Procedūra : 2015/0096(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0367/2015

Pateikti tekstai :

A8-0367/2015

Debatai :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Balsavimas :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 832kWORD 390k
15.12.2015
PE 567.746v02-00 A8-0367/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009

(COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Gabriel Mato

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009

(COM(2015)0180 – C8 0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0180),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0118/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 1 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0367/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) išteklių atkūrimo plane atsižvelgiama į įvairių žvejybos įrankių tipų ypatumus. Įgyvendindamos šį planą, Sąjunga ir valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį nepramoninei žvejybos veiklai ir nepramoninės tausios žvejybos įrankių tipams, tokiems kaip tradicinės gaudyklės (isp. almadraba, tonnare), kurie labai teigiamai prisideda prie tunų išteklių atkūrimo, nes jų selektyvumas labai didelis ir poveikis aplinkai jūrų ekosistemose mažas, jie taip pat turi mokslinę vertę;

Pagrindimas

Nepramoninės žvejybos įrankiai, tokie kaip tradicinės gaudyklės (isp. almadraba) daro labai mažą poveikį jūrų ekosistemoms, nes jas naudojant suvartojama mažai energijos ir mažai gyvūnų sugaunama atsitiktinai, todėl jiems reikėtų skirti ypač daug dėmesio.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) visi 2012, 2013 ir 2014 m. ICCAT priimti išteklių atkūrimo plano pakeitimai, kurie dar nebuvo perkelti į Sąjungos teisę, turėtų būti į ją įtraukti. Kadangi šis perkėlimas susijęs su planu, kurio tikslus ir priemones nustatė ICCAT, šis reglamentas neapima viso daugiamečių planų turinio, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/20131 9 ir 10 straipsniuose;

(14) visi 2006, 2012, 2013 ir 2014 m. ICCAT priimti išteklių atkūrimo plano pakeitimai, kurie dar nebuvo perkelti į Sąjungos teisę, turėtų būti į ją perkelti. Kadangi šis perkėlimas susijęs su planu, kurio tikslus ir priemones nustatė ICCAT, šis reglamentas neapima viso daugiamečių planų turinio, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/20131 9 ir 10 straipsniuose;

____________

____________

12013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354/22, 2013 12 28, p. 1).

12013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354/22, 2013 12 28, p. 22).

Pagrindimas

Terminas „perkelti“ yra tikslesnis nei „įtraukti“. Pasiūlymu siekiama, kad ICCAT rekomendacijos būtų perkeltos į Sąjungos teisę.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) į Sąjungos teisę būtina perkelti būsimus privalomus išteklių atkūrimo plano pakeitimus. Siekiant tokius pakeitimus kuo greičiau įtraukti į Sąjungos teisę, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Europos Komisijai (toliau – Komisija) turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Pagrindimas

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO) rekomendacijų perkėlimas turi būti ir toliau laikomas bendra Europos Parlamento ir Tarybos kompetencija taikant įprastą procedūrą (bendro sprendimo procedūrą).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 nustatoma mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio sąvoka. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, ICCAT mažiausio dydžio sąvoka turėtų būti perkelta į Sąjungos teisę kaip mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio sąvoka. Todėl Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/981a vartojamos nuorodos į verslinį paprastojo tuno dydį turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį šiame reglamente;

 

_______________

 

2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/98 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų vykdymo pagal Tarptautinę konvenciją dėl Atlanto tunų apsaugos ir Konvenciją dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Vakarų Atlanto žvejyboje (OL L 16, 2015 1 23).

Pagrindimas

Pagrindiniame BŽP reglamente nustatomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, taigi, verslinio dydžio sąvoka, susieta su iki naujausios reformos taikytu įpareigojimu išmesti žuvis į jūrą, nebeturi prasmės.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Komisija nedelsdama turėtų priimti taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su žuvų perkėlimo bei perkėlimo į varžas operacijomis ir gaudyklėmis bei laivais vykdomos veiklos registravimu ir ataskaitų teikimu, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Formuluotė „tinkamai pagrįstais atvejais“ yra pernelyg neaiški, kad būtų galima pagrįsti Komisijos įgyvendinimo aktus. Bet kokiu atveju taikytina pagrindinio BŽP reglamento 12 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad „jei yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su didele grėsme jūrų biologinių išteklių išsaugojimui arba jūrų ekosistemai, paremtų įrodymais“, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje buvo nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, kuris paprastiesiems tunams taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Tačiau pagal to reglamento 15 straipsnio 2 dalį įpareigojimas iškrauti laimikį taikomas nedarant poveikio Sąjungos tarptautiniams įsipareigojimams, pvz., ICCAT rekomendacijomis nustatytiems įsipareigojimams. Remiantis ta pačia nuostata, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kurių tikslas – tokius tarptautinius įsipareigojimus įgyvendinti Sąjungos teisėje, įskaitant visų pirma nuostatas, kuriomis leidžiama nukrypti nuo įpareigojimo iškrauti laimikį. Taigi paprastuosius tunus bus leidžiama išmesti į jūrą tam tikrais 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2015/98 nustatytais atvejais. Todėl tokių įpareigojimų išmesti žuvis į jūrą į šį reglamentą įtraukti nebūtina,

(24) Deleguotajame reglamente (ES) 2015/98 nustatytos nuo įpareigojimo iškrauti visą paprastųjų tunų laimikį nukrypti leidžiančios nuostatos, numatytos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, kad Sąjunga galėtų laikytis tarptautinių įsipareigojimų pagal Konvenciją. Juo įgyvendinamos tam tikros ICCAT rekomendacijos 13-07 nuostatos, kuriomis tam tikrais atvejais nustatomas išmetimo ir paleidimo į jūrą įpareigojimas laivams ir gaudyklėms, kuriais žvejojami paprastieji tunai rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje. Todėl tokių įpareigojimų išmesti ar paleisti žuvis į jūrą į šį reglamentą įtraukti nebūtina, taigi šis reglamentas nedaro poveikio atitinkamoms Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/98 nuostatoms;

Pagrindimas

Komisija jau priėmė Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/98, kad nustatytų nuo įpareigojimo iškrauti visą paprastųjų tunų laimikį leidžiančias nukrypti nuostatas, kaip numatyta ICCAT parengtame išteklių atkūrimo plane, remdamasi 15 straipsnio 2 dalimi. Todėl aiškumo sumetimais nuoroda į pastarąjį straipsnį turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas    7

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 straipsnio 1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatomos bendrosios taisyklės, pagal kurias Sąjunga taikys 3 straipsnio 1 punkte apibrėžtą išteklių atkūrimo planą.

1. Šiame reglamente nustatomos bendrosios taisyklės, pagal kurias Sąjunga taikys 3 straipsnio 1 punkte apibrėžtą išteklių atkūrimo planą, atsižvelgiant į įvairių žvejybos įrankių tipų ypatumus ir ypatingą dėmesį skiriant tradiciniams nepramoninės tausios žvejybos įrankiams, tokiems kaip gaudyklės.

Pagrindimas

Reikėtų skirti ypatingą dėmesį ir teikti paramą ilgą istoriją turintiems tradiciniams ir nepramoninės žvejybos įrankiams, tokiems kaip gaudyklės, kurių poveikis jūrų ekosistemoms mažas, nes jas naudojant suvartojama mažai energijos, o jų selektyvumas labai didelis, jie taip pat prisideda prie darbo vietų kūrimo.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16) auginimo pajėgumai – žuvininkystės ūkio žuvų laikymo tukinimo ir auginimo tikslais pajėgumai tonomis;

Išbraukta.

Pagrindimas

ICCAT parengtame išteklių atkūrimo plane nėra tokios termino „auginimo pajėgumai“ apibrėžties.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jos žūklės laivų ir gaudyklių žvejybos veikla atitiktų tos valstybės narės paprastųjų tunų žvejybos galimybes, kuriomis ji gali naudotis rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje.

1. Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jos žūklės laivų ir gaudyklių žvejybos pastangos atitiktų tos valstybės narės paprastųjų tunų žvejybos galimybes, kuriomis ji gali naudotis rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, taip pat priemonių, būtinų užtikrinti socialinį ir ekonominį savo gaudyklių gyvybingumą.

Pagrindimas

Žvejybos pastangos – ICCAT rekomendacijos 14-04 9 punkte vartojamas terminas.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kiekvienos valstybės narės pateikiamame metiniame žvejybos plane nustatomos žvejybos įrankių grupėms priskiriamos suderintos kvotos, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi individualių kvotų ir leidžiamos priegaudos.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės, nustatydamos nacionalines kvotas, taiko skaidrius ir objektyvius kriterijus, įskaitant aplinkos, socialinius ir ekonominius veiksnius, ypatingą dėmesį skirdamos žvejų, žvejojančiu nedideliu nepramoniniu mastu ir tradiciniais būdais, panaudojant gaudykles ir kitus atrankiosios žvejybos metodus, išsaugojimui, jų gerovei ir tokių metodų skatinimui.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, žvejojančių paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, didžiausias skaičius yra ne didesnis negu su tos valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. liepos 1 d. žvejojo paprastuosius tunus, juos laikė laive, perkrovė, transportavo ar iškrovė, skaičius ir visa atitinkama bendroji talpa. Tas ribojimas žūklės laivams taikomas pagal žvejybos įrankių tipą.

3. Su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, žvejojančių paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, didžiausias skaičius ir atitinkama bendroji talpa yra ne didesni negu su tos valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. liepos 1 d. žvejojo paprastuosius tunus, juos laikė laive, perkrovė, transportavo ar iškrovė, skaičius ir visa atitinkama bendroji talpa. Tas ribojimas žūklės laivams taikomas pagal žvejybos įrankių tipą.

Pagrindimas

Žodžiai „ir atitinkama bendroji talpa“ įterpiami pagal ICCAT rekomendacijos 14-04 37 punktą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Nukrypstant nuo 3 ir 6 dalies, 2015, 2016 ir 2017 metais kiekviena valstybė narė nustato gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų, kurie neturi leidimo žvejoti paprastuosius tunus pagal 13 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą, skaičių, kuris yra ne didesnis nei gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų, kuriems ji išdavė leidimus 2013 arba 2014 m., skaičius.

7. 2015, 2016 ir 2017 metais kiekviena valstybė narė nustato gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų skaičių, kuris yra ne didesnis nei gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų, kuriems ji išdavė leidimus 2013 arba 2014 m., skaičius. Ši nuostata netaikoma gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurie vykdo veiklą pagal 13 straipsnio 2 dalies b punkte numatytą išimtį.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pažodžiui perkelti konkrečią ICCAT rekomendacijos 14-04 (45 punktas) formuluotę.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kitais žvejybos įrankiais, negu nurodytieji 1–4 dalyse ir 11 straipsnyje, įskaitant gaudykles, paprastuosius tunus leidžiama žvejoti ištisus metus.

5. Kitais žvejybos įrankiais, negu nurodytieji 1–4 dalyse ir 11 straipsnyje, įskaitant gaudykles, paprastuosius tunus leidžiama žvejoti ištisus metus laikantis ICCAT nustatytų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

VERSLINIS ŽUVŲ DYDIS, ATSITIKTINAI SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIS, PRIEGAUDA

MAŽIAUSIAS IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMĄ UŽTIKRINANTIS ORIENTACINIS DYDIS, ATSITIKTINAI SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIS, PRIEGAUDA

Pagrindimas

Pagrindiniame BŽP reglamente nustatomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, taigi, verslinio dydžio sąvoka, susieta su iki naujausios reformos taikytu įpareigojimu išmesti žuvis į jūrą, nebeturi prasmės.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio skirsnio nuostatos taikomos nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio, įskaitant bet kokią pagal to reglamento 15 straipsnio 2 dalį nukrypti leidžiančią nuostatą.

Šio skirsnio nuostatos taikomos nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio taikymui, įskaitant bet kokias taikytinas nuo jo nukrypti leidžiančias nuostatas.

Pagrindimas

Komisija jau priėmė Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/98, kad nustatytų nuo įpareigojimo iškrauti visą paprastųjų tunų laimikį leidžiančias nukrypti nuostatas, kaip numatyta ICCAT parengtame išteklių atkūrimo plane, remdamasi 15 straipsnio 2 dalimi. Todėl aiškumo sumetimais nuoroda į pastarąjį straipsnį turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Verslinis dydis

Mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis

Pagrindimas

Pagrindiniame BŽP reglamente nustatomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, taigi, verslinio dydžio sąvoka, susieta su iki naujausios reformos taikytu įpareigojimu išmesti žuvis į jūrą, nebeturi prasmės.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje sužvejotų paprastųjų tunų verslinis dydis yra 30 kg arba 115 cm nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsiskyrimo.

1. Rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje sužvejotų paprastųjų tunų mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis yra 30 kg arba 115 cm nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsiskyrimo.

Pagrindimas

Pagrindiniame BŽP reglamente nustatomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, taigi, verslinio dydžio sąvoka, susieta su iki naujausios reformos taikytu įpareigojimu išmesti žuvis į jūrą, nebeturi prasmės.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 dalies, verslinis paprastųjų tunų dydis – 8 kg arba 75 cm nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsiskyrimo – taikomas:

Nukrypstant nuo 1 dalies, mažiausias paprastųjų tunų išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis – 8 kg arba 75 cm nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsiskyrimo – taikomas:

Pagrindimas

Pagrindiniame BŽP reglamente nustatomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, taigi, verslinio dydžio sąvoka, susieta su iki naujausios reformos taikytu įpareigojimu išmesti žuvis į jūrą, nebeturi prasmės.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei valstybei narei, kuriai priklauso atitinkamas žvejybos laivas ar gaudyklė, skirta kvota jau išnaudota, paprastuosius tunus žvejoti vengiama. Negyvi paprastieji tunai privalo būti iškraunami ir yra konfiskuojami imantis tinkamų tolesnių veiksmų. Vadovaudamasi 27 straipsniu, kiekviena valstybė narė Komisijai kasmet pateikia informaciją apie tokius kiekius, o Komisija persiunčia ją ICCAT sekretoriatui.

4. Jei valstybei narei, kuriai priklauso atitinkamas žvejybos laivas ar gaudyklė, skirta kvota jau išnaudota, paprastuosius tunus žvejoti vengiama. Negyvi paprastieji tunai privalo būti iškraunami nepaliesti ir neapdoroti ir yra konfiskuojami imantis tinkamų tolesnių veiksmų. Vadovaudamasi 27 straipsniu, kiekviena valstybė narė Komisijai kasmet pateikia informaciją apie tokius kiekius, o Komisija persiunčia ją ICCAT sekretoriatui.

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka ICCAT rekomendacijos 14-04 ketvirtos įtraukos 29 punktą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ORLAIVIŲ NAUDOJIMAS

ORO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

Pagrindimas

ICCAT rekomendacija 14-04 reglamentuoja visų oro transporto priemonių naudojimą (25 punktas).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Visi iškraunami paprastieji tunai turi būti nepjaustyti, be žiaunų ir išdarinėti. Visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių kuo geriau užtikrinti, kad vykdant mėgėjų ir sportinę žūklę sužvejoti gyvi paprastieji tunai, ypač jų jaunikliai, būtų paleidžiami.

Pagrindimas

Atitinka ICCAT rekomendacijos 14-04 34 straipsnį.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) visų su jos vėliava plaukiojančių žūklės laivų, kuriems išdavus specialųjį žvejybos leidimą leidžiama aktyviai žvejoti paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, sąrašą;

a) visų su jos vėliava plaukiojančių žūklės laivų, kuriems išdavus žvejybos leidimą leidžiama aktyviai žvejoti paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, sąrašą;

Pagrindimas

Nei ICCAT parengtame išteklių atkūrimo plane, nei ES kontrolės reglamente nėra numatyti jokie specialūs leidimai.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a straipsnis

 

Ryšys su Reglamentu (EB) Nr. 1224/2009

 

Šiame skyriuje numatytos kontrolės priemonės taikomos papildomai kartu su priemonėms, numatytomis Reglamente (EB) Nr. 1224/2009, išskyrus tuos atvejus, kai šiame skyriuje nustatyta kitaip.

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais primenama, kad tebėra taikytinas ES kontrolės reglamentas, nebent atitinkamame pasiūlymo dėl reglamento skyriuje būtų nustatyta kitaip.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vėliavos valstybė narė panaikina paprastųjų tunų žvejybos leidimą ir reikalauja, kad laivas nedelsdamas plauktų į jos paskirtą uostą, kai laikoma, jog individuali kvota išnaudota.

2. Vėliavos valstybė narė panaikina paprastųjų tunų žvejybos leidimą ir gali reikalauti, kad laivas nedelsdamas plauktų į jos paskirtą uostą, kai laikoma, jog individuali kvota išnaudota.

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka ICCAT rekomendacijos 14-04 13 punktą ir ES kontrolės reglamentą. Komisijos pasiūlyme reikalaujama daugiau nei minėtuose tekstuose.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kasmet iki vasario 15 d. kiekviena valstybė narė elektroniniu būdu Komisijai siunčia visų gaudyklių, kurioms išduotas specialusis žvejybos leidimas žvejoti paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, sąrašą. Į sąrašą įrašomi gaudyklių pavadinimai ir registracijos numeriai; sąrašas sudaromas laikantis ICCAT reikalaujamų duomenų ir informacijos teikimo gairėse nustatytos formos.

1. Kasmet iki vasario 15 d. kiekviena valstybė narė elektroniniu būdu Komisijai siunčia visų gaudyklių, kurioms išduotas žvejybos leidimas žvejoti paprastuosius tunus rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje, sąrašą. Į sąrašą įrašomi gaudyklių pavadinimai ir registracijos numeriai; sąrašas sudaromas laikantis ICCAT reikalaujamų duomenų ir informacijos teikimo gairėse nustatytos formos.

Pagrindimas

Nei ICCAT parengtame išteklių atkūrimo plane, nei ES kontrolės reglamente nėra numatyti jokie specialūs leidimai.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 59 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

Išbraukta.

Pagrindimas

Formuluotė „jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti“ yra pernelyg neaiški, kad būtų galima pagrįsti Komisijos įgyvendinimo aktus. Bet kokiu atveju taikytina pagrindinio BŽP reglamento 12 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad „jei yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su didele grėsme jūrų biologinių išteklių išsaugojimui arba jūrų ekosistemai, paremtų įrodymais“, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei valstybės narės pranešimui pagal 1 ir 2 dalis taiko Reglamento (ES) Nr. 404/2011 80 straipsnio 3 dalį, apytikriai įvertintus laive laikomus paprastųjų tunų kiekius galima pranešti sutartu pranešimo laiku iki atvykimo.

3. Jei valstybės narės pranešimui pagal 1 ir 2 dalis taiko Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 80 straipsnio 3 dalį, apytikriai įvertintus laive laikomus paprastųjų tunų kiekius galima pranešti sutartu pranešimo laiku iki atvykimo. Jeigu žvejybos vieta yra arčiau nei keturios valandos kelio nuo uosto, apytikriai įvertintus laive laikomus paprastųjų tunų kiekius galima pakeisti bet kuriuo metu iki atvykimo.

Pagrindimas

Paskutinis sakinys įterpiamas pagal ICCAT rekomendacijos 14-04 antros įtraukos 64 punktą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 59 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

Išbraukta.

Pagrindimas

Formuluotė „jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti“ yra pernelyg neaiški, kad būtų galima pagrįsti Komisijos įgyvendinimo aktus. Bet kokiu atveju taikytina pagrindinio BŽP reglamento 12 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad „jei yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su didele grėsme jūrų biologinių išteklių išsaugojimui arba jūrų ekosistemai, paremtų įrodymais“, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 59 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

Išbraukta.

Pagrindimas

Formuluotė „jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti“ yra pernelyg neaiški, kad būtų galima pagrįsti Komisijos įgyvendinimo aktus. Bet kokiu atveju taikytina pagrindinio BŽP reglamento 12 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad „jei yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su didele grėsme jūrų biologinių išteklių išsaugojimui arba jūrų ekosistemai, paremtų įrodymais“, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų žuvininkystės stebėjimo centrai realiuoju laiku duomenų teikimo formatu „https“ Komisijai ir jos paskirtai įstaigai persiųstų LSS pranešimus, gaunamus iš žvejybos laivų, plaukiojančių su jų vėliava. Komisija tuos pranešimus elektroniniu būdu siunčia ICCAT sekretoriatui.

4. Valstybės narės perduoda šiame straipsnyje nurodytus duomenis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 28 straipsnį. Komisija tuos pranešimus elektroniniu būdu siunčia ICCAT sekretoriatui.

Pagrindimas

Komisijos siūlomi įpareigojimai nenumatyti nei ICCAT rekomendacijoje 14-04, nei ES kontrolės reglamente.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) kiekvieną kartą paprastuosius tunus perkeliant iš vieno žuvininkystės ūkio į kitą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) stebėti ir prižiūrėti, kad žvejybos ir žuvų auginimo veikla atitiktų atitinkamas ICCAT nustatytas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones;

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka ICCAT rekomendacijos 14-04 90 punktą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

57 straipsnis

Išbraukta.

Pakeitimų darymo tvarka

 

1. Jei reikia, siekiant įtraukti į Sąjungos teisę paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano galiojančių nuostatų pakeitimus, kurie taptų privalomi Sąjungai, Komisija gali iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas pagal 58 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus.

 

Pagrindimas

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO) rekomendacijų perkėlimas turi būti ir toliau laikomas bendra Europos Parlamento ir Tarybos kompetencija taikant įprastą procedūrą (bendro sprendimo procedūrą).

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

58 straipsnis

Išbraukta.

Įgaliojimų daryti pakeitimus delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 57 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 57 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 57 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.

 

Pagrindimas

Kadangi išbraukiamas 57 straipsnis, išbraukiamas ir šis straipsnis.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka siūlymą išbraukti skubos procedūrą, taikomą „jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti“, 24 straipsnio 5 dalyje, 37 ir 46 straipsniuose.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų nuostatų, nustatomas didžiausias žūklės laivų, kuriems leidžiama Adrijos jūroje, laikantis specialiųjų sąlygų, taikomų 13 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytai nukrypti leidžiančiai nuostatai, žvejoti paprastuosius tunus jų auginimo žuvininkystės ūkiuose tikslais, skaičius, kuris lygus Sąjungos žūklės laivų, vykdžiusių specializuotąją paprastųjų tunų žvejybą 2008 m., skaičiui.

Be 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų nuostatų, nustatomas didžiausias žūklės laivų, kuriems leidžiama Adrijos jūroje, laikantis specialiųjų sąlygų, taikomų 13 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytai nukrypti leidžiančiai nuostatai, žvejoti paprastuosius tunus jų auginimo žuvininkystės ūkiuose tikslais, skaičius, kuris lygus Sąjungos žūklės laivų, vykdžiusių specializuotąją paprastųjų tunų žvejybą 2008 m., skaičiui. Šiuo tikslu skaičiuojamas Kroatijos žūklės laivų, vykdžiusių specializuotąją paprastųjų tunų žvejybą 2008 m., skaičius.

Pagrindimas

Svarbu konkrečiai nurodyti, kad net ir Kroatijos atveju laivų, vykdžiusių paprastųjų tunų žvejybą, skaičius pradedamas skaičiuoti nuo referencinių metų.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 punkto 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vienetų skaičius

Rūšis

Vienetų skaičius

Rūšis

Svoris

Pagrindimas

Pridėjus nuorodą į svorį, rūšį ir paprastųjų tunų perkėlimo siekiant perdirbti deklaraciją, dokumentas pasidaro aiškesnis. Be to, taip perimama Reglamento (EB) Nr. 302/2009 III priede nustatyta nuostata.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) būtų leidžiama bendrauti su laivo bei žuvininkystės ūkio personalu ir prieiti prie žvejybos įrankių, varžų bei įrenginių;

a) būtų leidžiama bendrauti su laivo, žuvininkystės ūkio ir gaudyklės personalu ir prieiti prie žvejybos įrankių, varžų bei įrenginių;

Pagrindimas

Atitinka 12 punktą, kuris taip pat taikomas gaudyklėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga yra Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT), regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), atsakingos už tunų ir jiems giminingų rūšių žuvų valdymą Atlanto vandenyne ir gretimose jūrose, susitariančioji šalis.

ICCAT turi įgaliojimus priimti sprendimus (rekomendacijas) dėl žuvininkystės išteklių jos kompetencijos rajone išsaugojimo ir valdymo; šie aktai yra privalomi; jie turi būti perkelti į Sąjungos teisę.

2006 m. ICCAT priėmė daugiametį paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planą, galiojantį iki 2022 m. Siekiant atkurti išteklius, plane numatyta 2007–2011 m. laipsniškai mažinti bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį, apriboti žvejybą tam tikruose rajonuose ir tam tikrais laikotarpiais, nustatyti naują verslinį žuvų dydį, priemones, susijusias su sportinės ir mėgėjų žvejybos veikla, žuvų auginimui bei žvejybos pajėgumams taikomas priemones ir sugriežtinti ICCAT jungtinio tarptautinio tikrinimo sistemą. ICCAT per metinius posėdžius šį planą vėliau iš dalies pakeitė.

Paprastasis tunas yra svarbiausia ICCAT reglamentuojama rūšis. Žvejai dėjo dideles pastangas siekdami pakoreguoti sugaunamus kiekius pagal sumažintus BLSK, nustatytus 2006 m. priimtais sprendimais, ir laikytis griežtų plane nustatytų žvejybos sąlygų. Visas leidžiamas sugauti kiekis, buvęs 33 000 tonų prieš priimant išteklių atkūrimo planą, palaipsniui sumažintas ir pasiekė žemiausią lygį 2012 m. (12 900 tonų).

Atsižvelgdama į teigiamą išteklių būklės raidą, ICCAT nusprendė šiek tiek padidinti bendrą kvotą iki 13 400 tonų 2013 m. 2014 m. BLSK nekeistas, tačiau ES kvota, įtraukus Kroatijai priklausančią 390,6 tonų kvotą, padidinta iki 7 939 tonų. Dabartinis 2015 m. BLSK yra 15 821 tona, o ES skirta kvota yra 9 372,9 tonos.

Nuo 2008 m. stebimos itin pagerėjusios paprastojo tuno biomasės tendencijos. 2014 m. regioninė organizacija nusprendė kitiems trejiems metams (nuo 2015 iki 2017 m.) padidinti BLSK 20 proc., kadangi esama patikimų mokslinių duomenų, kurie rodo, jog ištekliai yra pakankamai gausūs.

Pranešėjo nuomone, įspūdingas per pastaruosius metus stebimas paprastųjų tunų išteklių atsikūrimas galėtų pateisinti ICCAT sprendimą perkelti į 2016-us metus BLSK, numatytą 2017-iems metams (23 155 tonos), nes tai vis dar būtų gerokai mažiau nei BLSK, taikytas prieš įsigaliojant išteklių atkūrimo planui.

Pasiūlymo turinys

Siekiant užtikrinti vienodą ir veiksmingą visų 2012–2014 m. priimtų išteklių atkūrimo plano priemonių taikymą visoje Europos Sąjungoje, šiuo pasiūlymu siekiama įtraukti jas į reglamentą.

Į pasiūlymą įtrauktos techninės priemonės, kaip antai priemonės, susijusios su gyvų paprastųjų tunų perkėlimo ir perkėlimo į varžas operacijomis (įskaitant priemones, susijusias su stereoskopinių kamerų naudojimu paprastųjų tunų kiekiams ir paleistų žuvų kiekiams apytikriai įvertinti), sužvejotų žuvų kiekio ataskaitų teikimo reikalavimais ir ICCAT regioninės stebėtojų programos įgyvendinimu.

Nauju pagrindiniu BŽP reglamentu nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.; jis taip pat taikomas paprastiesiems tunams. Tačiau įpareigojimas iškrauti laimikį taikomas nedarant poveikio Sąjungos tarptautiniams įsipareigojimams, pvz., ICCAT rekomendacijomis nustatytiems įsipareigojimams. Remiantis pagrindinio BŽP reglamento 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant įgyvendinti tokius tarptautinius įsipareigojimus Sąjungos teisėje, įskaitant visų pirma nuostatas, kuriomis leidžiama nukrypti nuo įpareigojimo iškrauti laimikį. Taigi, paprastuosius tunus bus leidžiama išmesti į jūrą tam tikrais Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/98 nustatytais atvejais.

Pranešėjo pozicija

Nors Komisijos pasiūlyme apskritai teisingai perkeliamos atitinkamos ICCAT rekomendacijos, tam tikrais atvejais pasiūlymo nuostatos viršija tai, kas nuspręsta ICCAT, taip pat tai, kas numatyta ES teisės aktuose. Toks atvejis yra, pavyzdžiui, kai laikoma, kad individuali paprastųjų tunų kvota išnaudota: ICCAT rekomendacijose ir ES kontrolės reglamente numatyta, kad vėliavos valstybė narė gali, o ne privalo, kaip siūlo Komisija, reikalauti, kad laivas nedelsdamas plauktų į jos nurodytą uostą.

Į tai atsižvelgdamas pranešėjas norėtų priminti, kad ICCAT rekomendacijų perkėlimo tikslas – vienodas jų taikymas visoje ES; nesiekiama iš naujo pradėti diskusijų dėl to, kas jau buvo nuspręsta po neretai ilgų derybų, per kurias nagrinėtas kiekvienas žodis ir kablelis.

Vienodo taikymo tikslas turėtų būti užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visiems tunų žvejybą vykdantiems operatoriams, įskaitant visų pirma ne ES šalių operatorius. Kitaip, jeigu užsienio laivynams būtų taikomos kitokios taisyklės, visos dedamos pastangos ir ES žvejams taikomi apribojimai neduotų rezultatų. ES šalių operatoriai neturėtų nukentėti dėl jiems taikomų griežtesnių, nei sutarta, priemonių, todėl kad Komisija negalėjo pasiekti, kad tokios priemonės būtų priimtos per derybas ICCAT.

Pasinaudodamas tuo, kad Komisija pateikė siūlymą dėl procedūros, taikytinos šio išteklių atkūrimo plano pakeitimams ateityje, pranešėjas negalėjo dar kartą nepriminti, kad Europos Parlamentas nedalyvauja tarptautinėse derybose. Komisija siūlo ateityje į į išteklių atkūrimo planą pakeitimus perkelti deleguotaisiais aktais. Jeigu ši (jau ir taip itin apribota) galia, kurią Parlamentas turi paskutiniame tarptautinių susitarimų tvirtinimo etape, bus atimta, tai praktiškai reikš, kad Parlamentas neturi išvis jokio balso ICCAT ir ateityje neturės kituose tarptautiniuose forumuose. Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO) rekomendacijų perkėlimas turi būti ir toliau laikomas bendra Europos Parlamento ir Tarybos kompetencija taikant įprastą procedūrą (bendro sprendimo procedūrą).

ICCAT rekomendacijose atsižvelgiama į įvairių tunų žvejybos įrankių ypatybes. Į tai atsižvelgdamas, pranešėjas norėtų pabrėžti, kokį svarbų vaidmenį atlieka nepramoninės gaudyklės, tokios kaip tradicinės gaudyklės (isp. almadraba), siekiant išsaugoti išteklius. Įgyvendindama išteklių atkūrimo planą, Europos Sąjunga turėtų skirti ypač daug dėmesio tokioms tradicinėms gaudyklėms, kurios padeda atkurti tunų išteklius, nes jos yra ypač selektyvios. Be to, šie įrankiai daro labai mažą poveikį jūrų ekosistemoms, nes suvartojama mažai energijos ir mažai gyvūnų sugaunama atsitiktinai.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas

Nuorodos

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.4.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

30.4.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Priėmimo data

10.12.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dario Tamburrano

Pateikimo data

15.12.2015

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Teisinė informacija - Privatumo politika