SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 302/2009

15.12.2015 - (COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD)) - ***I

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: Gabriel Mato


Postup : 2015/0096(COD)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 302/2009

(COM(2015)0180 – C8‑0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2015)01800),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0118/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2015[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0367/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a) Plán obnovy zohľadňuje osobitosti rôznych druhov výstroja. Pri vykonávaní plánu obnovy by mala Únia a členské štáty venovať osobitnú pozornosť nepriemyselným rybárskym činnostiam a najremeselnejším a najudržateľnejším druhom výstroja, ako sú tradičné pasce („almadrabas“, „tonnare“), ktoré veľmi pozitívnym spôsobom prispievajú k obnove populácií tuniaka vďaka vysokej úrovni selektívnosti a nízkemu vplyvu na životné prostredie morských ekosystémov a ktoré sú cenné z vedeckého hľadiska.

Odôvodnenie

Remeselný výstroj, ako sú tradičné pasce („almadrabas“), má vďaka nízkej úrovni spotreby energie a náhodných úlovkov veľmi malý vplyv na morské ekosystémy, a preto by sa mu mala venovať osobitná pozornosť.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) V prípade všetkých zmien plánu obnovy prijatých komisiou ICCAT v rokoch 2012. 2013 a 2014, ktoré zatiaľ neboli transponované, by sa malo pristúpiť k ich začleneniu do práva Únie. Vzhľadom na to, že táto transpozícia sa týka plánu, ktorého ciele a opatrenia boli definované komisiou ICCAT, toto nariadenie sa nevzťahuje na celý obsah viacročných plánov v zmysle článkov 9 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/20131.

(14) V prípade všetkých zmien plánu obnovy prijatých komisiou ICCAT v rokoch 2006, 2012, 2013 a 2014, ktoré zatiaľ neboli transponované, by sa malo pristúpiť k ich transpozícii do práva Únie. Vzhľadom na to, že táto transpozícia sa týka plánu, ktorého ciele a opatrenia boli definované komisiou ICCAT, toto nariadenie sa nevzťahuje na celý obsah viacročných plánov v zmysle článkov 9 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/20131.

____________

____________

1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

Odôvodnenie

Pojem „transpozícia“ je presnejší než pojem „začlenenie“. Cieľom návrhu je transpozícia odporúčaní komisie ICCAT do práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Budúce záväzné zmeny plánu obnovy populácie je potrebné transponovať do práva Únie. Aby sa umožnilo pružné začlenenie takýchto zmien do práva Únie, právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa mala delegovať na Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“). Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty postúpili Európskemu parlamentu a Rade súčasne, včas a primeraným spôsobom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Transpozícia odporúčaní regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) musí zostať spoločnou právomocou Európskeho parlamentu a Rady v rámci riadneho postupu (spolurozhodovanie).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Nariadením (EÚ) č. 1380/2013 sa ustanovuje pojem minimálnych ochranných referenčných veľkostí. V záujme zabezpečenia jednotnosti by sa mal pojem minimálnych veľkostí zavedený komisiou ICCAT transponovať do práva Únie ako „minimálne ochranné referenčné veľkosti“. Následne by sa mali odkazy na minimálne veľkosti tuniaka modroplutvého uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2015/98 vykladať v rámci tohto nariadenia ako odkazy na minimálne ochranné referenčné veľkosti.

 

_______________

 

1a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 z 18. novembra 2014 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2015).

Odôvodnenie

Základným nariadením spoločnej rybárskej politiky (SRP) sa zavádza povinnosť vylodiť úlovky, v rámci ktorej už pojem minimálnej veľkosti súvisiaci s povinnosťou odhadzovať úlovky uplatňovanou až do poslednej reformy nemá zmysel.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia by mala v mimoriadne naliehavých situáciách prijať bezprostredne uplatniteľné vykonávacie akty, ktoré sa v riadne opodstatnených prípadoch týkajú operácií premiestnenia, operácií umiestnenia do klietok a zaznamenávania a nahlasovania činností pascí a plavidiel.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Slovné spojenie „v riadne opodstatnených prípadoch“ je príliš nejasné na odôvodnenie vykonávacích aktov Komisie. V každom prípade, článok 12 ods. 1 základného nariadenia SRP, v ktorom sa stanovuje, že „na základe riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážneho ohrozenia ochrany morských biologických zdrojov alebo morského ekosystému podloženého dôkazmi“ môže Komisia prijať vykonávacie akty, zostáva v tejto súvislosti uplatniteľný.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa zaviedla povinnosť vylodiť úlovky, ktorá pre úlovky tuniaka modroplutvého platí od 1. januára 2015. Podľa článku 15 ods. 2 daného nariadenia však povinnosťou vylodiť úlovky nie sú dotknuté medzinárodné záväzky Únie, medzi ktoré patria aj záväzky vyplývajúce z odporúčaní komisie ICCAT. Na základe toho istého ustanovenia je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty na účely prevzatia týchto medzinárodných záväzkov do práva Únie, čo zahŕňa najmä výnimky z povinnosti vylodiť úlovky. Preto bude v niektorých situáciách stanovených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/98 z 18. novembra 2014 možné odhadzovať úlovky tuniaka modroplutvého. Preto nie je potrebné, aby sa v toto nariadenie vzťahovalo na takéto povinnosti odhadzovania,

(24) Delegovaným nariadením (EÚ) č. 2015/98 sa stanovujú výnimky z povinnosti vylodiť úlovky tuniaka modroplutvého uvedenej v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zabezpečiť, aby Únia dodržiavala medzinárodné povinnosti v rámci dohovoru. Delegovaným nariadením sa vykonávajú určité ustanovenia odporúčania 13-07 komisie ICCAT, ktorými sa stanovuje povinnosť odhadzovať a vypúšťať úlovky pre plavidlá a pasce loviace tuniaka modroplutvého za určitých okolností vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori. Toto nariadenie sa preto nemusí vzťahovať na povinnosti odhadzovať a vypúšťať úlovky a nebudú ním teda dotknuté príslušné ustanovenia stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 2015/98.

Odôvodnenie

Komisia už prijala delegované nariadenie (EÚ) č. 2015/98, aby na základe článku 15 ods. 2 zaviedla výnimky z povinnosti vylodiť úlovky tuniaka modroplutvého, ako je stanovené v pláne obnovy komisie ICCAT. V záujme zrozumiteľnosti by sa mal teda odkaz na tento posledný článok zrušiť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh legislatívneho uznesenia

Článok 1 – odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú všeobecné pravidlá, na základe ktorých má Únia vykonávať plán obnovy populácie vymedzený v článku 3 ods. 1.

1. Týmto nariadením sa stanovujú všeobecné pravidlá, na základe ktorých má Únia vykonávať plán obnovy populácie vymedzený v článku 3 ods. 1, pričom sa zohľadňujú špecifické charakteristiky rôznych druhov rybárskeho výstroja a venuje sa osobitná pozornosť tradičnému, udržateľnejšiemu a remeselnejšiemu výstroju, akým sú pasce.

Odôvodnenie

Zavedené tradičné a remeselné rybárske výstroje, napríklad pasce, by mali byť podporované a mala by sa im venovať pozornosť, pretože majú malý vplyv na morské ekosystémy vďaka nízkej spotrebe energie a vysokému stupňu selektívnosti a zároveň pomáhajú vytvárať pracovné miesta.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) „kapacita chovu“ je množstvo rýb (v tonách), ktoré možno na danej farme držať na účely výkrmu a chovu;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V pláne obnovy komisie ICCAT nie je žiadne takéto vymedzenie pojmu „kapacita chovu“.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby rybolovné činnosti jeho rybolovných plavidiel a pascí zodpovedali rybolovným možnostiam pre tuniaka modroplutvého, ktoré má k dispozícii vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori.

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby rybolovné úsilie jeho rybolovných plavidiel a pascí zodpovedalo rybolovným možnostiam pre tuniaka modroplutvého, ktoré má k dispozícii vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, a ktorými zaistí sociálno-hospodársku životaschopnosť svojich pascí.

Odôvodnenie

„Rybolovné úsilie“ je pojem použitý v bode 9 odporúčania 14-04 komisie ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ročné rybolovné plány predkladané každým členským štátom stanovujú rovnomerné rozdelenie kvót medzi skupinami výstrojov s cieľom pomáhať zabezpečiť súlad s individuálnymi kvótami a povoleným množstvom vedľajších úlovkov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty by pri vnútroštátnom prideľovaní kvót mali používať transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálneho, sociálneho a ekonomického charakteru a venovať osobitnú pozornosť ochrane a prosperite malých, remeselných a tradičných rybárov používajúcich pasce a ďalšie selektívne rybolovné metódy, ako aj podpore týchto metód.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Maximálny počet rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členského štátu, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, je obmedzený na počet a celkovú zodpovedajúcu hrubú tonáž rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou daného členského štátu, ktoré v období od 1. januára 2007 do 1. júla 2008 lovili, ponechávali na palube, prekladali, prepravovali alebo vyloďovali tuniaka modroplutvého. V prípade rybolovných plavidiel sa dané obmedzenie uplatňuje podľa typu výstroja.

3. Maximálny počet a zodpovedajúca hrubá tonáž rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členského štátu, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, sú obmedzené na počet a celkovú zodpovedajúcu hrubú tonáž rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou daného členského štátu, ktoré v období od 1. januára 2007 do 1. júla 2008 lovili, ponechávali na palube, prekladali, prepravovali alebo vyloďovali tuniaka modroplutvého. V prípade rybolovných plavidiel sa dané obmedzenie uplatňuje podľa typu výstroja.

Odôvodnenie

Doplnenie slov „a zodpovedajúca hrubá tonáž“ je v súlade s bodom 37 odporúčania 14-04 komisie ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Odchylne od odsekov 3 a 6 pre roky 2015, 2016 a 2017 platí, že každý členský štát obmedzí počet svojich plavidiel na lov vakovou sieťou bez oprávnenia na rybolov tuniaka modroplutvého v rámci výnimky uvedenej v článku 13 ods. 2 písm. b) na počet plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré povolil v rokoch 2013 a 2014.

7. Pre roky 2015, 2016 a 2017 platí, že každý členský štát obmedzí počet svojich plavidiel na lov vakovou sieťou na počet plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré povolil v rokoch 2013 alebo 2014. Toto neplatí pre plavidlá na lov vakovou sieťou pôsobiace na základe výnimky stanovenej v článku 13 ods. 2 písm. b).

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je transpozícia presného znenia odporúčania 14-04 komisie ICCAT (bod 45).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Lov tuniaka modroplutvého pomocou iných typov výstroja, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 4 a v článku 11, a to vrátane pascí, je povolený počas celého roka.

5. Lov tuniaka modroplutvého pomocou iných typov výstroja, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 4 a v článku 11, a to vrátane pascí, je povolený počas celého roka v súlade s ochrannými a riadiacimi opatreniami komisie ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Oddiel 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ, NÁHODNÉ ÚLOVKY, VEDĽAJŠIE ÚLOVKY

MINIMÁLNA OCHRANNÁ REFERENČNÁ VEĽKOSŤ, NÁHODNÉ ÚLOVKY, VEDĽAJŠIE ÚLOVKY

Odôvodnenie

Základným nariadením spoločnej rybárskej politiky (SRP) sa zavádza povinnosť vylodiť úlovky, v rámci ktorej už pojem minimálnej veľkosti súvisiaci s povinnosťou odhadzovať úlovky uplatňovanou až do poslednej reformy nemá zmysel.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ustanoveniami tohto oddielu nie je dotknutý článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vrátane prípadnej výnimky podľa článku 15 ods. 2 daného nariadenia.

Ustanoveniami tohto oddielu nie je dotknutý článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vrátane prípadných uplatniteľných výnimiek.

Odôvodnenie

Komisia už prijala delegované nariadenie (EÚ) č. 2015/98, aby na základe článku 15 ods. 2 zaviedla výnimky z povinnosti vylodiť úlovky tuniaka modroplutvého, ako je stanovené v pláne obnovy komisie ICCAT. V záujme zrozumiteľnosti by sa mal teda odkaz na tento posledný článok zrušiť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Minimálna veľkosť

Minimálna ochranná referenčná veľkosť

Odôvodnenie

Základným nariadením spoločnej rybárskej politiky (SRP) sa zavádza povinnosť vylodiť úlovky, v rámci ktorej už pojem minimálnej veľkosti súvisiaci s povinnosťou odhadzovať úlovky uplatňovanou až do poslednej reformy nemá zmysel.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Minimálna veľkosť jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori je stanovená na 30 kg alebo 115 cm vidlicovej dĺžky.

1. Minimálna ochranná referenčná veľkosť jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori je stanovená na 30 kg alebo 115 cm vidlicovej dĺžky.

Odôvodnenie

Základným nariadením spoločnej rybárskej politiky (SRP) sa zavádza povinnosť vylodiť úlovky, v rámci ktorej už pojem minimálnej veľkosti súvisiaci s povinnosťou odhadzovať úlovky uplatňovanou až do poslednej reformy nemá zmysel.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od odseku 1 je minimálna veľkosť stanovená na 8 kg alebo 75 cm vidlicovej dĺžky v prípade týchto jedincov tuniaka modroplutvého:

Odchylne od odseku 1 je minimálna ochranná referenčná veľkosť stanovená na 8 kg alebo 75 cm vidlicovej dĺžky v prípade týchto jedincov tuniaka modroplutvého:

Odôvodnenie

Základným nariadením spoločnej rybárskej politiky (SRP) sa zavádza povinnosť vylodiť úlovky, v rámci ktorej už pojem minimálnej veľkosti súvisiaci s povinnosťou odhadzovať úlovky uplatňovanou až do poslednej reformy nemá zmysel.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade, že kvóta pridelená členskému štátu, pod ktorého právomoc patrí predmetné rybárske plavidlo alebo pasca, už bola vyčerpaná, je nutné zabrániť lovu tuniaka modroplutvého. Mŕtve jedince tuniaka modroplutvého sa vyloďujú, zabavujú; následne sa prijmú primerané opatrenia. V súlade s článkom 27 všetky členské štáty každoročne nahlasujú tieto množstvá Komisii, ktorá ich postupuje sekretariátu ICCAT.

4. V prípade, že kvóta pridelená členskému štátu, pod ktorého právomoc patrí predmetné rybárske plavidlo alebo pasca, už bola vyčerpaná, je nutné zabrániť lovu tuniaka modroplutvého. Mŕtve jedince tuniaka modroplutvého sa vyloďujú celé a nespracované, zabavujú sa a následne sa prijmú primerané opatrenia. V súlade s článkom 27 všetky členské štáty každoročne nahlasujú tieto množstvá Komisii, ktorá ich postupuje sekretariátu ICCAT.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s bodom 29 štvrtou zarážkou odporúčania 14-04 komisie ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Oddiel 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

POUŽÍVANIE LIETADIEL

POUŽÍVANIE VZDUŠNÝCH PROSTRIEDKOV

Odôvodnenie

Odporúčaním 14-04 komisie ICCAT sa reguluje používanie všetkých vzdušných prostriedkov (bod 25).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Každý tuniak modroplutvý sa vyloďuje celý, bez žiabier a vnútorností. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby v najväčšej možnej miere zabezpečil vypúšťanie živých, najmä mladých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli ulovené v rámci rekreačného alebo športového rybolovu.

Odôvodnenie

Podľa odseku 34 odporúčania komisie ICCAT 14-04.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zoznam všetkých rybolovných plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré môžu na základe osobitného oprávnenia vykonávať aktívny rybolov tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori;

a) zoznam všetkých rybolovných plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré môžu na základe oprávnenia vykonávať aktívny rybolov tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori;

Odôvodnenie

V pláne obnovy komisie ICCAT ani v nariadení EÚ o kontrole nie je stanovené žiadne takéto „osobitné“ oprávnenie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 19a

 

Vzťah k nariadeniu (ES) č. 1224/2009

 

Okrem kontrolných opatrení stanovených v nariadení (ES) č 1224/2009 sa uplatňujú aj kontrolné opatrenia uvedené v tejto kapitole, pokiaľ v tejto kapitole nie je stanovené inak.

Odôvodnenie

V záujme zrozumiteľnosti sa tu pripomína, že nariadenie EÚ o kontrole je naďalej uplatniteľné, pokiaľ v príslušnej kapitole návrhu nie je stanovené inak.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že sa kvóta plavidla považuje za vyčerpanú, členský štát odníme oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého a požiada plavidlo, aby sa bezodkladne dostavilo do prístavu, ktorý mu určí.

2. V prípade, že sa kvóta plavidla považuje za vyčerpanú, členský štát odníme oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého a môže požiadať plavidlo, aby sa bezodkladne dostavilo do prístavu, ktorý mu určí.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s bodom 13 odporúčania 14-04 komisie ICCAT, ako aj s nariadením EÚ o kontrole. Návrh Komisie presahuje rámec uvedených textov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát do 15. februára každého roka elektronicky zasiela Komisii zoznam svojich pascí, ktoré môžu na základe osobitného oprávnenia loviť tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori. Tento zoznam obsahuje názov pascí a ich registračné číslo a musí zodpovedať formátu, ktorý zodpovedá požiadavkám Usmernení komisie ICCAT k predkladaniu údajov a informácií.

1. Každý členský štát do 15. februára každého roka elektronicky zasiela Komisii zoznam svojich pascí, ktoré môžu na základe oprávnenia loviť tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori. Tento zoznam obsahuje názov pascí a ich registračné číslo a musí zodpovedať formátu, ktorý zodpovedá požiadavkám Usmernení komisie ICCAT k predkladaniu údajov a informácií.

Odôvodnenie

V pláne obnovy komisie ICCAT ani v nariadení EÚ o kontrole nie je stanovené žiadne takéto „osobitné“ oprávnenie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách prijme bezprostredne uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 59 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Slovné spojenie „v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách“ je príliš nejasné na odôvodnenie vykonávacích aktov Komisie. V každom prípade, článok 12 ods. 1 základného nariadenia SRP, v ktorom sa stanovuje, že „na základe riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážneho ohrozenia ochrany morských biologických zdrojov alebo morského ekosystému podloženého dôkazmi“ môže Komisia prijať vykonávacie akty, zostáva v tejto súvislosti uplatniteľný.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade, že členské štáty na oznámenie podľa odsekov 1 a 2 uplatňujú článok 80 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 404/2011, možno odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube oznámiť v dohodnutom čase pred príchodom do prístavu.

3. V prípade, že členské štáty na oznámenie podľa odsekov 1 a 2 uplatňujú článok 80 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011, možno odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube oznámiť v dohodnutom čase pred príchodom do prístavu. Ak je vzdialenosť rybolovnej oblasti od prístavu kratšia než štyri hodiny, odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube možno zmeniť kedykoľvek pred príchodom.

Odôvodnenie

Doplnenie poslednej vety je v súlade s bodom 64 druhou zarážkou odporúčania 14-04 komisie ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách prijme bezprostredne uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 59 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Slovné spojenie „v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách“ je príliš nejasné na odôvodnenie vykonávacích aktov Komisie. V každom prípade, článok 12 ods. 1 základného nariadenia SRP, v ktorom sa stanovuje, že „na základe riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážneho ohrozenia ochrany morských biologických zdrojov alebo morského ekosystému podloženého dôkazmi“ môže Komisia prijať vykonávacie akty, zostáva v tejto súvislosti uplatniteľný.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách prijme bezprostredne uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 59 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Slovné spojenie „v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách“ je príliš nejasné na odôvodnenie vykonávacích aktov Komisie. V každom prípade, článok 12 ods. 1 základného nariadenia SRP, v ktorom sa stanovuje, že „na základe riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážneho ohrozenia ochrany morských biologických zdrojov alebo morského ekosystému podloženého dôkazmi“ môže Komisia prijať vykonávacie akty, zostáva v tejto súvislosti uplatniteľný.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby ich strediská monitorovania rybolovu postúpili Komisii a ňou určenému orgánu v reálnom čase a vo formáte „https data feed“ správy VMS zaslané rybárskymi plavidlami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou. Komisia dané správy zašle elektronicky sekretariátu ICCAT.

4. Členské štáty odovzdajú údaje uvedené v tomto článku v súlade s článkom 28 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011. Komisia dané správy zašle elektronicky sekretariátu ICCAT.

Odôvodnenie

Povinnosti navrhované Komisiou nie sú stanovené ani v odporúčaní 14-04 komisie ICCAT, ani v nariadení EÚ o kontrole.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) počas každého premiestnenia z jednej farmy na inú;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 5 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) pozorovať a monitorovať rybárske a poľnohospodárske operácie v súlade s príslušnými ochrannými a riadiacimi opatreniami komisie ICCAT;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s bodom 90 odporúčania 14-04 komisie ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 57

vypúšťa sa

Postup prijatia zmien

 

1. S cieľom začleniť do práva Únie zmeny platných ustanovení plánu obnovy populácií tuniaka modroplutvého, ktoré sú pre Úniu záväzné, Komisia môže v prípade potreby v súlade s článkom 58 zmeniť nepodstatné ustanovenia tohto nariadenia prostredníctvom delegovaných aktov.

 

Odôvodnenie

Transpozícia odporúčaní regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) musí zostať spoločnou právomocou Európskeho parlamentu a Rady v rámci riadneho postupu (spolurozhodovanie).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 58

vypúšťa sa

Vykonávanie delegovania právomoci v prípade zmien

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 57 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 57 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 57 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

Odôvodnenie

Vypustenie článku 57 znamená vypustenie tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s navrhovaným vypustením postupu pre naliehavé prípady „v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách“ v článku 24 ods. 5 a článkoch 37 a 46.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem ustanovení článku 8 ods. 3 platí, že maximálny počet rybolovných plavidiel, ktoré sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori na účely chovu za osobitných podmienok platných pre výnimku uvedenú v článku 13 ods. 2 písm. b), sa rovná počtu rybolovných plavidiel Únie, ktoré v roku 2008 vykonávali cielený rybolov tuniaka modroplutvého.

Okrem ustanovení článku 8 ods. 3 platí, že maximálny počet rybolovných plavidiel, ktoré sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori na účely chovu za osobitných podmienok platných pre výnimku uvedenú v článku 13 ods. 2 písm. b), sa rovná počtu rybolovných plavidiel Únie, ktoré v roku 2008 vykonávali cielený rybolov tuniaka modroplutvého. Na tento účel sa zohľadní počet chorvátskych rybolovných plavidiel, ktoré sa zúčastnili na cielenom rybolove tuniaka modroplutvého v roku 2008.

Odôvodnenie

Je dôležité jasne uviesť, že dokonca i v prípade Chorvátska sa zohľadňuje počet plavidiel zapojených do rybolovu tuniaka modroplutvého, a to počnúc referenčným rokom.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek 2 – riadok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Počet kusov:

Druh:

Počet kusov:

Druh:

Hmotnosť:

Odôvodnenie

Dokument je vďaka doplneniu zmienky o hmotnosti, druhu, ako aj vyhlásení o premiestnení tuniaka modroplutvého na spracovanie jasnejší. Takisto preberá ustanovenie uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 302/2009.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Príloha VII – bod 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) mali povolený prístup k posádke plavidla a personálu farmy, ako aj v výstroju, klietkam a vybaveniu;

 

a) mali povolený prístup k posádke plavidla, personálu farmy a pasce, ako aj k výstroju, ku klietkam a k vybaveniu;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s bodom 12, ktorý sa týka aj pascí.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia je zmluvnou stranou Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) zodpovednej za hospodárenie s tuniakmi a im príbuznými druhmi v Atlantickom oceáne a priľahlých moriach.

Komisia ICCAT má právomoc prijímať rozhodnutia („odporúčania“) v záujme ochrany a riadenia rybolovných zdrojov vo svojej oblasti pôsobnosti; tieto akty sú záväzné; musia byť prevzaté do práva Únie.

Komisia ICCAT prijala v roku 2006 viacročný plán obnovy tuniaka modroplutvého, ktorého platnosť sa skončí v roku 2022. V záujme obnovy populácie sa v pláne stanovilo postupné znižovanie celkového povoleného výlovu v rokoch 2007 až 2011, obmedzenia rybolovu v určitých oblastiach a obdobiach, nová minimálna veľkosť, opatrenia týkajúce sa športových a rekreačných rybolovných činností, ako aj opatrenia týkajúce sa chovnej a rybolovnej kapacity a zároveň sa plánom posilnil program komisie ICCAT pre spoločnú medzinárodnú inšpekciu. Komisia ICCAT v rámci svojich výročných schôdzí postupne tento plán upravuje.

Tuniak modroplutvý je najdôležitejší druh, ktorý reguluje komisia ICCAT. Rybári vynaložili značné úsilie o prispôsobenie svojich úlovkov zníženému celkovému povolenému výlovu, ktorý vyplynul z rozhodnutí prijatých v roku 2006, a to tým, že dodržiavali prísne rybolovné podmienky stanovené v pláne. Celkový povolený výlov stanovený pred plánom obnovy na 33 000 ton sa postupne znižoval, až v roku 2012 dosiahol najnižšiu úroveň (12 900 ton).

Vzhľadom na pozitívny vývoj stavu populácií komisia ICCAT rozhodla o miernom zvýšení celkových pridelených kvót na 13 400 ton na rok 2013. Celkový povolený výlov v roku 2014 nebol zmenený, ale kvóty EÚ sa zvýšili na 7 939 ton v dôsledku zahrnutia chorvátskych kvót na úrovni 390,6 tony. Súčasný celkový povolený výlov v roku 2015 je 15 821 ton a pridelené kvóty EÚ predstavujú 9 372,9 tony.

Biomasa tuniaka modroplutvého vykazuje od roku 2008 výrazne pozitívny trend. Regionálna organizácia rozhodla v roku 2014 o zvýšení celkového povoleného výlovu na nasledujúce tri roky (od roku 2015 do roku 2017) o 20 %, keďže existujú spoľahlivé vedecké údaje, ktoré dokazujú, že populácie dosiahli zdravú úroveň.

Spravodajca sa domnieva, že výrazná obnova populácie tuniaka modroplutvého zaznamenaná počas uplynulých rokov by mohla odôvodniť rozhodnutie komisie ICCAT presunúť celkový povolený výlov stanovený na rok 2017 (na úrovni 23 155 ton) už na rok 2016, pričom toto množstvo by bolo stále oveľa nižšie než celkový povolený výlov zavedený pred nadobudnutím účinnosti plánu obnovy.

Obsah návrhu

S cieľom zabezpečiť v celej Európskej únii jednotné a účinné uplatňovanie všetkých opatrení plánu obnovy prijatého v rokoch 2012 až 2014 je tento návrh zameraný na ich začlenenie do nariadenia.

Návrh zahŕňa technické opatrenia, napríklad v súvislosti s operáciami premiestnenia živých jedincov tuniaka modroplutvého a operáciami ich umiestnenia do klietok vrátane opatrení používania stereoskopických kamier na odhad množstiev tuniaka modroplutvého a vypustených jedincov, ako aj požiadavky týkajúce sa nahlasovania úlovkov a vykonávanie programu regionálnych pozorovateľov komisie ICCAT.

Novým základným nariadením SRP sa zaviedla povinnosť vylodiť úlovky, ktorá sa od 1. januára 2015 uplatňuje aj na tuniaka modroplutvého. Povinnosťou vylodiť úlovky však nie sú dotknuté medzinárodné záväzky Únie, medzi ktoré patria aj záväzky vyplývajúce z odporúčaní komisie ICCAT. Podľa ustanovenia 15 ods. 2 základného nariadenia SRP je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty na účely prevzatia týchto medzinárodných záväzkov do práva Únie, čo zahŕňa najmä výnimky z povinnosti vylodiť úlovky. Preto bude v niektorých situáciách stanovených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/98 možné odhadzovať úlovky tuniaka modroplutvého.

Stanovisko spravodajcu

Hoci návrhom Komisie sa vo všeobecnosti správne transponujú príslušné odporúčania komisie ICCAT, v určitých prípadoch návrh presahuje rámec rozhodnutia prijatého v rámci komisie ICCAT, ale aj ustanovení právnych predpisov EÚ. Tak je to napríklad vtedy, keď sa individuálna kvóta pre tuniaka modroplutvého považuje za vyčerpanú: v odporúčaniach komisie ICCAT, ako aj nariadení EÚ o kontrole sa stanovuje, že vlajkový členský štát môže vyžadovať – a nie že vyžaduje, ako to navrhuje Komisia –, aby plavidlo okamžite plávalo do prístavu, ktorý mu určí.

V tejto súvislosti by spravodajca rád upozornil na to, že cieľom transpozície odporúčaní komisie ICCAT je zabezpečiť jednotné uplatňovanie v celej EÚ; nejde o opätovné otvorenie diskusie o tom, čo už bolo rozhodnuté po často zdĺhavých rokovaniach, pri ktorých je dôležité každé slovo a každá čiarka.

Jednotné uplatňovanie by sa malo zameriavať na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých prevádzkovateľov zapojených do lovu tuniaka vrátane – čo je mimoriadne dôležité – prevádzkovateľov z krajín mimo EÚ. Vynaložené úsilie a obmedzenia uplatňované na rybárov EÚ inak nebudú mať žiaden úžitok, ak sa budú na zahraničné flotily uplatňovať odlišné pravidlá. Prevádzkovatelia v EÚ by nemali byť znevýhodňovaní tým, že im budú uložené prísnejšie opatrenia, než sú tie, ktoré boli dohodnuté, pretože Komisia nemohla takéto opatrenia uložiť v rámci rokovaní komisie ICCAT.

Spravodajca využil návrh Komisie o postupe, ktorý sa má uplatňovať v prípade budúcich zmien tohto plánu obnovy, aby opäť raz upozornil na problém neúčasti Európskeho parlamentu na medzinárodných rokovaniach. Komisia navrhuje transpozíciu budúcich zmien do tohto plánu obnovy prostredníctvom delegovaných aktov. Odobratie tejto – už beztak veľmi obmedzenej – právomoci, ktorú má Parlament v poslednej fáze schvaľovania medzinárodných dohôd, by v praxi znamenalo, že Parlament nebude mať žiadne slovo v ICCAT a ani v budúcnosti na ďalších medzinárodných fórach. Transpozícia odporúčaní regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) musí zostať spoločnou právomocou Európskeho parlamentu a Rady v rámci riadneho postupu (spolurozhodovanie).

Odporúčania komisie ICCAT zohľadňujú osobitosti rozdielneho výstroja na lov tuniaka. V tejto súvislosti by chcel spravodajca zdôrazniť význam remeselných pascí, ako sú tradičné pasce („almadrabas“), pri ochrane populácií. Pri vykonávaní plánu obnovy by Európska únia mala osobitnú pozornosť venovať týmto tradičným pascám, ktoré prispievajú k obnove populácií tuniaka, keďže sú vysoko selektívne. Navyše tento výstroj má veľmi malý vplyv na morské ekosystémy vďaka nízkej úrovni spotreby energie a náhodných úlovkov.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

Referenčné čísla

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Dátum predloženia v EP

24.4.2015

 

 

 

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

PECH

30.4.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

  dátum rozhodnutia

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Spravodajca:

dátum vymenovania

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Dátum prijatia

10.12.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Dario Tamburrano

Dátum predloženia

15.12.2015

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.