Menettely : 2015/0096(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0367/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0367/2015

Keskustelut :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Äänestykset :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Äänestysselitykset
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

MIETINTÖ     ***I
PDF 633kWORD 336k
15.12.2015
PE 567.746v02-00 A8-0367/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta

(COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Gabriel Mato

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta

(COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0180),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0118/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 1. heinäkuuta 2015 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0367/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Elvytyssuunnitelmassa otetaan huomioon erityyppisten pyydysten erityisominaisuudet. Unionin ja jäsenvaltioiden olisi elvytyssuunnitelman täytäntöönpanossa kiinnitettävä erityistä huomiota pienimuotoiseen kalastukseen sekä siinä käytettäviin kestävimpiin pyydystyyppeihin, kuten perinteisiin tonnikalarysiin, jotka vaikuttavat hyvin myönteisesti tonnikalakantojen elvyttämiseen korkean valikoivuutensa ja meriekosysteemeille aiheutuvan vähäisen ympäristövaikutuksensa vuoksi ja jotka ovat tieteellisesti arvokkaita.

Perustelu

Pienimuotoisessa kalastuksessa käytettävillä pyydyksillä, kuten perinteisillä tonnikalarysillä (espanjaksi ”almadrabas”) on hyvin vähäinen vaikutus meriekosysteemeihin alhaisen energiankulutuksensa ja vähäisten tahattomien saaliidensa vuoksi. Siksi niihin olisi kiinnitettävä erityishuomiota.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Kaikki elvytyssuunnitelmaan ICCAT:n vuosina 2012, 2013 ja 2014 hyväksymät muutokset olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä, jos näin ei ole vielä tehty. Koska tämä saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä koskee suunnitelmaa, jonka tavoitteet ja toimenpiteet ICCAT on määritellyt, tällä asetuksella ei kateta monivuotisten suunnitelmien koko sisältöä, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/201321 9 ja 10 artiklassa.

(14) Kaikki elvytyssuunnitelmaan ICCAT:n vuosina 2006, 2012, 2013 ja 2014 hyväksymät muutokset olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä, jos näin ei ole vielä tehty. Koska tämä saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä koskee suunnitelmaa, jonka tavoitteet ja toimenpiteet ICCAT on määritellyt, tällä asetuksella ei kateta monivuotisten suunnitelmien koko sisältöä, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/201321 9 ja 10 artiklassa.

____________

____________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354/22, 28.12.2013, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

Perustelu

Ehdotuksella pyritään saattamaan ICCAT:n suositukset osaksi unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Elvytyssuunnitelman uudet sitovat muutokset on tarpeen saattaa osaksi unionin lainsäädäntöä. Jotta tällaiset muutokset voitaisiin nopeasti saattaa osaksi unionin lainsäädäntöä, Euroopan komissiolle, jäljempänä ’komissio’, olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen suositusten saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä on kuuluttava Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteiseen toimivaltaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (yhteispäätösmenettely).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetaan säilyttämisen vähimmäisviitekokojen käsite. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi ICCAT:n vähimmäiskoon käsite olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä säilyttämisen vähimmäisviitekokoina. Näin ollen komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/981a viittauksia tonnikalan vähimmäiskokoihin olisi pidettävä viittauksina tässä asetuksessa tarkoitettuihin säilyttämisen vähimmäisviitekokoihin.

 

_______________

 

1a Komission delegoitu asetus (EU) 2015/98, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanosta Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen nojalla (EUVL L 16, 23.1.2015).

Perustelu

YKP:n perusasetuksessa otetaan käyttöön purkamisvelvoite, jossa viimeiseen uudistukseen saakka sovellettuun poisheittovelvoitteeseen liittyvällä vähimmäiskoon käsitteellä ei ole enää merkitystä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Komission olisi hyväksyttävä viipymättä sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät siirto- ja kasvatuskassiinsiirtotoimiin sekä tonnikalarysien ja alusten toiminnan kirjaamiseen ja ilmoittamiseen.

Poistetaan.

Perustelu

Ilmaus ”asiammukaisesti perustelluissa tapauksissa” on liian ympäripyöreä, jotta sillä perusteltaisiin komission täytäntöönpanosäädöksiä. Joka tapauksessa YKP:n perusasetuksen 12 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan komissio voi hyväksyä ”täytäntöönpanosäädöksiä erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät todisteisiin perustuvaan näyttöön meren elollisten luonnonvarojen säilymiseen tai meriekosysteemiin kohdistuvasta vakavasta uhasta”, sovelletaan tässä yhä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa otetaan käyttöön purkamisvelvoite, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 tonnikalaan. Mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaan purkamisvelvoite ei kuitenkaan rajoita unionin kansainvälisiä velvoitteita, kuten ICCAT:n suosituksista johtuvia velvoitteita. Samaisella säännöksellä komissiolle siirretään valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla pannaan täytäntöön tällaiset kansainväliset velvoitteet unionin lainsäädännössä, mukaan lukien erityisesti poikkeukset purkamisvelvoitteesta. Näin ollen tonnikalan poisheittäminen sallitaan joissakin tilanteissa, joista säädetään 18 päivänä marraskuuta 2014 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/98. Kyseisiä poisheittämisvelvoitteita ei sen vuoksi tarvitse sisällyttää tähän asetukseen,

(24) Delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 2015/98 säädetään poikkeuksista tonnikalan purkamisvelvoitteeseen, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1380/130 15 artiklassa yleissopimuksen mukaisten unionin kansainvälisten velvoitteiden noudattamiseksi. Siinä pannaan täytäntöön tiettyjä ICCAT:n suosituksen 13-07 määräyksiä, joilla vahvistetaan poisheitto- ja mereenpäästövelvoitteet tonnikalaa itäisellä Atlantilla ja Välimerellä tietyissä tilanteissa pyytäville aluksille ja tonnikalarysille. Tällaisten poisheitto- ja mereenpäästövelvoitteiden ei tarvitse kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, eikä se estä antamasta vastaavia määräyksiä delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 2015/98,

Perustelu

Komissio on jo hyväksynyt delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/98 ottaakseen käyttöön tonnikalan purkamisvelvoitetta koskevia poikkeuksia, jotka on vahvistettu ICCAT:n elvytyssuunnitelmassa 15 artiklan 2 kohdan perusteella. Siksi viittaus tähän jälkimmäiseen artiklaan olisi poistettava selkeyden vuoksi.

Tarkistus    7

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 artikla – 1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt 3 artiklan 1 kohdassa määritellyn elvytyssuunnitelman soveltamiseksi unionissa.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt 3 artiklan 1 kohdassa määritellyn elvytyssuunnitelman soveltamiseksi unionissa ottaen huomioon eri pyydysten ominaispiirteet ja kiinnittämällä erityistä huomiota perinteisiin, entistä kestävämpiin ja pienimuotoisiin pyydyksiin, kuten rysiin.

Perustelu

Tukea ja erityistä huomiota olisi kohdistettava pitkään käytössä olleisiin ja pienimuotoisessa kalastuksessa käytettäviin pyydyksiin, kuten rysiin, joiden vaikutus meren ekosysteemeihin on vähäinen, koska niiden energiankulutus on alhainen ja valikoivuuden aste korkea ja ne auttavat myös luomaan työpaikkoja.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 16 kohta

Komission teksti

Tarkistus

16) ’kasvatuskapasiteetilla’ kalanviljelylaitoksen tonneina ilmaistua kapasiteettia pitää kalaa lihotus- tai kasvatustarkoituksissa;

Poistetaan.

Perustelu

ICCAT:n elvytyssuunnitelmassa ei ole termin ”kasvatuskapasiteetti” määritelmää.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen pyyntialusten ja tonnikalarysien kalastustoiminta on oikeassa suhteessa jäsenvaltion Itä-Atlantilla ja Välimerellä käytettävissä oleviin tonnikalan kalastusmahdollisuuksiin.

1. Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen pyyntialusten ja tonnikalarysien pyyntiponnistus on oikeassa suhteessa jäsenvaltion Itä-Atlantilla ja Välimerellä käytettävissä oleviin tonnikalan kalastusmahdollisuuksiin, ja turvatakseen rysiensä sosioekonomisen elinkelpoisuuden.

Perustelu

ICCAT:n suosituksen 14-04 9 kohdassa käytetään termiä “pyyntiponnistus”.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltion toimittamassa vuotuisessa kalastussuunnitelmassa on jaettava kiintiöt tasaisesti eri pyydysten kesken, jotta voidaan auttaa varmistamaan aluskohtaisten kiintiöiden ja sallittujen sivusaaliiden noudattaminen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on käytettävä kansallisella tasolla kiintiöitä myöntäessään avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja kiinnitettävä erityistä huomiota pienimuotoista kotitarvekalastusta ja perinteistä kalastusta harjoittaviin kalastajiin, jotka käyttävät rysiä ja muita valikoivia pyyntimenetelmiä, ja edistettävä tällaisia menetelmiä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltion lipun alla purjehtivien sellaisten kalastusalusten enimmäismäärä, jotka saavat harjoittaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä tonnikalankalastusta, on rajoitettava kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivien sellaisten kalastusalusten lukumäärään ja vastaavaan kokonaisbruttovetoisuuteen, jotka kalastivat, pitivät aluksella, jälleenlaivasivat, kuljettivat tai purkivat aluksesta tonnikalaa 1 päivän tammikuuta 2007 ja 1 päivän heinäkuuta 2008 välisellä ajanjaksolla. Tätä rajoitusta on sovellettava pyyntialusten osalta pyydystyypeittäin.

3. Jäsenvaltion lipun alla purjehtivien sellaisten kalastusalusten enimmäismäärä ja vastaava bruttovetoisuus, jotka saavat harjoittaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä tonnikalankalastusta, on rajoitettava kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivien sellaisten kalastusalusten lukumäärään ja vastaavaan kokonaisbruttovetoisuuteen, jotka kalastivat, pitivät aluksella, jälleenlaivasivat, kuljettivat tai purkivat aluksesta tonnikalaa 1 päivän tammikuuta 2007 ja 1 päivän heinäkuuta 2008 välisellä ajanjaksolla. Tätä rajoitusta on sovellettava pyyntialusten osalta pyydystyypeittäin.

Perustelu

Sanojen ”ja vastaava bruttovetoisuus” vastaa ICCAT:n suosituksen 14-04 37 kohtaa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Poiketen siitä, mitä 3 ja 6 kohdassa säädetään, vuosina 2015, 2016 ja 2017 jäsenvaltioiden on rajoitettava niiden kurenuotta-alustensa lukumäärä, jotka eivät saa kalastaa tonnikalaa 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen nojalla, siihen kurenuotta-alusten lukumäärään, jonka ne sallivat vuonna 2013 tai vuonna 2014.

7. Vuosina 2015, 2016 ja 2017 jäsenvaltioiden on rajoitettava niiden kurenuotta-alustensa lukumäärä siihen kurenuotta-alusten lukumäärään, jonka ne sallivat vuonna 2013 tai vuonna 2014. Tätä ei sovelleta kurenuotta-aluksiin, jotka toimivat 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyn poikkeuksen nojalla.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on saattaa tarkasti ICCAT:n suosituksen 14-04 45 kohdan erityinen sanamuoto osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Tonnikalan kalastus muilla kuin 1‑4 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitetuilla pyydyksillä, mukaan lukien tonnikalarysät, on sallittua koko vuoden ajan.

5. Tonnikalan kalastus muilla kuin 1‑4 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitetuilla pyydyksillä, mukaan lukien tonnikalarysät, on sallittua koko vuoden ajan ICCAT:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

VÄHIMMÄISKOKO, TAHATTOMAT SAALIIT JA SIVUSAALIIT

SÄILYTTÄMISEN VÄHIMMÄISVIITEKOKO, TAHATTOMAT SAALIIT JA SIVUSAALIIT

Perustelu

YKP:n perusasetuksessa otetaan käyttöön purkamisvelvoite, jossa viimeiseen uudistukseen saakka sovellettuun poisheittovelvoitteeseen liittyvällä vähimmäiskoon käsitteellä ei ole enää merkitystä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämän jakson säännökset eivät rajoita asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan säännösten soveltamista, mukaan lukien mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaiset mahdolliset poikkeukset.

Tämän jakson säännökset eivät rajoita asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan säännösten soveltamista, mukaan lukien mahdolliset sovellettavat poikkeukset.

Perustelu

Komissio on jo hyväksynyt delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/98 ottaakseen käyttöön tonnikalan purkamisvelvoitetta koskevia poikkeuksia, jotka on vahvistettu ICCAT:n elvytyssuunnitelmassa 15 artiklan 2 kohdan perusteella. Siksi viittaus tähän jälkimmäiseen artiklaan olisi poistettava selkeyden vuoksi.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vähimmäiskoko

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

Perustelu

YKP:n perusasetuksessa otetaan käyttöön purkamisvelvoite, jossa viimeiseen uudistukseen saakka sovellettuun poisheittovelvoitteeseen liittyvällä vähimmäiskoon käsitteellä ei ole enää merkitystä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Itä-Atlantilla ja Välimerellä pyydetyn tonnikalan vähimmäiskoko on 30 kilogrammaa tai 115 senttimetriä lovipituutena.

1. Itä-Atlantilla ja Välimerellä pyydetyn tonnikalan säilyttämisen vähimmäisviitekoko on 30 kilogrammaa tai 115 senttimetriä lovipituutena.

Perustelu

YKP:n perusasetuksessa otetaan käyttöön purkamisvelvoite, jossa viimeiseen uudistukseen saakka sovellettuun poisheittovelvoitteeseen liittyvällä vähimmäiskoon käsitteellä ei ole enää merkitystä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, seuraavissa kalastuksissa tonnikalaan sovelletaan 8 kilogramman tai 75 senttimetrin lovipituuden vähimmäiskokoa:

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, seuraavissa kalastuksissa tonnikalaan sovelletaan 8 kilogramman tai 75 senttimetrin lovipituuden säilyttämisen vähimmäisviitekokoa:

Perustelu

YKP:n perusasetuksessa otetaan käyttöön purkamisvelvoite, jossa viimeiseen uudistukseen saakka sovellettuun poisheittovelvoitteeseen liittyvällä vähimmäiskoon käsitteellä ei ole enää merkitystä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos asianomaisen kalastusaluksen tai tonnikalarysän lippujäsenvaltiolle myönnetty kiintiö on jo käytetty, kaikkia tonnikalasaaliita on vältettävä. Kuolleet tonnikalat on purettava aluksesta, ja ne on takavarikoitava ja asianomaiset jatkotoimet toteutettava. Jäsenvaltioiden on 27 artiklan mukaisesti toimitettava tällaisia määriä koskevat tiedot vuosittain komissiolle, joka toimittaa ne edelleen ICCAT:n sihteeristölle.

4. Jos asianomaisen kalastusaluksen tai tonnikalarysän lippujäsenvaltiolle myönnetty kiintiö on jo käytetty, kaikkia tonnikalasaaliita on vältettävä. Kuolleet tonnikalat on purettava aluksesta kokonaisina ja jalostamattomina, ja ne on takavarikoitava ja asianomaiset jatkotoimet toteutettava. Jäsenvaltioiden on 27 artiklan mukaisesti toimitettava tällaisia määriä koskevat tiedot vuosittain komissiolle, joka toimittaa ne edelleen ICCAT:n sihteeristölle.

Perustelu

Tarkistus vastaa ICCAT:n suosituksen 14-04 29 kohdan neljättä luetelmakohtaa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

ILMA-ALUSTEN KÄYTTÖ

ILMAKALUSTON KÄYTTÖ

Perustelu

ICCAT:n suosituksessa 14-04 vahvistetaan ilmakaluston käyttö (25 kohta).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Kaikki tonnikalat on purettava aluksesta kokonaisina, ilman kiduksia ja perattuina. Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen mahdollisimman laajasti, että virkistys- ja urheilukalastuksessa elävinä pyydetyt tonnikalat, erityisesti kalanpoikaset, vapautetaan.

Perustelu

Tarkistus on ICCAT:n suosituksen 14-04 34 kohdan mukainen.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) luettelo kaikista lippunsa alla purjehtivista pyyntialuksista, jotka saavat niille myönnetyn erityiskalastusluvan nojalla kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä;

a) luettelo kaikista lippunsa alla purjehtivista pyyntialuksista, jotka saavat niille myönnetyn kalastusluvan nojalla kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä;

Perustelu

ICCAT:n elvytyssuunnitelmassa ja EU:n valvonta-asetuksessa ei kummassakaan mainita ”erityiskalastuslupaa”.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

19 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a artikla

 

Suhde asetukseen (EY) N:o 1224/2009

 

Jollei tässä luvussa toisin säädetä, tässä luvussa säädettyjä valvontatoimenpiteitä sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 säädettyjen toimenpiteiden lisäksi.

Perustelu

Tämä on selkeyden vuoksi muistutus siitä, että EU:n valvonta-asetusta sovelletaan edelleen, ellei ehdotuksen asiaankuuluvassa luvussa toisin säädetä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun aluskohtainen kiintiö on käytetty loppuun, lippujäsenvaltion on peruutettava tonnikalan kalastuslupa ja vaadittava alusta siirtymään viipymättä osoittamaansa satamaan.

2. Kun aluskohtainen kiintiö on käytetty loppuun, lippujäsenvaltion on peruutettava tonnikalan kalastusluvan, ja se voi vaatia alusta siirtymään viipymättä osoittamaansa satamaan.

Perustelu

Tarkistus vastaa ICCAT:n suosituksen 14-04 13 kohtaa ja EU:n valvonta-asetusta. Komission ehdotuksessa mennään pidemmälle kuin edellä mainituissa teksteissä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle sähköisessä muodossa viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä helmikuuta luettelo tonnikalarysistään, joilla saadaan niille myönnetyn erityiskalastusluvan nojalla kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Luettelossa on oltava tonnikalarysien nimet ja rekisterinumerot, ja se on laadittava ICCAT:n laatimissa datan ja tietojen toimittamista koskevissa ohjeissa olevan mallin mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle sähköisessä muodossa viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä helmikuuta luettelo tonnikalarysistään, joilla saadaan niille myönnetyn kalastusluvan nojalla kalastaa aktiivisesti tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Luettelossa on oltava tonnikalarysien nimet ja rekisterinumerot, ja se on laadittava ICCAT:n laatimissa datan ja tietojen toimittamista koskevissa ohjeissa olevan mallin mukaisesti.

Perustelu

ICCAT:n elvytyssuunnitelmassa ja EU:n valvonta-asetuksessa ei kummassakaan mainita ”erityiskalastuslupaa”.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.

Poistetaan.

Perustelu

Ilmaus ”asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa” on liian ympäripyöreä, jotta sillä perusteltaisiin komission täytäntöönpanosäädöksiä. Joka tapauksessa YKP:n perusasetuksen 12 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan komissio voi hyväksyä ”täytäntöönpanosäädöksiä erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät todisteisiin perustuvaan näyttöön meren elollisten luonnonvarojen säilymiseen tai meriekosysteemiin kohdistuvasta vakavasta uhasta”, sovelletaan tässä yhä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos jäsenvaltiot soveltavat asetuksen (EU) N:o 404/2011 80 artiklan 3 kohtaa 1 ja 2 kohdan mukaisiin ilmoituksiin, aluksella olevan tonnikalan arvioidut määrät voidaan ilmoittaa sovitulla ilmoitushetkellä ennen saapumista.

3. Jos jäsenvaltiot soveltavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 80 artiklan 3 kohtaa 1 ja 2 kohdan mukaisiin ilmoituksiin, aluksella olevan tonnikalan arvioidut määrät voidaan ilmoittaa sovitulla ilmoitushetkellä ennen saapumista. Jos kalastusalueet ovat alle neljän tunnin päässä satamasta, aluksella pidettävän tonnikalan arvioituja määriä voidaan muuttaa milloin tahansa ennen saapumista.

Perustelu

Viimeisen virkkeen sisällyttäminen vastaa ICCAT:n suosituksen 14-04 64 kohdan toista luetelmakohtaa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.

Poistetaan.

Perustelu

Ilmaus ”asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa” on liian ympäripyöreä, jotta sillä perusteltaisiin komission täytäntöönpanosäädöksiä. Joka tapauksessa YKP:n perusasetuksen 12 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan komissio voi hyväksyä ”täytäntöönpanosäädöksiä erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät todisteisiin perustuvaan näyttöön meren elollisten luonnonvarojen säilymiseen tai meriekosysteemiin kohdistuvasta vakavasta uhasta”, sovelletaan tässä yhä.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.

Poistetaan.

Perustelu

Ilmaus ”asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa” on liian ympäripyöreä, jotta sillä perusteltaisiin komission täytäntöönpanosäädöksiä. Joka tapauksessa YKP:n perusasetuksen 12 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan komissio voi hyväksyä ”täytäntöönpanosäädöksiä erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät todisteisiin perustuvaan näyttöön meren elollisten luonnonvarojen säilymiseen tai meriekosysteemiin kohdistuvasta vakavasta uhasta”, sovelletaan tässä yhä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kalastuksenseurantakeskukset toimittavat komissiolle ja sen nimeämälle elimelle reaaliaikaisesti ja ”https data feed” -formaatissa jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta kalastusaluksilta saadut VMS-viestit. Komissio lähettää kyseiset viestit sähköisesti ICCAT:n sihteeristölle.

4. Jäsenvaltioiden on välitettävä tässä artiklassa tarkoitetut tiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 28 artiklan mukaisesti. Komissio lähettää kyseiset viestit sähköisesti ICCAT:n sihteeristölle.

Perustelu

Komission ehdottamat velvoitteet eivät sisälly ICCAT:n suositukseen 14-04 eivätkä EU:n valvonta-asetukseen.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) aina, kun tonnikalaa siirretään kalanviljelylaitokselta toiselle;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) tarkkailla ja seurata, että kalastus- ja kasvatustoimet noudattavat asiaankuuluvia ICCAT:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä;

Perustelu

Tarkistus vastaa ICCAT:n suosituksen 14-04 90 kohtaa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

57 artikla

Komission teksti

Tarkistus

57 artikla

Poistetaan.

Muutoksiin sovellettava menettely

 

1. Sikäli kuin se on tarpeellista ja jotta tonnikalan elvytyssuunnitelmaa koskevien nykyisten säännösten muutokset voidaan sisällyttää unionin lainsäädäntöön niin, että niistä tulee unionia sitovia, komissio voi muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia 58 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä.

 

Perustelu

Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen suositusten saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä on kuuluttava Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteiseen toimivaltaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (yhteispäätösmenettely).

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

58 artikla

Komission teksti

Tarkistus

58 artikla

Poistetaan.

Siirretyn säädösvallan käyttäminen muutosten osalta

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2. Siirretään 57 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle määräämättömäksi ajaksi.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 57 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä olevan 57 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

Perustelu

Seuraus 57 artiklan poistamisesta.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus vastaa kiireellisen menettelyn ehdotettua poistamista ”asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa” 24 artiklan 5 kohdassa sekä 37 ja 46 artiklassa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen säännösten lisäksi niiden pyyntialusten enimmäismäärä, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa Adrianmerellä kasvatustarkoituksiin 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun poikkeukseen sovellettavin erityisin edellytyksin, vahvistetaan niiden unionin pyyntialusten määräksi, jotka osallistuivat vuonna 2008 tonnikalan kohdennettuun kalastukseen.

Asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen säännösten lisäksi niiden pyyntialusten enimmäismäärä, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa Adrianmerellä kasvatustarkoituksiin 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun poikkeukseen sovellettavin erityisin edellytyksin, vahvistetaan niiden unionin pyyntialusten määräksi, jotka osallistuivat vuonna 2008 tonnikalan kohdennettuun kalastukseen. Tätä tarkoitusta varten tonnikalan kohdennettuun kalastukseen vuonna 2008 osallistuneiden Kroatian pyyntialusten määrät otetaan huomioon.

Perustelu

On tärkeää täsmentää, että tonnikalan kohdennettuun kalastukseen osallistuneiden Kroatian alusten määrä otetaan myös huomioon viitevuodesta lähtien.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 kohta – 2 rivi

Komission teksti

Tarkistus

Yksilöiden lukumäärä:

Laji:

Yksilöiden lukumäärä:

Laji:

Paino:

Perustelu

Kun lisätään viittaus painoon, lajeihin ja tonnikalan jalostuksen siirtoa koskevaan ilmoitukseen, selvennetään sillä asiakirjaa. Lisäksi sillä korvataan asetuksessa (EY) N:o 302/2009 olevan liitteen III säännös.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) sallitaan yhteydet aluksen ja kalanviljelylaitoksen henkilökuntaan, ja tarkkailijoiden annetaan tarkastaa pyydykset, kassit ja laitteet;

(a) sallitaan yhteydet aluksen, kalanviljelylaitoksen ja tonnikalarysän henkilökuntaan, ja tarkkailijoiden annetaan tarkastaa pyydykset, kassit ja laitteet;

Perustelu

Tämä vastaa 12 kohtaa, joka myös käsittelee tonnikalarysiä.

PERUSTELUT

Euroopan unioni on Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) sopimuspuoli. ICCAT on alueellinen kalastuksenhoitojärjestö, joka vastaa tonnikalan ja sen kaltaisten lajien hoidosta Atlantin valtamerellä ja viereisillä merillä.

ICCAT:lla on valta hyväksyä kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia päätöksiä (”suosituksia”) toimivaltaansa kuuluvalla alalla. Nämä suositukset ovat sitovia, ja ne on saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

ICCAT hyväksyi vuonna 2006 tonnikalan monivuotisen elvytyssuunnitelman, jonka voimassaolo päättyy 2022. Suunnitelmassa määrätään kannan elvyttämiseksi suurimman sallitun saalistason asteittaisesta alentamisesta kaudella 2007–2011, kalastuksen rajoittamisesta tietyillä alueilla ja tiettyinä aikoina, uudesta vähimmäiskoosta, urheilu- ja virkistyskalastusta koskevista toimenpiteistä sekä kasvatus- ja kalastuskapasiteettia koskevista toimenpiteistä. Lisäksi lujitetaan ICCAT:n yhteistä kansainvälistä tarkastusjärjestelmää. ICCAT on muuttanut suunnitelmaa vuosikokouksissaan.

Tonnikala on tärkein ICCAT:n sääntelemä laji. Kalastajat ovat tehneet huomattavia ponnistuksia mukauttaakseen saaliinsa pienentyneeseen, vuonna 2006 tehdyistä päätöksistä juontavaan suurimpaan sallittuun saaliiseen (TAC) noudattamalla suunnitelmassa vahvistettuja tiukkoja kalastusedellytyksiä. Ennen elvytyssuunnitelmaa TACit olivat 33 000 tonnia, ja niitä vähennettiin asteittain aina vuonna 2012 sovelletulle alhaisimmalle tasolle asti (12 900 tonnia).

Kantojen tilan myönteisen kehityksen vuoksi ICCAT päätti lisätä hieman TACia aina 13 400 tonniin vuonna 2013. Vuonna 2014 TACia ei muutettu, mutta unionin kiintiö nousi 7 939 tonniin, koska siihen lisättiin Kroatian kiintiö 390,6 tonnia. Nykyinen vuoden 2015 TAC on 15 821 tonnia, ja EU:n osuus on 9 372,9 tonnia.

Tonnikalan biomassan kehitys on ollut odottamattoman myönteistä vuodesta 2008 lähtien. Alueellinen kalastusjärjestö päätti vuonna 2014 lisätä TACia 20 prosentilla seuraaviksi kolmeksi vuodeksi (2015–2017), koska on vakaata tieteellistä tietoa, joka todistaa kantojen määrän olevan terveillä tasoilla.

Esittelijän mielestä tonnikalan kannoissa viime vuosina havaittu huomattava elpyminen voisi olla peruste ICCAT:n päätökselle aikaistaa vuodelle 2017 (23 155 tonnia) suunniteltua TACia vuodelle 2016. TAC olisi siltikin paljon alle ennen elvytyssuunnitelman voimantuloa käytössä ollutta TACia.

Ehdotuksen sisältö

Jotta kaikkia elvytyssuunnitelmassa kaudella 2012–2014 hyväksyttyjä toimenpiteitä sovellettaisiin yhdenmukaisesti ja tehokkaasti kaikkialla unionissa, tämän ehdotuksen tarkoituksena on sisällyttää ne asetukseen.

Ehdotus sisältää elävän tonnikalan siirto- ja kasvatuskassiinsiirtotoimia koskevia teknisiä toimenpiteitä sekä toimenpiteitä stereokameroiden käyttämiseksi tonnikalan määrien ja vapauttamisten arvioimiseksi, saalistietojen ilmoittamisvaatimuksia ja ICCAT:n alueellisen tarkkailijaohjelman täytäntöönpanon.

YKP:n uudessa perusasetuksessa otettiin käyttöön purkamisvelvoite, jota sovelletaan 1. tammikuuta 2015 lähtien myös tonnikalaan. Mainitun asetuksen purkamisvelvoite ei kuitenkaan rajoita unionin kansainvälisiä velvoitteita, kuten ICCAT:n suosituksista johtuvia velvoitteita. YKP:n perusasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaan komissiolle siirretään valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla pannaan täytäntöön tällaiset kansainväliset velvoitteet unionin oikeudessa, mukaan lukien erityisesti poikkeukset purkamisvelvoitteesta. Näin ollen tonnikalan poisheittäminen sallitaan joissakin tilanteissa, joista säädetään komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 2015/98.

Esittelijän kanta

Vaikka komission ehdotuksella saatetaan yleensä ottaen asianmukaisesti osaksi unionin lainsäädäntöä asiaankuuluvat ICCAT:n suositukset, joissakin tapauksissa se menee pidemmälle kuin ICCAT:n päätökset ja unionin lainsäädäntö. Näin käy esimerkiksi tapauksessa, jossa tonnikalan yksittäistä kiintiötä pidetään loppuun käytettynä: ICCAT:n suosituksissa sekä unionin valvonta-asetuksessa vahvistetaan, että jäsenvaltio ”voi vaatia” – ei, että niiden ”on vaadittava”, kuten komissio ehdottaa – alusta siirtymään viipymättä tämän jäsenvaltion osoittamaan satamaan.

Esittelijä haluaa tässä yhteydessä muistuttaa, että kun ICCAT:n suositukset saatetaan osaksi unionin lainsäädäntöä, tavoitteena on yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa. Sen tarkoituksena ei ole käynnistää uudelleen keskustelua aiheesta, josta on jo päätetty usein pitkien neuvottelujen jälkeen niin, että jokainen yksittäinen sana ja jokainen pilkku on merkityksellinen.

Yhdenmukaisella soveltamisella olisi pyrittävä varmistamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille tonnikalankalastukseen osallistuville toimijoille ja ennen kaikkea muille kuin unionin toimijoille. Muuten millään unionin kalastajiin sovellettavilla ponnistuksilla ja rajoituksilla ei saada tuloksia, jos ulkomaalaisiin aluksiin sovelletaan eri sääntöjä. Unionin toimijoita ei pitäisi rangaista määräämällä heille tiukempia toimenpiteitä kuin sovittu, koska komissio ei voisi pakottaa niiden soveltamiseen neuvotteluissa ICCAT:n kanssa.

Esittelijä käyttää hyväkseen tätä tilannetta kommentoidakseen komission ehdotusta menettelystä, jota sovelletaan elvytyssuunnitelman tuleviin tarkistuksiin, ja puuttuu jälleen kerran siihen seikkaan, että Euroopan parlamentti ei ole läsnä kansainvälisissä neuvotteluissa. Komissio ehdottaa elvytyssuunnitelman tulevien tarkistusten saattamista osaksi unionin lainsäädäntöä delegoitujen säädösten kautta. Jos tämä jo äärimmäisen rajoitettu parlamentin valta kansainvälisten sopimusten neuvottelemisen viime vaiheessa otetaan pois, se tarkoittaisi käytännössä sitä, että parlamentilla ei ole mitään sanavaltaa ICCAT:ssa ja tulevaisuudessa muilla kansainvälisillä foorumeilla. Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen suositusten saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä on kuuluttava Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteiseen toimivaltaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (yhteispäätösmenettely).

ICCAT:n suosituksissa otetaan huomioon erilaisten tonnikalanpyyntivälineiden erityisominaisuudet. Tässä yhteydessä esittelijä haluaisi korostaa pienimuotoisessa kalastuksessa käytettävien perinteisten tonnikalarysien (espanjaksi ”almadrabas”) roolia kantojen säilyttämisessä. Unionin olisi kiinnitettävä elvytyssuunnitelman täytäntöönpanossa erityistä huomioita näihin tonnikalarysiin, jotka erityisen valikoivuutensa ansiosta auttavat tonnikalakantojen elvyttämisessä. Lisäksi näillä pyydyksillä on hyvin alhainen vaikutus meriekosysteemeihin vähäisen energiankulutuksensa ja pienten tahattomien saaliidensa ansiosta.

ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä

Viiteasiakirjat

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.4.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

30.4.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dario Tamburrano

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.12.2015

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö