapodást a származási szabályok megkerülésére. E záradék egyúttal védelmi mechanizmusként is szolgál a grúz termelők számára a fent nevezett lehetséges visszaélésekkel, valamint a Grúzián kívüli termelők jelentette példátlan méretű versennyel szemben.

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, mivel az a megállapodás megtárgyalt szövegének érdemleges részeit építi be az uniós jogba, valamint eljárásokat rögzít a megállapodás hatékony alkalmazásának szavatolása érdekében, megelőzendő, hogy a megállapodás negatív hatást gyakorolhasson az uniós piacra.

******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosítást:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Amendment

(8) A behozatal növekedéséből adódóan az uniós piacot érintő kedvezőtlen hatás megelőzése érdekében a Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat kell elfogadnia, amennyiben ez rendkívül sürgős okokból szükséges, azokban a kellően indokolt esetekben, amikor a megállapodásba foglalt kijátszásellenes mechanizmus értelmében ideiglenesen felfüggesztendők a preferenciális vámtarifák,

(8) A Grúziából származó, a megállapodás II. mellékletében megállapított termékmennyiséget meghaladó behozatalból adódóan az uniós piacot érintő kedvezőtlen hatás megelőzése érdekében a Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat kell elfogadnia, amennyiben ez rendkívül sürgős okokból szükséges, azokban a kellően indokolt esetekben, amikor a megállapodásba foglalt kijátszásellenes mechanizmus értelmében ideiglenesen felfüggesztendők a preferenciális vámtarifák,

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA

FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő, a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

27.4.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

27.4.2015

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Momchil Nekov

19.5.2015

Az elfogadás dátuma

13.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő, a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.4.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

27.4.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Benyújtás dátuma

14.12.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat