Procedure : 2015/0813(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0370/2015

Ingediende teksten :

A8-0370/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/01/2016 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0010

VERSLAG     *
PDF 363kWORD 87k
21.12.2015
PE 572.888v02-00 A8-0370/2015

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland

(13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Claude Moraes

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland

(13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (13060/2015),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0338/2015),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien zijn resolutie van 10 oktober 2013 over het versterken van grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van rechtshandhaving in de EU: de tenuitvoerlegging van het Prüm-besluit en het Europees model voor informatie-uitwisseling(2),

–  gezien zijn resolutie van 9 juli 2015 over de Europese veiligheidsagenda(3),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0370/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland

Document- en procedurenummers

13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS)

Datum raadpleging EP

11.11.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

23.11.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

JURI

23.11.2015

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

26.11.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Claude Moraes

7.12.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

17.12.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

17.12.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

2

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Laura Agea, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Anna Hedh, Artis Pabriks, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Inés Ayala Sender

Datum indiening

21.12.2015

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

49

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Branislav Škripek

Laura Agea, Ignazio Corrao, Kristina Winberg

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

NI

Vicky Maeijer

Udo Voigt

5

0

ENF

GUE/NGL

Lorenzo Fontana

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthoudingen

(1)

  PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

(2)

  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0269.

Juridische mededeling - Privacybeleid