JELENTÉS az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15.12.2015 - (COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD)) - ***I

Halászati Bizottság
Előadó: Gabriel Mato


Eljárás : 2015/0096(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0367/2015

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0180),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-01182/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2015. július 1-jei véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0367/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A helyreállítási terv figyelembe veszi a halászeszközök különböző típusainak sajátosságait. A helyreállítási terv végrehajtása során az Uniónak és a tagállamoknak különös figyelmet kell szentelniük a nem ipari halászati tevékenységeknek és a leginkább kisüzemi és fenntartható halászeszközöknek – például a hagyományos csapda („almadrabasˮ, „tonnareˮ) –, amelyek nagymértékű szelektivitásuk és a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt csekély környezeti hatásuk miatt igen kedvezően járulnak hozzá a tonhalállomány helyreállításához, és amelyek tudományos szempontból értékesek.

Indokolás

A kisüzemi halászeszközök – amilyen például a hagyományos csapda („almadrabasˮ) – alacsony energiaszükségletüknek és a véletlenül kifogott egyedek alacsony számának köszönhetően igen csekély hatást gyakorolnak a tengeri ökoszisztémákra, ezért különleges figyelmet érdemelnek.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A helyreállítási tervnek a 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben az ICCAT által elfogadott, eleddig át nem ültetett módosításait maradéktalanul be kell építeni az uniós jogba. Mivel az átültetés olyan tervre vonatkozik, amelynek céljait és intézkedéseit az ICCAT határozta meg, e rendelet nem terjed ki a többéves terveknek az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 9. és 10. cikke szerinti teljes tartalmára.

(14) A helyreállítási tervnek a 2006-ban, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben az ICCAT által elfogadott, eleddig át nem ültetett módosításait maradéktalanul át kell ültetni az uniós jogba. Mivel az átültetés olyan tervre vonatkozik, amelynek céljait és intézkedéseit az ICCAT határozta meg, e rendelet nem terjed ki a többéves terveknek az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 9. és 10. cikke szerinti teljes tartalmára.

____________

____________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Indokolás

Az „át kell ültetniˮ fogalom pontosabb a „be kell építeniˮ kifejezésnél. A javaslat célja, hogy az uniós jogba átültesse az ICCAT-ajánlásokat.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A helyreállítási terv jövőbeli kötelező érvényű módosításait úgyszintén be kell emelni az uniós jogba. Annak érdekében, hogy az említett módosítások mihamarabb az uniós jog részévé váljanak, az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon továbbítsa az Európai Parlament és a Tanács részére.

törölve

Indokolás

A regionális halászati gazdálkodási szervezetek ajánlásainak átültetése a rendes jogalkotási eljárás keretében (együttdöntés) az Európai Parlament és a Tanács közös hatáskörében kell, hogy maradjon.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Az 1380/2013/EU rendelet meghatározza a minimális állományvédelmi referenciaméretek fogalmát. A következetesség biztosítása érdekében az ICCAT szerinti minimális mértékek fogalmát kell minimális állományvédelmi referenciaméretekként átültetni az uniós jogba. Ennek következtében a 2015/98/EU1a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben a kékúszójú tonhal minimális méretére vonatkozó hivatkozást az e rendelet szerinti minimális állományvédelmi referenciaméretekre való hivatkozásként kell olvasni.

 

_______________

 

1aA Bizottság 2014. november 18-i 2015/98/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményből és az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezményből adódó, az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti uniós nemzetközi kötelezettségek végrehajtásáról (HL L 16., 2015.1.23.).

Indokolás

A közös halászati politikáról szóló alaprendelet kirakodási kötelezettséget vezetett be, és az ebben szereplő minimális méret fogalma – amely a legutóbbi reformig alkalmazott visszadobási kötelezettséghez volt kötve – értelmét vesztette.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, indokolt esetekben az áthelyezési műveletekre, a ketrecbehelyezési műveletekre, valamint a csapdával és halászhajóval végzett tevékenységek nyilvántartása és jelentése tekintetében, amennyiben azt a rendkívüli sürgősség megkívánja.

törölve

Indokolás

Az „indokolt esetekbenˮ kifejezés nem elég egyértelmű ahhoz, hogy indokolja a Bizottság végrehajtási jogi aktusait. A közös halászati politikáról szóló alaprendelet 12. cikkének (1) bekezdése – amely szerint „a tengerek biológiai erőforrásainak védelme vagy a tengeri ökoszisztéma tekintetében bizonyítottan fennálló súlyos fenyegetéssel kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetekbenˮ a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat – mindenesetre itt is alkalmazható marad.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése kirakodási kötelezettséget vezetett be, amelyet a kékúszójú tonhal esetében 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Ugyanakkor a szóban forgó rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint a kirakodási kötelezettség nem érinti az Unió nemzetközi, például az ICCAT-ajánlásokból eredő kötelezettségeit. Ugyanezen rendelkezés szerint a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén végrehajtsa ezeket a nemzetközi kötelezettségeket az uniós jogban, beleértve különösen a kirakodási kötelezettségtől való eltéréseket. Ennek megfelelően a 2014. november 18-i (EU) 2015/98 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott egyes esetekben megengedett lesz a kékúszójú tonhal tengerbe való visszadobása. Ennélfogva e rendeletnek nem szükséges foglalkoznia ezekkel a visszadobási kötelezettségekkel,

(24) Az egyezmény keretében az Unió részéről vállalt nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően a 2015/98/EU felhatalmazáson alapuló rendelet lehetővé teszi a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettségtől való eltérést. Az egyezmény az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhalat halászó hajók és halcsapdák tekintetében bizonyos esetekben visszadobási kötelezettséget előíró 13-07. számú ICCAT-ajánlás egyes rendelkezéseit hajtja végre. Ennélfogva e rendeletnek nem szükséges foglalkoznia ezekkel a visszadobási kötelezettségekkel, és következésképpen nem érinti a 2015/98/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott megfelelő rendelkezéseket,

Indokolás

A kékúszójú tonhalra vonatkozóan a kirakodási kötelezettségtől való – az ICCAT helyreállítási tervnek megfelelő, a 15. cikk (2) bekezdésén alapuló – eltérés biztosítása érdekében a Bizottság már elfogadta a 2015/98/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet. Az egyértelműség érdekében ezért törölni kell az említett cikkre való utalást.

Módosítás    7

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 cikk – 1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

(1) E rendelet megállapítja a 3. cikk 1. pontjában meghatározott helyreállítási terv Unió általi végrehajtásának általános szabályait.

(1) E rendelet megállapítja a 3. cikk 1. pontjában meghatározott helyreállítási terv Unió általi végrehajtásának általános szabályait, figyelembe véve a különböző típusú halászeszközök sajátosságait és különös figyelmet szentelve a hagyományos, fenntarthatóbb és kisüzemi halászeszközöknek, például a csapdáknak.

Indokolás

Támogatást és megkülönböztetett figyelmet kell nyújtani a régóta használatos hagyományos és kisüzemi halászeszközöknek, például a csapdáknak, amelyek alacsony energiafogyasztásuk és nagymértékű szelektivitásuk miatt csekély hatást gyakorolnak a tengeri ökoszisztémákra, illetve hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez is.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. „tenyésztési kapacitás”: az a halmennyiség (tonnában), amelyet egy halgazdaság hizlalási és tenyésztési célból tartani tud;

törölve

Indokolás

Az ICCAT helyreállítási tervében nem szerepel a „tenyésztési kapacitás” fogalom meghatározása.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy halászhajóinak és csapdáinak halászati tevékenységei arányban álljanak a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az említett tagállam számára az Atlanti-óceán keleti része és a Földközi-tenger tekintetében rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.

(1) Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy halászhajóinak és csapdáinak halászati erőkifejtése arányban álljon a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az említett tagállam számára az Atlanti-óceán keleti része és a Földközi-tenger tekintetében rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel, valamint megőrizze a csapdák társadalmi-gazdasági életképességét.

Indokolás

A 14-04. számú ICCAT-ajánlás 9. pontjában a „halászati erőkifejtésˮ fogalom szerepel.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az egyéni kvóták és a járulékos fogási kvóták betartásának elősegítése érdekében a tagállamok által benyújtott éves halászati tervekben egyenlő mértékben kell felosztani a kvótákat a halászeszköz-kategóriák között.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A kvóták nemzeti szintű kiosztása során a tagállamoknak többek között környezeti, szociális és gazdasági jellegű, átlátható és objektív kritériumokat kell alkalmazniuk, különös figyelmet szentelve a csapdákat és egyéb szelektív halászati módszereket alkalmazó, kisléptékű, kisüzemi és hagyományos halászatot folytatók fennmaradásának és jólétének, illetve e módszerek ösztönzésének.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Egy adott, az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal halászatában érintett tagállam lobogója alatt közlekedő, halászati tevékenységben részt vevő hajók maximális száma az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, halászati tevékenységben részt vevő azon hajók számára és összesített bruttó tonnatartalmára korlátozódik, amelyek a 2007. január 1. és 2008. július 1. közötti időszakban kékúszójú tonhalra halásztak, illetve kékúszójú tonhalat tároltak fedélzetükön, raktak át, szállítottak vagy rakodtak ki. A korlátozás a halászhajók esetében halászeszközönként alkalmazandó.

(3) Egy adott, az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal halászatában érintett tagállam lobogója alatt közlekedő, halászati tevékenységben részt vevő hajók maximális száma és bruttó tonnatartalma az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, halászati tevékenységben részt vevő azon hajók számára és összesített bruttó tonnatartalmára korlátozódik, amelyek a 2007. január 1. és 2008. július 1. közötti időszakban kékúszójú tonhalra halásztak, illetve kékúszójú tonhalat tároltak fedélzetükön, raktak át, szállítottak vagy rakodtak ki. A korlátozás a halászhajók esetében halászeszközönként alkalmazandó.

Indokolás

Az „és bruttó tonnatartalmaˮ kiegészítés a 14-04. számú ICCAT-ajánlás 37. pontjával való összhangra irányul.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A (3) és (6) bekezdéstől eltérve a 2015., a 2016. és a 2017. évben a tagállamok a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eltérés értelmében kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel nem rendelkező erszényes kerítőhálós hajóik számát az általuk 2013-ban vagy 2014-ben engedélyezett erszényes kerítőhálós hajóik számára korlátozzák.

(7) A 2015., a 2016. és a 2017. évben a tagállamok az erszényes kerítőhálós hajóik számát az általuk 2013-ban vagy 2014-ben engedélyezett erszényes kerítőhálós hajóik számára korlátozzák. Ez a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eltérés értelmében működő erszényes kerítőhálós hajókra nem vonatkozik.

Indokolás

A módosítás a 14-04. számú ICCAT-ajánlás (45. pont) konkrét megfogalmazásának szó szerinti átvételére irányul.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A kékúszójú tonhal más, az (1)–(4) bekezdésben és a 11. cikkben említett eszközökön kívüli halászeszközökkel és csapdákkal történő halászata egész évben engedélyezett.

(5) A kékúszójú tonhal más, az (1)–(4) bekezdésben és a 11. cikkben említett eszközökön kívüli halászeszközökkel és csapdákkal történő halászata az ICCAT állományvédelmi és gazdálkodási intézkedéseivel összhangban egész évben engedélyezett.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

LEGKISEBB KIFOGHATÓ MÉRET, VÉLETLEN FOGÁSOK, JÁRULÉKOS FOGÁSOK

MINIMÁLIS VÉDELMI REFERENCIAMÉRET, VÉLETLEN FOGÁSOK, JÁRULÉKOS FOGÁSOK

Indokolás

A közös halászati politikáról szóló alaprendelet kirakodási kötelezettséget vezetett be, és az ebben szereplő minimális méret fogalma – amely a legutóbbi reformig alkalmazott visszadobási kötelezettséghez volt kötve – értelmét vesztette.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E szakasz rendelkezései nem érintik az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkét és a 15. cikkének (2) bekezdése szerinti eltéréseket.

E szakasz rendelkezései nem érintik az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkét és az arra alkalmazandó eltéréseket.

Indokolás

A kékúszójú tonhalra vonatkozóan a kirakodási kötelezettségtől való – az ICCAT helyreállítási tervnek megfelelő, a 15. cikk (2) bekezdésén alapuló – eltérés biztosítása érdekében a Bizottság már elfogadta a 2015/98/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet. Az egyértelműség érdekében ezért törölni kell az említett cikkre való utalást.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkisebb kifogható méret

Minimális védelmi referenciaméret

Indokolás

A közös halászati politikáról szóló alaprendelet kirakodási kötelezettséget vezetett be, és az ebben szereplő minimális méret fogalma – amely a legutóbbi reformig alkalmazott visszadobási kötelezettséghez volt kötve – értelmét vesztette.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kifogott kékúszójú tonhal legkisebb kifogható mérete 30 kg vagy 115 cm (a farok tövéig mért hossz).

(1) Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kifogott kékúszójú tonhal minimális védelmi referenciamérete 30 kg vagy 115 cm (a farok tövéig mért hossz).

Indokolás

A közös halászati politikáról szóló alaprendelet kirakodási kötelezettséget vezetett be, és az ebben szereplő minimális méret fogalma – amely a legutóbbi reformig alkalmazott visszadobási kötelezettséghez volt kötve – értelmét vesztette.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve a kékúszójú tonhal legkisebb kifogható mérete 8 kg vagy 75 cm (a farok tövéig mérve) a következő esetekben:

Az (1) bekezdéstől eltérve a kékúszójú tonhal minimális védelmi referenciamérete 8 kg vagy 75 cm (a farok tövéig mérve) a következő esetekben:

Indokolás

A közös halászati politikáról szóló alaprendelet kirakodási kötelezettséget vezetett be, és az ebben szereplő minimális méret fogalma – amely a legutóbbi reformig alkalmazott visszadobási kötelezettséghez volt kötve – értelmét vesztette.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben a halászati tevékenységben részt vevő hajót vagy csapdát üzemeltető tagállam számára kiosztott kvótát már kimerítették, a kékúszójú tonhal fogását kerülni kell. Az elpusztult kékúszójú tonhalakat ki kell rakodni, azokat elkobozzák, és megfelelő további intézkedésekre kerül sor. A szóban forgó mennyiségekről valamennyi tagállam – a 27. cikknek megfelelően – évente jelentést tesz a Bizottságnak, amely azt továbbítja az ICCAT titkárságának.

(4) Amennyiben a halászati tevékenységben részt vevő hajót vagy csapdát üzemeltető tagállam számára kiosztott kvótát már kimerítették, a kékúszójú tonhal fogását kerülni kell. Az elpusztult kékúszójú tonhalakat – egészben, feldolgozatlanul – ki kell rakodni, azokat elkobozzák, és megfelelő további intézkedésekre kerül sor. A szóban forgó mennyiségekről valamennyi tagállam – a 27. cikknek megfelelően – évente jelentést tesz a Bizottságnak, amely azt továbbítja az ICCAT titkárságának.

Indokolás

A módosítás a 14-04. számú ICCAT-ajánlás 29. pontjának negyedik francia bekezdésével való összhangra irányul.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

REPÜLŐGÉPEK HASZNÁLATA

LÉGI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

Indokolás

Az összes légi eszköz használatát a 14-04. számú ICCAT-ajánlás (25. pont) szabályozza.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A kékúszójú tonhalat egészben, vagy kopoltyú nélkül és kibelezve kell kirakodni. Az egyes tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak a lehető legnagyobb mértékű biztosítására, hogy a szabadidős sporthorgászat során élve kifogott kékúszójú tonhalakat – különösen a növendékegyedeket – visszaengedjék a tengerbe.

Indokolás

A 14-04. számú ICCAT-ajánlás 43. bekezdésével összhangban.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a lobogójuk alatt közlekedő valamennyi olyan halászhajó listája, amely különleges halászati engedéllyel rendelkezik a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren folytatott aktív halászatára;

a) a lobogójuk alatt közlekedő valamennyi olyan halászhajó listája, amely halászati engedéllyel rendelkezik a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren folytatott aktív halászatára;

Indokolás

Az ICCAT helyreállítási tervében és az ellenőrzésről szóló uniós rendeletben sem szerepel semmilyen „különlegesˮ engedély.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

Kapcsolat az 1224/2009/EK rendelettel

 

Az e fejezetben előírt ellenőrzési intézkedéseket az 1224/2009/EK rendeletben előírt intézkedéseken felül kell alkalmazni, kivéve, ha ez a fejezet másként rendelkezik.

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért a módosítás arra emlékeztet, hogy az ellenőrzésről szóló uniós rendelet alkalmazandó marad, kivéve, ha a javaslat vonatkozó részei máshogy rendelkeznek.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A lobogó szerinti tagállam visszavonja a kékúszójú tonhalra vonatkozó halászati engedélyt, és előírhatja a hajó számára, hogy amikor az egyéni kvóta kimerítettnek tekinthető, haladéktalanul hajózzon egy, a tagállam által kijelölt kikötőbe.

(2) A lobogó szerinti tagállam visszavonja a kékúszójú tonhalra vonatkozó halászati engedélyt, és előírhatja a hajó számára, hogy amikor az egyéni kvóta kimerítettnek tekinthető, haladéktalanul hajózzon egy, a tagállam által kijelölt kikötőbe.

Indokolás

A módosítás a 14-04. számú ICCAT-ajánlás 13. pontjával és az ellenőrzésről szóló uniós rendelettel való összhangra irányul. A Bizottság javaslata túlmutat e szövegeken.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok minden évben február 15-ig elektronikus úton elküldik a Bizottságnak azon engedélyezett csapdák listáját, amelyek tekintetében különleges halászati engedélyt állítottak ki a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren folytatott halászatára. A listának tartalmaznia kell a csapdák nevét és nyilvántartási számát, és a listát az ICCAT adat- és információszolgáltatási útmutatójában foglaltaknak megfelelően kell összeállítani.

(1) A tagállamok minden évben február 15-ig elektronikus úton elküldik a Bizottságnak azon engedélyezett csapdák listáját, amelyek tekintetében halászati engedélyt állítottak ki a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren folytatott halászatára. A listának tartalmaznia kell a csapdák nevét és nyilvántartási számát, és a listát az ICCAT adat- és információszolgáltatási útmutatójában foglaltaknak megfelelően kell összeállítani.

Indokolás

Az ICCAT helyreállítási tervében és az ellenőrzésről szóló uniós rendeletben sem szerepel semmilyen „különlegesˮ engedély.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben az 59. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad el.

törölve

Indokolás

A „kellően indokolt, rendkívül sürgős esetbenˮ kifejezés nem elég egyértelmű ahhoz, hogy indokolja a Bizottság végrehajtási jogi aktusait. A közös halászati politikáról szóló alaprendelet 12. cikkének (1) bekezdése – amely szerint „a tengerek biológiai erőforrásainak védelme vagy a tengeri ökoszisztéma tekintetében bizonyítottan fennálló súlyos fenyegetéssel kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetekbenˮ a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el – mindenesetre itt is alkalmazható marad.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha a tagállamok az (1) és (2) bekezdés szerinti értesítés vonatkozásában a 404/2011/EU rendelet 80. cikkének (3) bekezdését alkalmazzák, a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége az érkezés előtt, az értesítés megállapodás szerinti idejében közölhető.

(3) Ha a tagállamok az (1) és (2) bekezdés szerinti értesítés vonatkozásában a 404/2011/EU végrehajtási rendelet 80. cikkének (3) bekezdését alkalmazzák, a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége az érkezés előtt, az értesítés megállapodás szerinti idejében közölhető. Ha a halászterület kevesebb mint 4 órányi távolságra van a kikötőtől, a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége az érkezés előtt bármikor módosítható.

Indokolás

Az utolsó mondat beillesztése összhangban van a 14-04. számú ICCAT-ajánlás 64. pontjának második francia bekezdésével.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben az 59. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad el.

törölve

Indokolás

A „kellően indokolt, rendkívül sürgős esetbenˮ kifejezés nem elég egyértelmű ahhoz, hogy indokolja a Bizottság végrehajtási jogi aktusait. A közös halászati politikáról szóló alaprendelet 12. cikkének (1) bekezdése – amely szerint „a tengerek biológiai erőforrásainak védelme vagy a tengeri ökoszisztéma tekintetében bizonyítottan fennálló súlyos fenyegetéssel kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetekbenˮ a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el – mindenesetre itt is alkalmazható marad.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben az 59. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad el.

törölve

Indokolás

A „kellően indokolt, rendkívül sürgős esetbenˮ kifejezés nem elég egyértelmű ahhoz, hogy indokolja a Bizottság végrehajtási jogi aktusait. A közös halászati politikáról szóló alaprendelet 12. cikkének (1) bekezdése – amely szerint „a tengerek biológiai erőforrásainak védelme vagy a tengeri ökoszisztéma tekintetében bizonyítottan fennálló súlyos fenyegetéssel kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetekbenˮ a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el – mindenesetre itt is alkalmazható marad.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajóktól kapott VMS-üzeneteket halászati felügyelő központjaik valós időben és https adatátviteli formátumban továbbítsák a Bizottságnak és az általa kijelölt szervnek. A Bizottság ezeket az üzeneteket elektronikus úton továbbítja az ICCAT titkárságának.

(4). A tagállamok a 404/2011/EU végrehajtási rendelet 28. cikkével összhangban továbbítják az e cikkben előírt adatokat. A Bizottság ezeket az üzeneteket elektronikus úton továbbítja az ICCAT titkárságának.

Indokolás

A Bizottság által javasolt kötelezettségek nem szerepelnek a 14-04. számú ICCAT-ajánlásban, sem pedig az ellenőrzésről szóló uniós rendeletben.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) egyik halgazdaságból a másikba történő valamennyi áthelyezés során;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) az ICCAT vonatkozó állományvédelmi és gazdálkodási intézkedéseivel összhangban a halászati és tenyésztési műveletek megfigyelése és nyomon követése;

Indokolás

A módosítás a 14-04. számú ICCAT-ajánlás 90. pontjával való összhangra irányul.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

57. cikk

törölve

Módosítási eljárás

 

(1) A kékúszójú tonhalra vonatkozó helyreállítási terv meglévő, az Unió számára kötelező érvényű rendelkezései módosításainak az uniós jogba történő beemelése érdekében a Bizottság – amennyiben szükséges – az 58. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosíthatja e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit.

 

Indokolás

A regionális halászati gazdálkodási szervezetek ajánlásainak átültetése a rendes jogalkotási eljárás keretében (együttdöntés) az Európai Parlament és a Tanács közös hatáskörében kell, hogy maradjon.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

58. cikk

törölve

A felhatalmazás gyakorlása módosítás esetén

 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(2) A Bizottság az 57. cikkben említett felhatalmazást határozatlan időre kapja.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 57. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) Az 57. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve, ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbodik.

 

Indokolás

Az 57. cikk törlése e cikk törlését vonja maga után.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az e bekezdésre való hivatkozások esetében a 182/2011/EU rendelet 8. cikke alkalmazandó, összefüggésben annak 5. cikkével.

törölve

Indokolás

E módosítás összhangban van a „kellően indokolt, rendkívül sürgős esetekbenˮ alkalmazandó sürgősségi eljárás 24. cikk (5) bekezdésében, 37. és 46. cikkben való törlésére irányuló javaslattal.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 8. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseken túlmenően a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti eltérésre vonatkozó egyedi feltételek keretében a kékúszójú tonhalnak az Adriai-tengeren folytatott tenyésztési célú halászatára engedéllyel rendelkező halászhajók maximális száma a kékúszójú tonhal célzott halászatában 2008-ban részt vevő uniós halászhajók számában kerül rögzítésre.

A 8. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseken túlmenően a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti eltérésre vonatkozó egyedi feltételek keretében a kékúszójú tonhalnak az Adriai-tengeren folytatott tenyésztési célú halászatára engedéllyel rendelkező halászhajók maximális száma a kékúszójú tonhal célzott halászatában 2008-ban részt vevő uniós halászhajók számában kerül rögzítésre. E célból a kékúszójú tonhal célzott halászatában 2008-ban részt vevő horvát halászhajók számát figyelembe kell venni.

Indokolás

Fontos pontosítani, hogy Horvátország esetében is a referenciaévtől kezdődően figyelembe kell venni a kékúszójú tonhal célzott halászatában részt vevő halászhajók számát.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 pont – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egyedszám:

Faj:

Egyedszám:

Faj:

Tömeg:

Indokolás

A tömegre, a fajra, valamint a kékúszójú tonhal feldolgozás céljából való áthelyezéséről szóló nyilatkozatra való hivatkozás egyértelműbbé teszi a dokumentumot. Emellett átveszi a 302/2009/EK rendelet III. mellékletében meghatározott rendelkezéseket.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) felszállhassanak a hajókra, kapcsolatba léphessenek a halgazdaságok személyzetével, valamint hozzáférhessenek a halászeszközökhöz, a ketrecekhez és a berendezésekhez;

a) felszállhassanak a hajókra, kapcsolatba léphessenek a halgazdaságok és a csapdák személyzetével, valamint hozzáférhessenek a halászeszközökhöz, a ketrecekhez és a berendezésekhez;

Indokolás

A csapdákra is kiterjedő 12. ponttal való összhang érdekében.

INDOKOLÁS

Az Európai Unió az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) szerződő fele, amely az Atlanti-óceánban és az azzal határos tengerekben élő tonhalfélék és tonhalszerű fajok kezeléséért felelős regionális halászati gazdálkodási szervezet (RFMO).

Az ICCAT-nak illetékességi területén joga van állományvédelmi és gazdálkodási határozatokat hozni („ajánlásokat” megfogalmazni); e jogi aktusokat kötelező betartani és be kell emelni az Unió jogába.

Az ICCAT 2006-ban többéves, 2022-es lejáratú helyreállítási tervet fogadott el a kékúszójú tonhalra vonatkozóan. Az állomány helyreállítása érdekében a helyreállítási terv a teljes kifogható mennyiségek fokozatos csökkentését írja elő a 2007 és 2011 közötti időszakban, egyes területeken és időszakokban halászati korlátozásokat vezet be, meghatározza a kékúszójú tonhal új, legkisebb kifogható méretét, a sport- és hobbihorgászati tevékenységre vonatkozó intézkedéseket, a haltenyésztési és a halászati kapacitásra vonatkozó intézkedéseket, továbbá megerősíti az ICCAT közös nemzetközi vizsgálati rendszerét. E tervet az ICCAT éves ülésein a későbbiekben módosították.

Az ICCAT szabályozása alá tartozó fajok között a kékúszójú tonhal a legfontosabb. A halászok jelentős erőfeszítéseket tettek azért, hogy – a helyreállítási tervben előírt szigorú halászati feltételeknek megfelelve – fogásaikat hozzáigazítsák a 2006-os határozat óta csökkentett teljes kifogható mennyiséghez (TAC). A helyreállítási terv előtt 33 000 tonnában megállapított teljes kifogható mennyiséget fokozatosan a 2012-ben mért legalacsonyabb szintig (12 900 tonna) csökkentették.

A halállomány kedvező alakulása fényében az ICCAT úgy határozott, hogy 2013-ra kis mértékben, 13.400 tonnára növeli a teljes kifogható mennyiséget. A TAC 2014-ben nem változott, de Horvátország 390,6 tonnás kvótájának hozzáadódásával az uniós kvóta 7 939 tonnára növekedett. A jelenlegi, 2015-ös TAC 15 821 tonna, ebből az EU kvótája 9 372,9 tonnát tesz ki.

A kékúszójú tonhal biomasszája 2008 óta rendkívül kedvező tendenciákat követ. A regionális szervezet 2014-ben úgy határozott, hogy az elkövetkező három évben (2015–2017) 20%-kal megemeli a teljes kifogható mennyiséget, tekintve, hogy szilárd tudományos adatok igazolják, hogy a kékúszójú tonhal állománya egészséges szintű bőséget ért el.

Az előadó véleménye szerint a kékúszójú tonhal állományának az elmúlt években tapasztalható látványos helyreállása indokolhatja az ICCAT ama döntését, hogy a 2017-re tervezett – és a helyreállítási terv elindítását megelőzően érvényes TAC-nál még így is jóval alacsonyabb – (23 155 tonnás) TAC-ot előrehozzák 2016-ra.

A javaslat tartalma

A helyreállítási terv 2012 és 2014 között elfogadott intézkedéseinek EU-szerte egységes és hatékony végrehajtását biztosítani hivatott javaslat célja, hogy egy rendeletben fogja össze az említett intézkedéseket.

A javaslat technikai intézkedéseket tartalmaz, úgymint az elő kékúszójú tonhalak áthelyezési és ketrecbehelyezési műveleteire, ezen belül a kékúszójú tonhalak mennyiségének és a visszaengedett mennyiségeknek a becslésére szolgáló sztereoszkópikus kamerák használatára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a fogásokra vonatkozó jelentéstételi követelményekre és a regionális ICCAT-megfigyelői program végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket.

A közös halászati politikáról szóló új alaprendelet 2015. január 1-jétől a kékúszójú tonhalra is kiterjedő kirakodási kötelezettséget vezetett be. Ugyanakkor e kirakodási kötelezettség nem érinti az Unió nemzetközi, például az ICCAT-ajánlásokból eredő kötelezettségeit. A közös halászati politikáról szóló alaprendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén végrehajtsa ezeket a nemzetközi kötelezettségeket az uniós jogban, beleértve különösen a kirakodási kötelezettségtől való eltéréseket. Ennek megfelelően a 2015/98/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott egyes esetekben megengedett lesz a kékúszójú tonhal tengerbe való visszadobása.

Az előadó álláspontja

Ugyan a Bizottság általában véve megfelelően átülteti az ICCAT vonatkozó ajánlásait, egyes esetekben túlmegy at ICCAT határozatain, de akár az uniós jogszabályokban foglalt rendelkezéseken is. Ez a helyzet például a kékúszójú tonhal egyéni kvótáinak kimerítése esetén: az ICCAT-ajánlások, valamint az ellenőrzésről szóló uniós rendelet szerint a lobogó szerinti tagállam a halászati tevékenységben részt vevő hajót arra kötelezheti – s nem pedig kötelezi –, hogy haladéktalanul induljon el a tagállam által kijelölt kikötőbe.

Ezzel kapcsolatban az előadó arra kíván emlékeztetni, hogy az ICCAT-ajánlások átültetésének célja, hogy azokat egységesen alkalmazzák az EU egészében; és nem pedig az, hogy újból vitát nyisson olyan kérdésekben, amelyekről – gyakran minden szóra és vesszőre kiterjedő, hosszadalmas tárgyalások után – már döntés született.

Az egységes alkalmazásnak arra kell irányulnia, hogy a tonhalhalászatot folytató valamennyi gazdasági szereplő – közülük is elsősorban a nem uniós halászok – számára egyenlő versenyfeltételeket lehessen biztosítani. Ellenkező esetben, azaz ha más szabályok vonatkoznak a külföldi flottákra, hiábavalók lesznek az uniós halászok erőfeszítései és a rájuk alkalmazott korlátozások. Nem szabad az uniós szereplőket azzal büntetni, hogy az elfogadottaknál szigorúbb intézkedéseket alkalmazunk velük szemben amiatt, hogy a Bizottság az ICCAT-tárgyalások során nem volt képes ezeket az intézkedéseket keresztülvinni.

A helyreállítási terv jövőbeli módosításai során alkalmazandó eljárásra vonatkozó bizottsági javaslatot kihasználva az előadó kénytelen ismételten kitérni az Európai Parlament részvételének hiányára a nemzetközi tárgyalások során. A Bizottság javaslatában az szerepel, hogy a helyreállítási terv jövőbeli módosításainak átültetésére felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kerüljön sor. Amennyiben ezt a már így is rendkívül korlátozott – a nemzetközi megállapodások utolsó szakaszában érvényesíthető – hatáskörét is elveszíti a Parlament, ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy semmiféle beleszólása nem lenne az ICCAT-ban és a későbbiekben további nemzetközi fórumokon folyó tárgyalásokba. A regionális halászati gazdálkodási szervezetek ajánlásainak átültetése a rendes jogalkotási eljárás keretében (együttdöntés) az Európai Parlament és a Tanács közös hatáskörében kell, hogy maradjon.

Az ICCAT-ajánlások figyelembe veszik a tonhalhalászati eszközök különböző típusainak sajátosságait. Ezzel kapcsolatosan az előadó hangsúlyozni kívánja a kisüzemi csapdáknak, például a hagyományos csapdáknak („almadrabasˮ) az állomány megőrzésében betöltött szerepét. A helyreállítási terv végrehajtása során az Európai Uniónak különös figyelmet kell szentelnie a tonhalállomány megerősödéséhez rendkívüli szelektivitásuknak köszönhetően hozzájáruló hagyományos csapdáknak. Eme eszközök – alacsony energiaszükségletük és a kevés járulékos fogás miatt – igen alacsony hatást fejtenek ki a tengeri ökoszisztémákra is.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv

Hivatkozások

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

24.4.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

30.4.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dario Tamburrano

Benyújtás dátuma

15.12.2015

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.