Postup : 2015/0813(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0370/2015

Předložené texty :

A8-0370/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/01/2016 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0010

ZPRÁVA     *
PDF 522kWORD 93k
21.12.2015
PE 572.888v02-00 A8-0370/2015

k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Lotyšsku

(13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Lotyšsku

(13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13060/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0338/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2013 o posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU: provádění „prümského rozhodnutí“ a evropského modelu pro výměnu informací(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0370/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Lotyšsku

Referenční údaje

13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS)

Datum konzultace s EP

11.11.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

23.11.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

23.11.2015

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

26.11.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

7.12.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

17.12.2015

 

 

 

Datum přijetí

17.12.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

2

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Anna Hedh, Artis Pabriks, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender

Datum předložení

21.12.2015

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

49

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Laura Agea, Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

5

0

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Vysvětlivky:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)

  Přijaté texty, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Přijaté texty, P8_TA(2015)0269.

Právní upozornění - Ochrana soukromí