Postup : 2015/0080(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0365/2015

Predkladané texty :

A8-0365/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0036

SPRÁVA     ***I
PDF 726kWORD 283k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

(COM(2015)0155 – C8‑0091/2015 – 2015/0080(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Gabrielius Landsbergis

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

(COM(2015)0155 – C8‑0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0155),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0091/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0365/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Správa zahŕňa okrem iného informácie o uplatňovaní mechanizmu proti obchádzaniu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom zahŕňa tzv. mechanizmus proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje možnosť opätovne zaviesť colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod, keď dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov z Gruzínska prekročí danú hranicu bez náležitého odôvodnenia ich presného pôvodu. Do právnych predpisov EÚ je potrebné zaviesť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ako nevyhnutný nástroj umožňujúci uplatňovanie mechanizmov proti obchádzaniu.

Pre dovozy výrobkov uvedených v prílohe II-C k dohode, na ktoré sa uplatní mechanizmus proti obchádzaniu stanovený v článku 27 tejto dohody, je stanovený priemerný ročný objem dovozu. Z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa objemu dovozu jednej alebo viacerých kategórií výrobkov, ktorý od 1. januára dosiahne v ktoromkoľvek roku objem uvedený v prílohe II-C k tejto dohode, a pokiaľ Gruzínsko nedoručí riadne odôvodnenie, prijme Komisia okamžite uplatniteľný vykonávací akt v súlade s postupom uvedeným v navrhnutom nariadení. Komisia môže buď rozhodnúť o dočasnom pozastavení preferenčného cla uplatňovaného na príslušný výrobok, resp. príslušné výrobky, alebo rozhodnúť, že takéto pozastavenie nie je vhodné. Dočasné pozastavenie preferenčného cla sa uplatňuje počas obdobia najviac šiestich mesiacov od dátumu uverejnenia rozhodnutia o pozastavení preferenčného cla.

Spravodajca upozorňuje, že navrhovaným nariadením sa do praxe zavádzajú príslušné ustanovenia Dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom, ktorú Európsky parlament schválil 18. decembra 2014. Navrhované nariadenie je potrebné prijať na účely presadzovania povinností Gruzínska, ktoré vyplývajú z ustanovení dohody týkajúcich sa mechanizmu proti obchádzaniu, s cieľom ochrániť výrobcov z EÚ v prípade potreby.

Spravodajca tiež víta povinnosť Komisie podávať správy, ktorá sa uvádza v návrhu a podľa ktorej Komisia predloží spoluzákonodarcom a následne zverejní výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní nariadenia. Európsky parlament môže pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby predstavila a vysvetlila akýkoľvek problém týkajúci sa vykonávania nariadenia. Spravodajca zastáva názor, že takéto podávanie správ prispeje k parlamentnej kontrole vykonávania spoločnej obchodnej politiky Komisiou, ako aj k vyššej transparentnosti.

Cieľom navrhovanej zmeny návrhu Komisie je zosúladiť znenie nariadenia so znením Dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom. Pozmeňujúci návrh podrobnejšie objasňuje oznamovaciu povinnosť Komisie, aby sa výslovne uviedlo uplatňovanie mechanizmu proti obchádzaniu.

Pozmeňujúci návrh má technickú a objasňujúcu povahu a nemal by brániť rýchlemu skončeniu legislatívneho postupu.

14.10.2015

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Momchil Nekov

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Gruzínskom (ďalej „dohoda“) bola podpísaná 27. júna 2014, získala súhlas Európskeho parlamentu 18. decembra 2014 a predbežne sa vykonáva od 1. septembra 2014.

Dohodou bol medzi obomi stranami zavedený ambiciózny preferenčný obchodný režim, tzv. prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA). O dohode sa rokovalo rovnakým spôsobom ako v prípade rokovaní, ktoré v rovnakom čase prebiehali s ďalšími krajinami regiónu, napríklad s Moldavskom a Arménskom (Arménsko upustilo od podpísania takejto dohody s EÚ a namiesto toho podpísalo obchodnú dohodu s Ruskom).

EÚ je v súčasnosti hlavným obchodným partnerom Gruzínska. Obchod s EÚ aktuálne predstavuje 27,2 % celkového obchodu Gruzínska, pričom druhý najväčší objem dosahuje obchod so susedným Tureckom a na treťom mieste je Azerbajdžan. Z celkového objemu obchodnej činnosti EÚ tvorí obchodná výmena s Gruzínskom 0,1 %, čo v roku 2014 predstavovalo celkovo 2,6 miliardy EUR. Pokiaľ ide o poľnohospodárske produkty, hlavnými dovoznými artiklami z Gruzínska do EÚ sú čerstvé alebo sušené lieskové orechy, minerálna voda a víno. EÚ vyváža do Gruzínska najmä spracované poľnohospodárske produkty (napríklad destiláty a potravinové prípravky) a mliečne výrobky.

V tabuľke sú uvedené štatistické údaje o dovoze poľnohospodárskych produktov z Gruzínska do EÚ v období 2009 – 2014.

DOVOZ Z GRUZÍNSKA DO EÚ 28

x 1 000 000 EUR

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Priemer 2009 – 2014

POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY (v mil. EUR)

41

49

80

70

102

130

79

SPRACOVANÉ POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY (v mil. EUR)

5

9

9

18

21

25

15

VŠETKY POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY (v mil. EUR)

46

58

89

88

123

155

93

SPRACOVANÉ POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY/VŠETKY POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

SPOLU VŠETKY KOMODITY (v mil. EUR)

509

556

581

559

639

631

579

VŠETKY POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY/SPOLU VŠETKY KOMODITY

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

Dohoda o pridružení s Gruzínskom zahŕňa v článku 27 tzv. mechanizmus proti obchádzaniu, ktorý umožňuje opätovne zaviesť colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod (DNV), ak objem dovozu určitých poľnohospodárskych produktov a spracovaných poľnohospodárskych produktov pôvodom z Gruzínska (podľa zoznamu v prílohe II-C) prekročí danú hranicu (priemerný ročný objem dovozu) bez náležitého odôvodnenia ich presného pôvodu.

V prílohe II-C sú uvedené konkrétne typy tovaru, ktoré sú rozdelené do týchto kategórií výrobkov spolu so spúšťacími objemami (v tonách): hovädzie, bravčové a ovčie mäso (4 400 ton), mäso z hydiny (550 ton), mliečne výrobky (1 650 ton), vajcia v škrupinách (6 000 ton), vajcia a albumíny (330 ton), huby (220 ton), obilniny (200 000 ton), slad a pšeničný lepok (330 ton), škroby (550 ton), cukor (8 000 ton), otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky (2 200 ton), sladká kukurica (1 500 ton), spracovaný cukor (6 000 ton), spracované z obilnín (3 300 ton) a cigarety (500 ton).

Podľa dostupných informácií nepresiahol dovoz žiadnej z komodít, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus proti obchádzaniu, 1 tonu ani v roku 2014, ani v aktuálnom roku. Za rok 2015 je doposiaľ objem dovozu z Gruzínska do EÚ, na ktorý sa vzťahuje mechanizmus proti obchádzaniu, nižší ako 1 % v prípade všetkých kategórií produktov.

Je však potrebné začleniť tzv. doložku o obchádzaní, aby sa predišlo dovozu negruzínskych výrobkov cez Gruzínsko do Únie na základe využitia výhod dohody, a najmä zabránilo krajinám, ktoré majú s Gruzínskom uzavreté bilaterálne dohody o voľnom obchode, napríklad Turecku a krajinám Únie pre Stredozemie, zneužívať dohodu s Úniou na obchádzanie požiadaviek týkajúcich sa tzv. pravidla pôvodu. Táto doložka slúži aj ako mechanizmus na ochranu výrobcov z Gruzínska pred takýmto prípadným zneužívaním a pred bezprecedentnou konkurenciou zo strany negruzínskych výrobcov.

Spravodajca podporuje návrh Komisie, keďže sa týka začlenenia príslušných častí dohodnutého znenia dohody medzi právne predpisy Únie a stanovuje postupy, ktorými sa má zaručiť jej účinné vykonávanie s cieľom zabrániť možnému negatívnemu dosahu na trh Únie.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom zabrániť negatívnemu vplyvu na trh Únie v dôsledku zvýšenia dovozu by mala Komisia prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty týkajúce sa dočasného pozastavenia preferenčných sadzieb v rámci mechanizmu proti obchádzaniu stanoveného v dohode, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch,

(8) S cieľom zabrániť negatívnemu vplyvu na trh Únie v dôsledku zvýšenia dovozu výrobkov z Gruzínska, ktoré sú nad rámec objemu uvedeného v prílohe II-C k zmluve, by mala Komisia prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty týkajúce sa dočasného pozastavenia preferenčných sadzieb v rámci mechanizmu proti obchádzaniu stanoveného v dohode, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch,

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Vykonávanie mechanizmu proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

Referenčné čísla

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

27.4.2015

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

27.4.2015

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Momchil Nekov

 

19.5.2015

Dátum prijatia

13.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vykonávanie mechanizmu proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

Referenčné čísla

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Dátum predloženia v EP

14.4.2015

 

 

 

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

INTA

27.4.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Bez predloženia stanoviska

  dátum rozhodnutia

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Spravodajca

 

dátum vymenovania

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Dátum prijatia

10.12.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

14.12.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia