JELENTÉS a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

21.12.2015 - (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Claude Moraes

Eljárás : 2015/0813(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0370/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0370/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13060/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0338/2015),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra[1] és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel „a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítéséről az EU-ban: a prümi határozat és az európai információcsere-modell végrehajtása” című, 2013. október 10-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló, 2015. július 9-i állásfoglalására[3],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0370/2015),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Lettországgal

Hivatkozások

13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

11.11.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

23.11.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

23.11.2015

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

26.11.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

7.12.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.12.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

2

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laura Agea, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Anna Hedh, Artis Pabriks, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Inés Ayala Sender

Benyújtás dátuma

21.12.2015

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

49

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Branislav Škripek

Laura Agea, Ignazio Corrao, Kristina Winberg

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

NI

Vicky Maeijer

Udo Voigt

5

0

ENF

GUE/NGL

Lorenzo Fontana

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik