POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 302/2009

15.12.2015 - (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Gabriel Mato


Postopek : 2015/0096(COD)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 302/2009

(COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0180),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0118/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 1. julija 2015[1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0367/2015),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Načrt za obnovo staleža upošteva posebnosti različnih vrst orodja. Pri njegovem izvajanju morajo Unija in države članice posebno pozornost nameniti malemu ribolovu in najbolj obrtniškim in trajnostnim vrstam orodja, kot so tradicionalne pasti („almadrabas“, „tonnare“), ki zaradi visoke stopnje selektivnosti in nizkega okoljskega vpliva na morske ekosisteme zelo pozitivno prispevajo k obnovi staleža tuna in ki so koristne z znanstvenega stališča.

Obrazložitev

Obrtniška orodja, kot so tradicionalne pasti ("almadrabas"), imajo zelo nizek vpliv na morske ekosisteme, ker imajo nizko porabo energije in malo naključnega ulova, zato bi jim bilo treba nameniti posebno pozornost.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) V pravo Unije je treba prenesti vse spremembe načrta za obnovo staleža, ki jih je ICCAT sprejela v letih 2012, 2013 in 2014 in ki še niso bile prenesene. Glede na to, da ta prenos zadeva načrt, katerega cilje in ukrepe je opredelila ICCAT, ta uredba ne zajema celotne vsebine večletnih načrtov, kot so določeni v členih 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1.

(14) V pravo Unije je treba prenesti vse spremembe načrta za obnovo staleža, ki jih je ICCAT sprejela v letih 2006,2012, 2013 in 2014 in ki še niso bile prenesene. Glede na to, da ta prenos zadeva načrt, katerega cilje in ukrepe je opredelila ICCAT, ta uredba ne zajema celotne vsebine večletnih načrtov, kot so določeni v členih 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1.

____________

____________

1Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354/22, 28.12.2013, str. 1).

1Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

Obrazložitev

Namen predloga je prenos priporočil ICCAT v pravo Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) V pravo Unije je treba prenesti prihodnje zavezujoče spremembe načrta za obnovo staleža. Da bi se take spremembe hitro vključile v pravo Unije, bi moralo biti pooblastilo za sprejem aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije preneseno na Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se ustrezni dokumenti sočasno, pravočasno in na ustrezen način predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

črtano

Obrazložitev

Prenos priporočil regionalne organizacije za upravljanje ribištva mora v skladu rednim postopkom (soodločanje) ostati v skupni pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Z Uredbo (EU) št. 1380/2013 je bil vzpostavljen koncept najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja. Zaradi doslednosti bi treba v pravo Unije prenesti koncept najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja ICCAT. Zaradi tega bi si treba reference v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 2015/981a o določitvi najmanjše velikosti tuna razlagati kot najmanjše referenčne velikosti ohranjanja v tej uredbi.

 

_______________

 

1aDelegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 z dne 18. novembra 2014 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (UL L 16/23, 23.1.2015).

Obrazložitev

Osnovna uredba o skupni ribiški politiki uvaja obveznost iztovarjanja, kjer koncept najmanjše velikosti v povezavi z obveznostjo zavržkov, ki je veljala do zadnje reforme, nima več smisla.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo nemudoma uporabljati, kadar tako zahtevajo ustrezno utemeljeni nujni razlogi, povezani z dejavnostmi prenosa in reje v mrežasti kletki, evidentiranjem ribolova s pastmi in dejavnostmi plovil ter poročanjem o njih.

črtano

Obrazložitev

Izraz „ustrezno utemeljeni nujni razlogi” je preveč nejasen, da bi upravičil izvedbene akte Komisije. V vsakem primeru pa ostane veljaven člen 12(1) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki, ki določa, da „V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z resno grožnjo za ohranitev morskih bioloških virov ali morski ekosistem, podprto s trdnimi dokazi”, Komisija lahko sprejme izvedbene akte.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) S členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je bila uvedena obveznost iztovarjanja, ki se za modroplavutega tuna uporablja od 1. januarja 2015. Vendar v skladu s členom 15(2) navedene uredbe obveznost iztovarjanja ne posega v mednarodne obveznosti Unije, kot so obveznosti, ki izhajajo iz priporočil ICCAT. V skladu z isto določbo je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi se takšne mednarodne obveznosti prenesejo v pravo Unije, kar zlasti vključuje odstopanje od obveznosti iztovarjanja. V skladu z navedenim bo zavržek modroplavutega tuna dovoljen v nekaterih situacijah, ki so določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 2015/98 z dne 18. novembra 2014. Zato teh obveznosti v zvezi z zavržkom ni treba vključiti v to uredbo –

(24) Delegirana uredba (EU) št. 2015/98 določa primere, ko se obveznost iztovarjanja modroplavutega tuna ne uporablja, kot je določeno v členu 15 Uredbe /EU) št. 1380/2013, da bi Unija ravnala v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi, določenimi v konvenciji. Izvajajo se nekatere določbe priporočila ICCAT 13-07, ki določajo zavržke in obveznost izpusta v določenih okoliščinah za plovila in pasti, s katerimi se lovi modroplaviti tun v vzhodnem Atlantiku in v Sredozemlju. Zato teh obveznosti v zvezi z zavržkom in obveznostjo izpusta ni treba vključiti v to uredbo, ki torej ne bo vplivala na ustrezne določbe iz Delegirane uredbe (EU) št. 2015/98.

Obrazložitev

Komisija je že sprejela Delegirano uredbo (EU) št. 2015/98, da bi na podlagi člena 15(2) uvedla odstopanja od obveznosti iztovarjanja modroplavutega tuna, kot določa načrt ICCAT za obnovo staleža. Zato je treba zaradi jasnosti črtati sklicevanje na ta člen.

Predlog spremembe    7

Osnutek zakonodajne resolucije

Člen 1 – odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

1. Ta uredba določa splošna pravila za uporabo načrta za obnovo staleža, kot je opredeljen v členu 3(1), s strani Unije.

1. Ta uredba določa splošna pravila za uporabo načrta za obnovo staleža, kot je opredeljen v členu 3(1), s strani Unije, ob upoštevanju specifičnih značilnosti različnih vrst ribolovnega orodja in namenjanju posebne pozornosti tradicionalnemu, bolj trajnostnemu in obrtniškemu orodju, kot so pasti.

Obrazložitev

Pomoč in posebno pozornost je treba nameniti že dolgo uveljavljenemu tradicionalnemu in obrtniškemu ribolovnemu orodju, kot so pasti, ki imajo nizek vpliv na morske ekosisteme zaradi nizke porabe energije in visoke stopnje selektivnosti, hkrati pa pomagati pri ustvarjanju delovnih mest.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) „zmogljivost gojenja“ pomeni zmogljivost ribogojnice za prevzem rib za namene pitanja in gojenja v tonah;

črtano

Obrazložitev

V načrtu za obnovo staleža ICCAT ni takšne opredelitve izraza „zmogljivost gojenja“.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da so ribolovne dejavnosti njenih plovil za ulov in pasti sorazmerne z ribolovnimi možnostmi za modroplavutega tuna, ki so tej državi članici na voljo v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju.

1. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da je ribolovni napor njenih plovil za ulov in pasti sorazmeren z ribolovnimi možnostmi za modroplavutega tuna, ki so tej državi članici na voljo v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, ter za ohranitev socialno-ekonomske vzdržnosti njenih pasti.

Obrazložitev

Izraz „ribolovni napor” je uporabljen v točki 9 priporočila ICCAT 14-04.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Letni ribolovni načrt, ki ga predloži vsaka država članica, določa uravnoteženo razdelitev kvot med skupinami orodij, da se zagotovi skladnost z individualnimi kvotami in pravicami do prilova.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice pri dodeljevanju nacionalnih kvot uporabljajo pregledna in objektivna merila, vključno z okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi, ter posebno pozornost namenjajo ohranitvi in blaginji ribičev, ki se ukvarjajo z malim ribolovom in lovijo na obrtniški in tradicionalni način z uporabo pasti in drugih selektivnih ribolovnih metod, ter spodbujajo te metode.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Največje število ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice in ki lovijo modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, je omejeno na število in skupno ustrezno bruto tonažo ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo navedene države članice in ki so lovila, zadrževala na krovu, pretovarjala, prevažala ali iztovarjala modroplavutega tuna v obdobju od 1. januarja 2007 do 1. julija 2008. Ta omejitev se pri plovilih za ulov uporablja glede na vrsto ribolovnega orodja.

3. Največje število in ustrezna bruto tonaža ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice in ki lovijo modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, je omejeno na število in skupno ustrezno bruto tonažo ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo navedene države članice in ki so lovila, zadrževala na krovu, pretovarjala, prevažala ali iztovarjala modroplavutega tuna v obdobju od 1. januarja 2007 do 1. julija 2008. Ta omejitev se pri plovilih za ulov uporablja glede na vrsto ribolovnega orodja.

Obrazložitev

Vključitev besed „ustrezna bruto tonaža” je v skladu s točko 37 priporočila ICCAT 14-04.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Ne glede na odstavka 3 in 6 vsaka država članica za leta 2015, 2016 in 2017 omeji število svojih plovil z zaporno plavarico, ki nimajo dovoljenja za ribolov na modroplavutega tuna v okviru odstopanja iz člena 13(2)b, na število plovil z zaporno plavarico, ki jih je dovolila v letu 2013 ali 2014.

7. Vsaka država članica za leta 2015, 2016 in 2017 omeji število svojih plovil z zaporno plavarico na število plovil, ki jih je dovolila v letu 2013 ali 2014. To ne velja za plovila z zaporno plavarico, za katera velja odstopanje iz točke (b) člena 13(2).

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je dobesedni prenos besedila iz priporočila ICCAT 14-04 (točka 45).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Ribolov modroplavutega tuna z ribolovnimi orodji, ki niso navedena v odstavkih od 1 do 4 in členu 11, vključno s pastmi, se dovoli skozi vse leto.

5. Ribolov modroplavutega tuna z ribolovnimi orodji, ki niso navedena v odstavkih od 1 do 4 in členu 11, vključno s pastmi, se dovoli skozi vse leto, v skladu z ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi ICCAT.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Oddelek – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

NAJMANJŠA VELIKOST, NAKLJUČNI ULOV, PRILOV

NAJMANJŠA REFERENČNA VELIKOST OHRANJANJA, NAKLJUČNI ULOV, PRILOV

Obrazložitev

Osnovna uredba o skupni ribiški politiki uvaja obveznost iztovarjanja, kjer koncept najmanjše velikosti v povezavi z obveznostjo zavržkov, ki je veljala do zadnje reforme, nima več smisla. 

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Določbe iz tega oddelka ne posegajo v člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, vključno s kakršnim koli odstopanjem v skladu s členom 15(2) navedene uredbe.

Določbe iz tega oddelka ne posegajo v člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, vključno s kakršnim koli veljavnim odstopanjem.

Obrazložitev

Komisija je že sprejela Delegirano uredbo (EU) št. 2015/98, da bi na podlagi člena 15(2) uvedla odstopanja od obveznosti iztovarjanja modroplavutega tuna, kot določa načrt ICCAT za obnovo staleža. Zato je treba zaradi jasnosti črtati sklicevanje na ta člen.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Najmanjša velikost

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Obrazložitev

Osnovna uredba o skupni ribiški politiki uvaja obveznost iztovarjanja, kjer koncept najmanjše velikosti v povezavi z obveznostjo zavržkov, ki je veljala do zadnje reforme, nima več smisla.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Najmanjša teža oziroma velikost modroplavutega tuna, ulovljenega v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, je 30 kg oziroma 115 cm od razcepa repne plavuti.

1. Najmanjša referenčna velikost ohranjanja modroplavutega tuna, ulovljenega v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, je 30 kg oziroma 115 cm od razcepa repne plavuti.

Obrazložitev

Osnovna uredba o skupni ribiški politiki uvaja obveznost iztovarjanja, kjer koncept najmanjše velikosti v povezavi z obveznostjo zavržkov, ki je veljala do zadnje reforme, nima več smisla.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 1 se najmanjša teža oziroma velikost modroplavutega tuna, tj. 8 kg ali 75 cm od razcepa repne plavuti, uporablja v naslednjih primerih:

Z odstopanjem od odstavka 1 se najmanjša referenčna velikost ohranjanja modroplavutega tuna, tj. 8 kg ali 75 cm od razcepa repne plavuti, uporablja v naslednjih primerih:

Obrazložitev

Osnovna uredba o skupni ribiški politiki uvaja obveznost iztovarjanja, kjer koncept najmanjše velikosti v povezavi z obveznostjo zavržkov, ki je veljala do zadnje reforme, nima več smisla.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če je bila kvota, dodeljena državi članici zadevnega plovila za ulov ali past, že dosežena, se prepreči ulov kakršnega koli modroplavutega tuna. Mrtvega modroplavutega tuna je treba iztovoriti, zapleniti in sprejeti ustrezne nadaljnje ukrepe. V skladu s členom 27 vsaka država članica letno predloži informacije o takih količinah Komisiji, ki jih nato posreduje sekretariatu ICCAT.

4. Če je bila kvota, dodeljena državi članici zadevnega plovila za ulov ali past, že dosežena, se prepreči ulov kakršnega koli modroplavutega tuna. Mrtvega modroplavutega tuna je treba celega in nepredelanega iztovoriti, zapleniti in sprejeti ustrezne nadaljnje ukrepe. V skladu s členom 27 vsaka država članica letno predloži informacije o takih količinah Komisiji, ki jih nato posreduje sekretariatu ICCAT.

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s četrto alineo točke 29 priporočila ICCAT 14-04.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

UPORABA ZRAKOPLOVOV

UPORABA ZRAČNIH SREDSTEV

Obrazložitev

Priporočilo ICCAT 14-04 določa uporabo vseh zračnih sredstev (točka 25).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Vsak iztovorjen modroplavuti tun je cel, očiščen in brez drobovja. Vsaka država članica sprejme ukrepe, potrebne za čim boljšo zagotovitev izpusta modroplavutega tuna, ulovljenega živega, zlasti nedoraslih organizmov, v okviru rekreacijskega in športnega ribolova.

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 34 priporočila ICCAT 14-04.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) seznam vseh plovil za ulov, ki plujejo pod njeno zastavo in jim je bilo s posebnim dovoljenjem za ribolov izdano dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju;

(a) seznam vseh plovil za ulov, ki plujejo pod njeno zastavo in jim je bilo z dovoljenjem za ribolov izdano dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju;

Obrazložitev

Niti v načrtu za obnovo staleža ICCAT niti v uredbi EU o nadzoru ni navedbe „posebnega” dovoljenja.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 19a

 

Razmerje do Uredbe (ES) št. 1224/2009

 

Nadzorni ukrepi iz tega poglavja se uporabljajo ob ukrepih iz Uredbe (ES) št. 1224/2009, razen če je v tem poglavju določeno drugače.

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba spomniti, da še vedno ostaja v uporabi uredba EU o nadzoru, razen če ni drugače določeno v ustreznem poglavju predloga.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ko se šteje, da je individualna kvota izčrpana, država članica zastave prekliče dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna in lahko zahteva, da plovilo nemudoma odpluje v pristanišče, ki ga določi.

2. Ko se šteje, da je individualna kvota izčrpana, država članica zastave prekliče dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna in morebiti zahteva, da plovilo nemudoma odpluje v pristanišče, ki ga določi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s točko 13 priporočila ICCAT 14-04 ter z uredbo EU o nadzoru. Predlog Komisije presega zgoraj omenjeni besedili.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica vsako leto do 15. februarja v elektronski obliki pošlje Komisiji seznam pasti, ki so bile s posebnim dovoljenjem za ribolov odobrene za ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. Na seznamu sta navedena ime in registrska števila pasti, pripravi pa se v skladu z obliko, določeno v Smernicah ICCAT za predložitev zahtevanih podatkov in informacij.

1. Vsaka država članica vsako leto do 15. februarja v elektronski obliki pošlje Komisiji seznam pasti, ki so bile z dovoljenjem za ribolov odobrene za ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. Na seznamu sta navedena ime in registrska števila pasti, pripravi pa se v skladu z obliko, določeno v Smernicah ICCAT za predložitev zahtevanih podatkov in informacij.

Obrazložitev

Niti v načrtu za obnovo staleža ICCAT niti v uredbi EU o nadzoru ni navedbe „posebnega” dovoljenja.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih Komisija sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 59(3), ki se začnejo uporabljati takoj.

črtano

Obrazložitev

Izraz „V izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih” je preveč nejasen, da bi upravičil izvedbene akte Komisije. V vsakem primeru pa ostane veljaven člen 12(1) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki, ki določa, da „V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z resno grožnjo za ohranitev morskih bioloških virov ali morski ekosistem, podprto s trdnimi dokazi”, Komisija lahko sprejme izvedbene akte.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če države članice za obveščanje iz odstavkov 1 in 2 uporabijo člen 80(3) Uredbe (EU) št. 404/2011, se lahko predvidene količine modroplavutega tuna, zadržanega na krovu, sporočijo ob dogovorjenem času obveščanja pred prihodom.

3. Če države članice za obveščanje iz odstavkov 1 in 2 uporabijo člen 80(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011, se lahko predvidene količine modroplavutega tuna, zadržanega na krovu, sporočijo ob dogovorjenem času obveščanja pred prihodom. Če je ribolovno območje oddaljeno od pristanišča manj kot štiri ure, se ocenjene količine modroplavutega tuna, zadržanega na krovu, lahko spremenijo kadarkoli pred prihodom.

Obrazložitev

Vključitev zadnjega stavka je v skladu z drugo alineo točke 64 priporočila ICCAT 14-04.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih Komisija sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 59(3), ki se začnejo uporabljati takoj.

črtano

Obrazložitev

Izraz „V izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih” je preveč nejasen, da bi upravičil izvedbene akte Komisije. V vsakem primeru pa ostane veljaven člen 12(1) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki, ki določa, da „V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z resno grožnjo za ohranitev morskih bioloških virov ali morski ekosistem, podprto s trdnimi dokazi”, Komisija lahko sprejme izvedbene akte.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih Komisija sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 59(3), ki se začnejo uporabljati takoj.

črtano

Obrazložitev

Izraz „V izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih” je preveč nejasen, da bi upravičil izvedbene akte Komisije. V vsakem primeru pa ostane veljaven člen 12(1) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki, ki določa, da „V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z resno grožnjo za ohranitev morskih bioloških virov ali morski ekosistem, podprto s trdnimi dokazi”, Komisija lahko sprejme izvedbene akte. 

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da njihovi centri za spremljanje ribištva Komisiji in organu, ki ga ta določi, v realnem času in v obliki „vira podatkov https“ posredujejo sporočila sistema VMS, ki so jih dobili od ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo. Komisija pošlje ta sporočila v elektronski obliki sekretariatu ICCAT.

4. Države članice v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 prenesejo podatke iz tega člena. Komisija pošlje ta sporočila v elektronski obliki sekretariatu ICCAT.

Obrazložitev

Obveznosti, ki jih predlaga Komisija, niso določene ne v priporočilu ICCAT 14-04 ne v uredbi EU o nadzoru.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) med vsakim prenosom iz ene ribogojnice v drugo;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 5 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) opazovanje in spremljanje ribolova in gojenja v skladu z ustreznimi ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi ICCAT;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s točko 90 priporočila ICCAT 14-04.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 57

črtano

Postopek za spremembe

 

1. Da se v pravo Unije po potrebi vključijo spremembe obstoječih določb načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna, ki postanejo zavezujoče za Unijo, lahko Komisija spremeni nebistvene določbe te uredbe z delegiranimi akti v skladu s členom 58.

 

Obrazložitev

Prenos priporočil regionalne organizacije za upravljanje ribištva mora v skladu rednim postopkom (soodločanje) ostati v skupni pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 58

črtano

Izvajanje pooblastila za sprejemanje sprememb

 

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo iz člena 57 se prenese na Komisijo za nedoločen čas.

 

3. Pooblastilo iz člena 57 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 57, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

Obrazložitev

Črtanje člena 57 zahteva tudi črtanje tega člena.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlaganim črtanjem postopka v nujnih primerih „v izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih”iz členov 24(5), 37 in 46.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po dnevu objave v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg določb iz člena 8(3) je največje število plovil za ulov z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna v Jadranskem morju za namene gojenja pod posebnimi pogoji, ki se uporabljajo za odstopanje iz člena 13(2)(b), enako številu plovil za ulov Unije, ki so leta 2008 izvajala usmerjeni ribolov modroplavutega tuna.

Poleg določb iz člena 8(3) je največje število plovil za ulov z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna v Jadranskem morju za namene gojenja pod posebnimi pogoji, ki se uporabljajo za odstopanje iz člena 13(2)(b), enako številu plovil za ulov Unije, ki so leta 2008 izvajala usmerjeni ribolov modroplavutega tuna. Zato je treba upoštevati število hrvaških plovil za ulov, ki so leta 2008 izvajala usmerjeni ribolov modroplavutega tuna.

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, da se tudi za Hrvaško upošteva število plovil za ulov modroplavutega tuna na podlagi referenčnega leta.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 2 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Število posameznih rib:

Vrsta:

Število posameznih rib:

Vrsta:

teža :

Obrazložitev

Dodatek referenčne teže, vrste ter izjava o prenosu modroplavutega tuna za predelavo pojasnjujejo dokument. Prav tako se prevzame določba iz Priloge III Uredbe (ES) št. 302/2009.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) dostop do osebja na plovilu in v ribogojnici ter do orodja, kletk in opreme;

(a) dostop do osebja na plovilu, v ribogojnici in pri pasti ter do orodja, kletk in opreme;

Obrazložitev

V skladu s točko 12, ki zadeva tudi pasti.

OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je pogodbenica Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) in Regionalne organizacije za upravljanje ribištva (RFMO), pristojne za upravljanje tuna in njemu podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih.

ICCAT je pooblaščena za sprejemanje odločitev (priporočila) za ohranjanje ribištva in upravljanje njenega področja pristojnosti. Ti akti so obvezujoči in jih je treba prenesti v pravo Unije.

Leta 2006 je ICCAT sprejela večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna, ki velja do leta 2022. Za obnovo staleža so v načrtu določeni postopno zmanjšanje ravni celotnega dovoljenega ulova od leta 2007 do leta 2011, omejitev ribolova na nekaterih območjih in v časovnih obdobjih, nova najmanjša velikost modroplavutega tuna, ukrepi v zvezi s športnimi in rekreacijskimi ribolovnimi aktivnostmi, ukrepi zmogljivosti gojenja in ribolovne zmogljivosti ter okrepljeno izvajanje programa skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT. Ta načrt je ICCAT kasneje, na svojih letnih sestankih, spreminjala.

Modroplavuti tun je najpomembnejša vrsta, ki jo ureja ICCAT. Ribiči so si zelo prizadevali svoj ulov prilagoditi zmanjšanemu celotnemu dovoljenemu ulovu (TAC), določenim v sklepih iz leta 2006, in strogim ribolovnim pogojem, ki jih določa načrt. Skupni dovoljeni ulov, ki je pred sprejetjem načrta za obnovo staleža znašal 33 000 ton, se je postopa zmanjševal in leta 2012 dosegel najnižjo raven (12 900 ton).

Zaradi pozitivnih rezultatov pri stanju staleža se je ICCAT odločila, da nekoliko poveča skupni dovoljeni ulov za leto 2013 na 13 400 ton. Leta 2014 se TAC ni spremenil, a se je kvota EU povečala na 7939 ton zaradi vključitve hrvaške kvote 390,6 ton. Sedanji TAC v letu 2015 znaša 15 821 ton, od tega je EU dodeljenih 9372, 9 ton.

Od leta 2008 kaže biomasa modroplavutega tuna izrazito pozitivno težnjo. Regionalna organizacija je leta 2014 sklenila v naslednji treh letih (od leta 2015 do 2017) TAC povečati za 20 %, saj obstajajo zanesljivi znanstveni podatki o tem, da so staleži dosegli zdravo raven številčnosti.

Poročevalec meni, da izredno povečanje staleža modroplavutega tuna v zadnjih letih lahko upraviči sklep ICCAT, da že za leto 2016 velja TAC, predviden za leto 2017 (23 155 ton), saj je to še vedno mnogo nižji od tistega, ki je veljal pred sprejetjem načrta za obnovo staleža.

Vsebina predloga

Da bi se v vsej Evropski uniji zagotovilo enotno in učinkovito izvajanje vseh ukrepov načrta za obnovo staleža, sprejetih med letoma 2012 in 2014, je namen sedanjega predloga, da se jih vključi v uredbo.

Predlog vključuje tehnične ukrepe, kot so ukrepi v zvezi z dejavnostmi prenosa in reje živega modroplavutega tuna v mrežasti kletki, vključno z ukrepi v zvezi z uporabo stereoskopskih kamer za oceno količine modroplavutega tuna in izpustov, zahteve za poročanje o ulovu in izvajanje regionalnega opazovalnega programa ICCAT.

Nova osnovna uredba o skupni ribiški politiki je uvedla obveznost iztovarjanja, ki od 1. januarja 2015 velja tudi za modroplavutega tuna. Vendar obveznost iztovarjanja ne posega v mednarodne obveznosti Unije, kot so obveznosti, ki izhajajo iz priporočil ICCAT. V skladu določbo 15(2) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi se takšne mednarodne obveznosti prenesejo v pravo Unije, kar zlasti vključuje odstopanje od obveznosti iztovarjanja. V skladu z navedenim bo zavržek modroplavutega tuna dovoljen v nekaterih primerih, ki so določeni v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 2015/98.

Stališče poročevalca

Čeprav predlog Komisije na splošno ustrezno prenaša zadevna priporočila ICCAT, v nekaterih primerih presega sklepe ICCAT in celo področno zakonodajo EU. To velja na primer, ko se šteje, da je individualna kvota za modroplavutega tuna izčrpana: priporočila ICCAT ter uredba EU o nadzoru predvidevajo, da država članica zastave „morebiti zahteva” in ne „zahteva”, kot predlaga Komisija, da plovilo nemudoma odpluje v pristanišče, ki ga določi.

V zvezi s tem želi poročevalec opozoriti, da je namen prenosa priporočil ICCAT njihovo enotno izvajanje v vsej EU. Ne gre za ponovno odpiranje razprave o tem, kar je že bilo sklenjeno, pogosto po dolgih pogajanjih, kjer šteje vsaka posamezna beseda in vejica.

Enotno izvajanje bi moralo zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse subjekte, vključene v ribolov tuna, tudi, kar je najpomembnejše, za subjekte, ki niso iz EU. V nasprotnem primeru vsa prizadevanja ribičev iz EU in izvajanje omejitev ne bo dalo rezultatov, če se pravil ne bodo držale tudi tuje flote. Subjekti iz EU ne bi smeli biti oškodovani zaradi izvajanja omejevalnih ukrepov, strožjih od dogovorjenih, ker se Komisija ni mogla o teh ukrepih dogovoriti na pogajanjih v ICCAT.

Na podlagi predloga Komisije o postopku, ki naj se uporablja v prihodnosti za spreminjanje načrta za obnovo staleža, se poročevalec ponovno ne more izogniti vprašanju odsotnosti Evropskega parlamenta na mednarodnih pogajanjih. Komisija predlaga, naj se bodoči predlogi sprememb k načrtu za obnovo staleža prenašajo prek delegiranih aktov. Če se Parlamentu odvzame že tako izredno omejena pristojnost, ki jo ima v zadnji fazi odobritve mednarodnih sporazumov, bi to dejansko pomenilo, da nima nikakršnega vpliva v ICCAT in v prihodnosti tudi v drugih mednarodnih forumih. Prenos priporočil regionalne organizacije za upravljanje ribištva mora v skladu rednim postopkom (soodločanje) ostati v skupni pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta.

Priporočila ICCAT upoštevajo posebnosti različnih orodij za ribolov tuna. V zvezi s tem bi poročevalec rad poudaril, da so za ohranjanje staležev pomembne obrtniške pasti, kot so tradicionalne pasti („almadrabas”). Pri izvajanju načrta za obnovo staleža bi morala Evropska unija posebno pozornost nameniti tem tradicionalnim pastem, ki prispevajo k obnovi staleža tuna, saj so izjemno selektivne. Poleg tega ima to orodje zaradi nizke porabe energije in malo naključnega ulova omejen vpliv na morske ekosisteme.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Referenčni dokumenti

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Datum predložitve EP

24.4.2015

 

 

 

Pristojni odbor

     Datum razglasitve na zasedanju

PECH

30.4.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Datum sprejetja

10.12.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dario Tamburrano

Datum predložitve

15.12.2015

  • [1]  Ni še objavljeno v Uradnem listu.