Förfarande : 2015/0080(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0365/2015

Ingivna texter :

A8-0365/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0036

BETÄNKANDE     ***I
PDF 563kWORD 268k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Gabrielius Landsbergis

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0155),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0091/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0365/2015),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Rapporten ska bland annat innehålla information om tillämpningen av mekanismen för att motverka kringgående.

MOTIVERING

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien omfattar en så kallad mekanism för att motverka kringgående som föreskriver möjligheten att återinföra MGN-tullsatsen när import av vissa jordbruksprodukter från Georgien överstiger en viss tröskel utan vederbörlig motivering av deras exakta ursprung. En förordning från Europaparlamentet och rådet är nödvändig för att i EU:s lagstiftning införa de instrument som är nödvändiga för att mekanismen för att motverka kringgående ska kunna tillämpas.

En genomsnittlig årlig importvolym anges för de produkter som förtecknas i bilaga II-C till avtalet som omfattas av den mekanism för att motverka kringgående som fastställs i artikel 27 i avtalet. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, när importvolymen för en eller flera produktkategorier når den volym som anges i bilaga II-C till avtalet ett visst år som inleds den 1 januari, ska kommissionen, om den inte har mottagit en godtagbar motivering från Georgien, anta en genomförandeakt med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i den föreslagna förordningen. Kommissionen kan antingen besluta att tillfälligt upphäva förmånstullen för den eller de berörda produkterna eller besluta att ett sådant upphävande inte är lämpligt. Det tillfälliga upphävandet av förmånstullen ska tillämpas för en period av maximalt sex månader från och med dagen för offentliggörandet av beslutet att upphäva förmånstullen.

Föredraganden betonar att den föreslagna förordningen genomför de bestämmelser i associeringsavtalet mellan EU och Georgien som Europaparlamentet godkände den 18 december 2014. Den föreslagna förordningen måste antas för att Georgiens förpliktelser enligt avtalets bestämmelser för att motverka kringgående ska kunna verkställas så att EU:s producenter vid behov kan skyddas.

Föredraganden välkomnar också det rapporteringskrav för kommissionen som fastslås i förslaget och enligt vilket kommissionen ska lämna en årsapport om tillämpningen och genomförandet av förordningen till medlagstiftarna och sedan offentliggöra den. Europaparlamentet får kalla kommissionen till ett extra sammanträde med Europaparlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om tillämpningen av avtalet. Föredraganden anser att en sådan rapportering kommer att bidra till den parlamentariska kontrollen av kommissionens genomförande av den gemensamma handelspolitiken och till större transparens kring detta.

Den föreslagna ändringen i kommissionens förslag syftar till att harmonisera förordningens ordalydelse med ordalydelsen i associeringsavtalet mellan EU och Georgien. Där uttalas rapporteringskravet på kommissionen mer i detalj, så att tillämpningen av mekanismen för att undvika kringgående kommer till uttryck.

Ändringsförslaget är teknisk och förtydligande till sin karaktär och lär inte hindra att lagstiftningsförfarandet snabbt avslutas.

14.10.2015

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Föredragande av yttrande: Momchil Nekov

KORTFATTAD MOTIVERING

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Georgien (”avtalet”) undertecknades den 27 juni 2014, erhöll Europaparlamentets godkännande den 18 december 2014 och har tillämpats provisoriskt från den 1 september 2014.

Genom avtalet inrättas en ambitiös förmånshandelsordning, kallad det djupgående och omfattande frihandelsområdet, mellan de båda parterna. Avtalet förhandlades fram enligt samma principer som tillämpades vid de förhandlingar som samtidigt fördes med andra länder i regionen, såsom Moldavien och Armenien (Armenien övergav senare tanken på att underteckna ett avtal med EU och undertecknade i stället ett handelsavtal med Ryssland).

EU är för tillfället Georgiens viktigaste handelspartner. 27,2 % av dess handel sker för närvarande med EU (grannländerna Turkiet och Azerbajdzjan kommer på andra respektive tredje plats). Å andra sidan utgör handeln med Georgien 0,1 % av EU:s totala handel och dess totala värde uppgick 2014 till 2,6 miljarder euro. När det gäller jordbruksprodukter är de viktigaste produkter som importeras till EU från Georgien färska eller torkade hasselnötter, mineralvatten och vin. EU exporterar huvudsakligen bearbetade jordbruksprodukter till Georgien (såsom sprit och livsmedelsberedningar), och mejeriprodukter.

Tabellen nedan innehåller statistiska uppgifter om EU:s import av jordbruksprodukter från Georgien under perioden 2009–2014.

EU-28-import från Georgien

x 1 000 000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Medeltal 2009–2014

JORDBRUKSPRODUKTER [miljoner €]

41

49

80

70

102

130

79

BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER [miljoner €]

5

9

9

18

21

25

15

ALLA JORDBRUKSPRODUKTER [miljoner €]

46

58

89

88

123

155

93

BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER/ALLA JORDBRUKSPRODUKTER

11,6 %

15,7 %

10,1 %

20,4 %

17,4 %

16,2 %

15,7 %

ALLA VAROR TOTALT

509

556

581

559

639

631

579

ALLA JORDBRUKSPRODUKTER /ALLA VAROR TOTALT

9,0 %

10,4 %

15,4%

15,8 %

19,2 %

24,5 %

16,1 %

Avtalets artikel 27 a omfattar en mekanism för att motverka kringgående som föreskriver möjligheten att återinföra MGN (mest-gynnad-nation)-tullsatsen om importen av vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Georgien (förtecknade i bilaga II-C) överstiger en viss tröskel (genomsnittlig årlig importvolym) utan vederbörlig motivering av deras exakta ursprung.

I bilaga II-C till avtalet finns en förteckning över vissa varor som ingår i följande produktkategorier och deras respektive utlösande volymer (uttryckt i ton): Nötkött, griskött och fårkött (4 400 t), fjäderfäkött (550 t), mejeriprodukter (1 650 t), ägg med skal (6 000 t), ägg och albuminer (330 t), svamp (220 t), spannmål (200 000 t), malt och vetegluten (330 t), stärkelse (550 t), socker (8 000 t), kli, fodermjöl och andra återstoder (2 200 t), sockermajs (1 500 t), bearbetat socker (6 000 t), produkter av bearbetad spannmål (3 300 t) och cigaretter (500 t).

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga översteg ingen import som omfattas av mekanismen för att motverka kringgående ett ton, varken under 2014 eller hittills under 2015. Hittills under 2015 ligger genomförandeandelen för den EU-import från Georgien som omfattas av mekanismen för att motverka kringgående under 1 % för alla produktkategorier.

En klausul om kringgående behövs för att undvika att icke-georgiska varor importeras till EU via Georgien genom utnyttjandet av fördelarna i avtalets bestämmelser, och särskilt för att undvika att länder med bilaterala frihandelsavtal med Georgien, t.ex. Turkiet och Europmed-länderna, utnyttjar avtalet med EU för att kringgå ursprungsreglerna. Denna klausul fungerar också som en mekanism för att skydda georgiska producenter från detta potentiella missbruk och från aldrig tidigare skådad konkurrens från icke-georgiska producenter.

Föredraganden stöder kommissionens förslag, eftersom det berör införlivandet i unionslagstiftningen av relevanta delar av den framförhandlade avtalstexten och fastställer de förfaranden som krävs för att garantera dess effektiva tillämpning, i syfte att förhindra eventuella negativa effekter på unionsmarknaden.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I syfte att förhindra negativa konsekvenser för situationen på unionsmarknaden till följd av att importen ökar, bör kommissionen, om vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet så kräver, anta genomförandeakter med omedelbar verkan i vederbörligen motiverade fall i fråga om tillfälligt upphävande av förmånstullar enligt mekanismen för att motverka kringgående som fastställs i avtalet.

(8) I syfte att förhindra negativa konsekvenser för situationen på unionsmarknaden till följd av en ökning av importen från Georgien av produkter utöver den volym som avses i bilaga II-C till avtalet, bör kommissionen, om vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet så kräver, anta genomförandeakter med omedelbar verkan i vederbörligen motiverade fall i fråga om tillfälligt upphävande av förmånstullar enligt mekanismen för att motverka kringgående som fastställs i avtalet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Referensnummer

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

27.4.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

27.4.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Momchil Nekov

19.5.2015

Antagande

13.10.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Referensnummer

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Framläggande för parlamentet

14.4.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

27.4.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Behandling i utskott

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Antagande

10.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Ingivande

14.12.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy