Procedūra : 2015/0080(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0365/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0365/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0036

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 790kWORD 123k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Gabrielius Landsbergis

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0155),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0091/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A8-0365/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Ziņojumā citā starpā ir informācija par noteikumu apiešanas novēršanas mehānisma piemērošanu.

PASKAIDROJUMS

ES un Gruzijas nolīgumā ietverts t. s. noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms, kas paredz iespēju atkārtoti ieviest vislielākās labvēlības režīma muitas nodokļa likmi, ja konkrētu lauksaimniecības preču imports no Gruzijas bez pienācīga pamatojuma par to precīzu izcelsmi pārsniedz noteiktu slieksni. Eiropas Parlamenta un Padomes regula ir vajadzīga, lai ES iekšējos tiesību aktos iestrādātu instrumentu, kas nepieciešams, lai noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu varētu piemērot.

Produktiem, kas ir uzskaitīti nolīguma II-C pielikumā, noteikts gada vidējais importa apjoms, uz ko attiecas šā nolīguma 27. pantā izklāstītais noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms. Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ saistībā ar importa apjomu vienai vai vairākām produktu kategorijām, kas kādā konkrētā gadā, sākot no 1. janvāra, sasniedz nolīguma II-C pielikumā norādīto apjomu, Komisija pieņem tūlītēji piemērojamu īstenošanas aktu saskaņā ar ierosinātajā regulā minēto procedūru, ja Gruzija nav sniegusi pienācīgu pamatojumu. Komisija var nolemt uz laiku apturēt preferenciālo nodokli, ko piemēro attiecīgajam(-iem) produktam(-iem), vai noteikt, ka šāda apturēšana nav atbilstīga. Preferenciālā nodokļa pagaidu apturēšanu piemēro laikposmā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad publicēts lēmums apturēt preferenciālo nodokli.

Referents norāda, ka ar ierosināto regulu tiek īstenoti ES un Gruzijas asociācijas nolīguma attiecīgie noteikumi, kuriem Eiropas Parlaments 2014. gada 18. decembrī deva savu piekrišanu. Lai nepieciešamības gadījumā aizsargātu ES ražotājus, ir jāpieņem ierosinātā regula, tādējādi nodrošinot, ka Gruzija izpilda saistības, kas izriet no noteikumu apiešanas novēršanas mehānisma.

Referents arī atzinīgi vērtē priekšlikumā izklāstīto Komisijas pienākumu sniegt ziņojumus, saskaņā ar kuru Komisija iesniedz likumdevējiem un pēc tam publisko gada ziņojumu par regulas piemērošanu un īstenošanu. Eiropas Parlaments var aicināt Komisiju piedalīties tā kompetentās komitejas ad hoc sanāksmē, lai iepazīstinātu ar jebkuru jautājumu saistībā ar regulas īstenošanu un sniegtu attiecīgus paskaidrojumus. Referents uzskata, ka šāda ziņošana veicinās kopējās tirdzniecības politikas īstenošanas parlamentāro pārbaudi, kuru veic Komisija, un tādējādi nodrošinās arī lielāku pārredzamību.

Ierosinātā Komisijas priekšlikuma grozījuma mērķis ir saskaņot Regulas un ES un Gruzijas asociācijas nolīguma formulējumus. Tajā ir sīkāk izklāstīts Komisijas pienākums sniegt ziņojumu, lai ietvertu skaidru norādi uz noteikumu apiešanas novēršanas mehānisma piemērošanu.

Grozījums ir tehnisks un precizējošs, un tam nevajadzētu kavēt likumdošanas procesa ātru pabeigšanu.

14.10.2015

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Momchil Nekov

ĪSS PAMATOJUMS

Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību (ES) un Gruziju (turpmāk “nolīgums”) tika parakstīts 2014. gada 27. jūnijā, saņēma Eiropas Parlamenta piekrišanu 2014. gada 18. decembrī, un tas tiek provizoriski piemērots no 2014. gada 1. septembra.

Nolīgumā paredz vērienīgu preferenciālas tirdzniecības režīmu starp abām pusēm, ko dēvē par padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA). Sarunas par to notika, izmantojot to pašu pieeju, kā sarunās, kuras norisinājās vienlaikus ar citām šā reģiona valstīm, piemēram, Moldovu un Armēniju (kura atteicās no nodoma parakstīt šādu nolīgumu ar ES, tā vietā parakstot tirdzniecības nolīgumu ar Krieviju).

Patlaban ES ir galvenais Gruzijas tirdzniecības partneris. Tagad 27,2 % no tās tirdzniecības notiek ar ES (un kaimiņos esošo Turciju un Azerbaidžānu attiecīgi 2. un 3. vietā). No otras puses, tirdzniecība ar Gruziju veido 0,1 % no ES kopējā tirdzniecības apjoma, kura kopējā vērtība 2014. gadā bija EUR 2,6 mljrd. Attiecībā uz lauksaimniecības produkciju galvenie Eiropas Savienībā importētie produkti no Gruzijas ir svaigi vai kaltēti lazdu rieksti, minerālūdeņi un vīni. ES uz Gruziju eksportē galvenokārt pārstrādātus lauksaimniecības produktus (piemēram, stipros alkoholiskos dzērienus un pārtikas produktus), kā arī piena produktus.

Turpmāk tabulā apkopoti statistikas dati par ES lauksaimniecības produktu importu no Gruzijas 2009. — 2014. gadā.

ES28 IMPORTS no GRUZIJAS

x 1.000.000 €

 

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Vidēji 2009.–2014. gadā

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI (EUR milj.)

41

49

80

70

102

130

79

PĀRSTRĀDĀTI LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI (EUR milj.)

5

9

9

18

21

25

15

VISI LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI (EUR milj.) 

46

58

89

88

123

155

93

PĀRSTRĀDĀTI LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI / VISI LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

VISAS PRECES KOPĀ (EUR milj.)

509

556

581

559

639

631

579

VISI LAUKS. PRODUKTI / VISAS PRECES KOPĀ (EUR milj.)

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

Līguma 27.a pantā iekļauts t. s. noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms, kas paredz iespēju atkārtoti ieviest lielākās labvēlības režīma valsts (MFN) muitas nodokļa likmi, ja konkrētu Gruzijas izcelsmes lauksaimniecības preču un apstrādātu lauksaimniecības produktu (kas minēti II-C pielikumā) importa apjoms pārsniedz noteiktu līmeni (vidējo importa apjomu) bez pienācīga pamatojuma par to precīzu izcelsmi.

Šā nolīguma II-C pielikumā uzskaitītas minētās preces, kuras ir iekļautas šādās produktu kategorijās un to attiecīgais robežapjoms (tonnās): liellopu gaļa, cūkgaļa un aitas gaļa (4400 t), mājputnu gaļa (550 t), piena produkti (1650 t), olas čaumalās (6000 t), olas un albumīni (330 t), sēnes (220 t), labība (200 000 t), iesals un kviešu lipeklis (330 t), cietes (550 t), cukuri (8000 t), klijas, atsijas un citi atlikumi (2200 t), cukurkukurūza (1500 t), pārstrādāts cukurs (6000 t), pārstrādāta labība (3300t) un cigaretes (500 t).

Saskaņā ar pieejamo informāciju neviens no importa apjomiem, uz ko attiecas noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms, nebija lielāks par 1 tonnu ne 2014. gadā, ne tekošajā gadā līdz šim. Visās produktu kategorijās 2015. gadā līdz šim Savienības importa daļa no Gruzijas, uz ko attiecas noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms, ir mazāka par 1 %.

Tomēr „apiešanas klauzulas” iekļaušana ir nepieciešama, lai novērstu tādu preču importu Savienībā caur Gruziju, kas nav Gruzijas izcelsmes, izmantojot Līguma noteikumos paredzētās priekšrocības, un jo īpaši lai novērstu, ka valstis ar divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar Gruziju, piemēram Turcija un EUROPMED valstis, izmanto šo nolīgumu ar Savienību, lai apietu „izcelsmes noteikumu” prasības. Šis pants kalpo arī kā mehānisms Gruzijas ražotāju aizsardzībai pret šo garantiju iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu un no citu valstu ražotāju bezprecedenta konkurences.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu, jo tas attiecas attiecīgo sarunās apstiprinātā nolīguma teksta daļu iekļaušanu Savienības tiesību aktos un nosaka procedūras tā pareizas piemērošanas garantēšanai, lai nepieļautu tā iespējamo negatīvo ietekmi uz Savienības tirgu.

******

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādu grozījumu:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai novērstu importa pieauguma izraisītu negatīvu ietekmi uz Savienības tirgu, Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar preferenciālo tarifu pagaidu apturēšanu, kas notiek saskaņā ar nolīgumā paredzēto noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, tas nepieciešams nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ.

(8) Lai novērstu importa pieauguma izraisītu negatīvu ietekmi uz Savienības tirgu, ko izraisa produktu imports no Gruzijas apjomā, kas pārsniedz nolīguma II.C pielikumā norādīto apjomu, Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar preferenciālo tarifu pagaidu apturēšanu, kas notiek saskaņā ar nolīgumā paredzēto noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, tas nepieciešams nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteikumu apiešanas novēršanas mehānisma īstenošana, kurš paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

Atsauces

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

27.4.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

27.4.2015

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Momchil Nekov

19.5.2015

Pieņemšanas datums

13.10.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteikumu apiešanas novēršanas mehānisma īstenošana, kurš paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

Atsauces

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.4.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

27.4.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Pieņemšanas datums

10.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Iesniegšanas datums

14.12.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika