Procedure : 2015/0096(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0367/2015

Indgivne tekster :

A8-0367/2015

Forhandlinger :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Afstemninger :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Stemmeforklaringer
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

BETÆNKNING     ***I
PDF 649kWORD 343k
15.12.2015
PE 567.746v02-00 A8-0367/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og

Middelhavet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 302/2009

(COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Gabriel Mato

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og

Middelhavet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 302/2009

(COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0180),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0118/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 1. juli 2015(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0367/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Genopretningsplanen tager hensyn til de forskellige typer redskabers særlige egenskaber. Ved gennemførelsen af genopretningsplanen bør Unionen og medlemsstaterne lægge særlig vægt på ikke-industrielle fiskeriaktiviteter og de mindst industrielle og mest bæredygtige redskabstyper, såsom traditionelle faststående tunfiskenet ("almadrabas", "tonnare"), som yder et særligt positivt bidrag til genopretningen af tunbestande som følge af deres høje selektivitet og ringe miljømæssige påvirkning af de marine økosystemer, og som er værdifulde også set fra et videnskabeligt synspunkt.

Begrundelse

Ikke-industrielle redskaber såsom traditionelle faststående tunfiskenetnet ("almadrabas") har lav indvirkning på de marine økosystemer, da de har et lavt energiforbrug og giver ringe mængder utilsigtet fangst, og de bør derfor vises særlig opmærksomhed.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Samtlige ændringer af genopretningsplanen, som ICCAT vedtog i 2012, 2013 og 2014, og som endnu ikke er gennemført i EU-lovgivningen, bør indarbejdes i EU-lovgivningen. Eftersom gennemførelsen vedrører en plan, hvis mål og foranstaltninger er fastlagt af ICCAT, omfatter nærværende forordning ikke alle de elementer vedrørende flerårige planer, som er anført i artikel 9 og 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013.

(14) Samtlige ændringer af genopretningsplanen, som ICCAT vedtog i 2006, 2012, 2013 og 2014, og som endnu ikke er gennemført i EU-lovgivningen, bør omsættes i EU-lovgivningen. Eftersom gennemførelsen vedrører en plan, hvis mål og foranstaltninger er fastlagt af ICCAT, omfatter nærværende forordning ikke alle de elementer vedrørende flerårige planer, som er anført i artikel 9 og 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013.1

____________

____________

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Begrundelse

"Omsættes" er mere præcist end "indarbejdes". Forslaget stiler imod at få omsat ICCAT's henstillinger i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Eventuelle fremtidige bindende ændringer af genopretningsplanen bør gennemføres i EU-lovgivningen. For hurtigst muligt at indarbejde sådanne ændringer i EU-lovgivningen bør Europa-Kommissionen (i det følgende benævnt "Kommissionen") delegeres beføjelser til at vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

udgår

Begrundelse

Gennemførelsen af RFFO's henstillinger bør vedblive med at være underlagt Europa-Parlamentets og Rådets fælles kompetence under den almindelige procedure (fælles beslutningstagning).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Forordning (EU) nr. 1380/2013 indfører begrebet bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser. For at sikre overensstemmelse bør ICCAT's opfattelse af mindstestørrelser gennemføres i EU-lovgivningen som bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser. Henvisningerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/981a til mindstestørrelser for almindelig tun bør forstås som bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser i denne forordning.

 

_______________

 

1a Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 af 18. november 2014 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (EUT L 16 af 23.1.2015).

Begrundelse

Grundforordningen for den fælles fiskeripolitik indfører en landingsforpligtelse, hvorved begrebet mindstemål, der et knyttet til den udsmidsforpligtelse, der gjaldt op til den seneste reform, ikke længere giver nogen mening.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter med umiddelbar virkning, hvor det i behørigt begrundede tilfælde er nødvendigt af hensyn til sagens særligt hastende karakter for så vidt angår overførsel og anbringelse i bur samt registrering og rapportering af faststående tunfiskenets og fartøjers aktiviteter.

udgår

Begrundelse

Udtrykket "i behørigt begrundede tilfælde" er for upræcist til at retfærdiggøre, at Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter. Under alle omstændigheder finder artikel 12, stk. 1, i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik, som fastsætter, at Kommissionen "i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende en alvorlig trussel mod bevarelsen af havets biologiske ressourcer eller det marine økosystem baseret på bevis kan (...) vedtage gennemførelsesretsakter", stadig anvendelse her.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Ved artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 er der indført en landingsforpligtelse, som anvendes på almindelig tun fra den 1. januar 2015. I henhold til artikel 15, stk. 2, i nævnte forordning gælder landingsforpligtelsen dog med forbehold af Unionens internationale forpligtelser, som f.eks. dem, der følger af ICCAT's henstillinger. I samme bestemmelse tillægges Kommissionen desuden beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at gennemføre sådanne internationale forpligtelser i EU-lovgivningen, herunder navnlig undtagelser fra landingsforpligtelsen. Udsmid af almindelig tun vil således være tilladt i visse situationer som fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 af 18. november 2014. Nærværende forordning bør derfor ikke omfatte sådanne krav vedrørende udsmid —

(24) Den delegerede forordning (EU) 2015/98 giver mulighed for undtagelser fra landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at bringe Unionen i overensstemmelse med dens internationale forpligtelser under konventionen. Den gennemfører visse bestemmelser i ICCAT's henstilling 13-07, som fastsætter en udsmids- og udsætningsforpligtelse for fartøjer og net, der fanger almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet i visse situationer. Nærværende forordning behøver derfor ikke omfatte sådanne udsmids og -udsætningsforpligtelser, og den vil følgelig ikke berøre de relevante bestemmelser i den delegerede forordning (EU) 2015/98.

Begrundelse

Kommissionen har allerede – på grundlag af artikel 15, stk. 2 – vedtaget den delegerede forordning (EU) 2015/98 for at indføre undtagelser fra landingsforpligtelsen for almindelig tun og dermed sikre overensstemmelse med ICCAT's genopretningsplan. Af klarhedshensyn bør henvisningen til denne sidste artikel derfor udgå.

Ændringsforslag    7

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Artikel 1 – stk. 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der generelle bestemmelser om Unionens anvendelse af den genopretningsplan, der er defineret i artikel 3, nr. 1.

1. Ved denne forordning fastsættes der generelle bestemmelser om Unionens anvendelse af den genopretningsplan, der er defineret i artikel 3, nr. 1, idet der tages hensyn til de forskellige fiskeredskabers særlige egenskaber og lægges særlig vægt på traditionelle, mere bæredygtige og ikke-industrielle redskaber såsom faststående tunfiskenet.

Begrundelse

Veletablerede traditionelle og ikke-industrielle fiskeredskaber såsom faststående tunfiskenet, der har en ringe indvirkning på de marine økosystemer takket være deres lave energiforbrug og høje grad af selektivitet, og som også bidrager til jobskabelse, bør modtage støtte og særlig opmærksomhed.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) "opdrætskapacitet": et akvakulturbrugs opfednings- opdrætskapacitet i ton

udgår

Begrundelse

Der er ingen definition af udtrykket "opdrætskapacitet" i ICCAT's genopretningsplan.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at dens fangstfartøjers og faststående tunfiskenets fiskeri svarer til de fiskerimuligheder for almindelig tun, som medlemsstaten har til rådighed i det østlige Atlanterhav og Middelhavet.

1. Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at dens fangstfartøjers og faststående tunfiskenets fiskeriindsats svarer til de fiskerimuligheder for almindelig tun, som medlemsstaten har til rådighed i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, og til at beskytte sine faststående tunfiskenets samfundsøkonomiske bæredygtighed.

Begrundelse

"Fiskeriindsats" er det udtryk, der anvendes i punkt 9 i ICCAT's henstilling 14-04.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den årlige fiskeriplan, der forelægges af hver enkelt medlemsstat, skal sørge for en ligelig kvotefordeling mellem de forskellige redskabsgrupper med henblik på at sikre, at de individuelle kvoter og bifangstbegrænsningerne overholdes.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne anvender gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art, ved den nationale tildeling af kvoter og lægger særlig vægt på at bevare ikke-industrielle og traditionelle småfiskere, der anvender faststående tunfiskenet og andre selektive fiskerimetoder, og på at fremme metoder af denne art.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det maksimale antal fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, og som fisker efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, begrænses til det antal fartøjer og den dertil svarende samlede bruttotonnage, der førte den pågældende medlemsstats flag, og som fiskede efter, opbevarede om bord, omladede, transporterede eller landede almindelig tun i perioden 1. januar 2007-1. juli 2008. For fangstfartøjer gælder begrænsningen pr. redskabstype.

3. Det maksimale antal fiskerfartøjer, og den dertil svarende bruttotonnage, der fører en medlemsstats flag, og som fisker efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, begrænses til det antal fartøjer og den dertil svarende samlede bruttotonnage, der førte den pågældende medlemsstats flag, og som fiskede efter, opbevarede om bord, omladede, transporterede eller landede almindelig tun i perioden 1. januar 2007-1. juli 2008. For fangstfartøjer gælder begrænsningen pr. redskabstype.

Begrundelse

Tilføjelsen af ordene "og den dertil svarende bruttotonnage" er i overensstemmelse med punkt 37 i ICCAT's henstilling 14-04.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Uanset stk. 3 og 6 skal hver medlemsstat for 2015, 2016 og 2017 begrænse det antal notfartøjer, der ikke har tilladelse til at fiske efter almindelig tun i henhold til undtagelsen i artikel 13, stk. 2, litra b), til det antal notfartøjer, den udstedte tilladelse til i 2013 eller 2014.

7. For 2015, 2016 og 2017 skal hver medlemsstat begrænse sit antal notfartøjer til det antal notfartøjer, den udstedte tilladelse til i 2013 eller 2014. Dette gælder ikke for notfartøjer, der udøver fiskeri under undtagelsen i artikel 13, stk. 2, litra b).

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål ordret at overføre ordlyd fra ICCAT's henstilling 14-04 (punkt 45).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Fiskeri efter almindelig tun med andre redskaber end dem, der er omhandlet i stk. 1-4 og artikel 11, herunder faststående tunfiskenet, er tilladt året rundt.

5. Fiskeri efter almindelig tun med andre redskaber end dem, der er omhandlet i stk. 1-4 og artikel 11, herunder faststående tunfiskenet, er i overensstemmelse med ICCAT’s bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger tilladt året rundt.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

MINDSTEMÅL, UTILSIGTEDE FANGSTER OG BIFANGSTER

BEVARELSESMÆSSIG MINDSTEREFERENCESTØRRELSE, UTILSIGTEDE FANGSTER OG BIFANGSTER

Begrundelse

Grundforordningen for den fælles fiskeripolitik indfører en landingsforpligtelse, hvorved begrebet mindstemål, der et knyttet til den udsmidsforpligtelse, der gjaldt op til den seneste reform, ikke længere giver nogen mening. 

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestemmelserne i denne afdeling gælder med forbehold af artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, herunder en eventuel undtagelse i henhold til artikel 15, stk. 2, i nævnte forordning.

Bestemmelserne i denne afdeling gælder med forbehold af artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, herunder eventuelle gældende undtagelser herfor.

Begrundelse

Kommissionen har allerede – på grundlag af artikel 15, stk. 2 – vedtaget den delegerede forordning (EU) 2015/98 for at indføre undtagelser fra landingsforpligtelsen for almindelig tun og dermed sikre overensstemmelse med ICCAT's genopretningsplan. Af klarhedshensyn bør henvisningen til denne sidste artikel derfor udgå.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mindstemål

Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse

Begrundelse

Grundforordningen for den fælles fiskeripolitik indfører en landingsforpligtelse, hvorved begrebet mindstemål, der et knyttet til den udsmidsforpligtelse, der gjaldt op til den seneste reform, ikke længere giver nogen mening.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Mindstemålet for almindelig tun, der er fanget i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, er 30 kg eller 115 cm (haledelingspunkt).

1. Den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse for almindelig tun, der er fanget i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, er 30 kg eller 115 cm (haledelingspunkt).

Begrundelse

Grundforordningen for den fælles fiskeripolitik indfører en landingsforpligtelse, hvorved begrebet mindstemål, der et knyttet til den udsmidsforpligtelse, der gjaldt op til den seneste reform, ikke længere giver nogen mening.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset stk. 1 gælder der et mindstemål for almindelig tun på 8 kg eller 75 cm (haledelingspunkt), når der er tale om:

Uanset stk. 1 gælder der en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse for almindelig tun på 8 kg eller 75 cm (haledelingspunkt), når der er tale om:

Begrundelse

Grundforordningen for den fælles fiskeripolitik indfører en landingsforpligtelse, hvorved begrebet mindstemål, der et knyttet til den udsmidsforpligtelse, der gjaldt op til den seneste reform, ikke længere giver nogen mening.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis den kvote, der er tildelt det berørte fiskerfartøjs eller faststående tunfiskenets medlemsstat, allerede er brugt op, undgås det at fange almindelig tun. Døde almindelige tun skal landes og konfiskeres, og der træffes passende opfølgende foranstaltninger. De enkelte medlemsstater skal i henhold til artikel 27 årligt indberette oplysninger om sådanne mængder til Kommissionen, som videresender oplysningerne til ICCAT's sekretariat.

4. Hvis den kvote, der er tildelt det berørte fiskerfartøjs eller faststående tunfiskenets medlemsstat, allerede er brugt op, undgås det at fange almindelig tun. Døde almindelige tun skal landes hele og uforarbejdede og konfiskeres, og der træffes passende opfølgende foranstaltninger. De enkelte medlemsstater skal i henhold til artikel 27 årligt indberette oplysninger om sådanne mængder til Kommissionen, som videresender oplysningerne til ICCAT's sekretariat.

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger punkt 29, led 4, i ICCAT's henstilling 14-04.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ANVENDELSE AF LUFTFARTØJER

ANVENDELSE AF LUFTBÅRENT UDSTYR

Begrundelse

ICCAT's henstilling 14-04 regulerer anvendelsen af alt luftbårent udstyr (punkt 25).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Al almindelig tun, der landes, skal landes hel, uden gæller og renset. Hver enkelt medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til i videst muligt omfang at sikre, at almindelig tun, især ungfisk, der fanges levende ved fritids- og sportsfiskeri, slippes fri igen.

Begrundelse

I overensstemmelse med stk. 34 i ICCAT-henstilling 14-04.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) en liste over alle fangstfartøjer, der fører dens flag med særlig tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

a) en liste over alle fangstfartøjer, der fører dens flag, som i kraft af en fiskeritilladelse har lov til at fiske aktivt efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

Begrundelse

En sådan "særlig" tilladelse findes hverken i ICCAT's genopretningsplan eller i EU's kontrolforordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19a

 

Forholdet til forordning (EF) nr. 1224/2009

 

Kontrolforanstaltningerne i dette kapitel finder anvendelse som supplement til foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1224/2009, medmindre andet er fastsat i dette kapitels bestemmelser.

Begrundelse

En påmindelse for at præcisere, at EU-kontrolforordningen stadig finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i det relevante kapitel i forslaget.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Flagmedlemsstaten inddrager tilladelsen til at fiske efter almindelig tun og kræver, at fartøjet øjeblikkeligt sejler til en havn, som den har udpeget, når den individuelle kvote skønnes at være opbrugt.

2. Flagmedlemsstaten inddrager tilladelsen til at fiske efter almindelig tun og kan kræve, at fartøjet øjeblikkeligt sejler til en havn, som den har udpeget, når den individuelle kvote skønnes at være opbrugt.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med punkt 13 i ICCAT's henstilling 14-04 samt EU's kontrolforordning. Kommissionens forslag går videre end de ovenfor nævnte tekster.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvert år senest den 15. februar sender hver medlemsstat Kommissionen elektronisk en liste over alle faststående tunfiskenet, for hvilke der er udstedt særlig fiskeritilladelse til fiskeri efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet. Listen skal omfatte navnet på hvert enkelt faststående tunfiskenet og dets registernummer og skal opstilles i overensstemmelse med det format, der er fastsat i ICCAT's retningslinjer for indsendelse af data og information.

1. Hvert år senest den 15. februar sender hver medlemsstat Kommissionen elektronisk en liste over alle faststående tunfiskenet, for hvilke der er udstedt fiskeritilladelse til fiskeri efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet. Listen skal omfatte navnet på hvert enkelt faststående tunfiskenet og dets registernummer og skal opstilles i overensstemmelse med det format, der er fastsat i ICCAT's retningslinjer for indsendelse af data og information.

Begrundelse

En sådan "særlig" tilladelse findes hverken i ICCAT's genopretningsplan eller i EU's kontrolforordning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 59, stk. 3, øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter.

udgår

Begrundelse

Udtrykket "i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde" er for upræcist til at retfærdiggøre, at Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter. Under alle omstændigheder finder artikel 12, stk. 1, i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik, som fastsætter, at Kommissionen "i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende en alvorlig trussel mod bevarelsen af havets biologiske ressourcer eller det marine økosystem baseret på bevis kan (...) vedtage gennemførelsesretsakter" stadig anvendelse her.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis medlemsstaterne anvender artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) nr. 404/2011 på de forhåndsmeddelelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kan skønnet over de mængder almindelig tun, der opbevares om bord, meddeles på det tidspunkt, der er fastsat som frist for fremsendelse af forhåndsmeddelelsen.

3. Hvis medlemsstaterne anvender artikel 80, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 på de forhåndsmeddelelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kan skønnet over de mængder almindelig tun, der opbevares om bord, meddeles på det tidspunkt, der er fastsat som frist for fremsendelse af forhåndsmeddelelsen. Hvis fiskepladsen befinder sig mindre end 4 timer fra havnen, kan skønnet over de mængder almindelig tun, der opbevares om bord, ændres til enhver tid inden ankomst.

Begrundelse

Tilføjelsen af den sidste sætning er i overensstemmelse med punkt 64, led 2, i ICCAT's henstilling 14-04.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 59, stk. 3, øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter.

udgår

Begrundelse

Udtrykket "i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde" er for upræcist til at retfærdiggøre, at Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter. Under alle omstændigheder finder artikel 12, stk. 1, i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik, som fastsætter, at Kommissionen "i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende en alvorlig trussel mod bevarelsen af havets biologiske ressourcer eller det marine økosystem baseret på bevis kan (...) vedtage gennemførelsesretsakter" stadig anvendelse her.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 59, stk. 3, øjeblikkeligt gældende gennemførelsesretsakter.

udgår

Begrundelse

Udtrykket "i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde" er for upræcist til at retfærdiggøre, at Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter. Under alle omstændigheder finder artikel 12, stk. 1, i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik, som fastsætter, at Kommissionen "i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende en alvorlig trussel mod bevarelsen af havets biologiske ressourcer eller det marine økosystem baseret på bevis kan (...) vedtage gennemførelsesretsakter" stadig anvendelse her. 

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at deres fiskeriovervågningscentre tidstro og i formatet "https data feed" sender Kommissionen og et organ, som denne har udpeget, de FOS-meddelelser, som de har modtaget fra fiskerfartøjer, der fører deres flag. Kommissionen sender disse meddelelser elektronisk til ICCAT’s sekretariat.

4. Medlemsstaterne sender de i denne artikel omhandlede data i overensstemmelse med artikel 28 i gennemførselsforordning (EU) nr. 404/2011. Kommissionen sender disse meddelelser elektronisk til ICCAT’s sekretariat.

Begrundelse

De krav, Kommissionen foreslår, indgår hverken i ICCAT's henstilling 14-04 eller i EU's kontrolforordning.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) ved alle flytninger fra ét akvakulturbrug til et andet;

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) observere og overvåge, at fiskeri- og opdrætsaktiviteterne er i overensstemmelse med de relevante ICCAT-bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger punkt 90, led 4,i ICCAT's henstilling 14-04.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 57

udgår

Procedure for ændringer

 

1. For så vidt som det er nødvendigt for at indarbejde ændringer til bestemmelserne i genopretningsplanen for almindelig tun, som bliver bindende for Unionen, kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 58 ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning.

 

Begrundelse

Gennemførelsen af RFFO's henstillinger bør vedblive med at være underlagt Europa-Parlamentets og Rådets fælles kompetence under den almindelige procedure (fælles beslutningstagning).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 58

udgår

Udøvelse af de delegerede beføjelser med henblik på ændringer

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. De delegerede beføjelser i artikel 57 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

 

3. Den i artikel 57 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 57 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for fristen på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

Begrundelse

Da artikel 57 udgår, bør denne artikel også udgå.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med forslaget om at lade hasteproceduren i "behørigt begrundede særligt hastende tilfælde" i artikel 24, stk. 5, artikel 37 og artikel 46 udgå.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foruden bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, fastsættes det maksimale antal fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter almindelig tun i Adriaterhavet med henblik på opdræt på de særlige betingelser, der gælder for undtagelsen i artikel 13, stk. 2, litra b), til det antal EU-fangstfartøjer, der deltog i målrettet fiskeri efter almindelig tun i 2008.

Foruden bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, fastsættes det maksimale antal fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter almindelig tun i Adriaterhavet med henblik på opdræt på de særlige betingelser, der gælder for undtagelsen i artikel 13, stk. 2, litra b), til det antal EU-fangstfartøjer, der deltog i målrettet fiskeri efter almindelig tun i 2008. I denne forbindelse skal der tages højde for antallet af kroatiske fangstfartøjer, der deltog i målrettet fiskeri efter almindelig tun i 2008.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at også for Kroatiens vedkommende er det antallet af fangstfartøjer, der fiskede efter almindelig tun i referenceåret, der tages højde for.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Antal fisk:

Art:

Antal fisk:

Art:

Vægt:

Begrundelse

Tilføjelsen af oplysninger om vægt, arter samt overførselsopgørelsen for almindelig tun til forarbejdning gør dokumentet klarere. Det overtager desuden bestemmelsen i bilag III til forordning (EF) nr. 302/2009.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 7 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) frit kan henvende sig til fartøjets besætning og akvakulturbrugets personale og får adgang til redskaber, bure og udstyr

a) frit kan henvende sig til fartøjets besætning og akvakulturbrugets og de faststående tunfiskenets personale og får adgang til redskaber, bure og udstyr

Begrundelse

På linje med punkt 12, der også vedrører faststående tunfiskenet.

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union er kontraherende part i Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), den regionale fiskeriforvaltningsorganisation (RFFO) med ansvar for forvaltningen af tun og tunlignende arter i Atlanterhavet og de tilstødende farvande.

ICCAT har beføjelse til at træffe beslutninger ("henstillinger") vedrørende bevarelse og forvaltning af fiskeriet i kompetenceområdet. Disse henstillinger er bindende og skal gennemføres i EU-lovgivningen.

I 2006 vedtog ICCAT en flerårig genopretningsplan for almindelig tun, der gælder indtil 2022. Med henblik på at genopbygge bestanden foreskriver planen en gradvis reduktion af de samlede tilladte fangstmængder i perioden 2007-2011, restriktioner for fiskeriet i visse områder og perioder, en ny mindstestørrelse, foranstaltninger vedrørende sportsfiskeri og rekreativt fiskeri og foranstaltninger vedrørende opdræt og fiskerikapacitet, og den styrker ICCAT's ordning med fælles international inspektion. Planen er efterfølgende blevet ændret af ICCAT på dets årlige møder.

Almindelig tun er den vigtigste af de arter, der reguleres af ICCAT. Fiskerne har ydet en betragtelig indsats med tilpasning af deres fangster til de reducerede samlede tilladte fangstmængder, der blev opstillet som følge af beslutningerne fra 2006, og med efterlevelse af de strenge fiskeribetingelser, der er fastlagt i planen. De samlede tilladte fangstmængder, der før genopretningsplanen var fastsat til 33 000 ton, blev gradvis nedsat til og nåede det laveste niveau i 2012 (12 900 ton).

Som følge af bestandenes positive udvikling besluttede ICCAT gradvis at forhøje den samlede fangstmængde til 13 400 ton for 2013. Den samlede fangstmængde blev ikke ændret i 2014, men EU's kvote blev forhøjet til 7 939 ton på grund af tilføjelsen af Kroatiens kvote på 390,6 ton. Den nuværende samlede fangstmængde for 2015 er 15 821 ton, og EU's andel er 9 372,9 ton.

Almindelig tun har opvist en forbløffende positiv udvikling siden 2008. Den regionale organisation besluttede i 2014 at forhøje den samlede fangstmængde med 20 procent for de følgende tre år (fra 2015 til 2017), da der foreligger solide videnskabelige data for, at bestandenes tæthed har nået sunde niveauer.

Efter ordførerens opfattelse vil ICCAT på baggrund af den spektakulære genoprettelse, der er observeret for bestandene af almindelig tun i de seneste år, kunne forsvare en beslutning om at fremrykke den maksimale fangstmængde, der var planlagt for 2017 (23 155 ton), til 2016, idet den stadig vil være meget mindre end den fangstmængde, der gjaldt før genoprettelsesplanens ikrafttræden.

Forslagets indhold

Formålet med Kommissionens forslag er at indarbejde alle de foranstaltninger i genoprettelsesplanen, der er vedtaget mellem 2012 og 2014, i en forordning for at sikre en ensartet og effektiv anvendelse i hele Den Europæiske Union.

Forslaget indeholder tekniske foranstaltninger om f.eks. overførsel og anbringelse i bur af levende almindelig tun, herunder også foranstaltninger vedrørende anvendelsen af stereokameraer til at foretage skøn over mængderne af almindelig tun, bl.a. de mængder, der slippes fri, samt fangstrapporteringskrav og gennemførelsen af ICCAT's program for regionale observatører.

Med den nye grundforordning for den fælles fiskeripolitik er der indført en landingsforpligtelse, som fra den 1. januar 2015 også gælder for almindelig tun. Landingsforpligtelsen er dog med forbehold af Unionens internationale forpligtelser, som f.eks. dem, der følger af ICCAT's henstillinger. I artikel 15, stk. 2, i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på gennemførelsen af sådanne internationale forpligtelser i EU-lovgivningen, navnlig undtagelser fra landingsforpligtelsen. Udsmid af almindelig tun vil således være tilladt i visse situationer som fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98.

Ordførerens holdning

Selv om Kommissionens forslag generelt omsætter de relevante ICCAT-henstillinger korrekt, rækker det i nogle tilfælde ud over, hvad der er besluttet i ICCAT, og også ud over, hvad EU-lovgivning giver hjemmel for. Det er f.eks. tilfældet, når den individuelle kvote for almindelig tun skønnes at være opbrugt. ICCAT's henstillinger samt EU's kontrolforordning foreskriver, at flagmedlemsstater kan – ikke skal, som Kommissionen foreslår – kræve, at fartøjet øjeblikkeligt sejler til en havn, som den har udpeget.

Ordføreren ønsker i denne forbindelse at minde om, at formålet med gennemførelsen af ICCAT's henstillinger er at sikre en ensartet anvendelse i hele EU. Formålet er ikke at genåbne diskussionen om det, der allerede er besluttet efter ofte meget langstrakte forhandlinger, hvorunder hvert eneste ord og komma blev vendt.

Formålet med en ensartet anvendelse bør være at sikre fælles spilleregler for alle operatører i tunfiskeriet, herunder – hvad der er særligt vigtigt – for ikke EU-operatører. For hvis der gælder andre regler for tredjelandsflåder, vil de mange krav og restriktioner, der er pålagt EU's fiskere, ikke give nogen resultater. EU-operatører bør ikke stilles ugunstigt og pålægges strengere foranstaltninger, end hvad der er aftalt, blot fordi Kommissionen ikke kunne få gennemført disse foranstaltninger under forhandlingerne i ICCAT.

Foranlediget af Kommissionens forslag vedrørende proceduren i forbindelse med fremtidige ændringer af denne genoprettelsesplan kan ordføreren – endnu en gang – ikke undlade at nævne problemet med den manglende inddragelse af Europa-Parlamentet i internationale forhandlinger. Kommissionen foreslår at gennemføre fremtidige ændringer til genoprettelsesplanen gennem delegerede retsakter. Hvis den – i forvejen yderst begrænsede – indflydelse, som Parlamentet har i den sidste godkendelsesfase for internationale aftaler, falder bort, vil det i praksis betyde, at det ikke har noget som helst at skulle have sagt i ICCAT og, på længere sigt, i andre internationale fora. Gennemførelsen af RFFO's henstillinger bør vedblive med at være underlagt Europa-Parlamentets og Rådets fælles kompetence under den almindelige procedure (fælles beslutningstagning).

ICCAT's henstillinger tager højde for de forskellige fangstredskabers særlige egenskaber. I denne forbindelse vil ordføreren gerne understrege den rolle, som ikke-industrielle net, f.eks. traditionelle net ("almadrabas"), kan spille for bevarelsen af bestandene. Ved gennemførelsen af planen bør Den Europæiske Union være særlig opmærksom på disse traditionelle net, som bidrager til at genoprette tunbestandene, da de er yderst selektive. Desuden har disse redskaber en lav indvirkning på de marine økosystemer, da de har et lavt energiforbrug og giver ringe mængder utilsigtet fangst.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

Referencer

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Dato for høring af EP

24.4.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

30.4.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dario Tamburrano

Dato for indgivelse

15.12.2015

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik