Procedura : 2015/0080(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0365/2015

Teksty złożone :

A8-0365/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0036

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 787kWORD 123k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0155),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0091/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0365/2015),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Sprawozdanie zawiera między innymi informacje na temat zastosowania mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł.

UZASADNIENIE

Układ o stowarzyszeniu UE–Gruzja zawiera tzw. mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł, który umożliwia ponowne wprowadzenie stawki należności celnej stosowanej względem kraju najbardziej uprzywilejowanego, w przypadku gdy przywóz niektórych produktów rolnych z Gruzji przekracza określony próg, bez należytego uzasadnienia ich dokładnego pochodzenia. Aby wprowadzić do wewnętrznego porządku prawnego UE niezbędny instrument, tak aby można było stosować wymieniony mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł, potrzebne jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Średnia roczna wielkość przywozu jest określona dla przywozu produktów wymienionych w załączniku II-C do układu, które są objęte mechanizmem przeciwdziałającym obchodzeniu ceł, o którym mowa w art. 27 układu. W należycie uzasadnionych szczególnie pilnych przypadkach dotyczących wielkości przywozu przynajmniej jednej kategorii produktów, która osiągnie poziom wskazany w załączniku II-C do układu w jakimkolwiek roku rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia, oraz jeżeli Gruzja nie przedstawi należytego uzasadnienia, Komisja przyjmuje akt wykonawczy mający natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa we wspomnianym rozporządzeniu. Komisja może zdecydować o tymczasowym zawieszeniu ceł preferencyjnych stosowanych wobec danych produktów lub zdecydować, że takie zawieszenie nie jest odpowiednie. Tymczasowe zawieszenie ceł preferencyjnych ma zastosowanie przez maksymalny okres sześciu miesięcy od daty publikacji decyzji w sprawie zawieszenia ceł preferencyjnych.

Sprawozdawca zwraca uwagę, że proponowane rozporządzenie wprowadza w życie odpowiednie przepisy układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją, na który Parlament Europejski wyraził zgodę w dniu 18 grudnia 2014 r. Przyjęcie proponowanego rozporządzenia jest niezbędne w celu egzekwowania zobowiązań Gruzji wynikających z przepisów układu odnoszących się do przeciwdziałania obchodzeniu ceł, aby w razie konieczności możliwa była ochrona producentów z UE.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje również określony we wniosku obowiązek składania sprawozdań przez Komisję, zgodnie z którym Komisja ma przedkładać współprawodawcom, a następnie publikować roczne sprawozdania w sprawie stosowania i wdrożenia rozporządzenia. Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem rozporządzenia. Sprawozdawca wyraża opinię, że tak rozumiana sprawozdawczość ułatwi parlamentarną kontrolę nad realizacją wspólnej polityki handlowej przez Komisję, a także przyczyni się do poprawy jej przejrzystości.

Proponowana poprawka do wniosku Komisji ma na celu dostosowanie brzmienia rozporządzenia do brzmienia układu o stowarzyszeniu między UE i Gruzją. Wyjaśnia ona bardziej szczegółowo obowiązek składania sprawozdań przez Komisję, aby wyraźnie uwzględnić stosowanie mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł.

Poprawka ma charakter techniczny i wyjaśniający i nie powinna uniemożliwić szybkiego zakończenia procedury ustawodawczej.

14.10.2015

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

(COM(2015)0155 – C8‑0091/2015 – 2015/0080(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Momchil Nekov

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską (UE) a Gruzją (zwany dalej „układem”) został podpisany dnia 27 czerwca 2014 r., otrzymał zgodę Parlamentu Europejskiego dnia 18 grudnia 2014 r. i był tymczasowo stosowany od dnia 1 września 2014 r.

Na mocy układu wprowadzono daleko idący preferencyjny system handlu między obiema stronami, zwany pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu (DCFTA). W negocjacjach nad tym układem zastosowano takie samo podejście jak w negocjacjach prowadzonych równocześnie z innymi krajami tego regionu, takimi jak Mołdawia i Armenia (ten ostatni kraj zrezygnował z podpisania takiego układu z UE, w zamian podpisując umowę handlową z Rosją).

UE jest obecnie głównym partnerem handlowym Gruzji. Na dzień dzisiejszy 27,2% jej wymiany handlowej jest prowadzone z UE (sąsiadujące z Gruzją Turcja i Azerbejdżan zajmują odpowiednio 2. i 3. miejsce). Z drugiej strony, handel z Gruzją stanowi 0,1% całkowitej wymiany handlowej UE, a jego łączna wartość w 2014 r. wyniosła 2,6 mld EUR. W zakresie produktów rolnych głównymi produktami przywożonymi z Gruzji do UE są świeże lub suszone orzechy laskowe, woda mineralna i wino. UE eksportuje do Gruzji głównie przetworzone produkty rolne (takie jak spirytus i przetwory spożywcze), a także wyroby mleczarskie.

W poniższej tabeli przedstawiono dane statystyczne dotyczące przywozu produktów rolnych z Gruzji do UE w latach 2009–2014.

PRZYWOZY z GRUZJI do UE 28

x 1.000.000 EUR

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia wartość w latach 2009-2014

PRODUKTY ROLNE [mln EUR]

41

49

80

70

102

130

79

PRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE [mln EUR]

5

9

9

18

21

25

15

WSZYSTKIE PRODUKTY ROLNE [mln EUR]

46

58

89

88

123

155

93

PRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE / WSZYSTKIE PRODUKTY ROLNE

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

WSZYSTKIE TOWARY ŁĄCZNIE [mln EUR]

509

556

581

559

639

631

579

WSZYSTKIE PRODUKTY ROLNE/ WSZYSTKIE TOWARY ŁĄCZNIE

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

W art. 27 układu przewidziano tzw. mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł, który umożliwia przywrócenie stawki celnej KNU (kraju najbardziej uprzywilejowanego) w przypadku, gdy przywóz wybranych produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Gruzji (wymienionych w załączniku II-C) przekracza określony próg (średnią roczną wielkość przywozu) bez należytego uzasadnienia ich dokładnego pochodzenia.

W załączniku II-C do układu wymieniono towary ujęte w następujące kategorie produktów, a także ich odpowiednie wartości progowe (w tonach): mięso wołowe, wieprzowe i z owiec (4400 t), mięso drobiowe (550 t), wyroby mleczarskie (1650 t), jaja w skorupkach (6000 t), jaja i albuminy (330 t), grzyby (220 t), zboża ( 200 000 t), słód i gluten pszenny (330 t), skrobie (550 t), cukry (8000 t), otręby, śruta i inne pozostałości (2200 t), kukurydza cukrowa (1500 t), cukier przetworzony (6000 t), zboża przetworzone (3300 t) i papierosy (500 t).

Według dostępnych informacji w 2014 r. oraz w roku bieżącym do chwili obecnej wielkość żadnego z przywozów dokonywanych w ramach mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu cen nie przekroczyła 1 tony. W 2015 r. do chwili obecnej wskaźniki przywozu z Gruzji do Unii w ramach mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu cen wyniosły poniżej 1% dla wszystkich kategorii produktów.

Jednak włączenie „klauzuli dotyczącej przypadków obchodzenia prawa” jest niezbędne, żeby uniknąć przywozu do Unii przez Gruzję produktów niepochodzących z Gruzji poprzez wykorzystanie korzyści płynących z postanowień układu, a w szczególności żeby uniknąć sytuacji, w której kraje związane z Gruzją dwustronnymi umowami o wolnym handlu, np. Turcja i kraje EUROMED, wykorzystywałyby układ z Unią do obejścia wymogów wynikających z „reguł pochodzenia”. Klauzula ta służy również za mechanizm ochrony gruzińskich producentów przed tym potencjalnym nieprawidłowym wykorzystaniem układu oraz przed bezprecedensową konkurencją ze strony producentów niegruzińskich.

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji, gdyż dotyczy on włączenia do prawa Unii odnośnych części wynegocjowanego tekstu układu oraz ustanawia procedury zapewnienia jego skutecznego stosowania w celu zapobieżenia ujemnym skutkom dla unijnego rynku.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa Komisję Handlu Międzynarodowego, właściwą dla tej sprawy, do uwzględnienia następującej poprawki:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W celu zapobiegania negatywnemu wpływowi na rynek unijny w wyniku wzrostu przywozu Komisja powinna przyjmować akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli, w należycie uzasadnionych przypadkach odnoszących się do tymczasowego zawieszenia taryf preferencyjnych w ramach mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł przewidzianego w układzie, wymaga tego szczególnie pilna potrzeba,

(8) W celu zapobiegania negatywnemu wpływowi na rynek unijny w wyniku wzrostu przywozu z Gruzji ilości produktów przekraczającej poziom wskazany w załączniku II-C do układu, Komisja powinna przyjmować akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli, w należycie uzasadnionych przypadkach odnoszących się do tymczasowego zawieszenia taryf preferencyjnych w ramach mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł przewidzianego w układzie, wymaga tego szczególnie pilna potrzeba,

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wprowadzenie mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł, umożliwiającego tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

Odsyłacze

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

27.4.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

27.4.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Momchil Nekov

19.5.2015

Data przyjęcia

13.10.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wprowadzenie mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł, umożliwiającego tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

Odsyłacze

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Data przedstawienia w PE

14.4.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

27.4.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Data przyjęcia

10.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Data złożenia

14.12.2015

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności