RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009

15.12.2015 - (COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD)) - ***I

Comisia pentru pescuit
Raportor: Gabriel Mato


Procedură : 2015/0096(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009

(COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0180),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0118/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 1 iulie 2015[1],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0367/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Planul de refacere ia în considerare specificitățile diferitelor tipuri de unelte. În contextul punerii în aplicare a planului, Uniunea și statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită activităților de pescuit neindustriale și uneltelor care păstrează în cea mai mare măsură caracterul artizanal și durabil, cum ar fi capcanele tradiționale („almadrabas”, „tonnare”), care contribuie în mod pozitiv la refacerea stocurilor de ton, datorită nivelului lor ridicat de selectivitate și a impactului de mediu scăzut în ecosistemele marine .

Justificare

Uneltele artizanale, cum ar fi capcanele tradiționale („almadrabas”) au un impact foarte scăzut în ecosistemele marine datorită nivelului redus de consum de energie și de capturi accidentale și ar trebui, prin urmare, să se bucure de o atenție specială.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Toate modificările planului de refacere pe care ICCAT le-a adoptat în 2012, 2013 și 2014 și care nu au fost transpuse încă ar trebui să fie integrate în dreptul Uniunii. Întrucât transpunerea se referă la un plan ale cărui obiective și măsuri au fost definite de ICCAT, prezentul regulament nu acoperă întregul conținut al planurilor multianuale, astfel cum este prevăzut la articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1.

(14) Toate modificările planului de refacere pe care ICCAT le-a adoptat în 2006, 2012, 2013 și 2014 și care nu au fost transpuse încă ar trebui să fie transpuse în dreptul Uniunii. Întrucât transpunerea se referă la un plan ale cărui obiective și măsuri au fost definite de ICCAT, prezentul regulament nu acoperă întregul conținut al planurilor multianuale, astfel cum este prevăzut la articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1.

____________

____________

1Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

 

1Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

Justificare

Termenul „transpus” este mai precis decât termenul „integrat”. Obiectivul propunerii este transpunerea recomandărilor ICCAT în dreptul Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Este necesar să se transpună în dreptul Uniunii viitoarele modificări obligatorii ale planului de refacere. În scopul de a încorpora rapid modificările respective în dreptul Uniunii, Comisiei Europene („Comisia”) ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este deosebit de important ca, în etapa pregătitoare, Comisia să organizeze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să se asigure că documentele relevante sunt transmise Parlamentului European și Consiliului în același timp, în timp util și în mod corespunzător.

eliminat

Justificare

Transpunerea recomandărilor ORGP trebuie să rămână competența comună a Parlamentului European și a Consiliului în cadrul procedurii ordinare (codecizie).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 stabilește conceptul de dimensiuni minime de referință pentru conservare. Pentru a asigura coerența, conceptul ICCAT de dimensiuni minime ar trebui transpus în dreptul Uniunii ca dimensiuni minime de referință pentru conservare. În consecință, referințele din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/981a al Comisiei la dimensiunile minime de ton roșu ar trebui interpretate ca referințe la dimensiunile minime de conservare în prezentul regulament.

 

_______________

 

1a Regulamentul delegat (UE) 2015/98 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 16, 23.1.2015).

Justificare

Regulamentul de bază privind PCP introduce obligația de debarcare, în cadrul căreia conceptul de dimensiune minimă legat de obligația de aruncare înapoi în mare, aplicată până la ultima reformă, nu mai are sens.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată atunci când acest lucru este necesar din motive de maximă urgență, în cazuri justificate în mod corespunzător și legate de operațiuni de transfer, operațiuni de plasare în cuști și înregistrarea și raportarea activităților desfășurate de capcane și nave.

eliminat

Justificare

Expresia „în cazuri justificate în mod corespunzător” este prea vagă pentru a justifica actele de punere în aplicare ale Comisiei. În orice caz, articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul de bază privind PCP, care stipulează că „din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind o amenințare gravă la adresa conservării resurselor biologice marine sau la adresa ecosistemului marin, pe baza unor dovezi” Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, rămâne aplicabil aici.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 a fost introdusă o obligație de debarcare, care se aplică de la 1 ianuarie 2015 în cazul tonului roșu. Cu toate acestea, în temeiul articolului 15 alineatul (2) din regulamentul menționat, obligația de debarcare nu aduce atingere obligațiilor internaționale ale Uniunii, cum ar fi cele rezultate din recomandările ICCAT. În temeiul aceleiași dispoziții, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în scopul de a transpune în dreptul Uniunii astfel de obligații internaționale, inclusiv, în special, derogările de la obligația de debarcare. În consecință, aruncarea tonului roșu înapoi în mare va fi permisă în unele situații prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/98 al Comisiei din 18 noiembrie 2014. Nu este necesar, prin urmare, ca în prezentul regulament să fie prevăzute astfel de obligații de aruncare înapoi în mare,

(24) Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/98 prevede derogări de la obligația de debarcare de ton roșu stabilită la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în scopul respectării de către Uniune a obligațiilor sale internaționale în cadrul convenției. Acesta pune în aplicare anumite dispoziții ale Recomandării 13-07 a ICCAT care stabilesc o obligație de aruncare înapoi în mare și de eliberare pentru navele și capcanele care capturează ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană în anumite situații. Nu este necesar, prin urmare, ca în prezentul regulament să fie prevăzute astfel de obligații de aruncare înapoi în mare și, în consecință, acesta nu va aduce atingere dispozițiilor corespunzătoare stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/98,

Justificare

Comisia a adoptat deja Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/98 pentru a introduce derogări de la obligația de debarcare de ton roșu, astfel cum este prevăzut în planul de refacere al ICCAT, în temeiul articolului 15 alineatul (2). Prin urmare, din motive de claritate, referința la acest ultim articol ar trebui eliminată.

Amendamentul    7

Proiect de rezoluție legislativă

Articolul 1 – alineatul 1

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește normele generale pentru aplicarea, de către Uniune, a planului de refacere definit la articolul 3 alineatul (1).

1. Prezentul regulament stabilește normele generale pentru aplicarea, de către Uniune, a planului de refacere definit la articolul 3 alineatul (1), luând în considerare caracteristicile specifice ale diverselor tipuri de unelte de pescuit și acordând o atenție deosebită uneltelor tradiționale, mai durabile și artizanale, cum ar fi capcanele.

Justificare

Ar trebui acordate un sprijin și o atenție deosebite utilizării uneltelor de pescuit cu tradiție îndelungată și artizanale, ca de exemplu capcanele, care au un impact scăzut asupra ecosistemelor marine, mulțumită consumului lor scăzut de energie și gradului crescut de selectivitate, și care contribuie, de asemenea, la crearea locurilor de muncă.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) „capacitate de creștere” înseamnă capacitatea unei ferme piscicole, exprimată în tone, de a reține pește în scopul îngrășării și al creșterii;

eliminat

Justificare

Nu există o astfel de definiție a termenului de „capacitate de creștere” în planul de refacere al ICCAT.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că activitățile de pescuit ale navelor sale de capturare și ale capcanelor sale sunt proporționale cu posibilitățile de pescuit de ton roșu de care dispune respectivul stat membru în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană.

1. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că efortul de pescuit ale navelor sale de capturare și ale capcanelor sale sunt proporționale cu posibilitățile de pescuit de ton roșu de care dispune respectivul stat membru în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană, precum și pentru a garanta viabilitatea socioeconomică a capcanelor sale.

Justificare

„Efortul de pescuit” este termenul utilizat la punctul 9 din Recomandarea 14-04 a ICCAT.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Planul anual de pescuit transmis de fiecare stat membru prevede o repartizare echilibrată a cotelor pentru diversele grupe de unelte în vederea asigurării respectării cotelor individuale și a capturilor accesorii autorizate.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre utilizează criterii transparente și obiective, inclusiv criterii sociale, economice și de mediu, pentru alocarea națională a cotelor, acordând o atenție deosebită menținerii și prosperității pescarilor care practică pescuitul artizanal și tradițional la scară mică și care utilizează capcane și alte metode de pescuit selective, precum și promovării unor astfel de metode.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Numărul maxim de nave de pescuit aflate sub pavilionul unui stat membru care desfășoară activități de pescuit al tonului roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană este limitat la numărul și la tonajul brut total corespunzător al navelor de pescuit aflate sub pavilionul statului membru respectiv care au pescuit, au păstrat la bord, au transbordat, au transportat sau au debarcat ton roșu în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 1 iulie 2008. Limita menționată se aplică în funcție de tipul de unealtă în cazul navelor de capturare.

3. Numărul maxim de nave de pescuit aflate sub pavilionul unui stat membru care desfășoară activități de pescuit al tonului roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană și tonajul brut corespunzător al acestora sunt limitate la numărul și la tonajul brut total corespunzător al navelor de pescuit aflate sub pavilionul statului membru respectiv care au pescuit, au păstrat la bord, au transbordat, au transportat sau au debarcat ton roșu în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 1 iulie 2008. Limita menționată se aplică în funcție de tipul de unealtă în cazul navelor de capturare.

Justificare

Inserarea cuvintelor „și tonajul brut corespunzător” este conformă cu punctul 37 din Recomandarea 14-04 a ICCAT.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Prin derogare de la alineatele (3) și (6), pentru anii 2015, 2016 și 2017, fiecare stat membru își limitează numărul de nave cu plasă-pungă care nu sunt autorizate să pescuiască ton roșu în temeiul derogării menționate la articolul 13 alineatul (2) litera (b) la numărul de nave cu plasă-pungă pe care le-a autorizat în 2013 sau în 2014.

7. Pentru anii 2015, 2016 și 2017, fiecare stat membru își limitează numărul de nave cu plasă-pungă la numărul de nave cu plasă-pungă pe care le-a autorizat în 2013 sau în 2014. Această dispoziție nu se aplică navelor de pescuit cu plasă-pungă care operează în conformitate cu derogarea menționată la articolul 13 alineatul (2) litera (b).

Justificare

Amendamentul urmărește să transpună literal formularea specifică a Recomandării 14-04 (punctul 45) a ICCAT.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Pescuitul de ton roșu cu ajutorul altor unelte de pescuit decât cele menționate la alineatele (1)-(4) și la articolul 11, inclusiv cu ajutorul capcanelor, este permis pe parcursul întregului an.

5. Pescuitul de ton roșu cu ajutorul altor unelte de pescuit decât cele menționate la alineatele (1)-(4) și la articolul 11, inclusiv cu ajutorul capcanelor, este permis pe parcursul întregului an, în conformitate cu măsurile ICCAT de conservare și gestionare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DIMENSIUNEA MINIMĂ, CAPTURILE ACCIDENTALE, CAPTURILE ACCESORII

DIMENSIUNEA MINIMĂ DE REFERINȚĂ PENTRU CONSERVARE, CAPTURILE ACCIDENTALE, CAPTURILE ACCESORII

Justificare

Regulamentul de bază privind PCP introduce obligația de debarcare, în cadrul căreia conceptul de dimensiune minimă legat de obligația de aruncare înapoi în mare, aplicată până la ultima reformă, nu mai are sens.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dispozițiile prezentei secțiuni nu aduc atingere articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, și nici eventualelor derogări acordate în concordanță cu articolul 15 alineatul (2) din regulamentul menționat.

Dispozițiile prezentei secțiuni nu aduc atingere articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și niciunei derogări aplicabile.

Justificare

Comisia a adoptat deja Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/98 pentru a introduce derogări de la obligația de debarcare de ton roșu, astfel cum este prevăzut în planul de refacere al ICCAT, în temeiul articolului 15 alineatul (2). Prin urmare, din motive de claritate, referința la acest ultim articol ar trebui eliminată.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dimensiunile minime

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

Justificare

Regulamentul de bază privind PCP introduce obligația de debarcare, în cadrul căreia conceptul de dimensiune minimă legat de obligația de aruncare înapoi în mare, aplicată până la ultima reformă, nu mai are sens.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Dimensiunea minimă a tonului roșu capturat în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană este de 30 kg sau de 115 cm lungime la furcă.

1. Dimensiunea minimă de referință pentru conservare a tonului roșu capturat în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană este de 30 kg sau de 115 cm lungime la furcă.

Justificare

Regulamentul de bază privind PCP introduce obligația de debarcare, în cadrul căreia conceptul de dimensiune minimă legat de obligația de aruncare înapoi în mare, aplicată până la ultima reformă, nu mai are sens.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), în cazul următoarelor activități de pescuit se aplică o dimensiune minimă a tonului roșu de 8 kg sau de 75 cm lungime la furcă:

Prin derogare de la alineatul (1), în cazul următoarelor activități de pescuit se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare a tonului roșu de 8 kg sau de 75 cm lungime la furcă:

Justificare

Regulamentul de bază privind PCP introduce obligația de debarcare, în cadrul căreia conceptul de dimensiune minimă legat de obligația de aruncare înapoi în mare, aplicată până la ultima reformă, nu mai are sens.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În cazul în care cota alocată statului membru al navei de pescuit sau al capcanei în cauză a fost deja epuizată, se evită orice capturare de ton roșu. Tonul roșu mort trebuie debarcat și face obiectul confiscării și al măsurilor ulterioare corespunzătoare. În conformitate cu articolul 27, fiecare stat membru transmite anual Comisiei informații cu privire la aceste cantități, pe care Comisia le transmite apoi Secretariatului ICCAT.

4. În cazul în care cota alocată statului membru al navei de pescuit sau al capcanei în cauză a fost deja epuizată, se evită orice capturare de ton roșu. Tonul roșu mort trebuie debarcat întreg și neprelucrat și face obiectul confiscării și al măsurilor ulterioare corespunzătoare. În conformitate cu articolul 27, fiecare stat membru transmite anual Comisiei informații cu privire la aceste cantități, pe care Comisia le transmite apoi Secretariatului ICCAT.

Justificare

Acest amendament este conform cu punctul 29 a patra liniuță din Recomandarea 14-04 a ICCAT.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

UTILIZAREA DE AERONAVE

UTILIZAREA DE MIJLOACE AERIENE

Justificare

Recomandarea 14-04 a ICCAT reglementează utilizarea tuturor mijloacelor aeriene (punctul 25).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Tot tonul roșu debarcat este întreg, fără branhii și eviscerat. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a asigura, în cea mai mare măsură, eliberarea tonului roșu capturat viu și în special a puietului, în cadrul pescuitului de agrement și sportiv.

Justificare

În conformitate cu punctul 34 din Recomandarea 14-04 a ICCAT .

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o listă cu toate navele de capturare care se află sub pavilionul său și care sunt autorizate, pe baza unei autorizații speciale de pescuit, să pescuiască activ ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană;

(a) o listă cu toate navele de capturare care se află sub pavilionul său și care sunt autorizate, pe baza unei autorizații de pescuit, să pescuiască activ ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană;

Justificare

Nici planul de refacere al ICCAT, nici Regulamentul UE privind controlul nu prevăd o astfel de autorizație „specială”.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Raportul cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

 

Măsurile de control prevăzute în prezentul capitol se aplică în completarea celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu excepția cazului în care prezentul capitol cuprinde dispoziții contrare.

Justificare

Prin acest amendament se reamintește, din motive de claritate, că Regulamentul UE privind controlul rămâne aplicabil, cu excepția cazului în care capitolul relevant cuprinde dispoziții contrare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Când consideră că o navă și-a epuizat cota alocată, statul membru de pavilion îi retrage navei respective autorizația pentru pescuitul de ton roșu și îi cere să se îndrepte imediat către un port desemnat.

2. Când consideră că o navă și-a epuizat cota alocată, statul membru de pavilion îi retrage navei respective autorizația pentru pescuitul de ton roșu și îi poate cere să se îndrepte imediat către un port desemnat.

Justificare

Acest amendament este conform cu punctul 13 din Recomandarea 14-04 a ICCAT și cu Regulamentul UE privind controlul. Propunerea Comisiei conține dispoziții suplimentare față de textele menționate mai sus.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie a fiecărui an, fiecare stat membru transmite Comisiei, pe cale electronică, o listă cu toate capcanele autorizate, pe baza unei autorizații speciale de pescuit, să pescuiască ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană. Lista conține numele capcanelor și numărul atribuit în registru și se întocmește în conformitate cu modelul stabilit de ICCAT în Orientările pentru prezentarea datelor și a informațiilor solicitate.

1. Până la data de 15 februarie a fiecărui an, fiecare stat membru transmite Comisiei, pe cale electronică, o listă cu toate capcanele autorizate, pe baza unei autorizații de pescuit, să pescuiască ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană. Lista conține numele capcanelor și numărul atribuit în registru și se întocmește în conformitate cu modelul stabilit de ICCAT în Orientările pentru prezentarea datelor și a informațiilor solicitate.

Justificare

Nici planul de refacere al ICCAT, nici Regulamentul UE privind controlul nu prevăd o astfel de autorizație „specială”.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 59 alineatul (3).

eliminat

Justificare

Expresia „din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător” este prea vagă pentru a justifica actele de punere în aplicare ale Comisiei. În orice caz, articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul de bază privind PCP, care stipulează că „din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind o amenințare gravă la adresa conservării resurselor biologice marine sau la adresa ecosistemului marin, pe baza unor dovezi” Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, rămâne aplicabil aici.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Atunci când statele membre aplică articolul 80 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 404/2011 în cazul notificării prevăzute la alineatele (1) și (2), cantitățile estimate de ton roșu păstrat la bord pot fi notificate în momentul convenit pentru notificarea prealabilă sosirii.

3. Atunci când statele membre aplică articolul 80 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 în cazul notificării prevăzute la alineatele (1) și (2), cantitățile estimate de ton roșu păstrat la bord pot fi notificate în momentul convenit pentru notificarea prealabilă sosirii. Dacă zonele de pescuit se află la mai puțin de patru ore de port, cantitățile estimate de ton roșu păstrat la bord pot fi modificate oricând înainte de sosire.

Justificare

Inserarea ultimei fraze este conformă cu punctul 64 din Recomandarea 14-04 a ICCAT.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 59 alineatul (3).

eliminat

Justificare

Expresia „din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător” este prea vagă pentru a justifica actele de punere în aplicare ale Comisiei. În orice caz, articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul de bază privind PCP, care stipulează că „din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind o amenințare gravă la adresa conservării resurselor biologice marine sau la adresa ecosistemului marin, pe baza unor dovezi”,Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, rămâne aplicabil aici.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 59 alineatul (3).

eliminat

Justificare

Expresia „din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător” este prea vagă pentru a justifica actele de punere în aplicare ale Comisiei. În orice caz, articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul de bază privind PCP, care stipulează că „din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind o amenințare gravă la adresa conservării resurselor biologice marine sau la adresa ecosistemului marin, pe baza unor dovezi”,Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, rămâne aplicabil aici.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Statele membre se asigură că centrele lor de monitorizare a pescuitului înaintează Comisiei și unui organism desemnat de aceasta, în timp real și în formatul „https data feed”, mesajele VMS primite de la navele de pescuit aflate sub pavilionul lor. Comisia transmite mesajele respective secretariatului ICCAT pe cale electronică.

4. Statele membre transmit datele menționate la acest articol în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011. Comisia transmite mesajele respective secretariatului ICCAT pe cale electronică.

Justificare

Obligațiile propuse de Comisie nu sunt prevăzute nici de Recomandarea 14-04 a ICCAT, nici de Regulamentul UE privind controlul.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) în cursul tuturor transferurilor de la o fermă la alta;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) observarea și monitorizarea operațiunilor de pescuit și de creștere în conformitate cu măsurile relevante de conservare și gestionare ale ICCAT;

Justificare

Acest amendament este conform cu punctul 90 din Recomandarea 14-04 a ICCAT.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 57

eliminat

Procedura de modificare

 

1. Comisia poate modifica dispozițiile neesențiale ale prezentului regulament prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 58, dacă acest lucru este necesar pentru încorporarea, în dreptul Uniunii, a unor modificări care au fost aduse dispozițiilor existente ale planului de refacere a stocurilor de ton roșu și care devin obligatorii pentru Uniune.

 

Justificare

Transpunerea recomandărilor ORGP trebuie să rămână competența comună a Parlamentului European și a Consiliului în cadrul procedurii ordinare (codecizie).

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 58

eliminat

Exercitarea competenței delegate de modificare

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2. Competența delegată, astfel cum este menționată la articolul 57, este conferită Comisiei pe o durată nedeterminată.

 

3. Competența delegată, astfel cum este menționată la articolul 57, poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt competenței delegate, astfel cum este specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

 

4. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 57 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat amândouă Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

Justificare

Eliminarea articolului 57 atrage după sine eliminarea acestui articol.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

eliminat

Justificare

Acest amendament este conform cu propunerea de eliminare a procedurii de urgență „din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător” la articolul 24 alineatul (5), articolul 37 și articolul 46.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus față de dispozițiile articolului 8 alineatul (3), numărul maxim de nave de capturare autorizate pentru pescuitul tonului roșu în Marea Adriatică în scopul creșterii, în condițiile specifice care se aplică derogării menționate la articolul 13 alineatul (2) litera (b), este fixat la numărul navelor de capturare ale Uniunii care participau la pescuitul direcționat de ton roșu în 2008.

În plus față de dispozițiile articolului 8 alineatul (3), numărul maxim de nave de capturare autorizate pentru pescuitul tonului roșu în Marea Adriatică în scopul creșterii, în condițiile specifice care se aplică derogării menționate la articolul 13 alineatul (2) litera (b), este fixat la numărul navelor de capturare ale Uniunii care participau la pescuitul direcționat de ton roșu în 2008. În acest scop, numărul de nave de capturare croate care participau la pescuitul direcționat de ton roșu în 2008 este luat în considerare.

Justificare

Este important să se specifice că, chiar și pentru Croația, numărul de nave angajate în pescuitul de ton roșu este luat în considerare, începând cu anul de referință.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 2 – rândul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de exemplare:

Specia:

Numărul de exemplare:

Specia:

Greutatea:

Justificare

Adăugarea referinței la greutate, specie și declararea transferului de BFT pentru prelucrare clarifică documentul. Amendamentul preia, de asemenea, dispoziția prevăzută la anexa III din Regulamentul (CE) nr. 302/2009.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Anexa VII – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) li se permite contactul cu personalul navei și al fermei piscicole, precum și accesul la unelte, cuști și echipamente;

(a) li se permite contactul cu personalul navei, al fermei piscicole și al capcanei, precum și accesul la unelte, cuști și echipamente;

Justificare

Acest amendament este conform cu punctul 12, care se referă, de asemenea, la capcane.

EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană este parte contractantă la Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), Organizația regională de gestionare a pescuitului (ORGP), responsabilă cu gestionarea tonului și a speciilor asemănătoare din Oceanul Atlantic și din mările adiacente.

ICCAT are autoritatea de a adopta decizii („recomandări”) pentru conservarea și gestionarea activităților de pescuit în zona sa de competență; aceste acte sunt obligatorii și trebuie transpuse în dreptul Uniunii.

În 2006, ICCAT a adoptat un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu care se încheie în 2022. În scopul reconstituirii stocurilor, planul stabilește o reducere treptată a nivelului capturii totale admisibile între 2007 și 2011, restricții la pescuit în anumite zone și perioade, o nouă dimensiune minimă pentru tonul roșu, măsuri referitoare la activitățile de pescuit sportiv și recreativ, precum și măsuri referitoare la capacitatea de creștere și de pescuit, consolidând Programul ICCAT de inspecție comună internațională. Acest plan a fost modificat succesiv de ICCAT cu ocazia reuniunilor sale anuale.

Tonul roșu este cea mai importantă specie reglementată de ICCAT. Pescarii au făcut eforturi considerabile pentru a-și ajusta capturile în funcție de captura totală admisibilă redusă stabilită în conformitate cu deciziile luate în 2006 prin respectarea condițiilor stricte de pescuit stabilite în plan. Capturile admisibile totale, stabilite la 33 000 de tone înainte de planul de refacere, au fost reduse treptat și au atins cel mai scăzut nivel în 2012 (12 900 de tone).

Luând în considerare evoluția pozitivă a situației stocurilor, ICCAT a decis o creștere ușoară a alocării totale la un nivel de 13 400 de tone pentru 2013. În 2014, TAC nu a fost modificată, dar cota UE a crescut la 7 939 de tone prin includerea cotei aferente Croației de 390,6 tone. În 2015, captura totală admisibilă (TAC) prevăzută este de 15 821 de tone, iar cota alocată UE este de 9 372,9 tone.

Din 2008, biomasa de ton roșu a înregistrat o tendință foarte pozitivă. Organizația regională a decis în 2014 să mărească TAC cu 20 de procente pentru următorii trei ani (2015-2017), dat fiind faptul că există date științifice solide care demonstrează că stocurile se află la niveluri bune de abundență.

În opinia raportorului, refacerea spectaculoasă observată în cazul stocurilor de ton roșu în ultimii ani ar putea justifica decizia ICCAT de a prevedea în 2016 captura totală admisibilă (TAC) stabilită inițial pentru 2017 (23 155 de tone), care ar rămâne oricum mult sub nivelul TAC aplicat înainte de intrarea în vigoarea a planului de refacere.

Conținutul propunerii

În vederea asigurării unei aplicări uniforme și eficace în întreaga Uniune Europeană a tuturor măsurilor prevăzute în planul de refacere adoptat între 2012 și 2014, propunerea actuală are intenția să le includă în textul unui regulament.

Propunerea conține măsuri tehnice, cum ar fi măsurile referitoare la operațiunile de transfer și de plasare în cuști a tonului roșu viu, inclusiv măsuri referitoare la utilizarea camerelor stereoscopice pentru estimarea cantităților de ton roșu prins și eliberat, cerințe de declarare a capturilor și punerea în aplicare a Programului regional de observare al ICCAT.

Noul Regulament de bază privind PCP a introdus obligația de debarcare, care se aplică de la 1 ianuarie 2015 și tonului roșu. Cu toate acestea, obligația de debarcare nu aduce atingere obligațiilor internaționale ale Uniunii, cum ar fi cele care decurg din recomandările ICCAT. În temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul de bază privind PCP, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate cu scopul de a transpune în dreptul Uniunii astfel de obligații internaționale, inclusiv, în special, derogările de la obligația de debarcare. În consecință, aruncarea tonului roșu înapoi în mare va fi permisă în unele situații prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/98 al Comisiei.

Poziția raportorului

Chiar dacă, în general, propunerea Comisiei transpune corect recomandările relevante ale ICCAT, în anumite cazuri depășește cadrul deciziilor ICCAT, dar și cel al legislației UE. Acesta este cazul, de exemplu, când cota alocată pentru ton roșu este epuizată: recomandările ICCAT, precum și Regulamentul privind controlul al UE, prevăd că statul membru de pavilion poate impune - și nu impune – navei să se îndrepte imediat către un port indicat de acesta.

În acest sens, raportorul dorește să reamintească faptul că scopul transpunerii recomandărilor ICCAT este aplicarea uniformă pe întreg teritoriul UE și nu acela de a rediscuta ceea ce a fost deja decis după negocieri adesea îndelungate, în care fiecare cuvânt și virgulă contează.

Aplicarea uniformă ar trebui să aibă ca obiectiv garantarea unor condiții echitabile tuturor operatorilor angajați în pescuitul de ton, și în special operatorilor din țări terțe. În caz contrar, și anume dacă se aplică norme diferite flotelor străine, toate eforturile depuse și toate restricțiile aplicate pescarilor din UE nu vor avea niciun rezultat. Operatorii din UE nu ar trebui să fie penalizați prin impunerea de măsuri mai stricte decât cele convenite deoarece Comisia nu a putut impune aceste măsuri în negocierile din cadrul ICCAT.

În contextul propunerii Comisiei privind procedura de aplicat pentru a aduce modificări planului de refacere, raportorul profită de ocazie pentru a aborda din nou problema absenței Parlamentului European din negocierile internaționale. Comisia propune să transpună viitoare modificări la acest plan de refacere prin intermediul unor acte delegate. Dacă această competență – deja extrem de limitată – pe care Parlamentul o are în ultima fază de aprobare a acordurilor internaționale este eliminată, aceasta ar însemna că în practică nu poate interveni deloc în cadrul ICCAT nici, în viitor, în alte foruri internaționale. Transpunerea recomandărilor ORGP trebuie să rămână competența comună a Parlamentului European și a Consiliului în cadrul procedurii ordinare (codecizie).

Recomandările ICCAT iau în considerare specificitățile diferitelor unelte de pescuit al tonului. În acest context, raportorul ar dori să sublinieze rolul capcanelor artizanale, cum ar fi capcanele tradiționale („almadrabas”) în conservarea stocurilor. În implementarea planului de refacere, Uniunea Europeană ar trebui să acorde o atenție deosebită acestor capcane tradiționale care contribuie la refacerea stocurilor de ton, având în vedere că sunt extrem de selective. În plus, aceste unelte au un impact foarte redus în ecosistemele marine datorită nivelului scăzut de consum de energie și de capturi accidentale.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

Referințe

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Data prezentării la PE

24.4.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

30.4.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Examinare în comisie

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Data adoptării

10.12.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Dario Tamburrano

Data depunerii

15.12.2015

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.