Förfarande : 2015/0096(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0367/2015

Ingivna texter :

A8-0367/2015

Debatter :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Omröstningar :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Röstförklaringar
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

BETÄNKANDE     ***I
PDF 644kWORD 349k
15.12.2015
PE 567.746v02-00 A8-0367/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009

(COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Gabriel Mato

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009

(COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0180),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0118/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 1 juli 2015(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0367/2015), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) I återhämtningsplanen beaktas särdragen hos de olika typerna av redskap. Vid genomförandet av återhämtningsplanen bör unionen och medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt det icke-industriella fisket och de mest småskaliga och hållbara redskapstyperna såsom traditionella fällor, vilka på ett mycket positivt sätt bidrar till att åter bygga upp tonfiskbestånden tack vare att de är synnerligen selektiva, har begränsad miljöpåverkan i marina ekosystem och är av vetenskapligt intresse.

Motivering

Småskaliga redskap, såsom traditionella fällor (”almadrabas”), har en mycket begränsad miljöpåverkan i marina ekosystem tack vare låg energiförbrukning och liten oavsiktlig fångst, och de bör därför ägnas särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Samtliga ändringar av återhämtningsplanen som antogs av Iccat 2012, 2013 och 2014 och som inte införlivats ännu, bör integreras i unionslagstiftningen. Då införlivandet avser en plan vars syften och åtgärder fastställts av Iccat omfattar denna förordning inte hela innehållet i de fleråriga planerna enligt artikel 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/20131.

(14) Samtliga ändringar av återhämtningsplanen som antogs av Iccat 2006, 2012, 2013 och 2014 och som inte införlivats ännu, bör införlivas i unionslagstiftningen. Då införlivandet avser en plan vars syften och åtgärder fastställts av Iccat omfattar denna förordning inte hela innehållet i de fleråriga planerna enligt artikel 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/20131.

____________

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

Motivering

Termen ”införlivas” är mer precis än ”integreras”. Förslaget syftar till att införliva Iccat-rekommendationerna i unionens lagstiftning.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) De framtida bindande ändringarna av återhämtningsplanen måste införlivas med unionslagstiftningen. I syfte att snabbt införliva sådana ändringar med unionslagstiftningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen). Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

utgår

Motivering

Införlivandet av rekommendationerna från regionala fiskeriförvaltningsorganisationer måste också i fortsättningen omfattas av delad behörighet mellan parlamentet och rådet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutade).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs begreppet ”minsta referensstorlek för bevarande”. För att garantera samstämmighet bör Iccat-begreppet ”minsta storlek” införlivas i unionslagstiftningen som ”minsta referensstorlek för bevarande”. Som en följd av detta bör hänvisningar i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/981a till minsta storlek för blåfenad tonfisk betraktas som hänvisningar till minsta referensstorlek för bevarande i denna förordning.

 

_______________

 

1a Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 av den 18 november 2014 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EUT L 16, 23.1.2015).

Motivering

I grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs en landningsskyldighet där begreppet ”minsta storlek”, i anslutning till den utkastskyldighet som tillämpades fram till den senaste reformen, inte längre är meningsfullt.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på överföring, placering i kasse och registrering och rapportering av fångster i fällor och fartygens verksamhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

utgår

Motivering

Uttrycket ”i vederbörligen motiverade fall” är alltför vagt för att man ska kunna åberopa kommissionens genomförandeakter. I artikel 12.1 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs följande: ”Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet i samband med att det föreligger ett allvarligt, av bevis styrkt hot mot bevarandet av de marina biologiska resurserna eller mot det marina ekosystemet, får kommissionen […] anta genomförandeakter”. I alla händelser är denna artikel här tillämplig.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 infördes landningsskyldighet för blåfenad tonfisk, vilken började gälla den 1 januari 2015. I artikel 15.2 i samma förordning anges emellertid att landningsskyldigheten inte påverkar unionens internationella förpliktelser, som till exempel de förpliktelser som följer av Iccats rekommendationer. I samma artikel bemyndigas kommissionen att anta delegerade akter för att genomföra sådana internationella förpliktelser i unionslagstiftningen, däribland att fastställa undantag från landningsskyldigheten. I enlighet med detta kommer utkast av blåfenad tonfisk att vara tillåtet i vissa fall, vilka fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/98 av den 18 november 2014. Den här förordningen behöver därför inte omfatta sådana bestämmelser om utkast.

(24) I den delegerade förordningen (EU) 2015/98 fastställs undantag från den landningsskyldighet för blåfenad tonfisk som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, i syfte att säkerställa unionens efterlevnad av sina internationella förpliktelser inom ramen för konventionen. Genom den delegerade förordningen genomförs vissa bestämmelser i Iccats rekommendation 13-07 i vilken fastställs en utkastskyldighet och ett krav på frisläppande för fartyg och fällor som fångar blåfenad tonfisk i östra Atlanten och i Medelhavet i vissa situationer. Denna förordning behöver därför inte omfatta sådana utkastskyldigheter och krav på frisläppande och kommer följaktligen inte att påverka motsvarande bestämmelser i den delegerade förordningen (EU) 2015/98.

Motivering

Kommissionen har redan antagit den delegerade förordningen (EU) 2015/98 i syfte att, i enlighet med Iccats återhämtningsplan, fastställa undantag från landningsskyldigheten för blåfenad tonfisk på grundval av artikel 15.2. Av tydlighetsskäl bör därför hänvisningen till denna sistnämnda artikel strykas.

Ändringsförslag    7

Förslag till lagstiftningsresolution

Artikel 1 – punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs allmänna föreskrifter för unionens tillämpning av återhämtningsplanen enligt artikel 3.1.

1. I denna förordning fastställs allmänna föreskrifter för unionens tillämpning av återhämtningsplanen enligt artikel 3.1, med beaktande av särdragen för olika fiskemetoder och med särskild hänsyn till fiskemetoder som är traditionella, mer hållbara och småskaliga, t.ex. fällor.

Motivering

Småskaliga och traditionella fiskemetoder, t.ex. med fällor, har låg inverkan på de marina ekosystemen, dels för att de förbrukar lite energi, dels för att de är väldigt selektiva. De bör därför stödjas och särskilt uppmärksammas, också med tanke på att de är sysselsättningsskapande.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) odlingskapacitet: den kapacitet som en odlingsanläggning har för att hålla fisk för gödning och odling, uttryckt i ton,

utgår

Motivering

Det finns ingen sådan definition av termen ”odlingskapacitet” i Iccats återhämtningsplan.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Var och en av medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dess fångstfartygs och fällors fiskeansträngning motsvarar de fiskemöjligheter för blåfenad tonfisk som är tillgängliga för medlemsstaten ifråga i östra Atlanten och Medelhavet.

1. Var och en av medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dess fångstfartygs och fällors fiskeansträngning dels motsvarar de fiskemöjligheter för blåfenad tonfisk som är tillgängliga för medlemsstaten ifråga i östra Atlanten och Medelhavet, dels medger socioekonomisk hållbarhet för de sistnämnda.

Motivering

Denna ändring är i linje med punkt 9 i Iccats rekommendation 14-04.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I de årliga fiskeplaner som varje medlemsstat lämnar in ska det ges garantier för en balanserad uppdelning av kvoterna mellan de olika redskapsgrupperna, i syfte att främja respekten för de individuella kvoterna och bifångstbegränsningarna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, vid den nationella tilldelningen av kvoter och särskilt beakta bevarandet av och välståndet för fiskare som bedriver småskaligt, icke-industriellt och traditionellt fiske och använder sig av fällor och andra selektiva fångstmetoder, och främja sådana metoder.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det högsta antalet fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och som fiskar efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas till det antal fiskefartyg, och motsvarande totala kapacitet uttryckt i bruttoton, som under perioden 1 januari 2007–1 juli 2008 förde medlemsstatens flagg och som fiskade efter, behöll ombord, lastade om, transporterade eller landade blåfenad tonfisk. Begränsningen ska gälla per redskapstyp för fångstfartyg.

3. Det högsta antalet fiskefartyg, och motsvarande kapacitet uttryckt i bruttoton, som för en medlemsstats flagg och som fiskar efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas till det antal fiskefartyg, och motsvarande totala kapacitet uttryckt i bruttoton, som under perioden 1 januari 2007–1 juli 2008 förde medlemsstatens flagg och som fiskade efter, behöll ombord, lastade om, transporterade eller landade blåfenad tonfisk. Begränsningen ska gälla per redskapstyp för fångstfartyg.

Motivering

Tillägget ”och motsvarande kapacitet uttryckt i bruttoton” är i linje med punkt 37 i Iccats rekommendation 14-04.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Varje medlemsstat ska, genom undantag från punkterna 3 och 6, med avseende på åren 2015, 2016 och 2017, begränsa sitt antal notfartyg som inte har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk enligt det undantag som anges i artikel 13.2 b till det antal notfartyg som medlemsstaten gav tillstånd för under 2013 eller 2014.

7. Varje medlemsstat ska med avseende på åren 2015, 2016 och 2017 begränsa sitt antal notfartyg till det antal som medlemsstaten gav tillstånd för under 2013 eller 2014. Detta ska inte gälla notfartyg som bedriver fiske enligt det undantag som anges i artikel 13.2 b.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att bokstavligen införliva den specifika ordalydelse som används i Iccats rekommendation 14-04 (punkt 45).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Fiske efter blåfenad tonfisk med andra fiskeredskap än de som avses i punkterna 1–4 och i artikel 11, inbegripet fällor, är tillåtet under hela året.

5. Fiske efter blåfenad tonfisk med andra fiskeredskap än de som avses i punkterna 1–4 och i artikel 11, inbegripet fällor, är tillåtet under hela året, i enlighet med Iccats bevarande- och förvaltningsbestämmelser.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Avdelning 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

MINSTA TILLÅTNA STORLEK, OAVSIKTLIG FÅNGST OCH BIFÅNGST

MINSTA RERENSSTORLEK FÖR BEVARANDE, OAVSIKTLIG FÅNGST OCH BIFÅNGST

Motivering

I grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs en landningsskyldighet där begreppet ”minsta storlek”, i anslutning till den utkastskyldighet som tillämpades fram till den senaste reformen, inte längre är meningsfullt. 

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelserna i detta avsnitt påverkar inte artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och inte heller eventuella undantag i enlighet med artikel 15.2 i den förordningen.

Bestämmelserna i detta avsnitt påverkar inte artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och inte heller eventuella tillämpliga undantag.

Motivering

Kommissionen har redan antagit den delegerade förordningen (EU) 2015/98 i syfte att, i enlighet med Iccats återhämtningsplan, fastställa undantag från landningsskyldigheten för blåfenad tonfisk på grundval av artikel 15.2. Av tydlighetsskäl bör därför hänvisningen till denna sistnämnda artikel strykas.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minsta storlek

Minsta referensstorlek för bevarande

Motivering

I grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs en landningsskyldighet där begreppet ”minsta storlek”, i anslutning till den utkastskyldighet som tillämpades fram till den senaste reformen, inte längre är meningsfullt.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den minsta tillåtna storleken för blåfenad tonfisk som fångas i östra Atlanten och Medelhavet ska vara 30 kg eller 115 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning.

1. Minsta referensstorlek för bevarande för blåfenad tonfisk som fångas i östra Atlanten och Medelhavet ska vara 30 kg eller 115 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning.

Motivering

I grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs en landningsskyldighet där begreppet ”minsta storlek”, i anslutning till den utkastskyldighet som tillämpades fram till den senaste reformen, inte längre är meningsfullt.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från punkt 1 ska en minsta storlek för blåfenad tonfisk på 8 kg eller 75 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning tillämpas inom följande fisken:

Genom undantag från punkt 1 ska en minsta referensstorlek för bevarande för blåfenad tonfisk på 8 kg eller 75 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning tillämpas inom följande fisken:

Motivering

I grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs en landningsskyldighet där begreppet ”minsta storlek”, i anslutning till den utkastskyldighet som tillämpades fram till den senaste reformen, inte längre är meningsfullt.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om den kvot som tilldelats flaggstaten för det aktuella fiskefartyget eller den aktuella fällan redan har utnyttjats fullt ut ska all fångst av blåfenad tonfisk undvikas. Döda exemplar av blåfenad tonfisk måste landas och ska konfiskeras och bli föremål för lämpliga uppföljningsåtgärder. I enlighet med artikel 27 ska varje medlemsstat vidarebefordra information om sådana kvantiteter årligen till kommissionen, som i sin tur ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat.

4. Om den kvot som tilldelats flaggstaten för det aktuella fiskefartyget eller den aktuella fällan redan har utnyttjats fullt ut ska all fångst av blåfenad tonfisk undvikas. Döda exemplar av blåfenad tonfisk måste landas hela och obearbetade och ska konfiskeras och bli föremål för lämpliga uppföljningsåtgärder. I enlighet med artikel 27 ska varje medlemsstat vidarebefordra information om sådana kvantiteter årligen till kommissionen, som i sin tur ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat.

Motivering

Denna ändring är i linje med punkt 29 fjärde strecksatsen i Iccats rekommendation 14-04.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Avdelning 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ANVÄNDNING AV FLYGPLAN

ANVÄNDNING AV LUFTFARKOSTER

Motivering

I Iccats rekommendation 14-04 regleras användningen av alla luftfarkoster (punkt 25).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Vid landningen ska blåfenad tonfisk vara hel, utan gälar och urtagen. Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att så långt det är möjligt säkerställa återutsättning av tonfisk, särskilt ungfisk, som fångas levande vid sport- och fritidsfiske.

Motivering

I linje med punkt 34 i Iccats rekommendation 14-04.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) En förteckning över alla fångstfartyg som för dess flagg och som har fått ett särskilt tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.

(a) En förteckning över alla fångstfartyg som för dess flagg och som har fått tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.

Motivering

Ett ”särskilt” tillstånd föreskrivs varken i Iccats återhämtningsplan eller i EU:s kontrollförordning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 19a

 

Förhållande till förordning (EG) nr 1224/2009

 

De kontrollåtgärder som föreskrivs i detta kapitel ska gälla utöver dem som föreskrivs i förordning (EG) nr 1224/2009, om inte annat föreskrivs i detta kapitel.

Motivering

Av tydlighetsskäl är detta en påminnelse om att EU:s kontrollförordning fortfarande är tillämplig om inte annat föreskrivs i förslagets relevanta kapitel.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Flaggmedlemsstaten ska återkalla fisketillståndet för blåfenad tonfisk och ska beordra fartyget att gå mot en hamn som den har utsett, när den individuella kvoten anses vara uttömd.

2. Flaggmedlemsstaten ska återkalla fisketillståndet för blåfenad tonfisk och får beordra fartyget att gå mot en hamn som den har utsett, när den individuella kvoten anses vara uttömd.

Motivering

Ändringen är i linje med punkt 13 i Iccats rekommendation 14-04 och med EU:s kontrollförordning. Kommissionens förslag sträcker sig längre än ovannämnda texter.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari varje år ska varje medlemsstat på elektronisk väg sända kommissionen en förteckning över alla fällor som genom ett särskilt fisketillstånd godkänts för fiske efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Förteckningen ska innehålla uppgifter om fällornas namn och registreringsnummer och ska upprättas i det format som anges i Iccats riktlinjer för inlämning av data och information.

1. Senast den 15 februari varje år ska varje medlemsstat på elektronisk väg sända kommissionen en förteckning över alla fällor som genom fisketillstånd godkänts för fiske efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Förteckningen ska innehålla uppgifter om fällornas namn och registreringsnummer och ska upprättas i det format som anges i Iccats riktlinjer för inlämning av data och information.

Motivering

Ett ”särskilt” tillstånd föreskrivs varken i Iccats återhämtningsplan eller i EU:s kontrollförordning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 59.3.

utgår

Motivering

Uttrycket ”vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet” är alltför vagt för att man ska kunna åberopa kommissionens genomförandeakter. I artikel 12.1 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs följande: ”Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet i samband med att det föreligger ett allvarligt, av bevis styrkt hot mot bevarandet av de marina biologiska resurserna eller mot det marina ekosystemet, får kommissionen […] anta genomförandeakter”. I alla händelser är denna artikel här tillämplig.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om medlemsstaterna tillämpar artikel 80.3 i förordning (EU) nr 404/2011 på den anmälan som avses i punkterna 1 och 2 får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk som finns ombord anmälas vid den överenskomna tidpunkten för förhandsanmälan av ankomst.

3. Om medlemsstaterna tillämpar artikel 80.3 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 på den anmälan som avses i punkterna 1 och 2 får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk som finns ombord anmälas vid den överenskomna tidpunkten för förhandsanmälan av ankomst. Om fiskeområdena ligger närmare än fyra timmar från hamnen får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk som finns ombord ändras när som helst före ankomst.

Motivering

Införandet av den sista meningen är i linje med punkt 64 andra strecksatsen i Iccats rekommendation 14-04.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 37 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 59.3.

utgår

Motivering

Uttrycket ”vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet” är alltför vagt för att man ska kunna åberopa kommissionens genomförandeakter. I artikel 12.1 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs följande: ”Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet i samband med att det föreligger ett allvarligt, av bevis styrkt hot mot bevarandet av de marina biologiska resurserna eller mot det marina ekosystemet, får kommissionen […] anta genomförandeakter”. I alla händelser är denna artikel här tillämplig.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 46 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 59.3.

utgår

Motivering

Uttrycket ”vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet” är alltför vagt för att man ska kunna åberopa kommissionens genomförandeakter. I artikel 12.1 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs följande: ”Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet i samband med att det föreligger ett allvarligt, av bevis styrkt hot mot bevarandet av de marina biologiska resurserna eller mot det marina ekosystemet, får kommissionen […] anta genomförandeakter”. I alla händelser är denna artikel här tillämplig. 

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att deras centrum för fiskerikontroll vidarebefordrar VMS-meddelanden som har tagits emot från fiskefartyg som för deras flagg till kommissionen och ett av denna utsett organ, i realtid och i formatet ”https data feed”. Kommissionen ska på elektronisk väg skicka sådana meddelanden till Iccats sekretariat.

4. Medlemsstaterna ska överföra de uppgifter som föreskrivs i denna artikel i enlighet med artikel 28 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011. Kommissionen ska på elektronisk väg skicka sådana meddelanden till Iccats sekretariat.

Motivering

De skyldigheter som kommissionen föreslår föreskrivs varken i Iccats rekommendation 14-04 eller i EU:s kontrollförordning.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) vid varje överföring från en odlingsanläggning till en annan,

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) observera och övervaka att fisket och odlingsverksamheten följer Iccats relevanta åtgärder som syftar till bevarande och förvaltning,

Motivering

Denna ändring är i linje med punkt 90 i Iccats rekommendation 14-04.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 57

utgår

Ändringsförfarande

 

1. I den mån det är nödvändigt för att med unionslagstiftningen införliva ändringar av de befintliga bestämmelserna i återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk, vilka blir bindande för unionen, får kommissionen ändra icke väsentliga bestämmelser i denna förordning genom delegerade akter i enlighet med artikel 58.

 

Motivering

Införlivandet av rekommendationerna från regionala fiskeriförvaltningsorganisationer måste också i fortsättningen omfattas av delad behörighet mellan parlamentet och rådet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutade).

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 58

utgår

Utövande av delegeringen avseende ändringar

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 57 ska ges till kommissionen tills vidare.

 

3. Europaparlamentet eller rådet kan när som helst återkalla den befogenhet som avses i artikel 57. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 57 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

Motivering

Strykningen av artikel 57 medför strykning av denna artikel.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

utgår

Motivering

Denna ändring är i linje med den föreslagna strykningen av det skyndsamma förfarandet i samband med ”vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet” i artiklarna 24.5, 37 och 46.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 61 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Bilaga I – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utöver de bestämmelser som anges i artikel 8.3 ska gälla att det högsta antalet fångstfartyg som får fiska efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet för odlingssyften enligt de särskilda villkor som anges för det undantag som fastställs i artikel 13.2 b ska vara lika med antalet unionsfångstfartyg som deltog i riktat fiske efter blåfenad tonfisk under 2008.

Utöver de bestämmelser som anges i artikel 8.3 ska gälla att det högsta antalet fångstfartyg som får fiska efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet för odlingssyften enligt de särskilda villkor som anges för det undantag som fastställs i artikel 13.2 b ska vara lika med antalet unionsfångstfartyg som deltog i riktat fiske efter blåfenad tonfisk under 2008. För detta ändamål ska antalet kroatiska fiskefartyg som deltog i riktat fiske efter blåfenad tonfisk under 2008 beaktas.

Motivering

Det är viktigt att specificera att man till och med när det gäller Kroatien beaktar antalet fiskefartyg som deltog i riktat fiske efter blåfenad tonfisk, börjandes från referensåret.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 2 – rad 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antal individer:

Art:

Antal individer:

Art:

Vikt:

Motivering

Dokumentet blir tydligare om man lägger till en hänvisning till vikten, arten och förklaringen avseende överföring av blåfenad tonfisk för förädling. I dokumentet återges också den bestämmelse som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 302/2009.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Bilaga VII – led 7 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) De ska ges tillgång till fartygets besättning, odlingsanläggningens personal och till redskap, kassar och utrustning.

(a) De ska ges tillgång till fartygets besättning, odlingsanläggningens och fällans personal och till redskap, kassar och utrustning.

Motivering

Detta är i linje med punkt 12 som också gäller fällor.

MOTIVERING

Europeiska unionen är avtalsslutande part till Internationella konventionen om bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), den regionala fiskeriförvaltningsorganisation som ansvarar för förvaltningen av tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten och angränsande vatten.

Iccat har behörighet att anta beslut (i form av rekommendationer) om bevarande och förvaltning av fiskeresurser inom sitt behörighetsområde. Dessa akter är bindande. De måste införlivas i unionslagstiftningen.

Iccat antog 2006 en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk, vilken löper fram till 2022. För att återuppbygga beståndet föreskrivs det i återhämtningsplanen en gradvis minskning av de totala tillåtna fångstmängderna under perioden 2007–2011, begränsning av fisket inom vissa områden och tidsperioder, en ny minsta storlek för blåfenad tonfisk, åtgärder avseende sport- och fritidsfiske, åtgärder för odlings- och fiskekapacitet samt åtgärder för att stärka Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion. Denna plan har successivt ändrats av Iccat vid organisationens årsmöten.

Blåfenad tonfisk är den viktigaste av de arter Iccat reglerar. Yrkesfiskare har gjort betydande ansträngningar för att anpassa sina fångster till den minskade totala tillåtna fångstmängd (TAC) som följde av de beslut som fattades 2006 genom att uppfylla de stränga fiskevillkor som fastställts i planen. Den totala tillåtna fångsten, som var fastställd till 33 000 ton före återhämtningsplanen, reducerades progressivt till en lägsta nivå 2012 (12 900 ton).

På grund av den positiva utvecklingen av fiskbeståndens tillstånd beslutade Iccat att något öka den totala tilldelningen till 13 400 ton för 2013. Under 2014 ändrades inte TAC:en, men EU:s kvot utökades till 7 939 ton, eftersom man inkluderade Kroatiens kvot på 390,6 ton. Den nuvarande TAC:en (2015) uppgår till 15 821 ton och EU:s tilldelning till 9 372,9 ton.

Biomassan för blåfenad tonfisk har uppvisat en dramatiskt positiv trend sedan 2008. Den regionala organisationen beslutade 2014 att öka TAC:en med 20 procent för de kommande tre åren (2015–2017), eftersom det finns solida vetenskapliga data som visar att nivåerna för bestånden är sunda.

Föredraganden anser att den spektakulära återhämtning som kan konstateras avseende bestånden för blåfenad tonfisk under de senaste åren kan motivera Iccats beslut att tidigarelägga TAC:en för 2017 (23 155 ton) till 2016. Denna fångstmängd ligger fortfarande långt under den TAC som gällde före återhämtningsplanens ikraftträdande.

Förslagets innehåll

För att säkra en enhetlig och ändamålsenlig tillämpning i hela EU av alla de åtgärder i återhämtningsplanen som antogs 2012–2014 har detta förslag som mål att samla dem i en förordning.

Förslaget innehåller tekniska åtgärder bland annat beträffande överföring och placering i kasse av levande blåfenad tonfisk, inbegripet åtgärder avseende användningen av stereokamera för att uppskatta mängden blåfenad tonfisk och frisläppt fisk, fångstrapporteringskrav och genomförandet av Iccats regionala observatörsprogram.

I den nya grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställdes en landningsskyldighet som sedan den 1 januari 2015 också gäller blåfenad tonfisk. Landningsskyldigheten påverkar emellertid inte unionens internationella förpliktelser, som till exempel de förpliktelser som följer av Iccats rekommendationer. I artikel 15.2 grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken bemyndigas kommissionen att anta delegerade akter för att genomföra sådana internationella förpliktelser i unionslagstiftningen, däribland, och i synnerhet, att fastställa undantag från landningsskyldigheten. I enlighet med detta kommer utkast av blåfenad tonfisk att vara tillåtet i vissa fall, vilka fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98.

Föredragandens ståndpunkt

Även om kommissionens förslag på det stora hela införlivar Iccats rekommendationer på ett korrekt sätt går förslaget i vissa fall längre än vad man hade kommit överens om i Iccat, och också längre än EU:s lagstiftning föreskriver. Ett exempel på detta är fall där den individuella kvoten för blåfenad tonfisk anses vara uttömd: I Iccats rekommendationer och i EU:s kontrollförordning föreskrivs det att flaggmedlemsstaten får – och inte ”ska” som i kommissionens förslag – beordra fartyget att omedelbart gå mot en hamn som den har utsett.

I detta hänseende vill föredraganden påminna om att syftet med införlivandet av Iccats rekommendationer är att uppnå en enhetlig tillämpning i hela EU. Syftet är inte att på nytt diskutera det som redan bestämts efter ofta långa förhandlingar där varje ord och kommatecken har vägts.

En enhetlig tillämpning bör syfta till att garantera lika villkor för alla aktörer som deltar i tonfiskfiske, inbegripet – och viktigast av allt – icke-EU-aktörer. I annat fall, dvs. om andra regler gäller för utländska flottor, kommer de ansträngningar som gjorts och alla de begränsningar som tillämpas på EU:s yrkesfiskare att vara resultatlösa. EU-aktörer bör inte straffas genom att man ålägger dem strängare krav än dem man kommit överens om, eftersom kommissionen i förhandlingarna i Iccat inte lyckades införa sådana krav.

I samband med kommissionens förslag om det förfarande som skulle tillämpas vid framtida ändringar av återhämtningsplanen utnyttjade föredraganden tillfället att igen ta upp frågan om Europaparlamentets frånvaro vid internationella förhandlingar. Kommissionen föreslår att framtida ändringar ska införlivas i denna återhämtningsplan genom delegerade akter. Om denna redan mycket begränsade befogenhet som parlamentet har i den sista fasen av godkännandet av internationella avtal slopas, skulle detta i praktiken innebära att parlamentet inte har något som helst inflytande i varken Iccat eller, i framtiden, i andra internationella fora. Införlivandet av rekommendationerna från regionala fiskeriförvaltningsorganisationer måste också i fortsättningen omfattas av delad behörighet mellan parlamentet och rådet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutade).

I Iccats rekommendationer beaktas särdragen för olika redskap för tonfiskfiske. I detta sammanhang vill föredraganden betona den roll som innehas av småskaliga fällor, såsom traditionella fällor (”almadrabas”), när det gäller bevarandet av bestånden. Vid genomförandet av återhämtningsplanen bör EU särskilt uppmärksamma dessa traditionella fällor, som tack vare att de är synnerligen selektiva bidrar till att återuppbygga tonfiskbestånden. Dessa fångstredskap har dessutom en mycket begränsad miljöpåverkan i marina ekosystem tack vare låg energiförbrukning och liten oavsiktlig fångst.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Denna förordning ska gälla för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.

Referensnummer

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Framläggande för parlamentet

24.4.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

30.4.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Behandling i utskott

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Antagande

10.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dario Tamburrano

Ingivande

15.12.2015

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy