Postopek : 2015/0813(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0370/2015

Predložena besedila :

A8-0370/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 20/01/2016 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0010

POROČILO     *
PDF 606kWORD 90k
21.12.2015
PE 572.888v02-00 A8-0370/2015

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Latviji

(13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Claude Moraes

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Latviji

(13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (13060/2015),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola (št. 36) o prehodni ureditvi, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0338/2015),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu(1), zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2013 o krepitvi čezmejnega sodelovanja na področju kazenskega pregona v EU: izvajanje sklepa k Prümski pogodbi in evropskega modela za izmenjavo informacij(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o evropski agendi za varnost(3),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0370/2015),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji

Referenčni dokumenti

13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS)

Datum posvetovanja z EP

11.11.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

23.11.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

23.11.2015

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

26.11.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

7.12.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

17.12.2015

 

 

 

Datum sprejetja

17.12.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

2

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Anna Hedh, Artis Pabriks, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss, Elisavet Vozemberg (Elissavet Vozemberg)-Vrionidi

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender

Datum predložitve

21.12.2015

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

49

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Branislav Škripek

Laura Agea, Ignazio Corrao, Kristina Winberg

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elisavet Vozemberg (Elissavet Vozemberg)-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

NI

Vicky Maeijer

Udo Voigt

5

0

ENF

GUE/NGL

Lorenzo Fontana

Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

(2)

  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0269.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov