IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 302/2009

  15.12.2015 - (COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD)) - ***I

  Odbor za ribarstvo
  Izvjestitelj: Gabriel Mato


  Postupak : 2015/0096(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 302/2009

  (COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0180),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0118/2015),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 1. srpnja 2015.[1],

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0367/2015),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a) Planom oporavka u obzir se uzimaju posebnosti različitih vrsta alata. Pri provedbi plana oporavka Unija i države članice trebale bi posebnu pozornost posvetiti malom ribolovu te vrstama alata najprilagođenijima održivom malom obalnom ribolovu kao što su tradicionalne zamke („almadrabas”, „tonnare”) koje u velikoj mjeri doprinose oporavku stokova tune zbog svoje visoke razine selektivnosti i niskog učinka na okoliš u morskim ekosustavima te koje su dragocjene u znanstvenom pogledu.

  Justification

  Artisanal gears, such as traditional traps ("almadrabas") have a very low impact in the marine ecosystems thanks to the low level of energy consumption and accidental catches and should, therefore, receive special attention.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14) Sve izmjene plana oporavka koji je donio ICCAT 2012., 2013. i 2014., a koje do sada još nisu bile predmetom prenošenja, potrebno je uključiti u pravo Unije. Budući da se to prenošenje odnosi na plan čije je ciljeve i mjere definirao ICCAT, ova Uredba ne obuhvaća cjelokupan sadržaj višegodišnjih planova kako je utvrđeno člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[2].

  (14) Sve izmjene plana oporavka koji je donio ICCAT 2006., 2012., 2013. i 2014., a koje do sada još nisu bile predmetom prenošenja, potrebno je prenijeti u pravo Unije. Budući da se to prenošenje odnosi na plan čije je ciljeve i mjere definirao ICCAT, ova Uredba ne obuhvaća cjelokupan sadržaj višegodišnjih planova kako je utvrđeno člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1.

  ____________

  ____________

  1Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str.1.)

  1Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str.22.).

  Justification

  The term “transposed” is more precise than “integrated”. The proposal aims at transposing ICCAT Recommendations into Union law.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 15.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (15) Potrebno je prenijeti buduće obvezujuće izmjene plana oporavka u pravo Unije. U svrhu brzog uključivanja takvih izmjena u pravo Unije ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije potrebno je delegirati na Europsku komisiju („Komisija”). Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i sastavljanja delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti istodobno, pravovremeno i na primjeren način dostave Europskom parlamentu i Vijeću.

  Briše se.

  Justification

  The transposition of RFMOs’ Recommendations has to remain a joint European Parliament and Council competence under the ordinary procedure (co-decision).

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 15.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15a) Uredbom (EU) br. 1380/2013 utvrđuje se pojam najmanjih referentnih veličina za očuvanje. Kako bi se zajamčila dosljednost, najmanje veličine kako su definirane ICCAT-om trebale bi se prenijeti u pravo Unije kao najmanje referentne veličine za očuvanje. Stoga bi se upućivanja iz Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/981a o najmanjim veličinama plavoperajne tune u ovoj Uredbi trebala tumačiti kao upućivanja o najmanjim referentnim veličinama za očuvanje.

   

  _______________

   

  1aDelegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 od 18. studenog 2014. o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (SL L 16, 23.1.2015.).

  Justification

  The CFP basic Regulation introduces a landing obligation, in which the concept of minimum size, linked to the discard obligation applied up to the last reform, has no longer sense.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17) Komisija bi trebala donijeti neposredno primjenjive provedbene akte kada u valjano utemeljenim slučajevima povezanima s prebacivanjem, stavljanjem u kaveze te evidentiranjem i izvješćivanjem o ribolovu zamkama tunarama i plovilima to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

  Briše se.

  Justification

  The expression “in duly justified cases” is too vague to justify Commission implementing acts. In any case, Article 12(1) of the CFP basic Regulation, which stipulates that “on duly justified imperative grounds of urgency relating to a serious threat to the conservation of marine biological resources or to the marine ecosystem based on evidence "the Commission may adopt implementing acts, remains applicable here.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 24.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (24) Člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 uvedena je obveza iskrcavanja koja se na plavoperajnu tunu primjenjuje od 1. siječnja 2015. Međutim, u skladu s člankom 15. stavkom 2. te Uredbe, obvezom iskrcavanja ne dovode se u pitanje međunarodne obveze Unije, poput obveza koje proizlaze iz preporuka ICCAT-a. Komisija je na temelju iste odredbe ovlaštena donijeti delegirane akte u svrhu uvođenja takvih međunarodnih obveza u pravo Unije, posebno uključujući odstupanja od obveze iskrcavanja ulova. Prema tome, odbacivanje plavoperajne tune bit će dopušteno u određenim situacijama utvrđenima Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/98 od 18. studenoga 2014. Stoga ovom Uredbom nije potrebno obuhvatiti takve obveze odbacivanja,

  (24) Delegiranom uredbom (EU) br. 2015/98 predviđaju se odstupanja od obveze iskrcavanja plavoperajne tune iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u svrhu usklađenosti Unije s međunarodnim obvezama utvrđenima Konvencijom. Tom se uredbom uvode određene odredbe iz Preporuke ICCAT-a 13-07 kojima se utvrđuje obveza odbacivanja i puštanja za plovila i zamke tunare kojima se u određenim situacijama u istočnom Atlantiku i na Sredozemlju lovi plavoperajna tuna . Stoga ovom Uredbom nije potrebno obuhvatiti takve obveze odbacivanja i puštanja te se njome ne dovode u pitanje odgovarajuće odredbe utvrđene Delegiranom uredbom (EU) br. 2015/98,

  Justification

  The Commission has already adopted Delegated Regulation (EU) N° 2015/98 in order to introduce derogations from the landing obligation of bluefin tuna, as provided by the ICCAT Recovery plan, on the basis of Article 15(2). Therefore, for the sake of clarity, the reference to this last Article should be deleted.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila primjene od strane Unije plana oporavka kako je utvrđeno člankom 3. točkom (1.).

  1. Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila primjene od strane Unije plana oporavka kako je utvrđeno člankom 3. stavkom (1.), a istovremeno se vodi računa o posebnostima različitih vrsta ribolovnih alata te se posebna pozornost posvećuje tradicionalnim i održivijim ribolovnim alatima te ribolovnim alatima koji se upotrebljavaju u malom priobalnom ribolovu, kao što su zamke tunare.

  Justification

  Support and particular attention should be given to long-established traditional and artisanal fishing gear such as traps, which have a low impact on marine ecosystems thanks to their low energy consumption and high degree of selectivity, and which also help to create jobs.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – točka 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16) „uzgojni kapacitet” znači kapacitet uzgajališta da zadržava ribu u svrhu tovljenja i uzgoja izražen u tonama;

  Briše se.

  Justification

  There is not such a definition of the term “farming capacity” in the ICCAT Recovery plan.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ribolovni napor njezinih ulovnih plovila i zamki tunara bude razmjeran ribolovnim mogućnostima za plavoperajnu tunu koje su na raspolaganju toj državi članici u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

  1. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ribolovni napor njezinih ulovnih plovila i zamki tunara bude razmjeran ribolovnim mogućnostima za plavoperajnu tunu koje su na raspolaganju toj državi članici u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te da zamke tunare budu održive u socioekonomskom smislu.

  Justification

  “Fishing effort” is the term used by point 9 of ICCAT Recommendation 14-04.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Godišnjim planom ribolova koji podnosi svaka država članica utvrđuje se uravnotežena raspodjela kvota među različitim skupinama alata kako bi se zajamčilo poštovanje individualnih kvota i usputnog ulova.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – Stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a. Pri dodjeli nacionalnih kvota države članice primjenjuju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one ekološke, socijalne i ekonomske prirode, posebno vodeći računa o očuvanju te prosperitetu ribara koji se bave malim priobalnim ribolovom i koji koriste zamke i ostale metode selektivnog ribolova te o poticanju takvih metoda.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Najveći broj ribarskih plovila koja plove pod zastavom države članice koja se bave ribolovom plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru ne smije biti veći od broja i ukupne odgovarajuće bruto tonaže ribarskih plovila koja plove pod zastavom te države članice i koja su lovila, zadržavala na plovilu, prekrcavala, prevozila ili iskrcavala plavoperajnu tunu u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 1. srpnja 2008. To ograničenje primjenjuje se prema vrsti ribolovnog alata za ulovna plovila.

  3. Najveći broj i odgovarajuća bruto tonaža ribarskih plovila koja plove pod zastavom države članice koja se bave ribolovom plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru ne smije biti veći od broja i ukupne odgovarajuće bruto tonaže ribarskih plovila koja plove pod zastavom te države članice i koja su lovila, zadržavala na plovilu, prekrcavala, prevozila ili iskrcavala plavoperajnu tunu u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 1. srpnja 2008. To ograničenje primjenjuje se prema vrsti ribolovnog alata za ulovna plovila.

  Justification

  The insertion of the words “and the corresponding gross tonnage” is in line with point 37 of ICCAT Recommendation 14-04.

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7. Odstupajući od stavaka 3. i 6. za godine 2015., 2016. i 2017., svaka država članica ograničava broj svojih plovila s plivaricama tunolovkama koja nemaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune na temelju odstupanja iz članka 13. stavka 2. točke (b) na broj plovila s plivaricama tunolovkama koja imaju odobrenje u 2013. ili 2014.

  7. Za godine 2015., 2016. i 2017., svaka država članica ograničava broj svojih plovila s plivaricama tunolovkama na broj plovila s plivaricama tunolovkama koja su imala odobrenje za 2013. ili 2014. To se ne primjenjuje na plovila s plivaricama tunolovkama za koja vrijedi odstupanje iz članka 13. stavka 2. točke (b).

  Justification

  The amendment aims at literally transposing specific wording of ICCAT Recommendation 14-04 (point 45).

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5. Ribolov plavoperajne tune ribolovnim alatom, osim onoga iz stavaka od 1. do 4. i članka 11., uključujući zamke tunare, dopušten je cijele godine.

  5. Ribolov plavoperajne tune ribolovnim alatom, osim onoga iz stavaka od 1. do 4. i članka 11., uključujući zamke tunare, dopušten je cijele godine u skladu s mjerama ICCAT-a za očuvanje i upravljanje.

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Odjeljak 2. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  NAJMANJA VELIČINA, SLUČAJNI ULOV, USPUTNI ULOV

  NAJMANJA REFERENTNA VELIČINA OČUVANJA, SLUČAJNI ULOV, USPUTNI ULOV

  Justification

  The CFP basic Regulation introduces a landing obligation, in which the concept of minimum size, linked to the discard obligation applied up to the last reform, has no longer sense.

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Članak 12.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Odredbama ovog Odjeljka ne dovodi se u pitanje članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući sva odstupanja u skladu s člankom 15. stavkom 2. te Uredbe.

  Odredbama ovog odjeljka ne dovodi se u pitanje članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući sva odstupanja koja se na njega odnose.

  Justification

  The Commission has already adopted Delegated Regulation (EU) N° 2015/98 in order to introduce derogations from the landing obligation of bluefin tuna, as provided by the ICCAT Recovery plan, on the basis of Article 15(2). Therefore, for the sake of clarity, the reference to this last Article should be deleted.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Odjeljak 3. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Najmanja veličina

  Najmanja referentna veličina očuvanja

  Justification

  The CFP basic Regulation introduces a landing obligation, in which the concept of minimum size, linked to the discard obligation applied up to the last reform, has no longer sense.

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Najmanja veličina plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru iznosi 30 kg ili 115 cm vilične duljine.

  1. Najmanja referentna veličina očuvanja plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru iznosi 30 kg ili 115 cm vilične duljine.

  Justification

  The CFP basic Regulation introduces a landing obligation, in which the concept of minimum size, linked to the discard obligation applied up to the last reform, has no longer sense.

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 2. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Odstupajući od stavka 1., najmanja veličina plavoperajne tune od 8 kg ili 75 cm vilične duljine primjenjuje se na sljedeće vrste ribolova:

  Odstupajući od stavka 1., najmanja referentna veličina očuvanja plavoperajne tune od 8 kg ili 75 cm vilične duljine primjenjuje se na sljedeće vrste ribolova:

   

   

   

   

  Justification

  The CFP basic Regulation introduces a landing obligation, in which the concept of minimum size, linked to the discard obligation applied up to the last reform, has no longer sense.

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Ako je kvota dodijeljena državi članici predmetnog ribarskog plovila ili zamke tunare već ispunjena, izbjegava se ulov plavoperajne tune. Mrtvu plavoperajnu tunu potrebno je iskrcati nakon čega ona postaje predmet zapljene te se poduzimaju odgovarajući daljnji koraci. U skladu s člankom 27. svaka država članica godišnje prijavljuje podatke o takvim količinama Komisiji koja ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

  4. Ako je kvota dodijeljena državi članici predmetnog ribarskog plovila ili zamke tunare već ispunjena, izbjegava se ulov plavoperajne tune. Mrtvu plavoperajnu tunu potrebno je iskrcati cijelu i neprerađenu nakon čega ona postaje predmet zapljene te se poduzimaju odgovarajući daljnji koraci. U skladu s člankom 27. svaka država članica godišnje prijavljuje podatke o takvim količinama Komisiji koja ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

  Justification

  The amendment is in line with point 29, 4th indent, of ICCAT Recommendation 14-04.

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Odjeljak 3. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  KORIŠTENJE ZRAKOPLOVA

  KORIŠTENJE ZRAKOPLOVNIH SREDSTAVA

  Justification

  ICCAT Recommendation 14-04 regulates the use of all aerial means (point 25).

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Članak 18. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a. Svaka iskrcana plavoperajna tuna iskrcava se cijela, bez škrga i utrobe. Svaka država članica poduzima mjere potrebne za jamčenje najveće moguće razine puštanja tuna koje su uhvaćene žive, posebno nedoraslih primjeraka, u okviru rekreacijskog i sportskog ribolova.

  Justification

  In accordance with Paragraph 34 of ICCAT Recommendation 14-04.

  Amandman    23

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 1. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) popis svih ulovnih plovila koja plove pod njezinom zastavom i kojima je na temelju posebnog odobrenja za ribolov dopušteno obavljati aktivni ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru;

  (a) popis svih ulovnih plovila koja plove pod njezinom zastavom i kojima je na temelju odobrenja za ribolov dopušteno obavljati aktivni ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru;

  Justification

  There is no such a “special” authorisation provided for neither in the ICCAT Recovery plan nor in the EU Control Regulation.

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Članak 19.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 19.a

   

  Odnos prema Uredbi (EZ) br. 1224/2009

   

  Mjere kontrole predviđene ovim poglavljem primjenjuju se uz mjere iz Uredbe (EZ) br. 1224/2009, osim ako poglavljem nije drugačije predviđeno.

  Justification

  This is a reminder, for the sake of clarity, that the EU Control Regulation remains applicable, unless otherwise is provided for in the relevant chapter of the proposal.

  Amandman    25

  Prijedlog uredbe

  Članak 20. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Država članica koja je država zastave ukida odobrenje za ribolov plavoperajne tune i od plovila zahtijeva da se odmah uputi u luku koju ona odredi ako smatra da je plovilo izlovilo kvotu koja mu je dodijeljena.

  2. Država članica koja je država zastave ukida odobrenje za ribolov plavoperajne tune i od plovila može zahtijevati da se odmah uputi u luku koju ona odredi ako smatra da je plovilo izlovilo kvotu koja mu je dodijeljena.

  Justification

  This amendment is in line with point 13 of ICCAT Recommendation 14-04, as well as with the EU Control Regulation. The Commission proposal goes beyond the above mentioned texts. 

  Amandman    26

  Prijedlog uredbe

  Članak 21. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Do 15. veljače svake godine svaka država članica elektroničkim putem dostavlja Komisiji popis zamki tunara koje je na temelju posebnog odobrenja za ribolov dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru. Popis sadržava naziv zamki tunara i broj registra te se sastavlja u skladu s obrascem iz ICCAT-ovih Smjernica za dostavljanje potrebnih podataka i informacija.

  1. Do 15. veljače svake godine svaka država članica elektroničkim putem dostavlja Komisiji popis zamki tunara koje je na temelju odobrenja za ribolov dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru. Popis sadržava naziv zamki tunara i broj registra te se sastavlja u skladu s obrascem iz ICCAT-ovih Smjernica za dostavljanje potrebnih podataka i informacija.

  Justification

  There is no such a “special” authorisation provided for neither in the ICCAT Recovery plan nor in the EU Control Regulation.

  Amandman    27

  Prijedlog uredbe

  Članak 24. – stavak 5. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Iz opravdanih nužnih razloga hitnosti, Komisija donosi neposredno primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 59. stavka 3.

  Briše se.

  Justification

  The expression “on duly justified imperative grounds of urgency” is too vague to justify Commission implementing acts. In any case, Article 12(1) of the CFP basic Regulation, which stipulates that “on duly justified imperative grounds of urgency relating to a serious threat to the conservation of marine biological resources or to the marine ecosystem based on evidence "the Commission may adopt implementing acts, remains applicable here.

  Amandman    28

  Prijedlog uredbe

  Članak 29. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Ako države članice primjenjuju članak 80. stavak 3. Uredbe (EU) br. 404/2011 na obavijest u skladu s stavcima 1. i 2., procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se priopćiti u dogovoreno vrijeme obavijesti prije dolaska.

  3. Ako države članice primjenjuju članak 80. stavak 3. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 na obavijest u skladu s stavcima 1. i 2., procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se priopćiti u dogovoreno vrijeme obavijesti prije dolaska. Ako je ribolovno područje na udaljenosti manjoj od četiri sata od luke, procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se izmijeniti u bilo koje vrijeme prije dolaska.

   

   

   

   

  Justification

  The insertion of the last phrase is in line with point 64, second indent, of ICCAT Recommendation 14-04.

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 37. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Iz opravdanih nužnih razloga hitnosti, Komisija donosi neposredno primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 59. stavka 3.

  Briše se.

  Justification

  The expression “on duly justified imperative grounds of urgency” is too vague to justify Commission implementing acts. In any case, Article 12(1) of the CFP basic Regulation, which stipulates that “on duly justified imperative grounds of urgency relating to a serious threat to the conservation of marine biological resources or to the marine ecosystem based on evidence” the Commission may adopt implementing acts, remains applicable here.

  Amandman    30

  Prijedlog uredbe

  Članak 46. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Iz opravdanih nužnih razloga hitnosti, Komisija donosi neposredno primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 59. stavka 3.

  Briše se.

  Justification

  The expression “on duly justified imperative grounds of urgency” is too vague to justify Commission implementing acts. In any case, Article 12(1) of the CFP basic Regulation, which stipulates that “on duly justified imperative grounds of urgency relating to a serious threat to the conservation of marine biological resources or to the marine ecosystem based on evidence” the Commission may adopt implementing acts, remains applicable here.

  Amandman    31

  Prijedlog uredbe

  Članak 47. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Države članice osiguravaju da njihovi centri za praćenje ribarstva dostavljaju Komisiji i tijelu koje je ona imenovala, u stvarnom vremenu i koristeći se formatom „https data feed”, poruke sustava za praćenje plovila (VMS) koje su primili od ribarskih brodova koji plove pod njihovom zastavom. Komisija elektroničkim putem šalje te poruke Tajništvu ICCAT-a.

  4. Države članice prosljeđuju podatke iz ovog članka u skladu s člankom 28. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011. Komisija elektroničkim putem šalje te poruke Tajništvu ICCAT-a.

  Justification

  The Commission proposed obligations are not provided for neither in ICCAT Recommendation 14-04 nor in the EU Control Regulation.

  Amandman    32

  Prijedlog uredbe

  Članak 49. – stavak 2. – točka ca (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ca) za vrijeme svakog prebacivanja iz jednog uzgajališta u drugo;

  Amandman    33

  Prijedlog uredbe

  Članak 49. – stavak 5. – točka aa (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa) promatrati i pratiti ribolovnu i uzgajališnu djelatnost u skladu s relevantnim mjerama ICCAT-a za očuvanje i upravljanje;

  Justification

  This amendment is in line with point 90 of ICCAT Recommendation 14-04.

  Amandman    34

  Prijedlog uredbe

  Članak 57.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 57.

  Briše se.

  Postupak uvođenja izmjena

   

  1. U mjeri u kojoj je to potrebno, u svrhu uključivanja izmjena postojećih odredaba plana oporavka plavoperajne tune koje postaju obvezujuće za Uniju u pravo Unije, Komisija može izmijeniti odredbe ove Uredbe koje nisu ključne delegiranim aktima u skladu s člankom 58.

   

  Justification

  The transposition of RFMOs’ Recommendations has to remain a joint European Parliament and Council competence under the ordinary procedure (co-decision).

  Amandman    35

  Prijedlog uredbe

  Članak 58.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 58.

  Briše se.

  Izvršavanje delegiranja ovlasti u slučaju izmjena

   

  1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

   

  2. Delegiranje ovlasti iz članka 57. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme.

   

  3. Europski parlament ili Vijeće može u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 57. Odlukom o opozivu povlači se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

   

  4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

   

  5. Delegirani akt donesen na temelju članka 57. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne uloži nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

   

  Justification

  The deletion of Article 57 entails deletion of this Article.

  Amandman    36

  Prijedlog uredbe

  Članak 59. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

  Briše se.

  Justification

  This amendment is in line with the proposed deletion of the urgency procedure in “duly justified imperative grounds of urgency” in Articles 24(5), 37 and 46.

  Amandman    37

  Prijedlog uredbe

  Članak 61. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

  Amandman    38

  Prijedlog uredbe

  Prilog I. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Osim odredaba utvrđenih člankom 8. stavkom 3., najveći broj ulovnih plovila koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u Jadranskom moru za potrebe uzgoja pod posebnim uvjetima koji se primjenjuju na odstupanje iz članka 13. stavka 2. točke (b) jest broj ulovnih plovila Unije koja su u 2008. obavljala ciljani ribolov plavoperajne tune.

  Osim odredaba utvrđenih člankom 8. stavkom 3., najveći broj ulovnih plovila koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u Jadranskom moru za potrebe uzgoja pod posebnim uvjetima koji se primjenjuju na odstupanje iz članka 13. stavka 2. točke (b) jest broj ulovnih plovila Unije koja su u 2008. obavljala ciljani ribolov plavoperajne tune. U tu se svrhu uzima u obzir broj hrvatskih ulovnih plovila koja su 2008. obavljala ciljani ribolov plavoperajne tune.

  Justification

  It is important to specify that, even for Croatia, the number of vessels engaged in fishing of BFT is taken into account, starting from the reference year.

  Amandman    39

  Prijedlog uredbe

  Prilog IV. – točka 2. – redak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Broj pojedinaca:

  Vrsta:

  Broj pojedinaca:

  Vrsta:

  Masa:

  Justification

  The addition of the reference to the weight, the species as well as the declaration of the BFT transfer for processing, clarifies the document. Also it takes over the provision laid down in Annex III of Regulation (EC) No 302/2009

  Amandman    40

  Prijedlog uredbe

  Prilog VII. – točka 7. – podtočka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) dopušten pristup osoblju plovila i uzgajališta, kao i alatima, kavezima i opremi;

  (a) dopušten pristup osoblju plovila i uzgajališta te osoblju zaduženom za zamke tunare, kao i alatima, kavezima i opremi;

  Justification

  This is in line with point 12, which concerns also traps.

  EXPLANATORY STATEMENT

  The European Union is Contracting Party to the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), the Regional Fisheries Management Organisation (RFMO) responsible for the management of tuna and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjoining seas.

  ICCAT has the authority to adopt decisions (“Recommendations”) for fisheries conservation and management in its area of competence; these acts are binding; they must be enacted into Union law.

  In 2006 ICCAT has adopted a multiannual recovery plan for bluefin tuna, ending in 2022. In order to rebuild the stock, the plan sets up a gradual reduction in the total allowable catch level from 2007 to 2011, restrictions on fishing within certain areas and time periods, a new minimum size, measures concerning sport and recreational fishing activities, farming and fishing capacity measures and reinforced the ICCAT Scheme of Joint International Inspection. This plan has been amended successively by ICCAT in its annual meetings.

  Bluefin tuna is the most important species regulated by ICCAT. Fishermen have made considerable efforts to adjust their catches to as shrunk TAC issued from the decisions taken in 2006 by complying with the strict fishing conditions established in the plan. The total admissible catches, set at 33.000 tonnes before the recovery plan, were reduced progressively to achieve the lowest level in 2012 (12.900 tonnes).

  In view of the positive evolution of the state of the stocks, ICCAT decided to slightly increase the total allocation to 13.400 tonnes for 2013. In 2014 the TAC has not been modified, but the EU quota increased to 7.939 tonnes due to the inclusion of the Croatian quota of 390,6 tonnes. The current TAC in 2015 is 15.821 tonnes, and the EU allocation is 9.372,9 tonnes.

  Bluefin tuna biomass has been showing a dramatically positive trend since 2008. The regional organisation decided in 2014 to increase the TAC by 20 percent for the following three years (from 2015 to 2017), since there are solid scientific data proving that stocks are stocks are at healthy levels of abundance.

  In the opinion of the rapporteur, the spectacular recovery observed in bluefin tuna stocks during the last years could justify a decision by ICCAT to advance to 2016 the TAC foreseen for 2017 (23.155 tonnes), which would still remain much below the TAC in place before the entry into force of the recovery plan.

  Content of the proposal

  With a view to ensure uniform and effective application throughout the European Union of all measures of the Recovery plan adopted between 2012 and 2014, the current proposal aims at incorporating them into a Regulation.

  The proposal contains technical measures such as those on transfer and caging operations of live bluefin tuna, including also measures on the use of stereoscopic cameras to estimate the quantities of bluefin tuna and releases, catch reporting requirements, and the implementation of the ICCAT Regional Observer Programme.

  The new CFP basic Regulation introduced a landing obligation which applies as of 1 January 2015 also to bluefin tuna. However the landing obligation is without prejudice to the Union's international obligations, such as those resulting from ICCAT recommendations. Under provision 15(2) of the CFP Basic Regulation, the Commission is empowered to adopt delegated acts for the purpose of implementing such international obligations into Union law, including, in particular, derogations from the landing obligation. Accordingly, the discard of bluefin tuna will be allowed in some situations laid down in Commission Delegated Regulation (EU) No 2015/98.

  Position of the rapporteur

  Even if the Commission proposal is, in general, correctly transposing the relevant ICCAT Recommendations, in certain cases it goes beyond what was decided in ICCAT but also what the EU legislation provides for. This is the case, for example, when the individual quota for bluefin tuna is deemed to be exhausted: the ICCAT Recommendations, as well as the EU Control Regulation foresees that the flag Member State may – and not “shall”, as the Commission proposes – require the vessel to proceed immediately to a port designated by it.

  In this respect, the rapporteur wishes to remind that the aim of the transposition of the ICCAT Recommendations is to have uniform application throughout the EU; it is not to reopen the discussion about what has already been decided after, often, lengthy negotiations, where every single word and every comma count.

  Uniform application should aim at ensuring a level playing-field for all operators engaged in tuna fishing, including – most importantly – non-EU operators. Otherwise, all the efforts put and restrictions applied to EU fishermen will have no result, if different rules apply to foreign fleets. EU operators should not be penalised, by imposing them stricter measures than those agreed, because the Commission could not impose such measures in the negotiations in ICCAT.

  Taking advantage of the Commission proposal on the procedure to apply for future amendments of this Recovery plan, the rapporteur could not, once more, not address the issue of the absence of the European Parliament from international negotiations. The Commission proposes to transpose future amendments to this Recovery plan through delegated acts. If this – already extremely limited – power that the Parliament has in the last phase of approval of international agreements is taken away, this would practically mean that it has no say at all in ICCAT and, in the future, in other international fora. The transposition of RFMOs’ Recommendations has to remain a joint European Parliament and Council competence under the ordinary procedure (co-decision).

  ICCAT Recommendations take in account the specificities of the different tuna gears. In this context, the rapporteur would like to stress the role of artisanal traps, such as traditional traps ("almadrabas"), in the conservation of the stocks. In the implementation of the recovery plan, the European Union should pay particular attention to these traditional traps, which contribute to the rebuilt of tuna stocks, as they are extremely selective. Moreover, these gears have a very low impact in the marine ecosystems thanks to the low level of energy consumption and of accidental catches.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru

  Referentni dokumenti

  COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  24.4.2015

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  PECH

  30.4.2015

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ENVI

  30.4.2015

   

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  ENVI

  7.5.2015

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Gabriel Mato

  6.5.2015

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  13.10.2015

  10.11.2015

   

   

  Datum usvajanja

  10.12.2015

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  17

  1

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Dario Tamburrano

  Datum podnošenja

  15.12.2015

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]