Procedură : 2015/0813(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0370/2015

Texte depuse :

A8-0370/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/01/2016 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0010

RAPORT     *
PDF 512kWORD 96k
21.12.2015
PE 572.888v02-00 A8-0370/2015

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia

(13060/2015 – C8‑0338/2015 – 2015/0813(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Claude Moraes

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia

(13060/2015 – C8‑0338/2015 – 2015/0813(CNS))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13060/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0338/2015),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în UE: punerea în aplicare a „Deciziei Prüm” și modelul european de schimb de informații(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană de securitate(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0370/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia

Referințe

13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS)

Data consultării PE

11.11.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

23.11.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

JURI

23.11.2015

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

26.11.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Claude Moraes

7.12.2015

 

 

 

Examinare în comisie

17.12.2015

 

 

 

Data adoptării

17.12.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

2

5

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Laura Agea, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Anna Hedh, Artis Pabriks, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Inés Ayala Sender

Data depunerii

21.12.2015

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

49

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Branislav Škripek

Laura Agea, Ignazio Corrao, Kristina Winberg

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

NI

Vicky Maeijer

Udo Voigt

5

0

ENF

GUE/NGL

Lorenzo Fontana

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)

  Texte adoptate, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Texte adoptate, P8_TA(2015)0269.

Notă juridică - Politica de confidențialitate