ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 302/2009

15.12.2015 - (COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Gabriel Mato


Postup : 2015/0096(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 302/2009

(COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0180),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0118/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 1. července 2015[1],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0367/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Plán obnovy bere v potaz specifika různých typů lovných zařízení. Při provádění tohoto plánu by Unie a členské státy měly věnovat zvláštní pozornost neprůmyslovým rybolovným činnostem a nejudržitelnějším lovným zařízením, která jsou nejvíce založena na řemeslných postupech, jako jsou tradiční pasti („almadrabas“ nebo „tonnare“), které velmi pozitivně přispívají k obnově populace tuňáka díky vysoké selektivitě a malému environmentálnímu dopadu na mořské ekosystémy a které jsou cenné z vědeckého hlediska.

Odůvodnění

Řemeslná lovná zařízení, jako jsou například tradiční lapadlové pasti („almadrabas“), mají velmi malý dopad na mořské ekosystémy díky nízké spotřebě energie a nízkému počtu náhodných úlovků, a proto by se jim měla věnovat zvláštní pozornost.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Všechny změny plánu obnovy přijaté komisí ICCAT v letech 2012, 2013 a 2014, které dosud nebyly provedeny, by měly být začleněny do právních předpisů Unie. Jelikož se tato transpozice týká plánu, jehož cíle a opatření byly definovány komisí ICCAT, toto nařízení nezahrnuje veškerý obsah víceletých plánů podle článků 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20131.

(14) Všechny změny plánu obnovy přijaté komisí ICCAT v letech 2006, 2012, 2013 a 2014, které dosud nebyly provedeny, by měly být provedeny v právních předpisech Unie. Jelikož se tato transpozice týká plánu, jehož cíle a opatření byly definovány komisí ICCAT, toto nařízení nezahrnuje veškerý obsah víceletých plánů podle článků 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20131.

____________

____________

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“

Odůvodnění

Termín „provedeny“ je přesnější než „začleněny“. Návrh usiluje o to, aby bylo v právu Unie provedeno doporučení ICCAT.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Je nezbytné, aby se do práva Unie provedly budoucí závazné změny plánu obnovy. Na Evropskou komisi (dále jen „Komise“) by v zájmu rychlého zapracování těchto změn do práva Unie měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Odůvodnění

Provedení doporučení regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) musí zůstat ve společné působnosti Evropského parlamentu a Rady v rámci řádného postupu (spolurozhodování).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Nařízení (EU) č. 1380/2013 zavádí pojem „minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“. Aby byla zajištěna jednotnost, měl by být pojem „minimální velikost“ používaný komisí ICCAT proveden v právu Unie jako „minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“. Odkazem na „minimální velikost tuňáka obecného“ v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/981a se proto v tomto nařízení rozumí odkaz na „minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“.

 

_______________

 

1aNařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 16, 23.1.2015).

Odůvodnění

Základní nařízení společné rybářské politiky zavádí povinnost vykládky úlovků, v níž pojem „minimální velikost“, který je spojen s povinností výmětu uplatňovanou až do přijetí poslední reformy, ztrácí smysl.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) V náležitě odůvodněných případech týkajících se přemístění, umístění do klecí a zaznamenávání a hlášení činností pastí a plavidel, a jestliže si to vyžadují závažné naléhavé důvody, by Komise měla přijmout vhodné prováděcí akty bezodkladně.

vypouští se

Odůvodnění

Výraz „v náležitě odůvodněných případech“ je příliš vágní na to, aby Komisi opravňoval k přijímání prováděcích aktů. V každém případě zůstává nadále v platnosti čl. 12 odst. 1 základního nařízení o společné rybářské politice, který stanoví, že „v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, pokud jde o doložené vážné ohrožení zachování biologických mořských zdrojů nebo mořského ekosystému“, může Komise přijmout prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) V čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se zavedla povinnost vykládky, která se u tuňáka obecného používá ode dne 1. ledna 2015. Podle čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení však povinností vykládky nejsou dotčeny mezinárodní závazky Unie, jako například závazky vyplývající z doporučení ICCAT. Podle téhož ustanovení je Komise za účelem provedení takových mezinárodních závazků do práva Unie, mimo jiné zejména odchylek od povinnosti vykládky, zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci. Výměty tuňáka obecného proto budou v některých situacích stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 přípustné. Není tedy třeba, aby se toto nařízení na povinnosti týkající se výmětů vztahovalo,

(24) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/98 stanoví odchylky od povinnosti vykládky úlovků tuňáka obecného, která je stanovena v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, za účelem dodržení mezinárodních závazků vyplývajících z úmluvy. Provádí některá ustanovení obsažená v doporučení ICCAT 13-07, která stanoví povinnost vykládky a vypouštění, jež se za určitých okolností vztahuje na plavidla a pasti pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Toto nařízení se proto nemusí povinností vykládky a vypouštění zabývat, a tudíž se nedotkne odpovídajících ustanovení v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/98.

Odůvodnění

Komise již na základě čl. 15 odst. 2 přijala nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/98 s cílem zavést v souladu s plánem obnovy ICCAT odchylky od povinnosti vykládky tuňáka obecného. V zájmu jasnosti by proto měl být odkaz na tento poslední článek vypuštěn.

Pozměňovací návrh    7

Návrh legislativního usnesení

Čl. 1 – odst. 1

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví obecná pravidla, jimiž se řídí Unie při používání plánu obnovy vymezeného v čl. 3 bodu 1.

1. Toto nařízení stanoví obecná pravidla, jimiž se řídí Unie při používání plánu obnovy vymezeného v čl. 3 bodu 1, přičemž zohledňuje specifické prvky různých typů lovných zařízení a zvláštní pozornost věnuje tradičním, udržitelnějším a řemeslným zařízením, jako jsou pasti.

Odůvodnění

Podpory a zvláštní pozornosti by se mělo dostat dlouhodobě používaným tradičním a řemeslným rybolovným zařízením, jako jsou např. pasti, která díky nízké spotřebě energie a vysoké selektivitě příliš nezatěžují mořské ekosystémy a také pomáhají vytvářet pracovní místa.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16) „kapacitou chovu“ kapacita hospodářství (v tunách) držet ryby pro účely jejich výkrmu a chovu;

vypouští se

Odůvodnění

Plán obnovy ICCAT neobsahuje definici pojmu „kapacita chovu“.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že rybolovné činnosti jeho plavidel provádějících odlov a pastí odpovídá rybolovným právům na tuňáka obecného, která má daný členský stát ve východním Atlantiku a Středozemním moři k dispozici.

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že intenzita rybolovu jeho plavidel provádějících odlov a pastí odpovídá rybolovným právům na tuňáka obecného, která má daný členský stát ve východním Atlantiku a Středozemním moři k dispozici, a aby zaručil socio-ekonomickou životaschopnost svých pastí.

Odůvodnění

„Intenzita rybolovu“ je termín použitý v bodě 9 doporučení ICCAT 14-04.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Roční plán rybolovu předložený každým členským státem stanoví rovnoměrný rozpis kvót mezi skupiny lovných zařízení, které pomohou zajistit dodržování individuálních kvót a povolených vedlejších úlovků.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy používají pro vnitrostátní přidělování kvót transparentní a objektivní kritéria, včetně environmentálních, sociálních a hospodářských kritérií, přičemž zvláštní pozornost věnují zachování a prosperitě drobných, řemeslných a tradičních rybářů, kteří používají pasti nebo jiné selektivní rybolovné metody, a tyto metody podporují.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Maximální počet rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu, která jsou zapojena do rybolovu tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, se omezí na počet rybářských plavidel – a jejich celkovou odpovídající hrubou prostornost – plujících pod vlajkou daného členského státu, která lovila, uchovávala na palubě, překládala, přepravovala či vykládala tuňáka obecného v období od 1. ledna 2007 do 1. července 2008. V případě plavidel provádějících odlov se toto omezení použije podle druhu lovného zařízení.

3. Maximální počet a odpovídající hrubá prostornost rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu, která jsou zapojena do rybolovu tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, se omezí na počet rybářských plavidel – a jejich celkovou odpovídající hrubou prostornost – plujících pod vlajkou daného členského státu, která lovila, uchovávala na palubě, překládala, přepravovala či vykládala tuňáka obecného v období do 1. ledna 2007 do 1. července 2008. V případě plavidel provádějících odlov se toto omezení použije podle druhu lovného zařízení.

Odůvodnění

Vložení výrazu „a odpovídající hrubá prostornost“ je v souladu s bodem 37 doporučení ICCAT 14-04.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Odchylně od odstavců 3 a 6 pro roky 2015, 2016 a 2017 platí, že každý členský stát omezí počet svých plavidel lovících košelkovými nevody, která nemají oprávnění lovit tuňáka obecného v rámci odchylky podle čl. 13 odst. 2 písm. b), na počet plavidel lovících košelkovými nevody s oprávněním v roce 2013 nebo 2014.

7. Pro roky 2015, 2016 a 2017 platí, že každý členský stát omezí počet svých plavidel lovících košelkovými nevody na počet plavidel lovících košelkovými nevody s oprávněním v roce 2013 nebo 2014. Toto ustanovení se nevztahuje na plavidla lovící košelkovými nevody provozovaná v rámci odchylky uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. b).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má za cíl doslovně provést konkrétní znění doporučení ICCAT 14-04 (bod 45).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Lov tuňáka obecného pomocí jiných zařízení, než která jsou uvedena v odstavcích 1 až 4 a článku 11, včetně pastí je povolen během celého roku.

5. Lov tuňáka obecného pomocí jiných zařízení, než která jsou uvedena v odstavcích 1 až 4 a článku 11, včetně pastí, je povolen během celého roku v souladu s opatřeními ICCAT na zachování a řízení zdrojů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Oddíl 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ VELIKOST, NÁHODNÉ ÚLOVKY, VEDLEJŠÍ ÚLOVKY

MINIMÁLNÍ REFERENČNÍ VELIKOST PRO ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ, NÁHODNÉ ÚLOVKY, VEDLEJŠÍ ÚLOVKY

Odůvodnění

Základní nařízení společné rybářské politiky zavádí povinnost vykládky úlovků, v níž pojem „minimální velikost“, který je spojen s povinností výmětu uplatňovanou až do přijetí poslední reformy, ztrácí smysl.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto oddílu se použijí, aniž je dotčen článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, včetně veškerých odchylek v souladu s čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení.

Ustanovení tohoto oddílu se použijí, aniž je dotčen článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, včetně veškerých uplatnitelných odchylek k tomuto nařízení.

Odůvodnění

Komise již na základě čl. 15 odst. 2 přijala nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/98 s cílem zavést v souladu s plánem obnovy ICCAT odchylky od povinnosti vykládky tuňáka obecného. V zájmu jasnosti by proto měl být odkaz na tento poslední článek vypuštěn.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Minimální velikost

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

Odůvodnění

Základní nařízení společné rybářské politiky zavádí povinnost vykládky úlovků, v níž pojem „minimální velikost“, který je spojen s povinností výmětu uplatňovanou až do přijetí poslední reformy, ztrácí smysl.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Minimální velikost tuňáka obecného odloveného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je 30 kg nebo 115 cm vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve.

1. Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů tuňáka obecného odloveného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je 30 kg nebo 115 cm vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve.

Odůvodnění

Základní nařízení společné rybářské politiky zavádí povinnost vykládky úlovků, v níž pojem „minimální velikost“, který je spojen s povinností výmětu uplatňovanou až do přijetí poslední reformy, ztrácí smysl.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 se minimální velikost tuňáka obecného 8 kg nebo 75 cm vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve použije na tyto druhy rybolovu:

Odchylně od odstavce 1 se minimální referenční velikost pro zachování zdrojů tuňáka obecného, 8 kg nebo 75 cm vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve, použije na tyto druhy rybolovu:

Odůvodnění

Základní nařízení společné rybářské politiky zavádí povinnost vykládky úlovků, v níž pojem „minimální velikost“, který je spojen s povinností výmětu uplatňovanou až do přijetí poslední reformy, ztrácí smysl.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Byla-li kvóta přidělená členskému státu rybářského plavidla nebo pasti již vyčerpána, musí být odlovu tuňáka obecného zabráněno. Mrtvý tuňák obecný musí být vyložen a podléhá konfiskaci a příslušným následným opatřením. V souladu s článkem 27 podává každý členský stát každoročně o těchto množstvích informace Komisi, která je předá sekretariátu ICCAT.

4. Byla-li kvóta přidělená členskému státu rybářského plavidla nebo pasti již vyčerpána, musí být odlovu tuňáka obecného zabráněno. Mrtvý tuňák obecný musí být vyložen celý a nezpracovaný a podléhá konfiskaci a příslušným následným opatřením. V souladu s článkem 27 podává každý členský stát každoročně o těchto množstvích informace Komisi, která je předá sekretariátu ICCAT.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s bodem 29 čtvrtou odrážkou doporučení ICCAT 14-04.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Oddíl 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

POUŽÍVÁNÍ LETADEL

POUŽÍVÁNÍ LETECKÝCH PROSTŘEDKŮ

Odůvodnění

Doporučení ICCAT 14-04 upravuje používání veškerých leteckých prostředků (bod 25).

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Tuňák obecný je při vykládce celý, bez žaber a vykuchaný. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby v rámci rekreačního a sportovního rybolovu zajistil v co největším rozsahu vypouštění tuňáka obecného, který byl chycen živý, zejména mladých jedinců.

Odůvodnění

V souladu s bodem 34 doporučení ICCAT 14-04.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) seznam všech plavidel provádějících odlov plujících pod jeho vlajkou, která jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři na základě zvláštního oprávnění k rybolovu;

a) seznam všech plavidel provádějících odlov plujících pod jeho vlajkou, která jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři na základě oprávnění k rybolovu;

Odůvodnění

Ani plán obnovy ICCAT, ani nařízení EU o kontrole nestanoví „zvláštní“ oprávnění k rybolovu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a

 

Vztah k nařízení (ES) č. 1224/2009

 

Kontrolní opatření stanovená touto kapitolou se uplatní současně s opatřeními stanovenými nařízením (ES) č. 1224/2009, není-li v této kapitole uvedeno jinak.

Odůvodnění

V zájmu jasnosti je připomenuto, že nařízení EU o kontrole se nadále uplatňuje, pokud daná kapitola návrhu nestanoví jinak.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud je individuální kvóta považována za vyčerpanou, členský stát vlajky odejme oprávnění k rybolovu tuňáka obecného a požádá plavidlo, aby neprodleně odplulo do jím určeného přístavu.

2. Pokud je individuální kvóta považována za vyčerpanou, členský stát vlajky odejme oprávnění k rybolovu tuňáka obecného a může požádat plavidlo, aby neprodleně odplulo do jím určeného přístavu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s bodem 13 doporučení ICCAT 14-04 a s nařízením EU o kontrole. Návrh Komise překračuje rámec výše zmíněných dokumentů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každoročně do 15. února zašle každý členský stát Komisi elektronickou cestou seznam všech svých pastí, které jsou na základě zvláštního oprávnění k rybolovu povoleny pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Seznam obsahuje název pastí a registrační číslo a je sestaven podle formátu stanoveného komisí ICCAT v Pokynech pro předkládání požadovaných údajů a informací.

1. Každoročně do 15. února zašle každý členský stát Komisi elektronickou cestou seznam všech svých pastí, které jsou na základě oprávnění k rybolovu povoleny pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Seznam obsahuje název pastí a registrační číslo a je sestaven podle formátu stanoveného komisí ICCAT v Pokynech pro předkládání požadovaných údajů a informací.

Odůvodnění

Ani plán obnovy ICCAT, ani nařízení EU o kontrole nestanoví „zvláštní“ oprávnění k rybolovu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech přijme Komise postupem podle čl. 59 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty.

vypouští se

Odůvodnění

Výraz „v řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech“ je příliš vágní na to, aby Komisi opravňoval k přijímání prováděcích aktů. V každém případě zůstává nadále v platnosti čl. 12 odst. 1 základního nařízení o společné rybářské politice, který stanoví, že „v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, pokud jde o doložené vážné ohrožení zachování biologických mořských zdrojů nebo mořského ekosystému“, může Komise přijmout prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Uplatňují-li členské státy na oznámení podle odstavců 1 a 2 čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) č. 404/2011, lze odhadovaná množství tuňáka obecného uchovávaného na palubě oznámit v dohodnuté době oznámení před připlutím.

3. Pokud členské státy na oznámení podle odstavců 1 a 2 uplatňují čl. 80 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011, lze odhadovaná množství tuňáka obecného uchovávaného na palubě oznámit v dohodnuté době oznámení před připlutím. Pokud se loviště nachází méně než čtyři hodiny plavby od přístavu, lze odhadovaná množství tuňáka obecného uchovávaného na palubě měnit kdykoliv před příjezdem.

Odůvodnění

Poslední vložená věta je v souladu s bodem 64 druhou odrážkou doporučení ICCAT 14-04.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech přijme Komise postupem podle čl. 59 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty.

vypouští se

Odůvodnění

Výraz „v řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech“ je příliš vágní na to, aby Komisi opravňoval k přijímání prováděcích aktů. V každém případě zůstává nadále v platnosti čl. 12 odst. 1 základního nařízení o společné rybářské politice, který stanoví, že „v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, pokud jde o doložené vážné ohrožení zachování biologických mořských zdrojů nebo mořského ekosystému“, může Komise přijmout prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech přijme Komise postupem podle čl. 59 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty.

vypouští se

Odůvodnění

Výraz „v řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech“ je příliš vágní na to, aby Komisi opravňoval k přijímání prováděcích aktů. V každém případě zůstává nadále v platnosti čl. 12 odst. 1 základního nařízení o společné rybářské politice, který stanoví, že „v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, pokud jde o doložené vážné ohrožení zachování biologických mořských zdrojů nebo mořského ekosystému“, může Komise přijmout prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, že jejich střediska sledování lovišť zasílají Komisi a subjektu jí určenému v reálném čase a ve formátu „https data feed“ hlášení systému sledování plavidel, která obdržela od rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou. Komise tato hlášení elektronicky zasílá sekretariátu ICCAT.

4. Členské státy předají údaje stanovené v tomto článku v souladu se článkem 28 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011. Komise tato hlášení elektronicky zasílá sekretariátu ICCAT.

Odůvodnění

Povinnosti, které navrhuje Komise, nejsou stanoveny ani v doporučení ICCAT 14-04, ani v nařízení EU o kontrole.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) během všech přemístění z jednoho hospodářství do jiného hospodářství;

 

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) pozorovat a sledovat rybolov a chov v souladu s příslušnými opatřeními ICCAT na zachování a řízení zdrojů;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s bodem 90 doporučení ICCAT 14-04.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Článek 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 57

vypouští se

Postup provádění změn

 

1. Pokud je to nezbytné pro začlenění změn stávajících ustanovení plánu obnovy populace tuňáka obecného, které se pro Unii staly závaznými, do práva Unie, Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 58 změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení.

 

Odůvodnění

Provedení doporučení regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) musí zůstat ve společné působnosti Evropského parlamentu a Rady v rámci řádného postupu (spolurozhodování).

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Článek 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 58

vypouští se

Výkon přenesené pravomoci k provedení změn

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Přenesená pravomoc uvedená v článku 57 je Komisi svěřena na dobu neurčitou.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 57 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 57 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

Odůvodnění

Vypuštění článku 57 s sebou nese i vypuštění tohoto článku.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s navrhovaným vypuštěním postupu pro naléhavé případy v „řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech“ v čl. 24 odst. 5 a článcích 37 a 46.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kromě ustanovení uvedených v čl. 8 odst. 3 se maximální počet plavidel provádějících odlov, která jsou oprávněna lovit tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu v rámci zvláštních podmínek pro odchylku uvedenou v čl. 13 odst. 2 písm. b), stanoví na úrovni počtu plavidel Unie provádějících odlov, která se účastnila řízeného lovu tuňáka obecného v roce 2008.

Kromě ustanovení uvedených v čl. 8 odst. 3 se maximální počet plavidel provádějících odlov, která jsou oprávněna lovit tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu v rámci zvláštních podmínek pro odchylku uvedenou v čl. 13 odst. 2 písm. b), stanoví na úrovni počtu plavidel Unie provádějících odlov, která se účastnila řízeného lovu tuňáka obecného v roce 2008. Za tímto účelem se bere v úvahu počet chorvatských plavidel provádějících odlov, která se účastnila řízeného lovu tuňáka obecného v roce 2008.

Odůvodnění

Je důležité upřesnit, že i v případě Chorvatska se bere v úvahu počet plavidel, která se účastnila lovu tuňáka obecného, od počátku referenčního roku.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 2 – řádek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet kusů:

Druh:

Počet kusů:

Druh:

Váha:

Odůvodnění

Díky doplnění údaje o váze, druhu a prohlášení o přemístění tuňáka obecného ke zpracování je dokument přesnější. Přebírá také ustanovení přílohy III nařízení (ES) č. 302/2009.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Příloha VII – bod 7 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) byl umožněn přístup na plavidlo, k zaměstnancům hospodářství a přístup k zařízení, klecím a vybavení;

a) byl umožněn přístup k zaměstnancům plavidla, hospodářství a pastí a přístup k zařízení, klecím a vybavení;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s bodem 12, který se týká také pastí.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie je smluvní stranou Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku, regionální organizace pro řízení rybolovu, která je odpovědná za řízení populací tuňáka a tuňákovitých v Atlantském oceánu a přilehlých mořích.

ICCAT má pravomoc přijímat rozhodnutí (dále jen „doporučení“) pro zachování a řízení rybolovných zdrojů ve své oblasti působnosti; tato opatření jsou závazná; musí být provedena v právu Unie.

V roce 2006 přijala ICCAT víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného, jehož platnost skončí v roce 2022. Víceletý plán zavedl za účelem obnovy populace postupné snížení úrovně celkových přípustných odlovů od roku 2007 do roku 2011, omezení rybolovu v některých oblastech a obdobích, novou minimální velikost, opatření týkající se sportovního a rekreačního rybolovu a opatření související s kapacitou chovu a lovnou kapacitou a posílil program ICCAT pro společné mezinárodní inspekce. ICCAT tento plán na svých ročních zasedáních průběžně upravuje.

Tuňák obecný je nejdůležitějším druhem regulovaným komisí ICCAT. Rybáři vynakládají značné úsilí, aby přizpůsobili výlov celkovému přípustnému odlovu, který byl snížen rozhodnutími přijatými v roce 2006 v souladu s přísnými podmínkami rybolovu stanovenými v plánu. Celkový přípustný odlov (před plánem obnovy 33 000 tun) se postupně snižoval na svou nejnižší hodnotu (12 900 tun) v roce 2012.

S ohledem na pozitivní vývoj rybí populace se ICCAT rozhodla mírně zvýšit celkovou kvótu na 13 400 tun pro rok 2013. V roce 2014 nebyl celkový přípustný odlov změněn, ale kvóta přidělená EU se zvýšila na 7 939 tun v důsledku započítání chorvatské kvóty 390,6 tun. Současný celkový přípustný odlov v roce 2015 představuje 15 821 tun, přičemž kvóta EU činí 9 372,9 tun.

Od roku 2008 vykazuje biomasa tuňáka obecného výrazně pozitivní trend. Jelikož vědecké údaje spolehlivě ukazují, že rybí populace je dostatečně vydatná, rozhodla se v roce 2014 regionální organizace zvýšit na další tři roky (od roku 2015 do roku 2017) celkový přípustný odlov o 20 %.

Rozhodnutí ICCAT předsunout celkový přípustný odlov naplánovaný na rok 2017 (23 155 tun) do roku 2016 lze podle názoru zpravodaje odůvodnit tím, že se populace tuňáka obecného pozoruhodně obnovuje. Toto číslo by bylo stále mnohem nižší než celkový přípustný odlov předtím, než plán obnovy vstoupil v platnost.

Obsah návrhu

Aby se zajistilo jednotné a účinné uplatňování všech opatření plánu obnovy přijatých v období 2012–2014 v celé Evropské unii, má stávající návrh za cíl začlenit je do nařízení.

Návrh obsahuje technická opatření, jako jsou opatření týkající se přemístění živého tuňáka obecného a jeho umístění do klecí, včetně opatření vztahující se k použití stereoskopických kamer pro odhadnutí množství tuňáka obecného a jeho vypuštění, požadavky na hlášení úlovků a provádění programu regionálních pozorovatelů ICCAT.

V novém základním nařízení společné rybářské politiky se zavedla povinnost vykládky, která se ode dne 1. ledna 2015 uplatňuje i u tuňáka obecného. Povinností vykládky však nejsou dotčeny mezinárodní závazky Unie, jako například závazky vyplývající z doporučení ICCAT. Podle ustanovení čl. 15 odst. 2 je Komise za účelem provedení takových mezinárodních závazků v právu Unie, mimo jiné zejména odchylek od povinnosti vykládky, zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci. Výměty tuňáka obecného proto budou v některých situacích stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/98 přípustné.

Postoj zpravodaje

I přesto, že návrh Komise provádí příslušná doporučení ICCAT v zásadě správně, v některých případech jde nad rámec toho, co bylo rozhodnuto v ICCAT, ale také toho, co stanovují právní předpisy EU. To se týká například případů, kdy je individuální kvóta považována za vyčerpanou: doporučení ICCAT, stejně jako nařízení EU o kontrole, předpokládá, že členský stát vlajky může – nikoliv „musí“, jak navrhuje Komise – požádat plavidlo, aby neprodleně odplulo do jím určeného přístavu.

Zpravodaj chce v této souvislosti připomenout, že cílem provedení doporučení ICCAT je dosáhnout jednotného uplatňování těchto doporučení v Evropské unii; není cílem znovu otevírat diskusi o otázkách, o nichž již bylo rozhodnuto, často po zdlouhavém vyjednávání, a kde je důležité každé slovo a každá čárka.

Jednotné provádění by mělo mít za cíl zajistit stejné podmínky pro všechny provozovatele zabývající se lovem tuňáků, včetně – a to je nejdůležitější – provozovatelů mimo EU. V opačném případě přijde veškerá snaha rybářů a všechna omezení, která se na ně vztahují, vniveč, pokud pro cizí lodě budou platit jiná pravidla. Provozovatelé z EU by neměli být postihováni tím, že se na ně budou vztahovat přísnější opatření, než jaká jsou dohodnuta, z důvodu toho, že Komise taková opatření nemohla při jednání v rámci ICCAT prosadit.

Zpravodaj využil návrhu Komise ohledně postupu podávání žádostí o budoucí změny tohoto plánu obnovy, aby se znovu zabýval problémem neúčasti Evropského parlamentu v mezinárodních jednáních. Komise navrhuje provádět v budoucnu změny tohoto plánu obnovy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Pokud dojde k tomu, že Parlament ztratí již tak velmi omezenou pravomoc, kterou v poslední fázi schvalování dohod má, prakticky by to znamenalo, že již nebude mít žádný vliv v ICCAT a v budoucnu ani v dalších mezinárodních fórech. Provádění doporučení regionálních organizací pro řízení rybolovu musí i nadále zůstat v působnosti Evropského parlamentu a Rady v rámci řádného postupu (spolurozhodování).

Doporučení ICCAT berou v úvahu specifika zařízení na odlov tuňáka. Zpravodaj by v této souvislosti rád zdůraznil úlohu, kterou hrají při zachování populace tuňáka tradiční pasti (např. „almadrabas“). Při provádění plánu obnovy by měla Evropská unie těmto tradičním pastem, které díky tomu, že jsou vysoce selektivní, přispívají k obnově populace tuňáka, věnovat zvláštní pozornost. Tato zařízení mají navíc díky nízké spotřebě energie a nízkému riziku náhodného odlovu zanedbatelný vliv na mořské ekosystémy.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři

Referenční údaje

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Datum předložení EP

24.4.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

30.4.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Datum přijetí

10.12.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dario Tamburrano

Datum předložení

15.12.2015

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.