Procedure : 2015/0080(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0365/2015

Ingediende teksten :

A8-0365/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0036

VERSLAG     ***I
PDF 561kWORD 110k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Gabrielius Landsbergis

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0155),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de Commissie het voorstel aan het Parlement heeft voorgelegd (C8-0091/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0365/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Het verslag omvat onder meer informatie over de toepassing van het antiontwijkingsmechanisme.

TOELICHTING

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië omvat een zogeheten antiontwijkingsmechanisme, dat voorziet in de mogelijkheid om opnieuw het meestbegunstigingsrecht in te stellen wanneer de invoer van bepaalde landbouwproducten uit Georgië een bepaalde drempel overschrijdt zonder dat een passende verklaring met betrekking tot de precieze oorsprong van die producten is verstrekt. Er is een verordening van het Europees Parlement en de Raad nodig om in de interne wetgeving van de EU het instrument op te nemen waarmee het antiontwijkingsmechanisme kan worden toegepast.

Er wordt een gemiddeld jaarlijks invoervolume vastgesteld voor de invoer van de in bijlage II-C bij de overeenkomst vermelde producten, waarop het antiontwijkingsmechanisme bedoeld in artikel 27 van de overeenkomst van toepassing is. Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie die verband houden met het invoervolume voor een of meer categorieën producten dat in een bepaald kalenderjaar het in bijlage II-C bij de overeenkomst aangegeven volume bereikt, stelt de Commissie volgens de in de voorgestelde verordening genoemde procedure een onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandeling vast, tenzij zij van Georgië een deugdelijke uitleg heeft ontvangen. De Commissie kan hetzij besluiten de toepassing van het voor het betrokken product of de betrokken producten geldende preferentiële recht tijdelijk te schorsen, hetzij bepalen dat een dergelijke schorsing niet passend is. De tijdelijke schorsing van de toepassing van het preferentiële recht geldt voor een periode van ten hoogste zes maanden met ingang van de datum van bekendmaking van het besluit om de toepassing van het preferentiële recht te schorsen.

De rapporteur wijst erop dat met de voorgestelde verordening de desbetreffende bepalingen van de door het Europees Parlement op 18 december 2014 goedgekeurde associatieovereenkomst EU-Georgië worden toegepast. Goedkeuring van de voorgestelde verordening is nodig om de verplichtingen van Georgië te kunnen handhaven die voortvloeien uit de antiontwijkingsbepalingen van de overeenkomst, zodat producenten in de EU beschermd kunnen worden als dat noodzakelijk blijkt.

Ook is de rapporteur ingenomen met de in het voorstel opgenomen verslagleggingsplicht van de Commissie, die voorschrijft dat de Commissie de medewetgevers een jaarlijks verslag over de toepassing en tenuitvoerlegging van de verordening voorlegt en dit vervolgens openbaar maakt. Het Europees Parlement kan de Commissie voor een ad-hocvergadering van zijn bevoegde commissie uitnodigen om vraagstukken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de verordening voor te dragen en toe te lichten. De rapporteur is van oordeel dat deze verslaglegging bijdraagt tot de parlementaire toetsing van de tenuitvoerlegging van het handelsbeleid door de Commissie en tevens tot grotere transparantie daarvan.

Het voorgestelde amendement op het Commissievoorstel heeft tot doel de bewoordingen van de verordening aan te passen aan de bewoordingen van de associatieovereenkomst EU-Georgië. Het noemt de verslagleggingsplicht van de Commissie en vermeldt uitdrukkelijk de toepassing van het antiontwijkingsmechanisme.

Het amendement is van technische en verduidelijkende aard en mag een snelle afronding van de wetgevingsprocedure niet in de weg staan.

14.10.2015

ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Rapporteur voor advies: Momchil Nekov

BEKNOPTE MOTIVERING

De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Georgië ("de overeenkomst") is op 27 juni 2014 ondertekend, op 18 december 2014 goedgekeurd door het Europees Parlement, en is sinds 1 september 2014 voorlopig van toepassing.

Met deze overeenkomst wordt een ambitieus stelsel voor preferentiële handel tussen beide partijen ingevoerd: de diepe en brede vrijhandelsruimte (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA). De onderhandelingen over deze overeenkomst zijn op dezelfde wijze gevoerd als de onderhandelingen die gelijktijdig zijn gevoerd met andere landen in deze regio, zoals Moldavië en Armenië (waarbij Armenië ervan heeft afgezien om een dergelijke overeenkomst met de EU aan te gaan en in plaats daarvan een handelsovereenkomst met Rusland heeft ondertekend).

De EU is momenteel de belangrijkste handelspartner van Georgië. Thans bestaat 27,2 % van de Georgische handel uit handel met de EU (waarbij de handel met de buurlanden Turkije en Azerbeidzjan op respectievelijk de tweede en de derde plaats komen). Anderzijds maakt de handel met Georgië 0,1 % van de totale handel van de EU uit, met een totale waarde van 2,6 miljard EUR in 2014. De belangrijkste landbouwproducten die vanuit Georgië de EU worden ingevoerd zijn verse of gedroogde hazelnoten, mineraalwater en wijn. De EU voert voornamelijk bewerkte landbouwproducten (zoals gedistilleerde dranken en bereidingen voor menselijke consumptie) uit naar Georgië, alsmede zuivelproducten.

Onderstaande tabel bevat statistische gegevens over de invoer van landbouwproducten uit Georgië door de EU gedurende de periode 2009-2014.

INVOER uit GEORGIË door EU28

x 1.000.000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gemiddelde 2009-2014

LANDBOUWPRODUCTEN [miljoen €]

41

49

80

70

102

130

79

VERWERKTE LANDBOUWPRODUCTEN [miljoen €]

5

9

9

18

21

25

15

ALLE LANDBOUWPRODUCTEN [miljoen €]

46

58

89

88

123

155

93

VERWERKTE LANDBOUWPRODUCTEN / ALLE LANDBOUWPRODUCTEN

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

TOTAAL VAN ALLE GOEDEREN [miljoen €]

509

556

581

559

639

631

579

ALLE LANDBOUWPRODUCTEN / TOTAAL VAN ALLE GOEDEREN

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

De overeenkomst bevat in artikel 27 bis een zogeheten antiontwijkingsmechanisme, dat voorziet in de mogelijkheid opnieuw het meestbegunstigingsrecht in te stellen wanneer de invoer van bepaalde landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten uit Georgië (opgenomen in bijlage II-C) een bepaalde drempel (gemiddeld jaarlijks invoervolume) overschrijdt zonder dat een passende verklaring met betrekking tot de precieze oorsprong van die producten is verstrekt.

In bijlage II-C van de overeenkomst zijn specifieke goederen opgenomen die vallen onder de volgende productklassen, alsmede hun respectieve reactievolumes (in tonnen): rund-, varkens- en schapenvlees (4 400 t), slachtpluimvee (550 t), zuivelproducten (1 650 t), eieren in de schaal (6 000 t), eieren en albuminen (330 t), paddenstoelen (220 t), granen (200 000 t), mout en tarwegluten (330 t), zetmeel (550 t), suikers (8 000 t), zemelen, slijpsel en andere resten (2 200 t), suikermais (1 500 t), verwerkte suiker (6 000 t), verwerkt graan (3 300 t), en sigaretten (500 t).

Uit de beschikbare informatie blijkt dat geen van de ingevoerde goederen die onder het antiontwijkingsmechanisme vallen in 2014 of in het lopende jaar tot dusver meer dan 1 ton bedroegen. In 2015 tot op heden valt minder dan 1 % van de door de Unie ingevoerde goederen uit Georgië (alle productklassen) onder het antiontwijkingsmechanisme.

Toch is het noodzakelijk een antiontwijkingsclausule op te nemen in de overeenkomst om te voorkomen dat niet-Georgische producten via Georgië in de Unie worden ingevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de voordelen van de overeenkomst, en in het bijzonder om te voorkomen dat landen met bilaterale vrijhandelsovereenkomsten met Georgië, zoals Turkije en de Europmed-landen, de overeenkomst met de Unie aanwenden om de oorsprongsregels te ontwijken. Deze clausule strekt tevens tot bescherming van Georgische producenten tegen dit potentiële misbruik en tegen ongekende concurrentie van niet-Georgische producenten.

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie. Het betreft hier namelijk het opnemen van relevante onderdelen van de overeengekomen tekst van de overeenkomst in de wetgeving van de Unie, en het vaststellen van de procedures ter waarborging van een effectieve toepassing van de overeenkomst, teneinde mogelijke negatieve gevolgen voor de markt van de Unie te voorkomen.

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te geven.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om negatieve gevolgen voor de markt van de Unie wegens een toename van de invoer te voorkomen, moet de Commissie onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vaststellen indien dit, in naar behoren gemotiveerde gevallen die verband houden met de tijdelijke opschorting van de preferentiële tarieven in het kader van het in de overeenkomst voorziene antiontwijkingsmechanisme, om dwingende redenen van urgentie vereist is,

(8) Om negatieve gevolgen voor de markt van de Unie wegens een toename van de invoer van producten uit Georgië boven het in bijlage II-C bij deze overeenkomst aangegeven volume te voorkomen, moet de Commissie onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vaststellen indien dit, in naar behoren gemotiveerde gevallen die verband houden met de tijdelijke opschorting van de preferentiële tarieven in het kader van het in de overeenkomst voorziene antiontwijkingsmechanisme, om dwingende redenen van urgentie vereist is,

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

Document- en procedurenummers

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

27.4.2015

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AGRI

27.4.2015

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Momchil Nekov

19.5.2015

Datum goedkeuring

13.10.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

Document- en procedurenummers

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Datum indiening bij EP

14.4.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

27.4.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Datum goedkeuring

10.12.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Datum indiening

14.12.2015

Juridische mededeling - Privacybeleid