Procedūra : 2015/0080(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0365/2015

Pateikti tekstai :

A8-0365/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0036

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 777kWORD 285k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarime nustatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas

(COM(2015) 0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Gabrielius Landsbergis

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarime nustatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas

(COM(2015) 0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0155),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0091/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8–0365/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Ataskaitoje, be kita ko, pateikiama informacija apie kovos su priemonių vengimu tvarkos taikymą.

AIŠKINAMOJI DALIS

ES ir Gruzijos asociacijos susitarime numatyta vadinamoji kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria nustatoma galimybė, tam tikrų žemės ūkio prekių importui iš Gruzijos viršijus nustatytą ribą ir nesant tinkamo jų tikslios kilmės pagrindimo, iš naujo taikyti didžiausio palankumo statuso muito mokesčio normą. Siekiant į ES vidaus teisės aktus įtraukti kovos su priemonių vengimu tvarkos taikymui būtiną priemonę, reikalingas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas.

Susitarimo II-C priede išvardytiems produktams, kuriems taikoma Susitarimo 27 straipsnyje nustatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, nustatoma vidutinė metinė importo apimtis. Jei yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su vienos ar daugiau produktų kategorijų importo apimtimi, siekiančia Susitarimo II-C priede nurodytą apimtį bet kuriais metais, pradedant sausio 1 d., ir jei iš Gruzijos nebus gautas tinkamas pagrindimas, Komisija pagal pasiūlytame reglamente nurodytą procedūrą priima nedelsiant taikytiną įgyvendinimo aktą. Komisija gali nutarti laikinai sustabdyti nagrinėjamajam (-iesiems) produktui (-ams) taikomos muitų tarifų lengvatos taikymą arba nutarti, kad toks sustabdymas netikslingas. Laikinas muitų tarifų lengvatos taikymo sustabdymas taikomas ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo sprendimo laikinai sustabdyti muitų tarifų lengvatos taikymą paskelbimo dienos.

Pranešėjas pažymi, kad pagal siūlomą reglamentą praktiškai taikomos atitinkamos ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo, kuriam Europos Parlamentas pritarė 2014 m. gruodžio 18 d., nuostatos. Siūlomą reglamentą reikia priimti tam, kad būtų užtikrintas Gruzijos įsipareigojimų, atsirandančių dėl Susitarimo nuostatų dėl kovos su priemonių vengimu tvarkos, vykdymas siekiant prireikus apsaugoti ES gamintojus.

Pranešėjas taip pat palankiai vertina Komisijos pasiūlyme nustatytą prievolę teikti ataskaitas, pagal kurią Komisija turi pateikti teisėkūros institucijoms metinę reglamento taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą ir paskelbti ją viešai. Europos Parlamentas gali pakviesti Komisiją į savo atsakingo komiteto ad hoc posėdį išdėstyti ir paaiškinti visus su reglamento įgyvendinimu susijusius klausimus. Pranešėjas mano, kad toks ataskaitų teikimas prisidės prie Komisijos vykdomo bendros prekybos politikos įgyvendinimo parlamentinės kontrolės ir didesnio jo skaidrumo.

Siūlomu Komisijos pasiūlymo pakeitimu siekiama suderinti reglamento formuluotę su ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo formuluote. Juo išsamiau paaiškinama Komisijos prievolė teikti ataskaitas ir konkrečiai nurodomas kovos su priemonių vengimu tvarkos taikymas.

Pakeitimas yra techninio ir aiškinamojo pobūdžio ir dėl jo neturėtų būti sutrukdyta greitai užbaigti teisėkūros procedūrą.

14.10.2015

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarime nustatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas

(COM(2015) 0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Nuomonės referentas: Momchil Nekov

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Gruzijos asociacijos susitarimas (toliau – Susitarimas) pasirašytas 2014 m. birželio 27 d., Europos Parlamentas jam pritarė 2014 m. gruodžio 18 d. ir Susitarimas laikinai taikomas nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

Susitarimu nustatomas plataus užmojo lengvatinės prekybos režimas tarp abiejų šalių, vadinamas išsamia ir visapusiška laisvosios prekybos erdve (toliau – IVLPE). Dėl jo derėtasi laikantis to paties požiūrio, kaip tuo pat metu vykdomose derybose su kitomis regiono valstybėmis, pavyzdžiui, Moldova ir Armėnija (pastaroji atsisakė minties pasirašyti tokį susitarimą su ES ir vietoj to pasirašė prekybos susitarimą su Rusija).

Šiuo metu ES yra pagrindinė Gruzijos prekybos partnerė. 27,2 proc. jos dabartinės prekybos sudaro prekyba su ES (kaimyninės Turkija ir Azerbaidžanas yra atitinkamai antroje ir trečioje vietose). Kita vertus, prekyba su Gruzija 2014 m. sudarė 0,1 proc. visos ES prekybos ir šios dalies bendra vertė siekė 2,6 mlrd. EUR. Kalbant apie žemės ūkio produktus, pagrindiniai produktai, importuojami į ES ir Gruzijos, yra švieži arba džiovinti lazdyno riešutai, mineraliniai vandenys ir vynas. ES eksportuoja į Gruziją daugiausia žemės ūkio produktus (pavyzdžiui, spiritus ir maisto produktus) bei pieno produktus.

Toliau lentelėje pateikiami ES žemės ūkio produktų importo iš Gruzijos 2009–2014 m. laikotarpio statistiniai duomenys.

ES28 IMPORTAS iš GRUZIJOS

x 1 000 000 EUR

 

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Vidurkis 2009–2014 m.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI [mln. EUR]

41

49

80

70

102

130

79

PERDIRBTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI [mln. EUR]

5

9

9

18

21

25

15

VISI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI [mln. EUR] 

46

58

89

88

123

155

93

PERDIRBTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI / VISI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

IŠ VISO VISOS PREKĖS [mln. EUR]

509

556

581

559

639

631

579

VISI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI / IŠ VISO VISOS PREKĖS

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

Susitarimo 27 a straipsnyje numatyta vadinamoji kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria nustatoma galimybė, tam tikrų žemės ūkio produktų ir perdirbtų žemės ūkio produktų (išvardytų II-C priede) importui iš Gruzijos viršijus nustatytą ribą (importuojamą vidutinį metinį produktų kiekį) ir nesant tinkamo jų tikslios kilmės pagrindimo, iš naujo taikyti DPS (didžiausio palankumo statuso) muito mokesčio normą.

Susitarimo II-C priede išvardyti tiksliai nustatyti produktai, priskiriami toliau nurodytoms produktų kategorijoms, ir atitinkamas jų ribinis kiekis (tonomis): jautiena, kiauliena ir aviena (4 400 t), paukštiena (550 t), pieno gaminiai (1 650 t), kiaušiniai su lukštu (6 000 t), kiaušiniai ir albuminai (330 t), grybai (220 t), grūdai (200 000 t), salyklas ir kviečių glitimas (330 t), krakmolas (550 t), cukrus (8 000 t), sėlenos, išsijos ir kitos liekanos (2 200 t), saldieji kukurūzai (1 500 t), perdirbtas cukrus (6 000 t), perdirbti grūdai (3 300 t) ir cigaretės (500 t).

Anot turimos informacijos, nei vieno iš produktų, kurių importui taikoma kovos su vengimu tvarka, importas neviršijo vienos tonos nei 2014 m., nei šiais metais ligi šiol. 2015 m. ligi šiol, produktų, kuriems taikoma kovos su priemonių vengimu tvarka, importo į Sąjungą įvykdymo dalis yra mažesnė nei 1 proc. visoms produktų kategorijoms.

Vis dėlto reikėjo įtraukti kovos su priemonių vengimu sąlygą siekiant, kad per Gruziją į Sąjungą nebūtų importuojami ne Gruzijos kilmės produktai naudojantis Susitarimo nuostatų lengvatomis, ir visų pirma siekiant, kad valstybės, pasirašiusios su Gruzija dvišalius laisvosios prekybos susitarimus, pavyzdžiui, Turkija ir EUROPMED šalys, nesinaudotų šiuo Susitarimu su Sąjunga, kad išvengtų „kilmės taisyklių“ reikalavimų. Ši sąlyga taip pat yra priemonė, skirta Gruzijos gamintojams apsaugoti nuo šio galimo piktnaudžiavimo ir nuo ne Gruzijos gamintojų sudaromos neturinčios precedento konkurencijos.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui, nes jis susijęs su Sąjungos teisės įtraukimu į atitinkamas sutarto Susitarimo teksto dalis ir jame nustatomos procedūros, pagal kurias užtikrinamas veiksmingas šios teisės taikymas, siekiant galimo neigiamo poveikio Sąjungos rinkai prevencijos.

******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šį pakeitimą:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) siekiant užkirsti kelią neigiamam importo padidėjimo poveikiui Sąjungos rinkai, Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su laikinu muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymu pagal Susitarime nustatytą kovos su priemonių vengimu tvarką, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti,

(8) siekiant užkirsti kelią neigiamam Gruzijos produktų, viršijančių šio susitarimo II-C priede nurodytą kiekį, importo padidėjimo poveikiui Sąjungos rinkai, Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su laikinu muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymu pagal Susitarime nustatytą kovos su priemonių vengimu tvarką, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti,

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarime nustatytos kovos su priemonių vengimu tvarkos, kuria numatomas laikinas muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas, įgyvendinimas

Nuorodos

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

27.4.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

27.4.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Momchil Nekov

19.5.2015

Priėmimo data

13.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarime nustatytos kovos su priemonių vengimu tvarkos, kuria numatomas laikinas muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas, įgyvendinimas

Nuorodos

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.4.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

27.4.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Priėmimo data

10.12.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Pateikimo data

14.12.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika