ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

21.12.2015 - (2015/2147(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτριες: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
(Kοινές συνεδριάσεις επιτροπών - Άρθρο 55 του Κανονισμού)
Συντάκτες γνωμοδοτήσεων (*):
Jutta Steinruck, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Petra Kammerevert, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Angel Dzhambazki, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Michał Boni, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2015/2147(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0371/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0371/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

(2015/2147(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)100 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) ‒ Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα» (COM(2014)0367),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2014)0172),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα Βήματα» (COM(2013)0685),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, με τίτλο «E-commerce action plan 2012-2015 – State of play 2013» (Σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013) (SWD(2013)0153),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2013, για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)0147),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0048),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2012)0789),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2012, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα (COM(2012)0721),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά: Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διανοητική ιδιοκτησία: διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (COM(2008)0464),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ[2],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ[3],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά[4],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010[5],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία ΠΔΤ)[6],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)[7],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων[8],

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα[9],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας[11],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά[12],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών[13],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων[14],

–  έχοντας υπόψη την πρώτη αξιολόγηση της οδηγίας 96/9/ΕΚ σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών που εισήχθησαν από τον κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003[15],

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G καθώς και τις συναφείς συμφωνίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας[16],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά: σχέδιο δράσης της ΕΕ[17],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ[18],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά[19],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης[20],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ[21],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας[22],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη[23],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας[24],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την έκθεση υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες[25],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές[26],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα[27],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς[28],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών[29],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων[30],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς[31],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση[32],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο[33],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος[34],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου[35],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: Τα επόμενα βήματα[36],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu[37],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων[38],

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD), που κυρώθηκε από την ΕΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010 (2010/48/ΕΚ),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 12, 14, 16 και 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0371/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχέως εξελισσόμενη χρήση των διαδικτυακών επικοινωνιών και των επικοινωνιών μέσω κινητών έχει μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες, οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι επικοινωνούν, αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, επινοούν, καταναλώνουν, μοιράζονται, συμμετέχουν και εργάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει διευρύνει και αλλάξει την οικονομία, δεδομένου ότι έχει διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε μια βάση 500 εκατομμυρίων πελατών στην ΕΕ καθώς και στις παγκόσμιες αγορές, και ο καθένας έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες επιχειρηματικές ιδέες και μοντέλα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πολιτικές και οι νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να επιτρέπουν την εμφάνιση και ανάπτυξη νέων ευκαιριών για τους χρήστες και τις επιχειρήσεις, καθώς και νέων καινοτόμων διασυνοριακών διαδικτυακών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, να αίρουν τα εμπόδια μεταξύ των κρατών μελών και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, στη διασυνοριακή αγορά, ως βασικό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω ευκαιρίες αναπόφευκτα συνεπάγονται διαρθρωτικές αλλαγές, και υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα συνεκτιμά αφενός την κοινωνική διάσταση και αφετέρου την ανάγκη να καλυφθεί γρήγορα το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το 75% της προστιθέμενης αξίας της ψηφιακής οικονομίας προέρχεται από την παραδοσιακή βιομηχανία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραδοσιακής βιομηχανίας παραμένει περιορισμένος, καθώς μόλις το 1,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ αξιοποιεί πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και μόνο το 14% των ΜΜΕ χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως δίαυλο πωλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει το σημαντικό δυναμικό του τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση μιας οικονομίας δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη νομικού πλαισίου που να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, την επιμέλεια, τη διατήρηση και την αύξηση των βάσεων δεδομένων και ότι εξαρτάται, κατά συνέπεια, από την ύπαρξη φιλικού προς την καινοτομία και πρακτικού νομικού πλαισίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, το μέγεθος της αγοράς της συνεργατικής οικονομίας ήταν περίπου 3,5 δισεκατομμύρια παγκοσμίως και ότι σήμερα η Επιτροπή προβλέπει δυνητική ανάπτυξη που υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό και συνεπές επίπεδο προστασίας, ενίσχυσης της θέσης και ικανοποίησης του καταναλωτή συνεπάγεται απαραίτητα επιλογές, ποιότητα, ευελιξία, διαφάνεια, πληροφόρηση, διαλειτουργικότητα και ένα προσβάσιμο, ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον με υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κινητήριες δυνάμεις της ψηφιακής οικονομίας είναι η δημιουργικότητα και η καινοτομία και ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 44,8% των νοικοκυριών στην ΕΕ[39] δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και ότι οι τρέχουσες πολιτικές και κίνητρα απέτυχαν να διασφαλίσουν επαρκή ψηφιακή υποδομή, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες της ΕΕ παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής συνδεσιμότητας, ανθρωπίνων πόρων, χρήσης του Διαδικτύου, ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις και ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, όπως δείχνει ο Πίνακας Αποτελεσμάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στους πέντε αυτούς δείκτες διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να επωφεληθούν από την ψηφιακή εποχή·

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»· θεωρεί ότι η ολοκλήρωση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με βάση ένα κοινό σύνολο κανόνων, θα μπορούσε να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, να έχει θετικές συνέπειες για την ανάπτυξη και την απασχόληση, να δώσει νέα ώθηση στην ενιαία αγορά και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κυρίως με την ανταλλαγή και την κοινή χρήση της καινοτομίας, και πιστεύει ότι πρέπει πλέον να ενισχυθεί στην εφαρμογή της η οριζόντια προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη έγκριση των 16 πρωτοβουλιών, δεδομένου ότι οι κινητήριες δυνάμεις του ψηφιακού τομέα επηρεάζουν όλους τους πολίτες και όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας και της οικονομίας·

2.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η διακυβέρνηση και η έγκαιρη ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποτελεί κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς φορείς και να επιδιώξει τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

3.  πιστεύει ότι για τη βελτίωση της νομοθεσίας απαιτείται η υιοθέτηση μιας προσέγγισης εξ ορισμού ψηφιακής, βασισμένης σε αρχές και τεχνολογικά ουδέτερης· προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την καινοτομία, πρέπει να αξιολογηθεί, μετά από αναγκαίες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσία, τα συμπληρωματικά μη κανονιστικά μέτρα και τα πλαίσια εφαρμογής είναι κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή, υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ούτως ώστε να αρθεί ο νομικός κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να προωθηθούν η ανάπτυξη και η καινοτομία·

4.  θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον έχει ζωτική σημασία για την πλήρη απελευθέρωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην ψηφιακή οικονομία· είναι πεπεισμένο ότι η δημόσια πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, με την προστασία των δεδομένων, την καθιέρωση προτύπων ασφαλείας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και ενίσχυσης της θέσης του καταναλωτή, καθώς και με την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα των ψηφιακών επιχειρήσεων βασίζονται στην εμπιστοσύνη των χρηστών·

5.  επισημαίνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ετήσιο όγκο εργασιών περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα του μη ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, και νέες ευκαιρίες στις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να άρει τα εμπόδια που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματικά διασυνοριακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου· πιστεύει ότι στα εμπόδια αυτά περιλαμβάνονται η έλλειψη διαλειτουργικότητας και κοινών προτύπων, η έλλειψη επαρκών πληροφοριών που επιτρέπουν στους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, καθώς και η ανεπαρκής πρόσβαση σε βελτιωμένες διασυνοριακές πληρωμές·

6.  στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στην ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς ο ανταγωνισμός, εκτός του ότι παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, θα οδηγήσει και στη δημιουργία ισότιμων όρων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η παρούσα έλλειψη ευρωπαϊκού ψηφιακού πλαισίου ανέδειξε την αδυναμία συμβιβασμού μεταξύ των συμφερόντων των μεγάλων και των μικρών παρόχων υπηρεσιών·

7.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να προωθήσουν μια πιο δυναμική οικονομία η οποία θα οδηγεί σε άνθηση της καινοτομίας και άρση των εμποδίων για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις καινοτόμες, τις μικρές και μεσαίες, τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες (scale-ups), ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους στις αγορές, μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενός ανθεκτικού στον χρόνο και ολοκληρωμένου κανονιστικού και μη κανονιστικού πλαισίου, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων νέων μοντέλων χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΕ, και μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές, τις δεξιότητες, την ψηφιακή ένταξη, την έρευνα και την καινοτομία· υπενθυμίζει ότι η βάση μιας φιλικής προς την καινοτομία πολιτικής που ενισχύει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για τα έργα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding) μπορεί να πραγματοποιείται απρόσκοπτα σε διασυνοριακή βάση, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα για αυτή τη μορφή χρηματοδότησης·

8.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και να επικαιροποιηθούν τα υφιστάμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας· επισημαίνει ότι τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι μέσω τηλεργασίας ή πληθεργασίας (crowdworking) μπορεί να είναι εκτεθειμένα σε ατυχήματα· τονίζει ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως η υπερκόπωση που οφείλεται στη συνεχή προσβασιμότητα και τη διάβρωση των παραδοσιακών ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας αντιπροσωπεύουν σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις δευτερογενείς επιπτώσεις της ψηφιοποίησης, μεταξύ άλλων της αυξημένης έντασης εργασίας, στην ψυχική ευεξία και την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων και στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών·

9.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδίως καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τον ορισμό της επιτυχίας και στην καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας· πιστεύει, επιπλέον, ότι η πολυμορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων εθνικών κόμβων καινοτομίας μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ΕΕ στην παγκόσμια αγορά· κατά συνέπεια, οι εν λόγω κόμβοι θα πρέπει να διασυνδεθούν, ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν και τα καινοτόμα οικοσυστήματα που εξασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων και επιχειρήσεων·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για τις διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται έως σήμερα από τα κράτη μέλη όσον αφορά τη ρύθμιση του Διαδικτύου και της συνεργατικής οικονομίας· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, για την υποστήριξη της καινοτομίας και του θεμιτού ανταγωνισμού, την άρση των φραγμών στο ψηφιακό εμπόριο, και τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να συμβάλει στο να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ως ανοικτή, ουδέτερη, ασφαλής, χωρίς αποκλεισμούς, παγκόσμια πλατφόρμα για την επικοινωνία, την παραγωγή, τη συμμετοχή, τη δημιουργία, την πολιτιστική πολυμορφία και την καινοτομία, προς το συμφέρον των πολιτών, των καταναλωτών και της επιτυχίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παγκοσμίως·

11.  σημειώνει ότι η ψηφιακή επανάσταση επηρεάζει κάθε πτυχή των κοινωνιών μας, δημιουργώντας προκλήσεις και δυνατότητες· πιστεύει ότι το εν λόγω φαινόμενο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρηματιών με νέους τρόπους· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια πολιτική που προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τους επιτρέπει να επωφελούνται από τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή· καλεί επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή επανάσταση διαμορφώνει την ευρωπαϊκή κοινωνία·

12.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τον νομικό κατακερματισμό, ενισχύοντας σημαντικά τον συντονισμό των διαφόρων ΓΔ στο στάδιο της εκπόνησης νέας νομοθεσίας και προτρέποντας ιδιαίτερα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων·

13.  τονίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την προστιθέμενη αξία της εν λόγω στρατηγικής για την οικονομία της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων καθώς και της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, προς το συμφέρον τόσο των υποκειμένων των δεδομένων όσο και των επιχειρήσεων· ζητεί να αναθεωρηθεί η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των διατάξεων της με τη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων μέχρι να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω δέσμη·

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2.1 Κανόνες για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο που δημιουργούν αίσθημα εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υιοθετήσει μια ισχυρή πρόταση σχετικά με τις διαδικτυακές συμβάσεις που καλύπτουν ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο αγοράζεται διαδικτυακά, και να βελτιώσει τη νομική προστασία των καταναλωτών στον εν λόγω τομέα· πιστεύει ότι οι βελτιώσεις αυτές πρέπει να είναι στοχευμένες, και ότι θα πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά οι διαφορές μεταξύ του ψηφιακού περιεχομένου και των υλικών αγαθών· επισημαίνει ότι ενώ οι καταναλωτές που προμηθεύονται περιεχόμενο σε υλικό μέσο προστατεύονται από τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να μην ρυθμίζονται και να είναι ασαφή, ιδίως όσον αφορά τις νομικές εγγυήσεις, το ελαττωματικό περιεχόμενο και συγκεκριμένες καταχρηστικές ρήτρες όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο· επισημαίνει ότι η υφιστάμενη ταξινόμηση όλων των ψηφιακών περιεχομένων ως υπηρεσιών μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες, δεδομένου ότι ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών, καθότι οι συνδρομητικές υπηρεσίες συνεχούς ροής δεν διακρίνονται από τις αγορές μεταφορτώσιμου περιεχομένου· συμφωνεί ότι θα πρέπει να παρέχεται ισότιμο και ανθεκτικό στον χρόνο επίπεδο προστασίας σε όλους τους καταναλωτές, είτε πραγματοποιούν αγορές ψηφιακού περιεχομένου διαδικτυακά είτε όχι·

15.  πιστεύει ότι μια πρακτική και αναλογική προσέγγιση θα ήταν η περαιτέρω εναρμόνιση του νομικού πλαισίου που διέπει τις διαδικτυακές πωλήσεις ψηφιακού περιεχομένου και υλικών αγαθών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, είτε πραγματοποιούνται σε διασυνοριακό πλαίσιο είτε σε εγχώριο, με την ταυτόχρονη διατήρηση της συνέπειας των κανόνων που ισχύουν τόσο εντός όσο και εκτός του Διαδικτύου, αποφεύγοντας παράλληλα την ισοπέδωση του κανονιστικού πλαισίου, καλύπτοντας τα νομοθετικά κενά και αξιοποιώντας την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο ο οποίος δεν θα συνεπάγεται αδικαιολόγητο κόστος για τις επιχειρήσεις·

16.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο των προτάσεών της για κανόνες διασυνοριακών συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να αποφύγει τον κίνδυνο να αυξηθεί το χάσμα μεταξύ των νομικών προτύπων που ισχύουν για τις αγορές εντός και εκτός Διαδικτύου, και πιστεύει ότι οι πωλήσεις εντός και εκτός Διαδικτύου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και ισότιμα, με βάση το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, δεδομένου ότι η ύπαρξη διαφορετικών νομικών προτύπων ενδέχεται να γίνει αντιληπτή από τους καταναλωτές ως ένδειξη καταπάτησης των δικαιωμάτων τους· επιμένει ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το άρθρο 6 του κανονισμού «Ρώμη Ι», και επισημαίνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να υλοποιήσει το 2016 πρόγραμμα για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας (REFIT) όσον αφορά το σύνολο του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εξετάσει μήπως η σχεδιαζόμενη πρόταση της Επιτροπής για τα υλικά αγαθά πρέπει να δρομολογηθεί ταυτόχρονα με το πρόγραμμα REFIT·

17.  πιστεύει ότι οι συμβατικοί κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να βασίζονται σε αρχές προκειμένου να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και ανθεκτικοί στον χρόνο· τονίζει, επιπλέον, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής στον τομέα αυτό, τη σημασία του να αποτρέπονται ανακολουθίες και αλληλεπικαλύψεις με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και κάθε κίνδυνος να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμα ένα αδικαιολόγητο νομικό χάσμα μεταξύ των συμβάσεων εντός και εκτός Διαδικτύου και των διαφόρων διαύλων διανομής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το πρόγραμμα REFIT όσον αφορά το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών·

18.  ζητεί τη χάραξη στρατηγικής για ενεργούς καταναλωτές ώστε να αξιολογηθεί συγκεκριμένα κατά πόσον η αλλαγή προμηθευτή από τους καταναλωτές διευκολύνεται στον κόσμο του Διαδικτύου και κατά πόσον πρέπει να αναληφθεί δράση για να διευκολυνθεί η δυνατότητα αυτή, προκειμένου να τονωθεί ο ανταγωνισμός στις διαδικτυακές αγορές· τονίζει επίσης την ανάγκη διασφάλισης προσβάσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβάσιμης πληροφόρησης, των προσβάσιμων μηχανισμών πληρωμής και της εξυπηρέτησης των πελατών·

19.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα και τις δυνητικές ευκαιρίες και αδυναμίες που προκύπτουν από τη θέσπιση τομεακών σημάτων αξιοπιστίας της ΕΕ για τις διαδικτυακές πωλήσεις, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές των υφιστάμενων συστημάτων σημάτων αξιοπιστίας στα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η ποιότητα, ιδίως σε σχέση με τις διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις, και να τεθεί τέλος στην πιθανή σύγχυση που προκαλείται από τον μεγάλο αριθμό των υφιστάμενων σημάτων αξιοπιστίας, αξιολογώντας παράλληλα και άλλες επιλογές, όπως η αυτορρύθμιση ή η συγκρότηση ομάδων ενδιαφερομένων για τον καθορισμό κοινών αρχών εξυπηρέτησης των πελατών·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική προσπάθεια της Επιτροπής για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ), και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του κανονισμού ΗΕΚΔ, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάφρασης, καθώς και της οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΕΕΚΔ), από κοινού με τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η πρόσβαση σε συχνές καταγγελίες καταναλωτών·

21.  ζητεί ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την εφαρμογή του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών και της οδηγίας για τις υπηρεσίες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ώστε να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, μεταξύ άλλων τις διαδικασίες επί παραβάσει στις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζεται εσφαλμένη ή ανεπαρκής εφαρμογή της νομοθεσίας·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των πωλήσεων παράνομου περιεχομένου και προϊόντων στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται στους καταναλωτές δεν θα πρέπει να δεσμεύεται από δικαιώματα τρίτων τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη χρήση του από τον καταναλωτή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης·

23.  ζητεί να αναλυθεί ενδελεχώς, με στοχευμένο και τεκμηριωμένο τρόπο, κατά πόσον όλοι οι φορείς στην αλυσίδα αξίας, μεταξύ των οποίων οι διαδικτυακοί ενδιάμεσοι, οι διαδικτυακές πλατφόρμες, οι πάροχοι περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και οι μη διαδικτυακοί ενδιάμεσοι, όπως οι μεταπωλητές και οι έμποροι λιανικής, θα πρέπει να λάβουν εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου, των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους·

24.  τονίζει ότι η αρχή της μηδενικής ανοχής όσον αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη κανόνα για τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει θα πρέπει πάντοτε να αποτελούν την ύστατη λύση και να κινούνται μόνο εφόσον έχουν γίνει πολλές προσπάθειες συντονισμού και επανόρθωσης· επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειωθεί η διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προανήγγειλε την αναθεώρηση του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών· θεωρεί ότι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών και η ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας τους αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές·

2.2. Οικονομικά προσιτή, υψηλής ποιότητας διασυνοριακή παράδοση δεμάτων

26.  επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων λειτουργούν ικανοποιητικά για τους καταναλωτές σε ορισμένα κράτη μέλη, οι μη αποδοτικές υπηρεσίες παράδοσης, ιδίως όσον αφορά την παράδοση στο «τελευταίο χιλιόμετρο», αποτελούν ένα από τα κύρια εμπόδια για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο σε ορισμένα κράτη μέλη και έναν από τους συχνότερους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τις διαδικτυακές συναλλαγές· πιστεύει ότι οι ανεπάρκειες της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από την οπτική μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, και υπογραμμίζει τη σημασία του ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν καθώς και την ανάγκη να προσαρμοστεί ο κλάδος των δεμάτων στον σύγχρονο τρόπο ζωής και να παρέχει ευέλικτες επιλογές παράδοσης, όπως δίκτυα σημείων συλλογής και σημείων δεμάτων, καθώς και μέσα σύγκρισης τιμών·

27.  τονίζει ότι οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, και κατά συνέπεια υποστηρίζει τα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών, προκειμένου να ενισχυθούν η κατανόηση της τιμολογιακής διάρθρωσης από τους καταναλωτές, η ενημέρωση όσον αφορά την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας, η διαλειτουργικότητα και η κανονιστική εποπτεία, και τα οποία θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ομαλή λειτουργία των αγορών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης διασυνοριακών συστημάτων παρακολούθησης και εντοπισμού, παρέχοντας παράλληλα επαρκή ευελιξία στην αγορά παράδοσης δεμάτων ώστε να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές καινοτομίες·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν ενεργά βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της παράδοσης δεμάτων, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, καθώς και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτορρύθμισης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση ad hoc ομάδας εργασίας σχετικά με τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων·

29.  καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει ένα συνολικό σχέδιο δράσης, το οποίο να περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο να βρεθούν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να συνεχιστεί η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της παράδοσης δεμάτων και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών όσον αφορά τη διασυνοριακή παράδοση, να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του φορέα BEREC και της ομάδας ERPG, και να προταθεί, αν είναι αναγκαίο, η αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας·

30.  τονίζει ότι η περαιτέρω εναρμόνιση της παράδοσης δεμάτων από την Επιτροπή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερη κοινωνική προστασία και χειρότερες εργασιακές συνθήκες για τους διανομείς δεμάτων, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα αυτό όσον αφορά την πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το δικαίωμα άσκησης συλλογικών δράσεων· επισημαίνει το γεγονός ότι η παροχή κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

2.3. Πρόληψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού

31.  θεωρεί ότι απαιτούνται φιλόδοξες και στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως μέσω της εξάλειψης πρακτικών αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και αθέμιτων τιμολογιακών διακρίσεων βάσει γεωγραφικής θέσης ή ιθαγένειας, οι οποίες οδηγούν συχνά στη δημιουργία μονοπωλίων και στην προσφυγή των καταναλωτών σε παράνομο περιεχόμενο·

32.  υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί έμφαση στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων που οδηγούν σε πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού, όπως η επιλεκτική διανομή όταν δεν συνάδει με το δίκαιο του ανταγωνισμού και την κατάτμηση της αγοράς, καθώς και σε τεχνολογικά μέτρα και τεχνικές πρακτικές (όπως η ανίχνευση διευθύνσεων IP ή η σκόπιμη μη διαλειτουργικότητα των συστημάτων) που συνεπάγονται αδικαιολόγητους περιορισμούς στην πρόσβαση σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται σε διασυνοριακό επίπεδο, στη σύναψη διασυνοριακών συμβάσεων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες, όπως η πληρωμή και παράδοση εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις·

33.  τονίζει την ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των καταναλωτών εντός της Ένωσης από εμπόρους στο Διαδίκτυο που διαθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εκπτώσεις ή άλλες προσφορές·

34.  υποστηρίζει συγκεκριμένα τον προγραμματισμένο έλεγχο από την Επιτροπή της πρακτικής εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, προκειμένου να αναλυθούν πιθανές επαναλαμβανόμενες μορφές αδικαιολόγητων διακρίσεων σε βάρος των καταναλωτών και άλλων αποδεκτών των υπηρεσιών με βάση την ιθαγένεια ή τη χώρα κατοικίας τους· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να προσδιορίσει συνοπτικά ομάδες περιπτώσεων δικαιολογημένων διακρίσεων βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, προκειμένου να διευκρινίσει ποιες συμπεριφορές ιδιωτικών φορέων που εισάγουν διακρίσεις είναι αθέμιτες και να παράσχει ερμηνευτική συνδρομή στις αρχές που είναι αρμόδιες για την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες ώστε να προστεθεί η διάταξη του άρθρου 20 παράγραφος 2 στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προκειμένου να αξιοποιηθούν οι αρμοδιότητες διεξαγωγής ερευνών και επιβολής του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών·

35.  τονίζει ότι η απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποχρεώνει τους λιανοπωλητές να παραδίδουν προϊόντα από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα σε κάποιο κράτος μέλος εάν δεν ενδιαφέρονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε όλα τα κράτη μέλη και προτιμούν να διατηρήσουν το μικρό μέγεθος της επιχείρησής τους ή να διαθέτουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά σε καταναλωτές που βρίσκονται κοντά στα καταστήματά τους·

36.  επισημαίνει επιπλέον τη σημασία της εν εξελίξει έρευνας στο πεδίο του ανταγωνισμού όσον αφορά τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου ώστε να διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, αν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί γεωγραφικού χαρακτήρα, όπως οι διακρίσεις λόγω διεύθυνσης IP, ταχυδρομικής διεύθυνσης ή χώρας έκδοσης πιστωτικής κάρτας, παραβιάζουν τους κανόνες του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της τομεακής έρευνας και αξιολογώντας κατά πόσο απαιτούνται στοχευμένες αλλαγές στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, μεταξύ άλλων στο άρθρο 4 στοιχεία α) και β), προκειμένου να περιοριστούν η ανεπιθύμητη αναδρομολόγηση και οι εδαφικοί περιορισμοί·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η φορητότητα και η διαλειτουργικότητα προκειμένου να τονωθούν η ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί και διατίθενται νόμιμα, ως ένα πρώτο βήμα προκειμένου να τεθεί τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό, καθώς και η προσβασιμότητα και η διασυνοριακή λειτουργία των συνδρομών· τονίζει ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αρχής της εδαφικότητας και των μέτρων για την άρση των φραγμών στη φορητότητα του περιεχομένου·

38.  προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να προωθείται αδιακρίτως η έκδοση υποχρεωτικών πανευρωπαϊκών αδειών, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του περιεχομένου που διατίθεται στους χρήστες· επισημαίνει ότι η αρχή της εδαφικότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συστήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένης της σημασίας της εδαφικής αδειοδότησης στην ΕΕ·

2.4. Βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο — Σύγχρονο και πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την προσαρμογή του στην ψηφιακή εποχή· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να είναι στοχευμένη και να εστιάζει στη δίκαιη και κατάλληλη αμοιβή για τους δημιουργούς και άλλους κατόχους δικαιωμάτων, στην οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών, αλλά και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

40.  τονίζει ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

41.  πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των συμφερόντων· επισημαίνει ότι ο τομέας της δημιουργίας εμφανίζει ιδιαιτερότητες και διάφορες προκλήσεις που οφείλονται κυρίως στα διάφορα είδη περιεχομένου και δημιουργικών έργων, καθώς και στα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη «Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works» (Η εδαφικότητα και ο αντίκτυπός της στη χρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων) υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της εδαφικής αδειοδότησης όσον αφορά την αναχρηματοδότηση ευρωπαϊκών ταινιών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα αυτές τις ιδιαιτερότητες και να τις λαμβάνει υπόψη·

42.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της οδηγίας περί του δικαιώματος του δημιουργού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων εκτίμησης αντικτύπου και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9 Ιουλίου 2015 σχετικά με την οδηγία 2001/29/ΕΚ, και να βασίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων οποιασδήποτε τροποποίησης στην ανάπτυξη και την απασχόληση, την πολιτιστική πολυμορφία και, ιδίως, στην παραγωγή, τη χρηματοδότηση και τη διανομή οπτικοακουστικών έργων·

43.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο των στοχευμένων εξαιρέσεων και περιορισμών στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενθάρρυνση της μελλοντικής δημιουργικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικής και πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη· υπενθυμίζει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξέταση της εφαρμογής ελάχιστων προτύπων για όλες τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και της ορθής εφαρμογής των εξαιρέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ·

44.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, στοχευμένη και ουδέτερη όσον αφορά τη μορφή, να βασίζεται σε αποδεδειγμένες ανάγκες και να μη θίγει την ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία, τη χρηματοδότησή της και τη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών·

45.  τονίζει ότι ενώ απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη χρήση της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων προκειμένου να μπορούν οι ερευνητές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κάνουν ευρύτερη χρήση υλικού προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο, οποιαδήποτε πανευρωπαϊκή εξαίρεση όσον αφορά την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων θα πρέπει να ισχύει μόνον εφόσον ο χρήστης έχει νόμιμη πρόσβαση, και θα πρέπει να αναπτυχθεί σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς έπειτα από τεκμηριωμένη εκτίμηση αντικτύπου·

46.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η σαφήνεια και η διαφάνεια του καθεστώτος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες και τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης, στα κράτη μέλη τα οποία επιλέγουν να τα εφαρμόσουν· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το πραγματικό ύψος των τελών πνευματικής ιδιοκτησίας, τον σκοπό τους και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν·

2.5. Μείωση των επιβαρύνσεων και των εμποδίων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ κατά την πραγματοποίηση διασυνοριακών πωλήσεων

47.  θεωρεί ότι, με τον δέοντα σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες, και προκειμένου να προληφθούν η στρέβλωση της αγοράς, η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, και να δημιουργηθεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά, πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός στον τομέα της φορολογίας, κάτι για το οποίο απαιτείται, μεταξύ άλλων, η καθιέρωση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ·

48.  θεωρεί προτεραιότητα την ανάπτυξη απλουστευμένου, ενιαίου και συνεκτικού ηλεκτρονικού συστήματος ΦΠΑ ώστε να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης για τις μικρές και καινοτόμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη· επικροτεί την καθιέρωση μίνι θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ, στοιχείο που συνιστά ένα βήμα προς την κατάργηση του προσωρινού καθεστώτος ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η απουσία ενός ορίου καθιστά δύσκολη τη συμμόρφωση ορισμένων ΜΜΕ με το υφιστάμενο καθεστώς· καλεί επομένως την Επιτροπή να επανεξετάσει το καθεστώς αυτό για να το καταστήσει φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις·

49.  ζητεί, επιπλέον, να γίνεται πλήρως σεβαστή η αρχής της φορολογικής ουδετερότητας για παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι σε ψηφιακή ή υλική μορφή· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ για τον Τύπο, τις ψηφιακές εκδόσεις, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις διαδικτυακές δημοσιεύσεις, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις εντός της ενιαίας αγοράς·

50.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορολογικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για την καταβολή φόρων στη συνεργατική οικονομία·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών· επισημαίνει ότι εάν η Ένωση θέλει να ενισχύσει το ηλεκτρονικό εμπόριο σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να επιτευχθούν χωρίς καθυστέρηση οι στιγμιαίες ηλεκτρονικές πληρωμές και οι πληρωμές μέσω κινητών συσκευών βάσει ενός κοινού προτύπου, καθώς και η κατάλληλη εφαρμογή της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών·

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1. Κατάλληλη προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τον χώρο των τηλεπικοινωνιών

52.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ταχέα και υπερταχέα δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο στον ψηφιακό τομέα και πρέπει να ενθαρρυνθούν με ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ το οποίο θα επιτρέπει σε όλους τους φορείς να πραγματοποιούν επενδύσεις, μεταξύ άλλων στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· θεωρεί ότι ο ενισχυμένος ανταγωνισμός έχει συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων στις υποδομές, καινοτομία, επιλογές και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της ενοποίησης επιχειρήσεων και της αύξησης των επενδύσεων σε δίκτυα και της απόδοσής τους· θεωρεί ότι ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά, και να εφαρμόζονται οι κανόνες ανταγωνισμού, προκειμένου να προληφθούν η υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς, η δημιουργία ολιγοπωλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία της επιτυχούς υλοποίησης του ΕΤΣΕ όσον αφορά τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων, μέσω της εστίασης σε έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου, της ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης, της τόνωσης της ανάπτυξης και της παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων, με μικροχρηματοδότηση και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου προκειμένου να στηριχθούν καινοτόμες επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους· τονίζει ότι, σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία της αγοράς, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται πλήρως οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται ήδη για ψηφιακές επενδύσεις, να αναπτύσσονται συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», άλλα σχετικά διαρθρωτικά ταμεία καθώς και λοιπά μέσα, όπως έργα σε επίπεδο κοινότητας και κρατικές ενισχύσεις σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να προωθούνται τα δημόσια δίκτυα WLAN σε μεγαλύτερους και μικρότερους δήμους, καθότι αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητο για την περιφερειακή, κοινωνική και πολιτιστική ένταξη καθώς και για την εκπαίδευση·

54.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους να επιτευχθεί έως το 2020 η πλήρης ανάπτυξη ταχυτήτων στόχου τουλάχιστον 30 Mbps· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η τρέχουσα στρατηγική για την ευρυζωνικότητα για κινητά και σταθερά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της, είναι ανθεκτική στον χρόνο, καθώς και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για υψηλή συνδεσιμότητα για όλους, προκειμένου να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα, για τις ανάγκες της βασιζόμενης στα δεδομένα οικονομίας και για την ταχεία εξάπλωση της τεχνολογίας 5G και των υπερταχειών ευρυζωνικών συνδέσεων·

55.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επιφυών («over-the-top»), έχει οδηγήσει στην ενίσχυση της ζήτησης και του ανταγωνισμού, προς όφελος των καταναλωτών, και στην ανάγκη για επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές· θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου των τηλεπικοινωνιών δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περιττές κανονιστικές επιβαρύνσεις, αλλά να εξασφαλίζει την πρόσβαση στα δίκτυα χωρίς διακρίσεις και την εφαρμογή ανθεκτικών στον χρόνο λύσεων, με βάση, κατά το δυνατόν, παρόμοιους κανόνες για παρόμοιες υπηρεσίες οι οποίοι προωθούν την καινοτομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό, και εξασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών·

56.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του τελικού χρήστη που καθορίζονται στο πλαίσιο τηλεπικοινωνιών είναι συνεκτικά, αναλογικά και ανθεκτικά στον χρόνο, και, μετά την έγκριση της δέσμης «Συνδεδεμένη Ήπειρος», περιλαμβάνουν δυνατότητα ευκολότερης αλλαγής παρόχου και τη διαφάνεια των συμβάσεων για τους τελικούς χρήστες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία παράλληλα με την επανεξέταση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα των απαιτήσεων σχετικά με την ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα και να εξεταστεί η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 112·

57.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να διευκολύνει την καθημερινότητα των τελικών καταναλωτών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επιλύσει το πρόβλημα της διασυνοριακής μεταβίβασης τηλεφωνικών κλήσεων, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν απρόσκοπτα τηλεφωνικές κλήσεις όταν διασχίζουν σύνορα στην Ένωση·

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διάφορες εν εξελίξει δημόσιες διαβουλεύσεις που δρομολόγησε πρόσφατα η ΓΔ Connect σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, την ανάγκη για ταχύτητα και ποιότητα του Διαδικτύου πέραν του 2020, καθώς και τις διαδικτυακές πλατφόρμες, το υπολογιστικό νέφος και τα δεδομένα, την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων και τη συνεργατική οικονομία, αλλά προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ όλων αυτών των παράλληλων πρωτοβουλιών·

59.  τονίζει ότι το ραδιοφάσμα αποτελεί καίριας σημασίας πόρο για την εσωτερική αγορά των κινητών, ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών, καθώς και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, και είναι απαραίτητο για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, κατά προτεραιότητα, να θεσπιστεί εναρμονισμένο και ευνοϊκό για τον ανταγωνισμό πλαίσιο για την κατανομή και την αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να προλαμβάνονται οι καθυστερήσεις στην κατανομή του ραδιοφάσματος, καθώς και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς, και, υπό το πρίσμα της έκθεσης Lamy[40], να καταρτιστεί μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις μελλοντικές χρήσεις των διαφόρων ζωνών του ραδιοφάσματος, οι οποίες είναι απαραίτητες ιδίως για την ανάπτυξη του δικτύου 5G·

60.  τονίζει ότι η έγκαιρη εφαρμογή και επιβολή σε όλα τα κράτη μέλη, με ομοιόμορφο και διαφανή τρόπο, των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, όπως η δέσμη «Συνδεδεμένη Ήπειρος», αποτελεί έναν πυλώνα καίριας σημασίας για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή της αρχής της δικτυακής ουδετερότητας και, ιδίως στο πλαίσιο μιας έγκαιρης συνολικής επανεξέτασης, να καταργηθούν οριστικά τα τέλη περιαγωγής για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές έως τις 15 Ιουνίου 2017·

61.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού πλαισίου, ενισχύοντας τον ρόλο, τις ικανότητες και τις αποφάσεις του φορέα BEREC, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεπής εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, να διασφαλίζεται η εποπτεία κατά την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και να επιλύονται οι διασυνοριακές διαφορές· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να ενισχυθούν οι οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι και, παράλληλα, να βελτιωθεί περαιτέρω η δομή διακυβέρνησης του φορέα BEREC·

3.2. Ένα πλαίσιο οπτικοακουστικών μέσων για τον 21ο αιώνα

62.  τονίζει τον πολλαπλό χαρακτήρα των οπτικοακουστικών μέσων ως κοινωνικού, πολιτιστικού και οικονομικού αγαθού· παρατηρεί ότι η απαίτηση για μια μελλοντική ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη απορρέει από την ανάγκη να εξασφαλιστεί και να προωθηθεί η πολυμορφία των οπτικοακουστικών μέσων και να τεθούν υψηλά πρότυπα για την προστασία των ανηλίκων, των καταναλωτών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες και τους κανόνες περί εμπορικής επικοινωνίας·

63.  τονίζει ότι η αρχή της «χώρας προέλευσης», όπως κατοχυρώνεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜ), συνιστά σημαντικό προαπαιτούμενο για τη διασυνοριακή παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου στην πορεία προς μια κοινή αγορά υπηρεσιών· υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η αρχή αυτή δεν εμποδίζει την επίτευξη των κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων ούτε αποκλείει την ανάγκη να προσαρμοστεί το δίκαιο της ΕΕ εκτός της οδηγίας ΥΟΑΜ· τονίζει ότι, για να καταπολεμηθεί η πρακτική της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας», θα πρέπει μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί ή να αμφισβητηθεί ο καθορισμός της «χώρας προέλευσης», να περιλαμβάνονται η χώρα από την οποία προέρχονται τα διαφημιστικά έσοδα, η γλώσσα της υπηρεσίας και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η διαφήμιση·

64.  πιστεύει ότι όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν διαδικτυακές πλατφόρμες οπτικοακουστικών μέσων και διεπαφές χρήστη, θα πρέπει να υπόκεινται στην οδηγία ΥΟΑΜ, στον βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κανόνες που διευκολύνουν τον εντοπισμό νομικού περιεχομένου και πληροφοριών, προκειμένου να ενισχυθούν η ελευθερία των μέσων, η πολυφωνία και η ανεξάρτητη έρευνα, καθώς και να διασφαλιστεί η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, με στόχο την προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας· τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η ιδέα της δυνατότητας εντοπισμού οπτικοακουστικού περιεχομένου δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για τη διασφάλιση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, της πολυμορφίας των πληροφοριών, των απόψεων και των μέσων, καθώς και της προστασίας των παιδιών, των νέων και των μειονοτήτων, αλλά και της προστασίας των καταναλωτών εν γένει· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη νόμιμη προσφορά οπτικοακουστικού περιεχομένου, ευνοώντας τα ανεξάρτητα ευρωπαϊκά έργα·

65.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις αλλαγές στις συνήθειες παρακολούθησης οπτικοακουστικού περιεχομένου και τους νέους τρόπους πρόσβασης σε αυτό, ευθυγραμμίζοντας τις γραμμικές με τις μη γραμμικές υπηρεσίες και καθιερώνοντας ελάχιστες απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική τους εφαρμογή, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο αυτό είναι απαραίτητο συμπλήρωμα μη οπτικοακουστικού περιεχομένου ή υπηρεσίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω την έννοια της υπηρεσίας μέσων, η οποία ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας ΥΟΑΜ, με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να παρέχεται επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη και αφετέρου να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι πιθανές κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις των υπηρεσιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων αυτών, ιδίως όσον αφορά τη διαμόρφωση απόψεων και την πολυφωνία, καθώς και το ζήτημα της συντακτικής ευθύνης·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν με ενιαίο τρόπο και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απαγόρευση οποιασδήποτε υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων στην ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υποκίνησης σε μίσος ή ρατσισμού·

67.  υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή της οδηγίας ΥΟΑΜ θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμιστικού φόρτου και ενίσχυση της συρρύθμισης και της αυτορρύθμισης, εξασφαλίζοντας ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των λοιπών συμμετεχόντων στην αγορά, μέσω μιας οριζόντιας ρυθμιστικής προσέγγισης που θα αφορά όλα τα μέσα ενημέρωσης· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αρχή της σαφούς αναγνωρισιμότητας και διακριτότητας των διαφημίσεων και του περιεχομένου των προγραμμάτων έναντι της αρχής του διαχωρισμού μεταξύ διαφημίσεων και περιεχομένου των προγραμμάτων σε όλες τις μορφές μέσων ενημέρωσης· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσο εξακολουθεί να είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το σημείο 6.7 της ανακοίνωσής της σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση·

68.  θεωρεί ότι η νομική έννοια που προβλέπεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ θα μπορούσε, έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση, να οδηγήσει στη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε νόμιμο διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, χωρίς να αμφισβητούνται ούτε οι αρχές της συμβατικής ελευθερίας και της κατάλληλης αμοιβής των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ούτε ο εδαφικός χαρακτήρας των αποκλειστικών δικαιωμάτων·

3.3. Κατάλληλο για το σκοπό του κανονιστικό περιβάλλον για τις πλατφόρμες και τους ενδιάμεσους φορείς

3.3.1. Ρόλος των διαδικτυακών πλατφορμών

69.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο τα ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με διαδικτυακές πλατφόρμες θα μπορούσαν να επιλυθούν με την ορθή και πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισονομία και θεμιτός και αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ των διαδικτυακών πλατφορμών και να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλίων· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρεί μια φιλική προς την καινοτομία πολιτική σε σχέση με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, που θα διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και θα προωθεί την καινοτομία· θεωρεί ότι η διαφάνεια, η μη εφαρμογή διακρίσεων, η διευκόλυνση της αλλαγής πλατφόρμας ή διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να επιλέγουν, η πρόσβαση στις πλατφόρμες, ο εντοπισμός και η άρση των φραγμών στη δημιουργία και την ανάπτυξη πλατφορμών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες·

70.  σημειώνει ακόμη ότι οι διατάξεις της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο βελτιώθηκαν στη συνέχεια χάρη στην οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και σε άλλα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου για τους καταναλωτές, καθώς και ότι οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να επιβληθούν ορθά και να ισχύουν τόσο για τους εμπόρους που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες όσο και για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στις παραδοσιακές αγορές· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το Κοινοβούλιο προκειμένου να θεσπιστεί σαφής καθοδήγηση για την εφαρμοσιμότητα του κοινοτικού κεκτημένου για τους καταναλωτές στους εμπόρους που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες και, εφόσον είναι αναγκαίο, να παρασχεθεί βοήθεια στις αρχές προστασίας των καταναλωτών των κρατών μελών προκειμένου να επιβάλουν ορθά τη νομοθεσία για τους καταναλωτές·

71.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναλύσει τον ρόλο των διαδικτυακών πλατφορμών στην ψηφιακή οικονομία, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, γεγονός που θα επηρεάσει μια σειρά επικείμενων νομοθετικών προτάσεων· πιστεύει ότι η ανάλυση αυτή θα πρέπει να χρησιμεύσει στον εντοπισμό επιβεβαιωμένων και σαφώς προσδιορισμένων προβλημάτων εντός συγκεκριμένων επιχειρηματικών τομέων και πιθανών κενών όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ διαδικτυακών υπηρεσιών και παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών· τονίζει ότι πλατφόρμες που σχετίζονται με πολιτιστικά αγαθά, και ιδίως με οπτικοακουστικά μέσα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο που θα σέβεται τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας στην πολιτιστική έκφραση·

72.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 όσον αφορά τα αποτελέσματα των σχετικών διαβουλεύσεων και να εξασφαλίσει μια συνεπή προσέγγιση σε επικείμενες νομοθετικές αναθεωρήσεις· εφιστά την προσοχή όσον αφορά την πρόκληση στρεβλώσεων στην αγορά ή φραγμών στην είσοδο στην αγορά επιγραμμικών υπηρεσιών με τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων διεπιδότησης συγκεκριμένων παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων·

73.  τονίζει ότι η περιορισμένη ευθύνη των μεσαζόντων είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία του ανοιχτού χαρακτήρα του διαδικτύου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της νομικής σαφήνειας και της καινοτομίας· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη των μεσαζόντων στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ανθεκτικές στο χρόνο και ουδέτερες από τεχνολογική άποψη·

74.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, για να επωφεληθεί από τον περιορισμό της ευθύνης, ο φορέας παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, μόλις του γνωστοποιηθούν ή αντιληφθεί παράνομες δραστηριότητες, οφείλει να άρει αμέσως ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης αυτής σύμφωνα με τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να αποφευχθεί κάθε ιδιωτικοποίηση της επιβολής του νόμου και να εξασφαλιστεί η λήψη επαρκών και εύλογων μέτρων κατά της πώλησης παράνομου περιεχομένου και αγαθών·

75.  Θεωρεί ότι, με δεδομένες τη γρήγορη εξέλιξη των αγορών και την ποικιλία πλατφορμών, από πλατφόρμες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι πλατφόρμες B2B (μεταξύ επιχειρήσεων), που καλύπτουν διάφορες υπηρεσίες, τομείς και μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων, δεν υπάρχει σαφής ορισμός των πλατφορμών, και μια προσέγγιση «ενιαίου τύπου» θα μπορούσε να παρεμποδίσει σοβαρά την καινοτομία και οδηγήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια οικονομία·

76.  πιστεύει ότι ορισμένοι διαδικτυακοί ενδιάμεσοι φορείς και διαδικτυακές πλατφόρμες αντλούν εισοδήματα από τα πολιτιστικά έργα και περιεχόμενο, χωρίς όμως να μοιράζονται τα εισοδήματα αυτά με τους δημιουργούς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τεκμηριωμένες επιλογές για την αντιμετώπιση μεταβιβάσεων αξίας από το περιεχόμενο προς υπηρεσίες, ώστε να καταστεί δυνατό για τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και τους δικαιούχους να αμείβονται δίκαια για τη χρήση των έργων τους στο Διαδίκτυο χωρίς να παρεμποδίζεται η καινοτομία·

3.3.2 Νέες ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργατική οικονομία

77.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ανταγωνισμού και της επιλογής των καταναλωτών που απορρέουν από τη συνεργατική οικονομία, καθώς και των ευκαιριών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα, μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και μια πιο κυκλική οικονομία της ΕΕ με την πιο αποδοτική χρήση των πόρων, δεξιοτήτων και άλλων στοιχείων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας μέσω του εντοπισμού των τεχνητών εμποδίων και της σχετικής νομοθεσίας που εμποδίζουν την ανάπτυξή της·

78.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, πώς θα επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη χειραφέτηση και την προστασία των καταναλωτών και, όπου χρειάζονται διευκρινίσεις, να διασφαλίσει την επάρκεια του νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με τους καταναλωτές στο ψηφιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πιθανών καταχρήσεων, καθώς επίσης και να προσδιορίσει εάν εκ των υστέρων μέτρα είναι επαρκή ή πιο αποτελεσματικά·

79.  επισημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον των εταιρειών που χρησιμοποιούν αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στην καλή φήμη και την εμπιστοσύνη, να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, παρέχοντας παράλληλα νέα εργαλεία ασφάλειας των καταναλωτών·

80.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συγκροτήσει ομάδα ενδιαφερομένων η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας·

81.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές είναι κατάλληλες για την ψηφιακή καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας και του δυναμικού της για πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με τον εντοπισμό νέων μορφών απασχόλησης και την αξιολόγηση της ανάγκης για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας ούτως ώστε τα υφιστάμενα δικαιώματα απασχόλησης και τα συστήματα κοινωνικών να μπορέσουν να διατηρηθούν στον ψηφιακό κόσμο της εργασίας· τονίζει ότι η παροχή κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει και να διευκολύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών εντός της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς και σε διεθνές επίπεδο·

3.3.3. Καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

82.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές και νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του παράνομου περιεχομένου και υλικού και της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που θα σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης, την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών και τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της δέουσας νομικής διαδικασίας και του κράτους δικαίου· θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητο:

–  να δημιουργηθούν συνεκτικοί και αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιβολής του νόμου για τις ευρωπαϊκές και εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες και αρχές επιβολής του νόμου·

–  να παρασχεθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους·

–  να στηριχθούν οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ο διάλογος μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ·

–  να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των ενδιάμεσων και των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

–  να εξασφαλιστεί ότι η δημιουργία της Μονάδας Διαδικτυακών Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κόλπους της Ευρωπόλ, θα θεμελιωθεί σε νομική βάση κατάλληλη για τις δραστηριότητές της·

–  να εξασφαλιστεί η λήψη ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και να ενθαρρυνθούν πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως στόχο να καταστεί το διαδίκτυο ασφαλές για παιδιά, και

–  να υπάρξει συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση εκστρατειών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης·

83.  επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, όσον αφορά την παράβαση σε εμπορική κλίμακα· θεωρεί ότι η επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/48/ΕΚ είναι εξαιρετικά σημαντική και ότι το δικαίωμα δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα είναι αποτελεσματικά μόνον εφόσον είναι αποτελεσματικά και τα μέτρα επιβολής για την προστασία τους·

84.  επισημαίνει ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό αριθμό παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· επισημαίνει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην παροχή αξιόπιστων δεδομένων και την αντικειμενική ανάλυση των επιπτώσεων των παραβιάσεων στους οικονομικούς φορείς· ζητεί μια αποτελεσματική, βιώσιμη, αναλογική και εκσυγχρονισμένη προσέγγιση στην επιβολή, την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά την παράβαση σε εμπορική κλίμακα·

85.  σημειώνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραβιάσεις δικαιωμάτων δημιουργού μπορεί να προκύψουν από δυσκολίες για τη νόμιμη εξεύρεση διαθέσιμου επιθυμητού περιεχομένου· ζητεί, συνεπώς, να αναπτυχθεί μια ευρύτερη και φιλική προς τους χρήστες νόμιμη προσφορά περιεχομένου, η οποία να προβληθεί στο κοινό·

86.  επιδοκιμάζει την προσέγγιση της «παρακολούθησης της διαδρομής του χρήματος» και ενθαρρύνει τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού να αναλάβουν συντονισμένη και αναλογική δράση για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, με βάση την πρακτική των εθελοντικών συμφωνιών· τονίζει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και τη δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· εμμένει στην άποψη ότι οποιαδήποτε μέτρα ελέγχου θα πρέπει να είναι δικαιολογημένα, συντονισμένα και αναλογικά και να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικών και φιλικών προς τον χρήστη διορθωτικών μέσων για τα θιγόμενα μέρη· θεωρεί απαραίτητη την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις συνέπειες της παραβίασης των δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων·

3.4. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στα ψηφιακά δίκτυα, υπηρεσίες και υποδομές και στον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

87.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα, στα συστήματα πληροφορικής και πληρωμών, στις υποδομές ζωτικής σημασίας και στα επιγραμμικά δίκτυα, είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων, καθώς και η συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού κλάδου της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, περιλαμβανομένου και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· στηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο εν λόγω πεδίο·

88.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, με ενισχυμένο ρόλο για τον ENISA, ιδίως, για την αύξηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων, καθώς και γνώση των βασικών διαδικασιών ασφάλειας μεταξύ των χρηστών, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες έχουν βασικά επίπεδα ασφάλειας, όπως η κρυπτογράφηση των δεδομένων και επικοινωνιών από την πηγή μέχρι τον προορισμό και επικαιροποίηση λογισμικού, και να ενθαρρυνθεί η χρήση της έννοιας της ενσωματωμένης στον σχεδιασμό ασφάλειας·

89.  θεωρεί ότι οι πάροχοι λογισμικού πρέπει να προωθούν καλύτερα στους χρήστες τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας του λογισμικού ανοικτής πηγής και τις αναβαθμίσεις του λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκρότησης ενός ενωσιακής εμβέλειας προγράμματος συντονισμένης δημοσιοποίησης αδυναμιών, ως λύση ενάντια στην εκμετάλλευση των τρωτών σημείων των λογισμικών και τις παραβιάσεις ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων·

90.  πιστεύει ότι η ταχεία έγκριση μιας κατάλληλης για τον σκοπό της οδηγίας ΑΔΠ είναι αναγκαία για τη συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· πιστεύει ότι ένα πιο φιλόδοξο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, είναι ουσιώδους σημασίας για την περαιτέρω ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και ιδίως της προστασίας των δεδομένων·

91.  υπογραμμίζει ότι ο ταχέως αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων σε δίκτυα και εγκληματικών πράξεων στον κυβερνοχώρο απαιτεί μια εναρμονισμένη απάντηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών· εκτιμά ότι η προσφορά ασφάλειας στο διαδίκτυο συνεπάγεται προστασία των δικτύων και των κρίσιμων υποδομών, εξασφαλίζοντας την ικανότητα των οργάνων επιβολής του νόμου να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα, μεταξύ άλλων την τρομοκρατία, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και τη σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, και χρήση των δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την καταπολέμηση του εγκλήματος εντός και εκτός διαδικτύου· τονίζει ότι η ασφάλεια, ούτως οριζόμενη, μαζί με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, αποτελεί απαραίτητη βάση για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

92.  υπενθυμίζει ότι εργαλεία όπως η κρυπτογράφηση είναι χρήσιμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως μέσα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και τουλάχιστον ενός βασικού επιπέδου ασφάλειας των επικοινωνιών· καταδικάζει το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγκληματικούς σκοπούς·

93.  εκφράζει ικανοποίηση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) στους κόλπους της Ευρωπόλ, το οποίο συμβάλλει στην ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο· ζητεί να υποβληθεί μία νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της εντολής του EC3 και ζητεί την ταχεία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ, της 12 Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφορικής·

94.  σημειώνει ότι οι αποκαλύψεις για τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση έδειξαν ότι είναι ανάγκη να κερδηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη αυστηρής τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς επιβολής του νόμου· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των υφιστάμενων εργαλείων, όπως οι συνθήκες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, που σέβονται το κράτος δικαίου και μειώνουν τον κίνδυνο αθέμιτης πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ξένη επικράτεια·

95.  υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) ορίζονται τα εξής: «Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών, για την παροχή των υπηρεσιών» μετάδοσης, αποθήκευσης και φιλοξενίας, «γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα»· υπενθυμίζει, ιδιαίτερα, ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αποφάσεις C-360/10 και C-70/10, απέρριψε μέτρα «ενεργού ελέγχου» σχεδόν όλων των χρηστών των σχετικών υπηρεσιών (παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο στη μία περίπτωση, κοινωνικού δικτύου στην άλλη) και διευκρίνισε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εντολή η οποία υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να προβεί σε γενικό έλεγχο·

4. ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

96.  πιστεύει ότι, με δεδομένα την πρωταρχική σημασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και το γεγονός ότι η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η υπόλοιπη οικονομία, η ψηφιοποίηση του βιομηχανικού τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενεργειακή μετάβασή της, αλλά μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν οι ευρωπαϊκές εταιρείες κατανοήσουν τη σημασία της όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την πρόσβαση σε αναξιοποίητο δυναμικό, με πιο ολοκληρωμένες και διασυνδεδεμένες αλυσίδες αξίας, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ευέλικτα και γρήγορα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·

97.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση ένα σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, περιλαμβανομένων του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και της χρήσης κατάλληλων μέσων για επενδύσεις σε Ε&Α και σε υποδομές, για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας σε όλους τους τομείς, όπως η μεταποίηση, η ενέργεια, οι μεταφορές και ο τομέας του λιανικού εμπορίου, με την ενθάρρυνση της υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της συνδεσιμότητας των αλυσίδων αξίας από την πηγή μέχρι τον προορισμό, καθώς και των καινοτόμων υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων·

98.  θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει στις βιομηχανίες να προβλέψουν και να υιοθετήσουν τις αλλαγές αυτές, προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση·

99.  ζητεί, επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, ιδίως για μια πιθανή επανεξέταση της Small Business Act, δεδομένου ότι είναι επιβεβλημένος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρών επιχειρήσεων, για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην οικονομία και για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ εδραιωμένων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό βιομηχανικό μοντέλο και στην εμφάνιση παγκόσμιων ηγετών·

100.  επαναλαμβάνει τη σημασία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως του Galileo και του Egnos, για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε σχέση με τη θέση και τη χρονοσήμανση δεδομένων για τις εφαρμογές των Μαζικών Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων·

4.1. Οικοδόμηση μιας οικονομίας δεδομένων

101.  θεωρεί ότι η βασιζόμενη στα δεδομένα οικονομία αποτελεί το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει τις ευκαιρίες που οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως η υπολογιστική μαζικών δεδομένων, το υπολογιστικό νέφος, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η τρισδιάστατη εκτύπωση και άλλες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν στην οικονομία και την κοινωνία, ιδίως εάν ενσωματωθούν σε τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η εφοδιαστική, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση, το λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές, η έρευνα ή η υγεία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, και εάν χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές για την ανάπτυξη ευφυών πόλεων, την καλύτερη διαχείριση των πόρων και τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος· επισημαίνει ειδικότερα τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ψηφιοποίηση του τομέα της ενέργειας με έξυπνους μετρητές, έξυπνα δίκτυα και κέντρα δεδομένων για πιο αποτελεσματική και ευέλικτη παραγωγή ενέργειας· υπογραμμίζει τη σημασία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή·

102.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής δωρεάν πρόσβασης, σε ψηφιακή μορφή, σε όλες τις επιστημονικές έρευνες που χρηματοδοτούνται τουλάχιστον κατά το ήμισυ με δημόσια κονδύλια, εντός εύλογης προθεσμίας που δεν θα είναι επιζήμια για τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκδοτικών οίκων στο πλαίσιο αυτό·

103.  καλεί την Επιτροπή να προβεί, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, σε μια ευρεία και διαφανή επισκόπηση σχετικά με τα μαζικά δεδομένα, με τη συμμετοχή όλων των αξιόλογων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, της κοινωνίας των πολιτών και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πρόβλεψη των αναγκών για τεχνολογίες μαζικών δεδομένων και υπολογιστικής υποδομής, ιδίως υπερυπολογιστών, καθώς και καλύτερες συνθήκες σύμφωνα με το μη κανονιστικό πλαίσιο καθώς και το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα αυτόν, και τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων και προκλήσεων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης όσον αφορά, για παράδειγμα, την πρόσβαση στα δεδομένα, την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

104.  ζητεί την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και τεχνολογικά ουδέτερης ευρωπαϊκής προσέγγισης και την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς όσον αφορά το Διαδίκτυο των πραγμάτων και το βιομηχανικό διαδίκτυο, η να οποία εμπερικλείει μια διαφανή στρατηγική θέσπισης προτύπων και διαλειτουργικότητας και να ενισχύει την εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες αυτές μέσω της ενσωματωμένης στον σχεδιασμό ασφάλειας, διαφάνειας και ιδιωτικότητας· επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία «ελεύθερη ροή δεδομένων» που θα πρέπει, μετά από μια διεξοδική αξιολόγηση, να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και την κυριότητα των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των απαιτήσεων εντοπισμού δεδομένων στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να διευκολύνει την μετακίνηση από τον έναν πάροχο υπηρεσιών δεδομένων στον άλλον, για την αποφυγή του εγκλωβισμού και της στρέβλωσης της αγοράς·

105.  πιστεύει ότι οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει εξ ορισμού να έχουν ανοικτά δημόσια δεδομένα· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τον βαθμό και τον ρυθμό της διάθεσης πληροφοριών ως ανοιχτών δεδομένων, τον εντοπισμό βασικών δεδομένων που μπορούν να γίνουν διαθέσιμα και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των ανοιχτών δεδομένων σε ανοικτή μορφή, λόγω της αξίας τους για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν διασυνοριακές λύσεις, τη διαφάνεια, και τα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία·

106.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, ένα στοιχείο που έχει καίρια σημασία για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ψηφιακή οικονομία· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενεργοί καταναλωτές στην προώθηση του ανταγωνισμού· τονίζει συνεπώς τη σημασία της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη χρήση των δεδομένων τους, ιδίως στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται έναντι δεδομένων, και σχετικά με το δικαίωμά τους στη φορητότητα των δεδομένων· παροτρύνει την Επιτροπή να διευκρινίσει τους κανόνες σχετικά με τον έλεγχο και τη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με τη βασική αρχή ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων που τους αφορούν·

107.  εκτιμά ότι η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και οι αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, όπως ορίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένων ειδικών διατάξεων που αφορούν τα παιδιά ως ευάλωτους καταναλωτές, είναι κρίσιμης σημασίας για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών σε έναν οικονομικό τομέα που βασίζεται στα δεδομένα· υπογραμμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ρόλο των δεδομένων και τη σημασία της ανταλλαγής δεδομένων για τους καταναλωτές, όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους εντός της οικονομίας, καθώς και την ανάγκη θέσπισης κανόνων σχετικά με την κυριότητα των δεδομένων και τον έλεγχο των πολιτών επί των προσωπικών τους δεδομένων· τονίζει τον ρόλο των εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων που θα πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων· ζητεί την προώθηση της «ιδιωτικότητας εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού», πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια προσέγγιση χωρίς διακρίσεις, σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων· υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης που βασίζεται στην ανάλυση του κινδύνου, η οποία συμβάλλει στην αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου και προσφέρει ασφάλεια δικαίου, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και δημοκρατική εποπτεία και διαρκή έλεγχο από τις δημόσιες αρχές· τονίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρειάζονται ειδική προστασία και αναγνωρίζει ότι η θέσπιση πρόσθετων διασφαλίσεων, όπως η ψευδωνυμοποίηση και η ανωνυμοποίηση, μπορεί να ενισχύσει την προστασία όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται από εφαρμογές μαζικών δεδομένων και παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών·

108.  σημειώνει ότι η αξιολόγηση της οδηγίας για τις βάσεις δεδομένων από την Επιτροπή θεωρεί τη συγκεκριμένη οδηγία ως εμπόδιο στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στα δεδομένα· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις επιλογές πολιτικής για την κατάργηση της οδηγίας 96/9/ΕΚ·

4.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης

109.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ και η αναθεώρηση του πλαισίου διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των εντολών της Επιτροπής σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πρέπει να αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για την αύξηση της διατομεακής και της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ταχύτερου προσδιορισμού, με ανοικτό και ανταγωνιστικό τρόπο, των εθελοντικών, προσανατολισμένων στην αγορά και παγκόσμιων προτύπων που να μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν από τις ΜΜΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία τυποποίησης περιλαμβάνει όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, να προσελκύσει τις βέλτιστες τεχνολογίες και να αποφύγει τον κίνδυνο δημιουργίας μονοπωλίων ή κλειστών αλυσίδων αξίας, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να προωθήσει ενεργά τα ευρωπαϊκά πρότυπα διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα των πρωτοβουλιών τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ·

110.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν το μερίδιο του δωρεάν λογισμικού ανοιχτού κώδικα και την εκ νέου χρήση του στις δημόσιες διοικήσεις ως λύση για την αύξηση της διαλειτουργικότητας·

111.  σημειώνει ότι η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη θέσπιση για τα οχήματα μιας διαλειτουργικής, τυποποιημένης, ασφαλούς πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης για πιθανές μελλοντικές εφαρμογές ή υπηρεσίες, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στον κανονισμό για το σύστημα e-Call· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι αυτή η πλατφόρμα δεν θα περιορίζει την καινοτομία, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την επιλογή των καταναλωτών·

112.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών, να αναπτύξει μια συντονισμένη στρατηγική για τη διασύνδεση στον τομέα των μεταφορών και, ιδίως, να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα διασυνδεδεμένα οχήματα ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα για διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών διάγνωσης και συντήρησης εξ αποστάσεως, και εφαρμογών προκειμένου να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και να ικανοποιηθεί μια έντονη ανάγκη για προϊόντα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων, αλλά και για την εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας των επιβατών· πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κλάδου αυτοκίνησης και του κλάδου τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διασυνδεδεμένα οχήματα και η υποδομή για τα διασυνδεδεμένα οχήματα θα αναπτυχθούν βάσει κοινών προτύπων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

4.3. Ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

113.  επισημαίνει ότι το Διαδίκτυο και οι ΤΠΕ έχουν τεράστια επίδραση ση χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών· αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών στον ψηφιακό τομέα έχει θετικό αντίκτυπο στο ΑΕγχΠ της ΕΕ· αναγνωρίζει το σημαντικό δυναμικό των γυναικών στο πεδίο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη να αρθούν τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο και υποστηρίζει πλήρως και ενθαρρύνει μια ψηφιακή επιχειρηματική αντίληψη για γυναίκες, καθώς και την ενσωμάτωσή τους και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της πληροφορίας·

114.  αναγνωρίζει τη δυνατότητα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς να εξασφαλίσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των πολιτών, περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ηλικιωμένων, των μειονοτήτων και άλλων πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όσον αφορά όλες τις πτυχές της ψηφιακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και υπηρεσιών που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα, ιδίως με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και διασφαλίζοντας ότι όλα τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής διοίκησης είναι πλήρως προσβάσιμα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές και ενθαρρύνει την κύρωσή της το συντομότερο δυνατόν· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα ανάγκη για ταχεία έγκριση της πρότασης για έκδοση οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα·

4.3.1. Ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη

115.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τις δεξιότητες αποτελεί πρόβλημα για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει επειγόντως μια στρατηγική για τις δεξιότητες ώστε να καλυφθεί το κενό αυτό· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πιστώσεις από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών οργανώσεων που παρέχουν ψηφιακές δεξιότητες σε μειονεκτούντες νέους· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη μέσω της διάθεσης κτιριακών εγκαταστάσεων·

116.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και το διαδίκτυο για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και ιδίως τους πιο αδύναμους, μέσω πρωτοβουλιών και συντονισμένων δράσεων και επενδύσεων για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων για τη διδασκαλία του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας· τονίζει ότι η ικανότητα χρήσης των ΜΜΕ με ανεξάρτητο και κριτικό πνεύμα και η διαχείριση της υπερπροσφοράς πληροφοριών αποτελεί διά βίου εκπαιδευτικό καθήκον που αφορά όλες τις ηλικίες, υπόκειται σε διαρκή μεταβολή και θα επέτρεπε σε όλες τις ηλικίες να διαχειριστούν ορθά και με τρόπο αυτόνομο την υπερπροσφορά πληροφοριών· επισημαίνει ότι καθώς τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκα, προκύπτουν νέες ανάγκες – ιδίως όσον αφορά δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) – στους τομείς της κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης·

117.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολικά προγράμματα σπουδών, να βελτιώσουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και τεχνικών σχολών, με στόχο την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης που αναγνωρίζονται από το σύστημα ECTS· τονίζει ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τη χρήση και την σε βάθος κατανόηση νέων μέσων και ψηφιακών και πληροφοριακών συσκευών και διεπαφών, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να είναι ενεργοί χρήστες αυτών των νέων τεχνολογιών και όχι απλώς τελικοί χρήστες· υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές δεξιότητες, και στο πώς μπορούν να τη διδάξουν αποτελεσματικά αυτές τις δεξιότητες, μεταξύ άλλων με την επιτυχία της βασισμένης στο παιχνίδι ψηφιακής μάθησης, καθώς και στο πώς να τις χρησιμοποιούν προς στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας εν γένει, καθιστώντας, τα μαθηματικά τις ΤΠ, τις επιστήμες και την τεχνολογία πιο ελκυστικά γνωστικά αντικείμενα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την έρευνα σχετικά με την επίδραση των ψηφιακών μέσων στις γνωστικές ικανότητες·

118.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση είναι αναγκαίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, και ιδίως οι λιγότερο ειδικευμένοι, είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακή οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, τυποποιημένα και πιστοποιημένα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης και καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες, με εύκολη πρόσβαση για όλους, προκειμένου οι συμμετέχοντες να διδαχθούν ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μετατρέψουν αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα σε αναπόσπαστο τμήμα των εγγυήσεων για τη νεολαία· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων καθιερώνοντας ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ή σύστημα κατάταξης, σύμφωνα με το παράδειγμα του ευρωπαϊκού κοινού πλαισίου αναφοράς για την εκμάθηση και τη διδασκαλία γλωσσών· τονίζει ότι η πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη, όπως και η πολυγλωσσία, επωφελούνται από τη διασυνοριακή πρόσβαση σε περιεχόμενο·

119.  χαιρετίζει τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού μεγάλου συνασπισμού για την ψηφιακή απασχόληση, ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ· επικροτεί τις σκέψεις της Επιτροπής αναφορικά με την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων γνώσεων για τον δημόσιο τομέα μέσω πιστοποιημένων τεχνολογιών νέφους και μεθόδων εξόρυξης κειμένων και δεδομένων που θα συμφωνούν με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· είναι της άποψης ότι η χρήση των τεχνολογιών αυτών απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια κατάρτισης στη βιβλιοθηκονομία και τα επαγγέλματα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης· ζητεί οι ψηφιακές μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας –με τη χρήση και περαιτέρω ανάπτυξη των αδειών creative commons– να διδάσκονται και να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση πέρα από εθνικά και γλωσσικά σύνορα, καθώς και σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, και να προωθούνται στο πλαίσιο διαγωνισμών δημόσιων προμηθειών· σημειώνει τον ζωτικό ρόλο της διττής εκπαίδευσης·

120.  σημειώνει ότι πρέπει να προωθηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό της ΕΕ, περιλαμβανομένου του «ψηφιακού εργατικού δυναμικού» που απασχολείται σε μη τυποποιημένες μορφές εργασίας, είναι εφοδιασμένο με τις σωστές δεξιότητες για την ψηφιακή οικονομία· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει, ως μέτρο για τη βελτίωση της πρόσβασης των εργαζομένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέτρα τα οποία εγγυώνται κατ’ ελάχιστον το δικαίωμα των εργαζομένων σε εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές·

4.3.2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

121.  εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης αποτελεί προτεραιότητα για την καινοτομία, καθόσον έχει αποτέλεσμα μόχλευσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαλειτουργικότητα και τη διαφάνεια, μειώνει το κόστος και τον διοικητικό φόρτο, επιτρέπει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και παρέχει καλύτερες, πιο εύχρηστες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές κοινωνικές καινοτομίες· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση· πιστεύει ότι αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες των χρηστών και τις βέλτιστες πρακτικές, περιλαμβανομένων και κριτηρίων αξιολόγησης της προόδου, σε μια τομεακή προσέγγιση βήμα προς βήμα για την εφαρμογή στις δημόσιες διοικήσεις της αρχής «μόνο μία φορά», σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να ζητούνται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε δημόσια αρχή, και εξασφαλίζοντας παράλληλα την ιδιωτική ζωή των πολιτών και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις αρχές της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και με υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τις πρωτοβουλίες αυτές· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την πλήρη διασυνοριακή ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας (e-ID) υψηλής κρυπτογράφησης και την ηλεκτρονική υπογραφή, ιδίως με την ταχεία εφαρμογή του κανονισμού eIDAS και την αύξηση της επιγραμμικής διαθεσιμότητας δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει τη σημασία που έχει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε διασυνδεδεμένα εμπορικά μητρώα·

122.  ζητεί την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και πλήρως προσβάσιμης ενιαίας ψηφιακής πύλης, στη βάση πρωτοβουλιών και δικτύων που ήδη υπάρχουν, ως ενιαίας ψηφιακής διαδικασίας από την πηγή μέχρι τον προορισμό, για τη σύσταση και τη λειτουργία επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, από τη διαδικτυακή σύσταση της εταιρείας, τα ονόματα τομέα, την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη συμμόρφωση, την αναγνώριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ένα απλουστευμένο διαδικτυακό σύστημα για τον ΦΠΑ, διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προϊόντων, πληροφορίες που αφορούν την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού και την απόσπαση εργαζομένων, τα δικαιώματα των καταναλωτών, την πρόσβαση σε δίκτυα καταναλωτών και επιχειρήσεων, τις διαδικασίες κοινοποίησης και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

123.  καλεί περαιτέρω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, όπως προβλέπεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες, και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική τους λειτουργία, ώστε να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό τους·

124.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι δομές υπολογιστικού νέφους για τους ερευνητές και τα πανεπιστήμια παρουσιάζονται κατακερματισμένες· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ένα σχέδιο δράσης που θα οδηγήσει στη θέσπιση, έως το τέλος του 2016, του ευρωπαϊκού ανοικτού υπολογιστικού νέφους της επιστήμης, που θα πρέπει να ενσωματώνει αρμονικά, υφιστάμενα δίκτυα, δεδομένα, υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υποδομών σε όλα τα επιστημονικά πεδία, εντός ενός πλαισίου κοινών πολιτικών, προτύπων και επενδύσεων· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να χρησιμεύσει ως κίνητρο για την ανάπτυξη υπολογιστικών νεφών πέραν του επιστημονικού τομέα, για την καλύτερη διασύνδεση των κέντρων καινοτομίας και των οικοσυστημάτων νεοσύστατων επιχειρήσεων, και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας κατά την διάθεση της τεχνολογίας στην αγορά, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες εμπιστευτικότητας, καθώς και για τη διευκόλυνση του διεθνούς συντονισμού και συνεργασίας στο πεδίο αυτό··

125.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τους στόχους σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ως συστατικά στοιχεία για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά, για την οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με μια σφαιρική προσέγγιση προς την ανοικτή επιστήμη, την ανοικτή καινοτομία, τα ανοικτά δεδομένα και τη μεταφορά γνώσεων· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, την αυξημένη χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτής πηγής, ιδιαιτέρως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις δημόσιες διοικήσεις, και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», προσαρμοσμένης στη μικρή διάρκεια των κύκλων καινοτομίας του τομέα των ΤΠΕ· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία που έχουν όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες, από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας στα ευρωπαϊκά τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης, μέχρι προγράμματα επιτάχυνσης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες, καθώς και τη δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια για ενιαία διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας, εντός των περιορισμών της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους αδειοδότησης, προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα Ε&Α και τυποποίησης και να προωθηθεί η καινοτομία·

126.  παροτρύνει την Επιτροπή να εστιάσει στην εφαρμογή των διατάξεων για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων), προκειμένου να δοθούν συνολικά οικονομικά οφέλη και να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων στην αγορά της ΕΕ τηρώντας όλα τα κριτήρια επιλογής, αποκλεισμού και ανάθεσης. τονίζει την υποχρέωση για τις αναθέτουσες αρχές να παρέχουν μια ένδειξη των κύριων λόγων για την απόφασή τους να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα τις συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των καινοτόμων εταιρειών και των ΜΜΕ στις αγορές των δημόσιων συμβάσεων·

4.4. Διεθνής διάσταση

127.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός πλήρως ανεξάρτητου μηχανισμού διακυβέρνησης του Διαδικτύου, προκειμένου να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ως ένα διαφανές και πολυσυμμετοχικό μοντέλο πολυμερούς διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή του διαδικτύου ως ενιαίας, ανοικτής, ελεύθερης και σταθερής πλατφόρμας· θεωρεί απαραίτητο να αξιοποιηθεί η καθυστέρηση στη μετάβαση της διαχείρισης του ICANN για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού· πιστεύει ακράδαντα ότι η παγκόσμια διάσταση του διαδικτύου πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και καλεί την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής, να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση της ΕΕ στις πλατφόρμες διακυβέρνησης του Διαδικτύου και να παρεμβαίνει πιο δυναμικά στα παγκόσμια φόρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων, τις ροές δεδομένων, τις προετοιμασίες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου·

128.  αναγνωρίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της οικονομίας των δεδομένων· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν μέτρα, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων και ασφαλείς διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων και την ισχύουσα νομολογία της ΕΕ, κατά την ανάπτυξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

129.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 6 Μαΐου 2015 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης», η οποία περιλαμβάνει 16 πρωτοβουλίες που πρόκειται να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2016. Οι νομοθέτες της ΕΕ, από τη σύγκριση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς με την ενιαία αγορά, συνειδητοποίησαν τις τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργούνται για την ευημερία των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση της αγοράς εργασίας της ΕΕ έπειτα από την οικονομική κρίση και τα μέτρα που ακολούθησαν. Η καινοτομία στον ψηφιακό τομέα μεταβάλλει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες επικοινωνούν, μοιράζονται, καταναλώνουν και συμπεριφέρονται και, ως εκ τούτου, δημιουργεί νέες ευκαιρίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους χρήστες. Η αυξημένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί επιπλέον να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση και στον πολιτισμό, να αυξήσει τις ευκαιρίες για εξεύρεση εργασίας και να τους παράσχει περισσότερες επιλογές όσον αφορά τα προϊόντα. Έχει επίσης τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της. Η προώθηση μιας δυναμικής οικονομίας είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτομία και οι καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτύξουν δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας· πρέπει, συνεπώς, να αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Πρέπει επίσης να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, και για την καλύτερη διασύνδεση των πολλαπλών επιτυχημένων κέντρων καινοτομίας της Ευρώπης.

Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά διαρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες: (1) πρόσβαση: καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη· (2) περιβάλλον: δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την ανάπτυξη ψηφιακών δικτύων και καινοτόμων υπηρεσιών· (3) οικονομία και κοινωνία: μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας. Η παρούσα έκθεση ανταποκρίνεται στις 16 προτάσεις που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναλύει περαιτέρω τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και τις συνέπειες της εφαρμογής της ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην κοινωνία και την οικονομία συνολικά.

Νομοθεσία για τις διαδικτυακές πωλήσεις

Η Επιτροπή προσδιορίζει την έλλειψη κοινού συνόλου κανόνων για τις διασυνοριακές πωλήσεις στο διαδίκτυο ως έναν από τους μεγαλύτερους φραγμούς στις διαδικτυακές πωλήσεις και αγορές που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή αναφέρει ότι σημαντικές πτυχές της νομοθεσίας των διαδικτυακών και μη διαδικτυακών πωλήσεων έχουν ήδη εναρμονιστεί πλήρως ή μερικώς μέσω της οδηγίας για τις πωλήσεις στους καταναλωτές και τις καθυστερήσεις πληρωμών, ενώ οι διαδικτυακές πωλήσεις ψηφιακού περιεχομένου εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να μην υπάγονται σε ρύθμιση είτε βάσει ενωσιακής είτε εθνικής νομοθεσίας. Όσον αφορά τον τελευταίο κανονιστικό τομέα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διαδικτυακή αγορά ψηφιακού περιεχομένου αναπτύσσεται συνεχώς. Μέχρι σήμερα, ο καταναλωτής που αγοράζει απτό ψηφιακό περιεχόμενο έχει πρόσβαση σε ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, στα οποία ο καταναλωτής που αγοράζει το ίδιο ψηφιακό περιεχόμενο με ηλεκτρονικά μέσα δεν διαθέτει τέτοια πρόσβαση.

Όσον αφορά τα υλικά αγαθά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η πλέον πρακτική λύση για να καμφθούν οι δισταγμοί των ευρωπαίων εμπόρων και καταναλωτών όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο είναι να εξασφαλιστεί η υπεροχή του δικαίου της χώρας κατοικίας του πωλητή, θεσπίζοντας ταυτόχρονα ένα «κοινό σύνολο κανόνων».

Η προσέγγιση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να προταθεί ένα «περιορισμένο» κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων και, ως εκ τούτου, ένα προαιρετικό νομικό καθεστώς. Μια ευρωπαϊκή πρότυπη σύμβαση στην οποία θα αναφέρονται «τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που συνάπτουν σύμβαση πώλησης» για τις διασυνοριακές και εγχώριες διαδικτυακές πωλήσεις δεν συνάδει με τη διαδικασία θέσπισης παράγωγου δικαίου της ΕΕ – το οποίο συνίσταται καταρχήν σε κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις και γνώμες (άρθρο 288 της ΣΛΕΕ). Αυτό συνεπάγεται, τουλάχιστον στην αρχή, τη θέσπιση συμπληρωματικού και, κατ' επέκταση, προαιρετικού καθεστώτος. Λαμβανομένης υπόψη της ήδη εκτεταμένης εναρμόνισης της νομοθεσίας της ΕΕ για τις πωλήσεις, θεωρείται προτιμότερη η πλήρης εναρμόνιση των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ για τις πωλήσεις, δεδομένου κυρίως του στόχου που διατυπώνεται στην ανακοίνωση για βελτίωση της κατάστασης των διασυνοριακών διαδικτυακών πωλήσεων.

Βελτίωση της επιβολής του συναφούς παράγωγου δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει μεταξύ των πρωταρχικών της στόχων την πρόληψη των αδικαιολόγητων φραγμών γεωγραφικού χαρακτήρα και άλλων διακρίσεων σε βάρος των καταναλωτών σε διασυνοριακές καταστάσεις. Οι διακρίσεις σε βάρος των καταναλωτών με βάση τη χώρα κατοικίας σημειώνονται κυρίως μέσω της άρνησης σύναψης σύμβασης και της επαναδρομολόγησης προς εγχώριους δικτυακούς τόπους. Παρά τη συχνή εμφάνιση τέτοιου είδους μέτρων που εισάγουν διακρίσεις, διασπούν την ενιαία αγορά και παρεμποδίζουν το διασυνοριακό εμπόριο, η συναφής νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ είναι σχετικά περιορισμένη.

Η Επιτροπή ανακοινώνει την ανάληψη δράσης, ιδίως όσον αφορά το πλαίσιο που θέτει το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Τα μέτρα επιβολής που θα λάβει η Επιτροπή δεν πρέπει ωστόσο να έχουν ως αποτέλεσμα την υπερβολική επιβάρυνση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα ήταν σκόπιμο να εντοπίσει και να ορίσει ομάδες περιπτώσεων δικαιολογημένων διακρίσεων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ένα άλλο ενδεχομένως θετικό μέτρο θα ήταν η εξασφάλιση της συμμετοχής του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών προκειμένου να γίνει αυστηρότερη η επιβολή των κανόνων, που εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η αποσαφήνιση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τον ανταγωνισμό.

Δίκαιο του ανταγωνισμού σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο

Μεγάλη σημασία έχει επίσης η ανάγκη για επανεξέταση του ισχύοντος κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, όσον αφορά τις πωλήσεις στο διαδίκτυο (άρθρο 4 στοιχείο α)) και τους εδαφικούς περιορισμούς (άρθρο 4 στοιχείο β)) προκειμένου να αποσαφηνιστεί και, κατ' επέκταση, να διευκολυνθεί η εφαρμογή του από τους εμπόρους λιανικής και τις οργανώσεις για την προστασία του καταναλωτή. Παρότι η εδαφική προστασία που επιτρέπεται βάσει του εν λόγω κανονισμού περιορίζεται στις «ενεργητικές» πωλήσεις και οι περιορισμοί σε παθητικές πωλήσεις απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση, οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται «οι παθητικές» πωλήσεις αφήνουν μεγάλα περιθώρια ερμηνείας και ενθαρρύνουν με τον τρόπο αυτό την εδαφική προστασία και, κατ' επέκταση, τις παραβιάσεις των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Οι δημόσιες διοικήσεις διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας τόσο για την καινοτομία των ψηφιακών υπηρεσιών όσο και για την αποδοχή τους από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αποτελεί ευκαιρία την οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η οργάνωση των δημόσιων διοικήσεων βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους, γεγονός που θα αποφέρει οφέλη τόσο στους πολίτες όσο και στους οικονομικούς φορείς· για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η κατάρτιση νέου σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης με διαλειτουργικές λύσεις αντιπροσωπεύουν έναν από τους τρόπους για την επίτευξη βελτίωσης στις δημόσιες δαπάνες και για την περαιτέρω ενοποίηση και σύνδεση εδαφών, ανθρώπων και επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα, όλα τα τεχνολογικά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να έχουν ως στόχο οι πολίτες να έχουν όλο και περισσότερο έλεγχο όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τη διαφάνεια. Η διαθεσιμότητα ανοιχτών δεδομένων πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να εντοπιστούν βασικά σύνολα δεδομένων προς διάθεση. Η Επιτροπή πρέπει, από κοινού με τα κράτη μέλη, να διερευνήσει την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» στις δημόσιες διοικήσεις, καθώς εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Η σύσταση εταιρείας και η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ πρέπει να μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω μιας ολοκληρωμένης ενιαίας ψηφιακής πύλης, π.χ. καθιστώντας δυνατή τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και τη συμμόρφωση με τον ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό θα απλουστευθούν οι διαδικασίες, ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και να αναπτυχθούν σε διασυνοριακό πλαίσιο.

Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα προηγμένα ψηφιακά δίκτυα και τις καινοτόμες υπηρεσίες

Οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό πλαίσιο καλλιεργεί τον ανταγωνισμό και, κατ' επέκταση, τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα. Δεν απαιτείται η χαλάρωση των κανόνων ανταγωνισμού, καθώς δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ενοποίησης εταιρειών και της αύξησης των επενδύσεων. Η αναθεώρηση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή και καλλιεργούν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία για επιφυείς («over-the-top») υπηρεσίες και επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, προς το συμφέρον των καταναλωτών. Προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει εναρμονισμένο πλαίσιο για την κατανομή του ραδιοφάσματος, ώστε να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επειγόντως να δώσει ώθηση στα κράτη μέλη ώστε να σημειωθεί πρόοδος ως προς την πρόταση αυτή. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταθέσει πρόταση για σύσταση ενιαίας ρυθμιστικής αρχής των τηλεπικοινωνιών ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων.

Όσον αφορά τις διαδικτυακές πλατφόρμες, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τους βασικούς παράγοντες που κινούν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία μεταξύ πλατφορμών και στο εσωτερικό αυτών και να αναπτύξουν μια μελλοντοστραφή πολιτική, φιλική προς την καινοτομία, σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Η αύξηση των διαδικτυακών πλατφορμών έχει συνδράμει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις μικρές, ή ακόμη και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεδομένης της ποικιλίας και της διαφορετικότητας των πλατφορμών. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξετάσει τρόπους για την ισχυροποίηση των χρηστών των πλατφορμών αυτών αυξάνοντας τη διαφάνεια, τη φορητότητα των δεδομένων και τη δυνατότητα αλλαγής πλατφόρμας, αλλά επίσης και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των φραγμών που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των εταιρειών αυτών. Η Επιτροπή πρέπει επιπλέον να αναλύσει την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών στη συνεργατική οικονομία και, κατά περίπτωση και εάν είναι αναγκαίο, να υποβάλει προτάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους καταναλωτές στην ψηφιακή σφαίρα.

Μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας

Μία από τις κυριότερες επικρίσεις στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά είναι η απουσία οράματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε αυτήν εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη, παρά το γεγονός ότι το 75% της προστιθέμενης αξίας της ψηφιακής οικονομίας προέρχεται από την παραδοσιακή βιομηχανία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και να αξιοποιηθούν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Αυτό απαιτεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, περιλαμβανομένης μιας στρατηγικής για θέσπιση προτύπων, και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σε τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα, όπως το υπολογιστικό νέφος, το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τα μαζικά δεδομένα, αίροντας περιορισμούς στην ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ευρώπη και αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα ανοιχτών δεδομένων.

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι επίσης απαραίτητη για την ανάπτυξη της οικονομίας που βασίζεται στα δεδομένα. Ως προς αυτό, η Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει τους κανόνες για την κυριότητα και τη φορητότητα των δεδομένων, εξασφαλίζοντας στους πολίτες τον έλεγχο των δεδομένων που τους αφορούν. Επιπλέον, απαιτείται η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των ΤΠ και της ασφάλειας στο διαδίκτυο, για την κρυπτογράφηση της επικοινωνίας, την πρόληψη των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και την αύξηση των γνώσεων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών σχετικά με βασικά θέματα ασφάλειας των ΤΠ.

16.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (*)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πορεία προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

(2015/2147(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Jutta Steinruck

(*) Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την διαδικασία ιδίας πρωτοβουλίας με θέμα «Κοινωνική προστασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων» (2013/2111(INI)),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ (2013/2043(INI)),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 35% του πληθυσμού της ΕΕ απειλείται με αποκλεισμό από την ψηφιακή ενιαία αγορά, ιδίως τα άτομα άνω των 50 ετών και τα άτομα με αναπηρία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για εργαζομένους με ψηφιακές δεξιότητες αυξάνεται κατά περίπου 4% ετησίως, το 47% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ δεν διαθέτει επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, οι ελλείψεις σε εργαζόμενους ειδικευμένους στον τομέα της ΤΠΕ στην ΕΕ ενδέχεται να υπερβούν τις 800 000 έως το 2020 και ότι η έλλειψη δεξιοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει έως και σε 900 000 κενές θέσεις εργασίας έως το 2020 εάν δεν ληφθούν αποφασιστικά μέτρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 1,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ αξιοποιούν πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ το 41% δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση όλων των τομέων είναι καίριας σημασίας προκειμένου η ΕΕ να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ και στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, αποτελούν στόχους της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  επικροτεί τη στρατηγική της Επιτροπής για μια ψηφιακή ενιαία αγορά, που προσφέρει ευκαιρίες για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση· τονίζει ότι η ψηφιακή επανάσταση θα μεταβάλει σημαντικά την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας με την ανάδυση νέων θέσεων εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες· δίνει έμφαση συνεπώς στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο η πορεία της να χαραχτεί με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο·

2.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ωστόσο, για το γεγονός ότι η στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά περιορίζεται κυρίως σε τεχνικές παραμέτρους· ζητεί η ψηφιακή επανάσταση να λαμβάνεται υπόψη ως βασική κινητήρια δύναμη στη διαμόρφωση νέων μορφών ζωής και εργασίας· τονίζει ότι οι κοινωνικές πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το σχετικό δυναμικό απασχόλησης και ανάπτυξης·

3.  επισημαίνει ότι η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει ήδη σε μεγάλο βαθμό ορισμένα τμήματα της αγοράς εργασίας, και ότι η εν λόγω τάση θα γίνει ακόμα πιο έντονη τα προσεχή έτη· υπογραμμίζει ότι αφενός η ψηφιοποίηση δημιουργεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες θέσεις εργασίας, ιδίως για εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης αλλά και για εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης, και αφετέρου η ψηφιοποίηση οδηγεί σε εξωτερική ανάθεση εργασιών ή μέρους αυτών σε χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας· επισημαίνει ότι, εξαιτίας της αυτοματοποίησης, ορισμένες θέσεις εργασίας, ιδίως εκείνες που απασχολούν εργατικό δυναμικό μέσης ειδίκευσης, εξαφανίζονται εντελώς·

4.  αναγνωρίζει ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές υψηλής απόδοσης σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές·

5.  φρονεί ότι τα εμπόδια στην ψηφιακή και διασυνοριακή επιχειρηματικότητα αποτελούν εμπόδια για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

6.  θεωρεί ότι η συνειδητή και στοχευμένη ψηφιοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί σπουδαία δυνατότητα για την επίτευξη νέας εργασιακής νοοτροπίας στην Ευρώπη·

7.  σημειώνει ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικούς μοχλούς για την καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι, σε μια εποχή υψηλής ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη, η ψηφιακή ενιαία αγορά παρέχει στις ΜΜΕ, στις πολύ μικρές και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

8.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια ισχυρή και ακμάζουσα ψηφιακή ενιαία αγορά χωρίς την ύπαρξη περιττών φραγμών, ούτως ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις ευκαιρίες και την εμπιστοσύνη να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, δημιουργώντας κατά συνέπεια νέες μακροπρόθεσμες ευκαιρίες βιώσιμης απασχόλησης·

9.  επισημαίνει την πρόσφατη τάση των επιχειρήσεων για επαναφορά της παραγωγής και των υπηρεσιών στην Ευρώπη και τις ευκαιρίες που παρέχει αυτή η τάση για δημιουργία θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μπορεί να συμβάλει στην επίσπευση αυτής της τάσης επιστροφής των θέσεων εργασίας·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές συμβαδίζουν με όλες τις δυνατότητες της ψηφιακής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας προκειμένου να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες και να διαχειριστούν τους δυνητικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να συνδέονται με τον τομέα αυτό· αναγνωρίζει ότι μπορεί να χρειάζονται προσαρμογές στην εργασιακή και κοινωνική πολιτική· επισημαίνει ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων της αγοράς εργασίας π.χ. ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ανεργία των νέων και μακροχρόνια ανεργία, κοινωνικό ντάμπινγκ και δημογραφικές μεταβολές – θα πρέπει επίσης να εξεταστούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά· θεωρεί ότι χρειάζεται μια ψηφιακή υποδομή, όπως τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης, για να αρθούν τα εμπόδια στην ψηφιακή και διασυνοριακή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας·

11.  ζητεί τακτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό να συζητήσουν πώς μπορεί να αναπτυχθεί το εν λόγω ευρωπαϊκό ψηφιακό όραμα, πώς θα διαμορφωθεί η μελλοντική ψηφιακή Ευρώπη, πώς θα σχεδιαστούν η «Βιομηχανία 4.0» και οι «Χώροι εργασίας 4.0», καθώς και κάποιες έξυπνες ψηφιακές υπηρεσίες βάσει ενός σαφούς χάρτη πορείας·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο καινοτόμος χαρακτήρας όλων των νέων πρωτοβουλιών πολιτικής και η υπαγωγή τους σε ψηφιακή προσομοίωση ακραίων καταστάσεων ως μέρος της εκτίμησης του αντικτύπου τους·και ότι η ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ άλλων στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά περίπτωση, να αξιολογούν τακτικά τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στην ποσότητα και το είδος των διαθέσιμων ευκαιριών απασχόλησης και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης, όπως ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) και το crowdworking, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις στον επαγγελματικό και οικογενειακό βίο και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των ευκαιριών·

14.  επισημαίνει ότι καθώς τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκα, προκύπτουν νέες ανάγκες – ιδίως όσον αφορά δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) – στους τομείς της κατάρτισης καθώς και της επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης με σκοπό την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών σε επίπεδο φύλων και γενεών, ιδίως για μειονεκτούντα άτομα στο πλαίσιο αυτό· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση των συνεργιών με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατάρτισης προκειμένου να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο των μαθημάτων και να αναπτυχθούν στρατηγικές για τις δεξιότητες που θα συνδέουν τον κόσμο της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας·

15.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων· επισημαίνει ότι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τις δεξιότητες αποτελεί πρόβλημα για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει επειγόντως μια στρατηγική δεξιοτήτων η οποία να αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη έλλειψη·

16.  αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση θα οδηγήσει σε διαρθρωτική αλλαγή· επισημαίνει ότι η διαρθρωτική αλλαγή αποτελεί συνεχή διεργασία και ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πιο ευέλικτες όσον αφορά τις ποικίλες ανάγκες της βιομηχανίας και επηρεάζονται λιγότερο από τις διαρθρωτικές αλλαγές·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, όπου χρειάζεται, με σκοπό να προωθήσουν τη διδασκαλία και το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, την ΤΠ, την επιστήμη και την τεχνολογία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να δημιουργήσουν κίνητρα για τη δραστηριοποίηση των γυναικών στον τομέα της ΤΠΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της κατάρτισής τους·

18.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών· επισημαίνει ότι στην Ευρώπη οι γυναίκες που σπουδάζουν σπάνια αντικείμενα που άπτονται της ΤΠΕ σπανίως βρίσκουν εργασία στον εν λόγω τομέα και σπανίως κατέχουν ηγετικές θέσεις σε εταιρείες τεχνολογίας· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ, με τη δημιουργία περισσότερων κινήτρων για τη δραστηριοποίηση των γυναικών στον εν λόγω τομέα·

19.  σημειώνει περαιτέρω ότι πρέπει να προωθηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό της ΕΕ, περιλαμβανομένου του του ψηφιακού εργατικού δυναμικού που απασχολείται σε άτυπες μορφές εργασίας, είναι εφοδιασμένο με τις σωστές δεξιότητες για την ψηφιακή οικονομία· τονίζει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να είναι προσβάσιμες για όλους τους εργαζομένους· πιστεύει ότι χρειάζονται νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση, ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις·

20.  τονίζει ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τη χρήση και την σε βάθος κατανόηση νέων μέσων, ψηφιακών και πληροφοριακών συσκευών και διεπαφών, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να είναι ενεργοί χρήστες αυτών των νέων τεχνολογιών και όχι απλώς τελικοί χρήστες·

21.  επισημαίνει ότι για την επιτυχημένη μετάβαση από την εκπαίδευση ή την κατάρτιση στην απασχόληση, έχει μεγάλη σημασία να εξοπλίζονται οι άνθρωποι με μεταβιβάσιμες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης και να αναπτύσσουν αίσθημα πρωτοβουλίας και αυτογνωσίας, πράγμα που έχει επίσης σημασία για να αντληθούν οφέλη από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα οφέλη ενός συνολικού ανασχεδιασμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, των προγραμμάτων κατάρτισης και των μεθόδων εργασίας με ολιστικό και μεγαλόπνοο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της ψηφιακής επανάστασης·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν στους εργοδότες κονδύλια από όλα τα ταμεία ούτως ώστε να μπορέσουν αυτοί να επενδύσουν περισσότερο στην ψηφιακή κατάρτιση του λιγότερο καταρτισμένου προσωπικού τους ή να προσλάβουν προσωπικό χαμηλής κατάρτισης με την υπόσχεση περαιτέρω κατάρτισης που θα χρηματοδοτηθεί από αυτά τα μέσα· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη, ως μέτρο για τη βελτίωση της πρόσβασης των εργαζομένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, έχουν θεσπίσει μέτρα τα οποία εγγυώνται κατ’ ελάχιστον το δικαίωμα των εργαζομένων σε εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εξετάσουν, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εάν τέτοιου τύπου δικαιώματα θα μπορούσαν να θεσπιστούν και στις χώρες τους·

23.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει, μεταξύ άλλων, πιστώσεις από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών οργανώσεων («grassroots movements») που παρέχουν ψηφιακές δεξιότητες σε μειονεκτούντες νέους· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη μέσω διάθεσης κτιριακών εγκαταστάσεων·

24.  επισημαίνει ότι η δια βίου μάθηση για τους εργαζομένους κάθε ηλικίας πρέπει να αποτελέσει πρότυπο στον τομέα της ψηφιοποίησης·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα τυποποιημένα και πιστοποιημένα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης, ελεύθερης πρόσβασης για όλους, προκειμένου οι συμμετέχοντες να διδαχθούν τις ελάχιστες ψηφιακές δεξιότητες· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καινοτόμα και προσβάσιμα προγράμματα κατάρτισης στις ηλεκτρονικές δεξιότητες, στα οποία να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι ανάγκες των πλέον αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας·

26.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μετατρέψουν αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα σε αναπόσπαστο τμήμα των εγγυήσεων για τη νεολαία·

27.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και τεχνικών σχολών, για την από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και να εξασφαλίσουν σε όσους τα ολοκληρώνουν με επιτυχία μονάδες ECTS για προγράμματα σπουδών, κύκλους μαθημάτων ή διπλώματα και πιστοποιητικά διαφόρων βαθμίδων·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πανευρωπαϊκό μεγάλο συνασπισμό για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας, και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προσχωρήσουν σε αυτόν τον συνασπισμό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ στον εν λόγω συνασπισμό· εφιστά την προσοχή στον αναγκαίο ρόλο του ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της διττής εκπαίδευσης εν προκειμένω· επικροτεί την εκστρατεία της Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες και καλεί όλους τους συμμετέχοντες να τις αναπτύξουν περαιτέρω από κοινού με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις· ενθαρρύνει τον πανευρωπαϊκό μεγάλο ευρωπαϊκό συνασπισμό για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας να επεξεργαστεί συστάσεις για νέες μορφές μάθησης, δηλαδή διαδικτυακή μάθηση, σύντομους κύκλους μαθημάτων που σχεδιάζει ο εργοδότης κλπ., ώστε να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και τις αλλαγές·

29.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας που είχε υποσχεθεί από καιρό μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά μόνο σε μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη ισότιμης πρόσβασης στις πλατφόρμες για τα άτομα με αναπηρίες· τονίζει επιπλέον, ότι η ψηφιακή πολυμορφία δεν πρέπει να συνεπάγεται αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία·

30.  είναι πεπεισμένο ότι η προσβασιμότητα, όταν ενσωματώνεται εξαρχής μέσω καθολικού σχεδιασμού, χαρακτηρίζεται από μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα και επιτυγχάνεται κατά τον βέλτιστο τρόπο, ενώ παράλληλα αποτελεί δυνητική επιχειρηματική ευκαιρία·

31.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει πράξη προσβασιμότητας η οποία να εγγυάται την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες·

32.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί για όλους πλήρης, ίση και απεριόριστη πρόσβαση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αγορές και τηλεπικοινωνίες, ιδίως για τα άτομα με αναπηρία·

33.  τονίζει τη σημασία της «εργασίας 4.0» και του ψηφιακού μέλλοντός της για τη διαμόρφωση ενός φιλικού προς την οικογένεια επαγγελματικού περιβάλλοντος και τον καλύτερο συγκερασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου·

34.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης για τη χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, και ιδιαίτερα όσον αφορά τη διευκόλυνση της επιστροφής των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά το τέλος της άδειας μητρότητας·

35.  επισημαίνει ότι η ψηφιακή επανάσταση επιφέρει αλλαγές και στους τρόπους εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των άτυπων και ευέλικτων εργασιακών σχέσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας προκειμένου να παρακολουθούν τις αλλαγές αυτές και να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους να επικαιροποιήσουν αναλόγως τις συλλογικές συμβάσεις ώστε ήδη υφιστάμενα πρότυπα προστασίας στον χώρο εργασίας να μπορέσουν να διατηρηθούν και στον ψηφιακό κόσμο της εργασίας·

36.  αναγνωρίζει την ύπαρξη θετικών επιπτώσεων σε σχέση με πιο ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις για ορισμένα άτομα, πράγμα που τους δίνει τη δυνατότητα να ισορροπούν καλύτερα την επαγγελματική και ιδιωτική ζωής· επισημαίνει τα πλεονεκτήματα που αποκτούν τα άτομα από αγροτικές και λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές με τη συμμετοχή τους στην ψηφιακή αγορά εργασίας· εφιστά την προσοχή, ωστόσο, στο γεγονός ότι η με γνώμονα την ψηφιοποίηση τάση προς πιο ευέλικτες πρακτικές εργασίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ασταθείς μορφές απασχόλησης· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα πρότυπα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, την ελάχιστη αμοιβή, κατά περίπτωση, τη συμμετοχή των εργαζομένων και την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια·

37.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να χαράξουν στρατηγικές για να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα που εργάζονται ως μισθωτοί εργαζόμενοι — ανεξάρτητα του αν η επίσημη ιδιότητά τους είναι αυτοαπασχολούμενος ή κάτι άλλο — έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα δυνάμει του εργατικού δικαίου, περιλαμβανομένου του δικαιώματος σε συλλογικές διαπραγματεύσεις·

38.  τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστεί ο όρος «αυτοαπασχολούμενος» προκειμένου να αποτραπεί η ψευδής αυτοαπασχόληση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις διάφορες μορφές αυτοαπασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη την κινητικότητα και τη μετεγκατάσταση της ψηφιακής εργασίας· πιστεύει ότι η πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία θα πρέπει να εξετάσει κατά προτεραιότητα το ζήτημα αυτό·

39.  υπογραμμίζει το δυναμικό της οικονομίας πλατφορμών να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και συμπληρωματικό εισόδημα·

40.  τονίζει ότι, στην ψηφιακή εποχή, είναι αναγκαίο να προστατεύεται η βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, εξασφαλίζοντας στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς δίκαιη μεταβίβαση της αξίας των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων που μεταδίδονται στις διαδικτυακές πλατφόρμες·

41.  υπογραμμίζει ότι η συνεργατική οικονομία απαιτεί αναθεώρηση του κόσμου της εργασίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν το νομοθετικό τους πλαίσιο στην ψηφιακή οικονομία, και ιδιαίτερα στη συνεργατική οικονομία· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν στρατηγικές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών και ότι καταβάλλονται όλες οι εισφορές για όλες τις μορφές εργασίας·

42.  τονίζει ότι η επιδιωκόμενη από την Επιτροπή εναρμόνιση της παράδοσης δεμάτων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερη κοινωνική προστασία και χειρότερες εργασιακές συνθήκες για τους παραδίδοντες τα δέματα, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα αυτό όσον αφορά την πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το δικαίωμα άσκησης συλλογικών δράσεων·

43.  τονίζει ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, πρέπει να εφαρμόζεται και στο πλαίσιο των νέων μορφών απασχόλησης σε όλους τους τομείς· τονίζει ότι αυτό ισχύει επίσης για το δικαίωμα σύναψης συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα οργάνωσης των εργαζομένων·

44.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να παρέχουν επαρκή ενημέρωση στους εργαζομένους σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσω των πλατφορμών crowdworking·

45.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος δημιουργεί νέες προκλήσεις τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους και ότι αυτό πρέπει να αποτυπωθεί σε σαφείς διατάξεις για την προστασία των δεδομένων των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να ορίσει υψηλά ελάχιστα πρότυπα δυνάμει του βασικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· επισημαίνει ότι πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα που υπερβαίνουν τα υψηλά ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ·

46.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση προστασίας των δεδομένων των εργαζομένων, η οποία θα καλύπτει νέες μορφές συλλογής δεδομένων· τονίζει ότι οι νέες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ παρέχουν επίσης δυνατότητες για μείωση της επιβάρυνσης και στήριξη της ένταξης των ηλικιωμένων και των εργαζομένων με σωματικές ή πνευματικές αδυναμίες· εφιστά την προσοχή στο ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία όσον αφορά τις σχέσεις ανθρώπων και ρομπότ·

47.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και να επικαιροποιηθούν τα υφιστάμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας· επισημαίνει ότι τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι μέσω της τηλε-εργασίας ή του crowdworking μπορεί να είναι εκτεθειμένα σε ατυχήματα· τονίζει ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως η υπερκόπωση που οφείλεται στη συνεχή προσβασιμότητα και τη διάβρωση των παραδοσιακών ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας αντιπροσωπεύουν σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις δευτερεύουσες συνέπειες της ψηφιοποίησης, όπως οι επιπτώσεις της αυξημένης έντασης εργασίας στην ψυχική ευημερία και τον οικογενειακό βίο των εργαζομένων και η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική ασφάλιση για τους αυτοαπασχολούμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, που αποτελούν βασικούς παράγοντες σε σχέση με τις νέες μορφές απασχόλησης·

49.  τονίζει ότι η παροχή κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

50.  αναγνωρίζει ότι οι υφιστάμενες μορφές κοινωνικής προστασίας των αυτοαπασχολούμενων στα κράτη μέλη παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, με στόχο την παροχή καλύτερης κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συντάξεις, την αναπηρία, τη μητρότητα/πατρότητα, την ασθένεια και την ανεργία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker, Georges Bach, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Ivo Vajgl, Flavio Zanonato, Амджад Башир

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sorin Moisă

16.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας(*)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πορεία προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

(2015/2147(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Petra Kammerevert

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων))[41],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την υβριδική τηλεόραση («συνδεδεμένη τηλεόραση - Connected TV»)[42],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (2013/2180(INI))[43],

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής των ευρωπαίων πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ιδίως ο τομέας των οπτικοακουστικών μέσων με τις όλο και περισσότερες προσφορές του σε ελκυστικές και συμπληρωματικές διαδικτυακές υπηρεσίες δημιουργούν σημαντική πολιτισμική και οικονομική αξία, απασχόληση, μεγέθυνση και καινοτομία εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να στηριχθεί περισσότερο η εν λόγω βιομηχανία ώστε να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές δυνατότητες, να αυξηθεί το κοινό της και να τονωθεί η ανάπτυξη του κλάδου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι δραστηριότητες έντασης δικαιωμάτων του δημιουργού αποτελούν σημαντικό τμήμα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύθηκε, μαζί με όλα τα κράτη μέλη της, μέσω της προσχώρησης στη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, να μεριμνά με αποτελεσματικό τρόπο ώστε ο πλουραλισμός των μέσων να μην εξαρτάται αποκλειστικά από οικονομικές ευκαιρίες της αγοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μεταξύ έχει υλοποιηθεί η τεχνολογική σύγκλιση των μέσων επικοινωνίας, ιδίως στη ραδιοτηλεόραση, τον Τύπο και το διαδίκτυο, και ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα μέσα επικοινωνίας, τον πολιτισμό και τα δίκτυα πρέπει να προσαρμόσουν επειγόντως το ρυθμιστικό πλαίσιο στις νέες συνθήκες και να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα δημιουργίας και επιβολής ενός ενιαίου επιπέδου ρύθμισης, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τους νέους συμμετέχοντες στην αγορά που προέρχονται τόσο από την ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜ) είναι σημαντική για τη ρύθμιση των ΜΜΕ στην ΕΕ και για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βασίζεται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, καλύτερη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και τις ψηφιακές υπηρεσίες και βελτιωμένη δυνατότητα εύρεσής τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, η εφαρμογή του άρθρου 13 σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών έργων μέσω των κατά παραγγελία υπηρεσιών δεν είναι επαρκώς δεσμευτική ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της πολιτιστικής ποικιλομορφίας που καθορίζεται στην οδηγία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας εξαρτώνται από την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία απαιτεί ενοποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο για να διασφαλίζει τη ζωντάνια, τη διάδοση και την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού: λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ισχύς και η ενίοτε δεσπόζουσα θέση και περιορισμένη λογοδοσία των διαδικτυακών μεσαζόντων μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημιουργία αξίας για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες, έχουν δε αρνητικό αντίκτυπο στις δημιουργικές δυνατότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη «Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works» (Η εδαφικότητα και ο αντίκτυπός της στη χρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων) υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της εδαφικής αδειοδότησης όσον αφορά την αναχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ταινιών·

1.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής εντός της ΕΕ και τις πρωτοβουλίες της να απλοποιηθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν η δημόσια ραδιοτηλεόραση και οι ψηφιακές υπηρεσίες για τον πληθυσμό, ιδίως για όσους ζουν στην περιφέρεια και για τις ευάλωτες ομάδες[44]· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα τις συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου δημιουργικότητας σε σχέση με τους διάφορους τύπους περιεχομένου, τα δημιουργικά έργα και τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται και να τα λαμβάνει υπόψη όταν προτείνει τροποποιήσεις και λύσεις·

2.  τονίζει τον διπλό χαρακτήρα των οπτικοακουστικών μέσων ως πολιτιστικού και οικονομικού αγαθού· παρατηρεί ότι η ανάγκη για ρύθμιση των μελλοντικών ευρωπαϊκών ΜΜΕ προκύπτει όχι μόνο από την έλλειψη οδών επικοινωνίας αλλά πρωτίστως από την ανάγκη να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία, επιμένει δε ότι η πρόσβαση σε δημοσιογραφική, πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ποιότητα δεν πρέπει να εξαρτάται από τα οικονομικά μέσα του ατόμου·

3.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη της, κατά την προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας ΥΟΑΜ, τις τεχνολογικές μεταβολές στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του ψηφιακού κόσμου καθώς και τους μεταβαλλόμενους τρόπους θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου, ευθυγραμμίζοντας τις γραμμικές με τις μη γραμμικές υπηρεσίες και καθιερώνοντας ελάχιστες απαιτήσεις ευρωπαϊκού επιπέδου για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεκτική τους χρήση εντός της ΕΕ από όλους τους παράγοντες των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από περιπτώσεις όπου τέτοιο περιεχόμενο είναι απαραίτητο συμπλήρωμα μη οπτικοακουστικού περιεχομένου ή υπηρεσίας· πιστεύει ότι αυτή η αναθεώρηση πρέπει να εστιάζεται σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς στόχους καθώς και σε υψηλά πρότυπα για την προστασία των ανηλίκων, των καταναλωτών και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας· πιστεύει ότι πρέπει να στοχεύει επίσης στη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο και πλατφόρμες εντός της ΕΕ και στη διάδοση αυτού του περιεχομένου, προωθώντας έτσι την προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δικαιωμάτων του δημιουργού ή πιθανές μελλοντικές μεταρρυθμίσεις της·

4.  τονίζει ότι η αρχή της "χώρας προέλευσης", όπως κατοχυρώνεται στην οδηγία ΥΟΑΜ, συνιστά σημαντικό προαπαιτούμενο για τη διασυνοριακή παροχή οπτικοακουστικών περιεχομένων και αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς μια κοινή αγορά υπηρεσιών· επισημαίνει ότι δεν εμποδίζει την επίτευξη κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων και δεν αποκλείει την ανάγκη να προσαρμοστεί το δίκαιο της ΕΕ εκτός της οδηγίας ΥΟΑΜ στην πραγματικότητα του διαδικτύου και του ψηφιακού περιβάλλοντος ούτε την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εταιρείες που προσφέρουν διαδικτυακά ή κατά παραγγελία οπτικοακουστικά περιεχόμενα και προσπαθούν να διαφύγουν τη φορολογία και την οπτικοακουστική ρύθμιση σε ορισμένα κράτη μέλη, εγκαθιστάμενα σε χώρες που έχουν πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ή ελάχιστες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες·

5.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τον ορισμό της υπηρεσίας μέσων που περιέχεται στο άρθρο 1 της οδηγίας ΥΟΑΜ, εξασφαλίζοντας στα κράτη μέλη κατάλληλο περιθώριο διαμόρφωσης που θα συνδέεται στενότερα αφενός με τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των προσφερόμενων υπηρεσιών, ιδίως δε με τη συμβολή τους στη διαμόρφωση απόψεων και στην πολυφωνία, αφετέρου με τη συντακτική ευθύνη·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν εξίσου και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την απαγόρευση οποιωνδήποτε υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, παρακίνησης στο μίσος ή στον ρατσισμό· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θα είναι προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία, ότι θα αποφεύγεται κάθε είδους διάκριση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους τους τύπους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα απάντησης σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με συντακτική ευθύνη·

7.  επισημαίνει ότι οι ενδιάμεσοι φορείς, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι διεπαφές χρήστη, θα έχουν όλο και περισσότερα μέσα για να επηρεάζουν την ποικιλομορφία, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο· συμπεραίνει επομένως ότι παράλληλα με τις πτυχές πολιτικής ανταγωνισμού και ρύθμισης, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ο πολιτικός στόχος να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία για λόγους δημοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους όρους "διαδικτυακή πλατφόρμα" και "διεπαφή χρήστη" καθώς και να προσαρμόσει τον ρόλο άλλων ενδιάμεσων φορέων, χωρίς να υπονομεύει το καινοτόμο δυναμικό τους και λαμβάνοντας υπόψη τον ενεργητικό ή παθητικό τους ρόλο· πιστεύει ότι καθένας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων διαδικτυακών πλατφορμών και διεπαφών χρηστών πρέπει να υπόκειται στην οδηγία ΥΟΑΜ, στον βαθμό που αφορά υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι έχει καίρια σημασία να εφαρμοστούν κανόνες που καθιστούν ευκολότερο τον εντοπισμό νομικών περιεχομένων και πληροφοριών, προκειμένου να ενισχυθούν η ελευθερία των μέσων, η πολυφωνία και η ανεξάρτητη έρευνα, καθώς επίσης και να διασφαλιστεί ο σεβασμός στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη διαφύλαξη της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας·

8.  ζητεί τη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί, αφενός, ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θα είναι προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία, αφετέρου, ότι θα αποφεύγεται κάθε είδους διάκριση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  τονίζει εν προκειμένω ότι η Επιτροπή πρέπει να προσανατολίζεται στους γενικούς στόχους της απαγόρευσης των διακρίσεων, της συμβατικής ελευθερίας, της ανοιχτής πρόσβασης, της δυνατότητας εντοπισμού, της τεχνολογικής ουδετερότητας, της ουδετερότητας δικτύου, της διαφάνειας και της επίτευξης ίσων όρων ανταγωνισμού·

10.  ζητεί να είναι εύκολη για όλους τους χρήστες η πρόσβαση και ο εντοπισμός υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων δημόσιου συμφέροντος ή αντικτύπου στη διαδικασία διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, ιδίως όταν έχουν να κάνουν με περιεχόμενο προκαθορισμένο από κατασκευαστές του εξοπλισμού, φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, παρόχους περιεχομένου ή άλλους συλλογείς, κατά τρόπο που σέβεται την αυτονομία των χρηστών να καθορίζουν την δική τους τάξη και προτεραιότητες· τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η ιδέα της δυνατότητας εντοπισμού οπτικοακουστικού περιεχομένου δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για τη διασφάλιση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, της πολυμορφίας των πληροφοριών, των απόψεων και των μέσων καθώς και στην προστασία των παιδιών, των νέων και των μειονοτήτων, αλλά και την προστασία των καταναλωτών εν γένει·

11.  Υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή της οδηγίας ΥΟΑΜ θα επιφέρει μείωση του ρυθμιστικού φόρτου, ίσους όρους ανταγωνισμού, μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τους ποσοτικούς και εμπορικούς κανόνες και ενισχυμένη συρρύθμιση και αυτορρύθμιση με την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ραδιοτηλεοπτικών φορέων με των άλλων συμμετεχόντων, μέσω μίας οριζόντιας προσέγγισης που διέπει όλα τα ΜΜΕ· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αρχή της σαφούς αναγνωρισιμότητας και διακριτότητας των διαφημίσεων και του περιεχομένου των προγραμμάτων έναντι της αρχής του διαχωρισμού διαφημίσεων και προγραμμάτων σε όλες τις μορφές ΜΜΕ·

12.  τονίζει ότι, για να καταπολεμηθεί η πρακτική της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας», η χώρα προέλευσης του κέρδους των διαφημίσεων, η γλώσσα στην οποία προσφέρεται η υπηρεσία και το κοινό στο οποίο απευθύνονται η διαφήμιση και το περιεχόμενο πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είτε για να προσδιοριστεί ο οπτικοακουστικός κανονισμός που θα ισχύει για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είτε για να αμφισβητηθεί ο αρχικός καθορισμός του αρμόδιου κράτους μέλους·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 13 σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων με κατά παραγγελία υπηρεσίες έχουν εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο από πολλά κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται σαφείς υποχρεώσεις και να μην υπάρχει παρακολούθηση, πράγμα που ενθαρρύνει την αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας για κατά παραγγελία υπηρεσίες· καλεί επομένως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει το άρθρο 13 ενσωματώνοντας διάφορες σαφείς απαιτήσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνεται η χρηματοδοτική συνεισφορά, καθώς και εργαλεία παρακολούθησης για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων μέσω των κατά παραγγελία υπηρεσιών· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη νόμιμη προσφορά περιεχομένων από οπτικοακουστικά μέσα, ευνοώντας τα ανεξάρτητα ευρωπαϊκά έργα·

14.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να καταρτίζουν καταλόγους με τις εκδηλώσεις μείζονος σημασίας, οι οποίοι να περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, και υπενθυμίζει ότι η κοινοποίηση αυτών των καταλόγων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωτική· οι εκδηλώσεις που παρατίθενται στον κατάλογο πρέπει να είναι προσβάσιμες και να συμφωνούν με τα επικρατούντα πρότυπα ποιότητας·

15.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει, στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας ΥΟΑΜ, σε ποιον βαθμό παραμένει χρήσιμη και επίκαιρη η διατήρηση του σημείου 6.7 της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση·

16.  υπογραμμίζει ότι η νόμιμη διαδικτυακή προσφορά οπτικοακουστικών περιεχομένων πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες πρόσβασης των καταναλωτών σε ευρύ και πλούσιο περιεχόμενο το οποίο θα περιλαμβάνει πολλές επιλογές γλώσσας και υποτίτλων·

17.  καλεί τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) να εξετάσει προσεκτικότερα τις οδούς διανομής και τις μορφές εμπορίας των δικτύων παράδοσης ή/και διανομής περιεχομένου στην ΕΕ και την επιρροή τους στην πολυμορφία των μέσων επικοινωνίας·

18.  στηρίζει από την άποψη της πολιτιστικής πολιτικής τους στόχους της Επιτροπής για επιτάχυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, και ζητεί την προώθηση δημόσιων δικτύων WLAN σε μεγάλους και μικρούς δήμους, δεδομένου ότι αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ένα αναπόσπαστο στοιχείο υποδομών της μελλοντικής τους λειτουργίας ως προς την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, τις σύγχρονες διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης, τον τουρισμό και την περιφερειακή πολιτιστική οικονομία·

19.  σημειώνει τη σύναψη της συνθήκης του Μαρακές, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε βιβλία, και ενθαρρύνει την άμεση κύρωσή της·

20.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στον Τύπο, στις ψηφιακές εκδόσεις, στα βιβλία και στις διαδικτυακές δημοσιεύσεις, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε, για να βελτιώσει την πρόσβαση στην ενημέρωση και τα πολιτιστικά αγαθά·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν νομικά την ακεραιότητα των ψηφιακών περιεχομένων και, ειδικότερα, να απαγορεύσουν την έλλειψη σαφών ορίων ή τη διαβάθμιση των εν λόγω υπηρεσιών μέσω τρίτων που παρέχουν περιεχόμενο ή λοιπές υπηρεσίες, εφόσον αυτό δεν έχει ξεκινήσει με ρητή πρωτοβουλία του χρήστη και, στην περίπτωση περιεχομένων που δεν αφορούν την ατομική επικοινωνία, δεν έχουν εγκριθεί από τον πάροχο του περιεχομένου· επισημαίνει ότι πρέπει επίσης να εμποδίζεται η μη εγκεκριμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο ή το ραδιοτηλεοπτικό σήμα ενός παρόχου από τρίτους, καθώς και η μη εγκεκριμένη αποκωδικοποίηση, χρήση ή διάθεσή του·

22.  τονίζει ότι τα δικαιώματα του δημιουργού είναι σημαντική οικονομική βάση για τη δημιουργικότητα, την απασχόληση και την καινοτομία καθώς και ο εγγυητής της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ότι είναι σημαντικό να βοηθείται η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κλάδων της δημιουργίας και του πολιτισμού· τονίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού, για να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ όλων των βασικών παραγόντων, και ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα του δημιουργού πρέπει να διασφαλίζει επαρκή προστασία η οποία προωθεί τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού, αίροντας παράλληλα τις νομικές αβεβαιότητες και ασυνέπειες οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει, όπου χρειάζεται, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δικαιώματα του δημιουργού, για να βελτιωθεί η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στα δημιουργικά περιεχόμενα και να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαίοι ερευνητές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς και ο τομέας δημιουργίας να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους στην ψηφιακή εποχή· υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβάλλεται η ενδεδειγμένη αμοιβή από όσους αντλούν κέρδος από την εκμετάλλευση έργων με προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού και ότι οι οποιεσδήποτε σχετικές λύσεις δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τη χρήση νόμιμων παρόχων· υπενθυμίζει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες επαναπροσδιόρισαν την αλυσίδα αξίας στον πολιτιστικό τομέα, κυρίως προς όφελος των μεσαζόντων και συχνά εις βάρος των δημιουργών· ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει τον βαθμό και τον αντίκτυπο τέτοιων αλλαγών και να προτείνει μέτρα για να βελτιωθεί η ανταμοιβή των δημιουργών και των καλλιτεχνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι οποιεσδήποτε αναθεωρημένες διατάξεις πρέπει να λειτουργούν διαχρονικά και να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι, να βασίζονται σε τεκμηρίωση και να εκτιμώνται προσεκτικά με μέτρο τον στόχο της Επιτροπής για καλύτερη ρύθμιση, λαμβανομένων πάντα υπόψη των διαφορών μεταξύ του ψηφιακού και του αναλογικού περιβάλλοντος·

23.  επικροτεί τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ψηφιακά περιεχόμενα διευκολύνοντας την εκκαθάριση των δικαιωμάτων δημιουργού, λαμβάνοντας υπόψη νέες δυνατότητες ανταμοιβής λόγω της ψηφιοποιήσεως και δημιουργώντας μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου· δηλώνει με έμφαση ότι τα ελάχιστα πρότυπα για εξαιρέσεις και περιορισμούς και, όπου χρειάζεται, περαιτέρω εναρμόνιση είναι βασικές πτυχές για τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου και πρέπει, όποτε είναι δυνατόν, να λαμβάνουν υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες· τονίζει ότι η διασυνοριακή προσβασιμότητα δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη για τη διαδικασία χρηματοδότησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών και ότι πρέπει να σέβεται την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία ως αγαθό· τονίζει ότι ο οπτικοακουστικός κλάδος πρέπει να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις αδειοδότησης, ώστε να προσαρμόσει τα μοντέλα χρηματοδότησής του στην ψηφιακή εποχή·

24.  τονίζει ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού αποτελούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ζητεί δε να υπάρξει μία πανενωσιακή προσέγγιση, για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα επωφελείται από μια διεθνή παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού·

25.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη φορητότητα και τη διαλειτουργικότητα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί και διατεθεί νόμιμα καθ’ όλη την ΕΕ, καθώς και την προσβασιμότητα και τη διασυνοριακή λειτουργία των συνδρομών, με σεβασμό παράλληλα στο γεγονός ότι ορισμένα οικονομικά μοντέλα βασίζονται στην εδαφικότητα των δικαιωμάτων στην Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την χρηματοδότηση οπτικοακουστικών παραγωγών και ιδίως προχρηματοδοτημένων παραγωγών ταινιών, πράγμα που επιτρέπει την έντονη πολιτιστική ποικιλομορφία· τονίζει ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αρχής της εδαφικότητας και των μέτρων που προωθούν τη φορητότητα του περιεχομένου· πιστεύει ότι οι πανευρωπαϊκές άδειες πρέπει να παραμένουν επιλογή, να εισάγονται σε εθελοντική βάση και να ακολουθούν εκτίμηση αντικτύπου τονίζει ότι τέτοιες άδειες δεν μπορεί να υποκαθιστούν την εδαφικότητα και ότι τα μοντέλα χρηματοδότησης για οπτικοακουστικά έργα θα βασίζονται σε εθνικά μοντέλα αδειοδότησης που έχουν σχεδιαστεί με βάση τα χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών· ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 118 ΣΛΕΕ, την περαιτέρω ανάπτυξη της διαχείρισης των δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους·

26.  πιστεύει ότι είναι αναγκαία μία διευκρίνιση ως προς ό,τι συνιστά "αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό", λαμβανομένης υπόψη της διαβουλεύσεως· υπενθυμίζει ότι σε ορισμένα πλαίσια ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι απαραίτητος, ιδίως ενόψει της πτυχής της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, σε σχέση με την οποία είναι συχνά ένα μέσο για την αποτροπή μονοπώλησης της αγοράς· επισημαίνει ότι ο εδαφικός περιορισμός φαίνεται αναγκαίος στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η κάλυψη του κόστους για τη διασυνοριακή προσφορά περιεχομένου ή υπηρεσιών και δεν διατίθεται αναχρηματοδότηση·

27.  καλεί την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει, κατόπιν διαβουλεύσεως με τους συμμετέχοντες, τη βαθμιαία διάθεση των έργων από τα ΜΜΕ, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαθεσιμότητα οπτικοακουστικού περιεχομένου ενώ παράλληλα θα διατηρούνται μια βιώσιμη πρώτη και δεύτερη περίοδος διάθεσης μέσω των συστημάτων χρηματοδότησης·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης των ποσοστώσεων, με την επιφύλαξη των ηθικών δικαιωμάτων των δημιουργών, στις σύντομες οπτικοακουστικές παραθέσεις αποσπασμάτων μη διαφημιστικού και μη πολιτικού χαρακτήρα, εφόσον είναι σαφές ποιος είναι ο δημιουργός του έργου που χρησιμοποιείται, η παράθεση δεν συγκρούεται με μία κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν υπονομεύει τα έννομα συμφέροντα των δημιουργών·

29.  ζητεί την επέκταση του διαλόγου μεταξύ των δημιουργών, των κατόχων δικαιωμάτων και των μεσαζόντων για να προαχθεί η αμοιβαία επωφελής συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας θα προστατεύονται τα δικαιώματα του δημιουργού ενώ παράλληλα θα διευκολύνονται, θα επιτρέπονται και θα ενθαρρύνονται καινοτόμοι τρόποι δημιουργίας περιεχομένου· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες προς τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα δικαιώματα του δημιουργού, με σκοπό την καθιέρωση και ανάπτυξη καινοτόμων νέων μορφών αδειοδότησης οι οποίοι θα είναι αποτελεσματικότεροι ως προς τη χρήση δημιουργικού περιεχομένου διαδικτυακά και λαμβάνουν επομένως υπόψη και δυνατότητες συλλογικής αδειοδότησης·

30.  Θεωρεί ότι η νομική έννοια που προβλέπεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ, μετά την εκπόνηση πρόσθετηςεκτίμησης, μπορεί να βελτιώσει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε νόμιμο διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, χωρίς να αμφισβητούνται οι αρχές της συμβατικής ελευθερίας, της δίκαιης ανταμοιβής δημιουργών και καλλιτεχνών και του εδαφικού χαρακτήρα των αποκλειστικών δικαιωμάτων, χαιρετίζει δε την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διεξαγάγει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία 93/83/ΕΟΚ·

31.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ορίων ανάμεσα στο δικαίωμα αναπαραγωγής έργων και το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό· τονίζει την ανάγκη να αποσαφηνιστεί η έννοια της «παρουσίασης στο κοινό», υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει την ανάγκη διατύπωσης ενός κοινού ορισμού για την «ελεύθερη χρήση», ώστε να διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση πολιτιστικών περιεχομένων καθ’ όλη την ΕΕ·

32.  ζητεί να θεσπιστούν υποχρεωτικοί περιορισμοί και εξαιρέσεις, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία περί δικαιωμάτων του δημιουργού, μεταξύ άλλων στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας, στις βιβλιοθήκες και στα μουσεία, για να καταστεί δυνατή η ευρύτερη διάδοση των περιεχομένων στο σύνολο της ΕΕ, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της ελευθερίας της τέχνης και της επιστήμης και της ύπαρξης διαφορετικών θρησκειών και γλωσσών·

33.  τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρώπη και να μπορούν οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων ομάδων, να κάνουν πλήρη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για να βελτιωθεί ο μιντιακός γραμματισμός· ενθαρρύνει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία της μιντιακής εκπαίδευσης, να εντάξουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στη σχολική ύλη και να βελτιώσουν τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της κατάλληλης κατάρτισης των διδασκόντων στις ψηφιακές δεξιότητες, στον τρόπο αποτελεσματικής διδασκαλίας αυτών των δεξιοτήτων καθώς και στον τρόπο αξιοποίησης αυτών των δεξιοτήτων προκειμένου να υποστηριχθεί γενικότερα η διαδικασία μάθησης·

34.  τονίζει ότι η ικανότητα χρήσης των ΜΜΕ με ανεξάρτητο και κριτικό πνεύμα αποτελεί διά βίου εκπαιδευτικό καθήκον που αφορά όλες τις ηλικίες, υπόκειται σε διαρκή μεταβολή ακολουθώντας παράλληλη πορεία με αυτήν της ανάπτυξης των ΜΜΕ και θεωρείται βασικό επαγγελματικό προσόν· τονίζει ότι η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει ζωτική σημασία ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο επαγγελματισμού στην ΤΠΕ εντός της Ευρώπης και να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες με ψηφιακές δεξιότητες εντός της ΕΕ· ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων καθιερώνοντας ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ή σύστημα κατάταξης, σύμφωνα με το παράδειγμα του ευρωπαϊκού κοινού πλαισίου αναφοράς για την εκμάθηση και τη διδασκαλία γλωσσών· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες στον τομέα της βελτίωσης του μιντιακού γραμματισμού των πολιτών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον μιντιακό γραμματισμό όλων των πολιτών της ΕΕ, κυρίως των ευάλωτων ομάδων, με πρωτοβουλίες και συντονισμένες ενέργειες· προτείνει να ενταχθεί μόνιμα ο διαδικτυακός γραμματισμός στο πεδίο των προσπαθειών να αυξηθεί ο μιντιακός γραμματισμός·

35.  θεωρεί αναγκαίο να υιοθετήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μία αμφίδρομη προσέγγιση ως προς το ζήτημα της επάρκειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, επενδύοντας στην ψηφιακή εκπαίδευση και στις ψηφιακές υποδομές καθώς και στην ένταξη του ψηφιακού περιεχομένου και μεθόδων στα υφιστάμενα σχολικά προγράμματα· συνιστά στους αρμοδίους να επικεντρώνονται συνεχώς στη βελτίωση των μεθόδων διαδικτυακής προστασίας των παιδιών, αναζητώντας διαφανή αυτορρυθμιστικά μέτρα που συμφωνούν με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ανάλογα με την περίπτωση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε προσφορές για όλες τις γενεές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενδεδειγμένη και αυτόνομη διαχείριση υπερβολικού φόρτου πληροφοριών καθώς και να επενδύσουν περαιτέρω στη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων για τη διδασκαλία μιντιακού γραμματισμού, για να προωθείται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να διασφαλίζεται η πανευρωπαϊκή προβολή εθνικών, περιφερειακών ή και τοπικών ακόμα πρωτοβουλιών·

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις των ψηφιακών μέσων στις γνωστικές ικανότητες, σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους αυτοελέγχου καθώς και σχετικά με την επίτευξη ψηφιακής μάθησης υπό μορφή παιχνιδιού·

37.  τονίζει ότι αποφασιστικής σημασίας πολιτιστική βάση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς είναι η ζωντανή πολυμορφία των γλωσσών και η αυξανόμενη πολυγλωσσία· θεωρεί ότι η ψηφιακή υποστήριξη της ύπαρξης διαφορετικών γλωσσών, η αύξηση της προσβασιμότητάς της και η εξασφάλιση της προώθησης των σχετικών δεξιοτήτων αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς· αναμένει, όσον αφορά την παραγωγική διαχείριση της πολυγλωσσίας, ότι η Επιτροπή θα καταβάλει περισσότερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της παραγωγικής διαχείρισης της πολυγλωσσίας, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί ταχύτερα η τεχνολογική βάση για την ενεργό υποστήριξη και την παραγωγική αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του κινηματογράφου, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της έρευνας και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στους τομείς της επαγγελματικής και επιχειρηματικής καθημερινότητας·

38.  τονίζει τη σημασία της αρχής της εδαφικότητας, π.χ. για τον ευρωπαϊκό κουλτούρα κινηματογράφησης, και ζητεί να μην καταστραφούν τα πρότυπα χρηματοδότησης των οπτικοακουστικών έργων που βασίζονται στα εθνικά πρότυπα αδειοδότησης από συστήματα δεσμευτικών, πανευρωπαϊκών αδειών· τονίζει ότι πρέπει αντ’ αυτών να προωθηθεί η διασυνοριακή φορητότητα των νομίμως αποκτηθέντων περιεχομένων·

39.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις αρχές της ουδετερότητας του διαδικτύου, η οποία έχει ζωτική σημασία σε ό,τι αφορά τη σύγκλιση των μέσων·

40.  τονίζει ότι η ευρεία εξασφάλιση της ουδετερότητας του δικτύου συνιστά κεντρικό στοιχείο μιας κοινωνικά δίκαιης στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά και, συνεπώς, δεν πρέπει να θυσιαστεί μερικώς έναντι του βραχυπρόθεσμου στόχου της κατάργησης των τελών περιαγωγής·

41.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δίκαιη ισορροπία δικαιωμάτων και συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων και των χρηστών αντικειμένων που προστατεύονται δυνάμει των δικαιωμάτων του δημιουργού·

42.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να πραγματοποιήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία 93/83/ΕΟΚ για τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας στη διαδικτυακή παρουσίαση των οπτικοακουστικών έργων μέσω της μετάδοσης συνεχούς ροής και της κατά παραγγελία προβολής βίντεο, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών να εκπληρώσουν την αποστολή δημόσιου συμφέροντος με την οποία έχουν επιφορτιστεί στην ψηφιακή εποχή και να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

43.  αναμένει, όσον αφορά την παραγωγική διαχείριση της πολυγλωσσίας, ότι η Επιτροπή θα καταβάλει μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά περισσότερες προσπάθειες, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί ταχύτερα η τεχνολογική βάση για την ενεργό εξασφάλιση και για την παραγωγική αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του κινηματογράφου, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της έρευνας και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στους τομείς της επαγγελματικής και επιχειρηματικής καθημερινότητας·

44.  επικροτεί τις σκέψεις της Επιτροπής αναφορικά με την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων γνώσεων για τον δημόσιο τομέα μέσω πιστοποιημένων τεχνολογιών νέφους και μεθόδων εξόρυξης κειμένων και δεδομένων που θα συμφωνούν με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων· φρονεί ότι η χρήση τέτοιων τεχνολογιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες βιβλιοθήκες και αρχεία απαιτεί στοχευμένες προσπάθειες κατάρτισης στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας, της αρχειοθέτησης και της τεκμηρίωσης, καθώς και αντίστοιχη πολυγλωσσική πρόσβαση για τους χρήστες·

45.  προτρέπει, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τον έλεγχο της εφαρμογής δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη δημόσια διοίκηση, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα και η προβολή των πηγαίων κωδίκων αυξάνουν τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση συνεργατικών καινοτομιών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων· πιστεύει ότι με περισσότερο ανοικτό λογισμικό ενδέχεται να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των χρηστών, ιδίως στο εσωτερικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

46.  παροτρύνει ώστε οι ψηφιακές μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας –με χρήση και περαιτέρω ανάπτυξη των αδειών «creative commons»– να διδάσκονται και να χρησιμοποιούνται διακρατικά και διαγλωσσικά στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση καθώς και σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, και να προωθούνται στο πλαίσιο ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Νικόλαος Χουντής, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Ангел Джамбазки, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels, Elisabeth Morin-Chartier, Michel Reimon, Hannu Takkula, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Reid

7.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(*)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πορεία προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

(2015/2147(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Angel Dzhambazki

  (*) Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι η τόνωση της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της δυνατότητας ελεύθερης επιλογής εκ μέρους του πολίτη και του καταναλωτή, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, και της ανταγωνιστικότητας είναι υψίστης σημασίας και κρίνει ότι η υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγορά αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη των στόχων αυτών, διότι έτσι θα αρθούν οι φραγμοί στο εμπόριο, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις, θα ενισχυθούν οι δημιουργοί, οι επενδυτές και οι καταναλωτές καθώς και όσοι εργάζονται στην ψηφιακή οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, και καθιστώντας τις ιδιωτικές επενδύσεις στις δημιουργικές υποδομές εμπορικά ελκυστικές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον γραφειοκρατικό φόρτο και ευνοώντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων· επισημαίνει, εξάλλου, τη σημασία που έχει η διευκόλυνση της νομικής πρόσβασης στις γνώσεις και τις δημιουργικές εργασίες και το υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ενιαία ψηφιακή αγορά· ζητεί να θεσπιστούν μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος όλων των νέων προτάσεων όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, τις ΜΜΕ, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και τα δυνητικά κόστη και οφέλη τους, σε συνδυασμό με μία εκτίμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου τους·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και τη δέσμευση που περιλαμβάνει για τον εκσυγχρονισμό του σημερινού πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου αυτά να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή· υπογραμμίζει ότι όλες οι τροποποιήσεις του αναφερθέντος πλαισίου θα πρέπει να εξεταστούν με στοχευμένο τρόπο και με μία ιδιαίτερη μέριμνα αφενός μεν για μια δίκαιη και εύλογη αποζημίωση των δημιουργών και άλλων δικαιούχων για τη χρησιμοποίηση των έργων τους και, αφετέρου, για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και για την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

3.  τονίζει τον ρόλο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησία (ΔΔΙ) και υπενθυμίζει ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί στα δικαιώματα του δημιουργού αποτελούν βασική πτυχή του συστήματος των δικαιωμάτων του δημιουργού· επισημαίνει ότι οι στοχευμένες εξαιρέσεις και περιορισμοί στα δικαιώματα του δημιουργού συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα στο μέλλον και βελτιώνουν τη δημιουργική και πολιτισμική ποικιλομορφία της ΕΕ·

4.  υπογραμμίζει ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην ΕΕ αποτελούν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, και ανταγωνιστικότητας, δεδομένου ότι, με βάση στοιχεία από τους σχετικούς κλάδους, πλέον των 7 εκατομμυρίων ατόμων απασχολούνται σε αυτούς και παράγουν άνω του 4,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ[45]·

5.  πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εξισορροπήσει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών· τονίζει ότι ο δημιουργικός κλάδος χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες και αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις, οι οποίες προκύπτουν συγκεκριμένα από τους διάφορους τύπους περιεχομένου και δημιουργικών έργων, καθώς και από τα επιχειρησιακά μοντέλα που χρησιμοποιούνται· συνεπώς, ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα αυτές τις ιδιαιτερότητες και να τις λαμβάνει υπόψη όταν προτείνει τροποποιήσεις και λύσεις·

6.  τονίζει ότι κάθε μεταρρύθμιση του πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να έχει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο προάγει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό κλάδο, ενώ ταυτόχρονα καταργεί τις νομικές αβεβαιότητες και ασυνέπειες που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, σε κάθε τροποποίηση της οδηγίας για τα δικαιώματα του δημιουργού, θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων εκτίμησης επιπτώσεων της οδηγίας του 2001 και θα βασιστεί σε αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ άλλων στην εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκληθούν από την τροποποίηση των διατάξεων, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τη χρηματοδότηση και τη διανομή οπτικοακουστικών έργων καθώς και την πολιτισμική ποικιλομορφία· θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάλληλη οικονομική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη·

8.  καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη της το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας[46]·

9.  σημειώνει ότι το 56% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για πολιτιστικούς σκοπούς και επισημαίνει, συνεπώς, τη σημασία της ύπαρξης διαφόρων εξαιρέσεων στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζει τον έλεγχο της εφαρμογής ελάχιστων κανόνων στο πλαίσιο των εξαιρέσεων και περιορισμών των δικαιωμάτων του δημιουργού, καθώς και την ορθή εφαρμογή των εν λόγω εξαιρέσεων και περιορισμών που θεσπίζονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι ισορροπημένη, στοχευμένη και ουδέτερη από πλευράς μορφής και θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε αποδεδειγμένες ανάγκες χωρίς να θίγει την πολιτιστική πολυμορφία της ΕΕ, τη χρηματοδότησή της και τη δίκαιη αποζημίωση των δημιουργών· τονίζει με έμφαση ότι, ενώ για εξόρυξη κειμένων και δεδομένων απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου προκειμένου οι ερευνητές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μπορούν να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό υλικό που προστατεύεται από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμη και σε διασυνοριακό επίπεδο, τυχόν εξαιρέσεις στην ΕΕ όσον αφορά την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν ο χρήστης έχει νόμιμη πρόσβαση, θα πρέπει δε να αναπτυχθούν σε συνεννόηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αφού προηγηθεί αξιολόγηση αντικτύπου βάσει αποδείξεων·

10.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η σαφήνεια και η διαφάνεια του καθεστώτος προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο που παράγουν οι χρήστες και τα τέλη για τη δημιουργία ιδιωτικών αντιγράφων σε εκείνα τα κράτη μέλη που επιλέγουν να το εφαρμόσουν· σημειώνει, συναφώς, ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για το πραγματικό ύψος των τελών πνευματικής ιδιοκτησίας, το σκοπό του και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους·

11.  υπογραμμίζει ότι με την ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους, και ιδίως για άτομα με αναπηρίες, η δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα συγγενικά δικαιώματα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, έντονη ανησυχία για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα που είναι τυφλά, τα άτομα με μειωμένη όραση ή με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων με άλλο τρόπο και ζητεί μετ’ επιτάσεως η συνθήκη αυτή να επικυρωθεί το συντομότερο δυνατόν· αναμένει με ενδιαφέρον την σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)·

12.  ζητεί να πραγματοποιηθούν στοχοθετημένες μεταρρυθμίσεις, βασισμένες σε αντικειμενικά δεδομένα, χάριν της ενίσχυσης της διασυνοριακής πρόσβασης στο νόμιμα διαθέσιμο ή νόμιμα αποκτηθέν περιεχόμενο στο διαδίκτυο, αλλά εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά την χορήγηση αδιακρίτως υποχρεωτικών πανευρωπαϊκών αδειών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του περιεχομένου που διατίθεται στους χρήστες· τονίζει ότι η αρχή της εδαφικότητας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του καθεστώτος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένης της σημασίας των εδαφικών αδειών στην ΕΕ· ζητεί να τεθεί τέλος στους αδικαιολόγητους φραγμούς γεωγραφικού χαρακτήρα και να δοθεί προτεραιότητα στη διασυνοριακή φορητότητα του νόμιμα αποκτηθέντος ή νόμιμα διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου, και τούτο ως ένα πρώτο βήμα για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και την εισαγωγή νέων επιχειρησιακών μοντέλων για ευέλικτα και καινοτόμα συστήματα διαδικτυακής αδειοδότησης· υπογραμμίζει ότι τα μοντέλα αυτά θα είναι προς όφελος των καταναλωτών, διότι μέσω αυτών θα εξασφαλίζεται η γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία χωρίς να θίγεται η αρχή της εδαφικότητας ή της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων·

13.  επιδοκιμάζει τη βούληση της Επιτροπής να ενισχύσει την έρευνα και καινοτομία στην ΕΕ με τη βελτίωση της διασυνοριακής χρήσης του υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· θεωρεί ότι αυτή η προσπάθεια είναι σημαντική για τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση και την εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, καθώς και για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ·

14.  επισημαίνει τη σπουδαιότητα της πρόσβασης σε ενημέρωση και κοινόχρηστο περιεχόμενο· υπογραμμίζει ότι όλα τα κοινόχρηστα περιεχόμενα σε ένα κράτος μέλος πρέπει να είναι ευπρόσιτα σε όλα τα κράτη μέλη· φρονεί ότι το κοινόχρηστο περιεχόμενο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να δημοσιοποιείται·

15.  φρονεί ότι, για οποιαδήποτε αλλαγή στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέοι τρόποι πρόσβασης σε οπτικοακουστικά περιεχόμενα και να διασφαλιστεί η συμβατότητα με την τρέχουσα μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού·

16.  θεωρεί ότι ορισμένοι διαδικτυακοί μεσάζοντες και διαδικτυακές πλατφόρμες αντλούν έσοδα από πολιτιστικά έργα και περιεχόμενα, χωρίς όμως να μοιράζονται τα έσοδα αυτά με τους δημιουργούς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εναλλακτικές δυνατότητες βάσει στοιχείων προκειμένου να μεταβιβασθεί η μεταφορά αξίας από το περιεχόμενο σε υπηρεσίες που θα επιτρέψει στους δημιουργούς, εκτελεστές και δικαιούχους να αποζημιώνονται δίκαια για τη χρησιμοποίηση του έργου τους στο Διαδίκτυο χωρίς να παρεμποδίζεται η καινοτομία·

17.  επισημαίνει ότι ο ταχύς ρυθμός της τεχνολογικής ανάπτυξης στην ψηφιακή αγορά απαιτεί ένα τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με χώρες που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές στις διαδικασίες ψηφιοποίησης, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη ενσωμάτωση των τεχνολογικών καινοτομιών τρίτων χωρών, ιδίως όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα και αυξάνοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης των ευρωπαϊκών εταιριών σε διεθνές επίπεδο·

19.  καλεί τους διανομείς να δημοσιεύουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνολογικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του περιεχομένου τους·

20.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για την διασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ ψηφιακών κατασκευαστικών στοιχείων και επισημαίνει τη μεγάλη σημασία της τυποποίησης που μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας (SEP) όσο και μέσω μοντέλων ανοικτών αδειών· εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανάπτυξη ισορροπημένου πλαισίου διαπραγματεύσεων μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων και φορέων υλοποίησης τεχνικών προτύπων βασιζόμενων σε ευρεσιτεχνίες ουσιώδους σημασίας για να εξασφαλίσει δίκαιους όρους αδειοδότησης· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της και να εφαρμόσει το πνεύμα της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-170/13 (Huawei κατά ZTE) διότι έτσι επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση μεταξύ κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας και φορέων υλοποίησης προτύπων, αποφεύγονται παραβιάσεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και εξασφαλίζεται η αποτελεσματική σύναψη των συμφωνιών αδειοδότησης με δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους (FRAND)·

21.  εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο δράσης της Επιτροπής που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο σε περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας· τονίζει ότι είναι σημαντικό στην ψηφιακή εποχή να τηρείται η νομοθεσία περί των δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων· θεωρεί άκρως σημαντικό να επιβάλλουν τα κράτη μέλη τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2006/115/ΕΚ, και ότι η αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων αυτών εξαρτάται από τα μέτρα επιβολής που έχουν θεσπιστεί για την προστασία τους· τονίζει ότι ΕΕ αντιμετωπίζει υψηλό αριθμό παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, οι τελωνειακές αρχές κατέγραψαν τουλάχιστον 95 000 περιπτώσεις κράτησης το 2014, ενώ η συνολική αξία των 35,5 εκατομμυρίων αντικειμένων που κατασχέθηκαν υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 600 εκατομμύρια EUR[47]· επισημαίνει το καθήκον του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα και αντικειμενική ανάλυση των πραγματικών επιπτώσεων για τους οικονομικούς φορείς ζητεί, συνεπώς να υιοθετηθεί μια αποτελεσματική, βιώσιμη, αναλογική και σύγχρονη προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή, την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά τις παραβιάσεις εμπορικής κλίμακας· σημειώνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να οφείλονται στη δυσκολία να εξευρεθεί επιθυμητό περιεχόμενο που διατίθεται νόμιμα· απευθύνει συνεπώς έκκληση να αναπτυχθεί ευρύτερη και φιλική προς τους χρήστες νόμιμη προσφορά περιεχομένου, η οποία να προβληθεί στο κοινό·

22.  επιδοκιμάζει μία προσέγγιση που συνίσταται στην «παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος» και προτρέπει τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού να προβαίνουν σε συντονισμένες και αναλογικές ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, με βάση την πρακτική σύναψης εκούσιων συμφωνιών με τους δικαιούχους· τονίζει ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να προάγει την ενημέρωση και την επιβεβλημένη επιμέλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών καθώς και την βελτίωση της συνεργασίας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα· τονίζει το γεγονός ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνουν οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού για να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις σε εμπορική κλίμακα πρέπει να είναι αιτιολογημένα, συντονισμένα και αναλογικά και να προβλέπουν τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικών και φιλικών προς τον χρήστη μέσων προσφυγής για θιγόμενα μέρη· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να ενημερωθούν περισσότερο οι καταναλωτές σε ό,τι αφορά τις συνέπειες που προκαλούνται από την παραβίαση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων·

23.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει διάλογο και να πραγματοποιηθούν μελέτες βάσει στοιχείων για το αν όλοι οι δρώντες στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας, όπως διαδικτυακοί ενδιάμεσοι, επιγραμμικές πλατφόρμες, πάροχοι περιεχομένου και υπηρεσίας, καθώς και συμβατικοί ενδιάμεσοι, όπως μεταπωλητές και πωλητές λιανικής, θα πρέπει να λάβουν εύλογα και επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου, της παραποίησης προϊόντων και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ικανότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να τις διαχέουν ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους· τονίζει ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος των ενδιαμέσων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο μιας προσεκτικής και στοχευμένης μελέτης βάσει στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συναφείς δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής· τονίζει ότι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών και οι διαδικτυακοί ενδιάμεσοι θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να υπέχουν αυστηρά προσδιορισμένες υποχρεώσεις και να μην επιτελούν το έργο που έχει ανατεθεί στα δικαστήρια ώστε να αποφευχθεί μια τυχόν ιδιωτικοποίηση της νομοθεσίας περί επιβολής του νόμου· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της φραγής ιστοτόπων με δικαστική απόφαση καθώς και συστημάτων αναγνώρισης και απαγόρευσης περιεχομένου·

24.  αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι πάροχοι περιεχομένου στην ανάπτυξη και διάδοση των έργων, μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου, και τονίζει το γεγονός ότι έχει σημειωθεί αύξηση των διαδικτυακών πλατφορμών λόγω της ζήτησης των καταναλωτών· αναγνωρίζει ότι οι ισχύουσες αρχές περί ευθύνης των μεσαζόντων έχουν καταστήσει δυνατή την αύξηση των διαδικτυακών πλατφορμών, και απευθύνει προειδοποίηση ότι η δημιουργία αβεβαιότητας δικαίου στον τομέα αυτόν θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο και τον δυνητικά αρνητικό αντίκτυπο της δεσπόζουσας θέσης ορισμένων ενδιάμεσων φορέων στο διαδίκτυο όσον αφορά το δημιουργικό δυναμικό, την δίκαιη ανταμοιβή των δημιουργών και την ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχουν άλλοι διανομείς πνευματικών έργων·

25.  προτείνει η επικείμενη νομοθετική πρόταση σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες να έχει ως βάση τα συμφέροντα των καταναλωτών, των δημιουργών και των εργαζομένων στον ψηφιακό τομέα και κυρίως να αποσκοπεί στην προστασία όσων είναι ευάλωτοι·

26.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, σχετικά με την διάρκεια της νομικής προστασίας·

27.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι φορείς παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν σαφώς την ταυτότητά τους και ότι η τήρηση της υποχρέωσης αυτής συμβάλλει αποφασιστικά στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

28.  σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 26ης Φεβρουαρίου 2014· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συγκεντρώνονται και να αναλύονται όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και να πραγματοποιείται διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τη λήψη οιωνδήποτε μέτρων, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές με βάση την εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο, ιδίως, των ένδικων μέσων λόγω μη συμμόρφωσης με τις συμβάσεις για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις υλικών αγαθών ή ψηφιακού περιεχομένου και την ασφάλεια δικαίου στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού Ρώμη Ι·

29.  πιστεύει ότι οι συμβατικοί κανόνες για ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να βασίζονται σε αρχές προκειμένου να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και να έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα· τονίζει, εξάλλου, σε συνάρτηση με τις μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτό, ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται η έλλειψη συνοχής και οι επικαλύψεις με ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις καθώς και τυχόν κίνδυνος δημιουργίας μακροπρόθεσμα ενός αδικαιολόγητου νομικού διαχωρισμού μεταξύ διαδικτυακών και συμβατικών συμβάσεων και διαφορετικών δικτύων διανομής, λαμβανομένου επίσης υπόψη του κεκτημένου για τους καταναλωτές στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT·

30.  εκτιμά ότι, στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής πρέπει επίσης να διευκρινίζεται με ποιούς τρόπους εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες σε ψηφιακό περιβάλλον όταν πρόκειται για διασυνοριακή πώληση μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις αθέμιτης εισαγωγής διακρίσεων ως προς τη τιμή λόγω εθνικότητας ή τόπου·

31.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναλύσει το επίπεδο προστασίας που παρέχει στον καταναλωτή το ουσιαστικό δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο της λεγόμενης συνεργατικής οικονομίας και τις τυχόν ανισότητες που προκύπτουν στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ καταναλωτών», οι οποίες εδραιώνονται από μία ολοένα και ευρύτερη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας·

32.  επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι διαδικασίες με τις οποίες μπορούν οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν να λειτουργούν στο Διαδίκτυο σε όλα τα κράτη μέλη, διαδικασίες που πρέπει να είναι απλουστευμένες και ψηφιοποιημένες, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ενδεχόμενο αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την εσωτερική αγορά·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που δεν επιτρέπουν στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να επωφελούνται από το πλήρες φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών, είτε αυτά είναι ψηφιακά είτε παρέχονται μέσω ψηφιακών διαύλων στην ΕΕ, και εμποδίζουν την έναρξη λειτουργίας, την ανάπτυξη, τη διασυνοριακή δραστηριότητα και την καινοτομία των επιχειρήσεων·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κοινές προδιαγραφές και ορθές πρακτικές στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με ιδιαίτερη εστίαση στις δικαστικές και τοπικές αρχές·

35.  επισημαίνει ότι οι εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση μέσω της καθιέρωσης μιας αποτελεσματικότερης, απλούστερης και φιλικότερης προς τον χρήστη ηλεκτρονικής διοίκησης· εκτιμά ότι, από την άποψη αυτή, είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουν πολίτες και επιχειρήσεις αλληλοσυνδεόμενα εμπορικά μητρώα·

36.  υποστηρίζει τη δημιουργία, κατά τη διάρκεια του 2016, μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών· τονίζει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών μπορούν να διασφαλισθούν μόνο μέσω μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας και πρόσβασης στα ένδικα μέσα· φρονεί ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο θα ανθούσε αν οι καταναλωτές είχαν την δυνατότητα να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές με τους ίδιους όρους σε όλη την ΕΕ·

37.  τονίζει ότι η διαδικτυακή ασφάλεια είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για μια ψηφιακή ενιαία αγορά και, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικτύου και πληροφοριών σε αυτή τη ραγδαίως αναπτυσσόμενη αγορά· επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο όσον αφορά τις τεχνολογίες και τις λύσεις για τη διαδικτυακή ασφάλεια.

38.  ζητεί τη δημιουργία αποτελεσματικότερου νομικού πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης ΤΠΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

39.  επισημαίνει ότι το τεχνολογικό χάσμα που υφίσταται στην ΕΕ πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω του νομικού πλαισίου που διέπει τις πολιτικές για την ενιαία ψηφιακή αγορά· υπογραμμίζει ότι απαιτείται μια προορατική προσέγγιση προκειμένου να μειωθεί το χάσμα που υφίσταται μεταξύ περιφερειών, μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου και μεταξύ γενεών·

40.  τονίζει ότι, προκειμένου να προαχθεί ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο πολιτικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, πρέπει να δοθεί άμεση στήριξη για την ανάπτυξη και την καινοτομία στις επιχειρήσεις της ΕΕ· τονίζει, συνεπώς, ότι οι ΜΜΕ πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και να αναπτύσσουν δεξιότητες και υπηρεσίες ΤΠΕ·

41.  επισημαίνει ότι η ψηφιακή καινοτομία οδηγεί στην ανάπτυξη και ότι ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή αγορά πρέπει να τονώνει την επιχειρηματικότητα· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα κινητροδότησης για νέους που καινοτομούν προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό των νέων ευρωπαίων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

1.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων(*)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πορεία προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

(2015/2147(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Michał Boni

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την προστιθέμενη αξία της εν λόγω στρατηγικής για την οικονομία της ΕΕ· τονίζει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συνιστά ουσιώδες στοιχείο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των πολιτών, οι οποίες με τη σειρά τους είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της βασιζόμενης στα δεδομένα οικονομίας ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του ψηφιακού τομέα, και θα πρέπει επομένως να θεωρούνται ως πηγές ευκαιριών και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τεχνολογιών, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων καθώς και της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προς το συμφέρον τόσο των υποκειμένων των δεδομένων όσο και των επιχειρήσεων· ζητεί να αναθεωρηθεί η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των διατάξεων με τη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων κατά την έναρξη ισχύος της δέσμης αυτής·

  3.3.2. Καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

2.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές καθώς και τη θέσπιση νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του παράνομου περιεχομένου και υλικού στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους, που θα σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης, την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών και τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της δέουσας νομικής διαδικασίας και του κράτους δικαίου· θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητα τα εξής:

  –  να δημιουργηθούν συνεπείς και αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιβολής του νόμου για τις ευρωπαϊκές και εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες και αρχές επιβολής του νόμου·

  –  να παρασχεθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους·

  –  να στηριχθούν οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ο διάλογος μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ·

  –  να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των ενδιάμεσων και των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

  –  να εξασφαλιστεί ότι η δημιουργία της Μονάδας Διαδικτυακών Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός της Ευρωπόλ θα θεμελιωθεί σε νομική βάση που είναι κατάλληλη για τις δραστηριότητές της·

  –  να εξασφαλιστεί η λήψη ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και να ενθαρρυνθούν πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως στόχο να καταστεί το διαδίκτυο ασφαλές για παιδιά, και

  –  να συνεργαστούν τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση εκστρατειών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης·

3.  υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 12 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) ορίζονται τα εξής: «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας η οποία συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υπό τον όρο ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών, δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες»·

  3.4. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις ψηφιακές υπηρεσίες και στον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.  υπογραμμίζει ότι ο ταχέως αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων σε δίκτυα και εγκληματικών πράξεων στον κυβερνοχώρο απαιτεί μια εναρμονισμένη απάντηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών· εκτιμά ότι η προσφορά ασφάλειας στο διαδίκτυο συνεπάγεται προστασία των δικτύων και των κρίσιμων υποδομών, με τη διασφάλιση της ικανότητας των οργάνων επιβολής του νόμου να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα, μεταξύ άλλων την τρομοκρατία, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και τη σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, και χρήση των δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την καταπολέμηση του εγκλήματος εντός και εκτός διαδικτύου· τονίζει ότι η ασφάλεια, ούτως οριζόμενη, μαζί με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υπηρεσίες και, ως εκ τούτο, αποτελεί απαραίτητη βάση για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

5.  ζητεί την οριστική έγκριση της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών με σκοπό την καθιέρωση ενός συνεπούς ρυθμιστικού πλαισίου για την εξασφάλιση της στρατηγικής και επιχειρησιακής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, πράγμα το οποίο προϋποθέτει στενότερη συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τους οργανισμούς της ΕΕ, παράλληλα με τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, ιδιαίτερα της προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων για τις επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση και τα υποκείμενα των δεδομένων·

6.  υπενθυμίζει ότι εργαλεία όπως η κρυπτογράφηση είναι χρήσιμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως μέσα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και τουλάχιστον ενός βασικού επιπέδου ασφάλειας των επικοινωνιών· καταδικάζει το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγκληματικούς σκοπούς·

7.  χαιρετίζει τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) εντός της Ευρωπόλ, το οποίο συμβάλλει στην ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο· ζητεί αφενός την εκπόνηση νομοθετικής πρότασης για την ενίσχυση της εντολής του EC3 αφετέρου την ταχεία μεταφορά της οδηγίας 2013/40/ΕΕ, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, η οποία αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και των αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ (Eurojust, Ευρωπόλ, EC3 και ENISA)·

8.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συγκροτήσει σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας και συμμετοχής των επιχειρήσεων και την καθιέρωση της αρχής της «ασφάλειας εκ σχεδιασμού»· στηρίζει την ανταλλαγή καλών πρακτικών των κρατών μελών στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο εν λόγω πεδίο· εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του για την παύση λειτουργίας της Ευρωπαϊκής σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ανθεκτικότητα (EP3R)·

9.  σημειώνει ότι οι αποκαλύψεις για τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση έδειξαν ότι είναι ανάγκη να κερδηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ιδιωτικότητα, την προστασία και ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη αυστηρής τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς επιβολής της νομοθεσίας· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των υφιστάμενων εργαλείων, όπως οι συνθήκες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, που σέβονται το κράτος δικαίου και μειώνουν τον κίνδυνο αθέμιτης πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ξένη επικράτεια·

10.  υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) ορίζονται τα εξής: «Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών, για την παροχή των υπηρεσιών» μετάδοσης, αποθήκευσης και φιλοξενίας, «γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα»· υπενθυμίζει, ιδιαίτερα, ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αποφάσεις C-360/10 και C-70/10, απέρριψε μέτρα «ενεργού ελέγχου» σχεδόν όλων των χρηστών των σχετικών υπηρεσιών (παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο στη μία περίπτωση, κοινωνικού δικτύου στην άλλη) και διευκρίνισε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εντολή η οποία υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να προβεί σε γενικό έλεγχο·

  4.1. Οικοδόμηση μιας οικονομίας δεδομένων

11.  εκτιμά ότι τα μαζικά δεδομένα, οι υπηρεσίες νέφους, το διαδίκτυο των αντικειμένων, η έρευνα και η καινοτομία έχουν ουσιαστική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και απαιτούν μια συνεκτική προσέγγιση στο σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ· εκτιμά ότι η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και οι αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, όπως ορίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων που αφορούν τα παιδιά ως ευάλωτους καταναλωτές, είναι κρίσιμης σημασίας για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών σε έναν οικονομικό τομέα που βασίζεται στα δεδομένα· υπογραμμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ρόλο των δεδομένων και τη σημασία της ανταλλαγής δεδομένων για τους καταναλωτές, τόσο όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους όσο και εντός της οικονομίας, καθώς και την ανάγκη θέσπισης κανόνων σχετικά με την κυριότητα των δεδομένων και τον έλεγχο των πολιτών επί των προσωπικών τους δεδομένων· τονίζει τον ρόλο των εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων που θα πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων· ζητεί την προώθηση της «ιδιωτικότητας εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού», πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια προσέγγιση που δεν εμπεριέχει διακρίσεις σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων· υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης που βασίζεται στην ανάλυση του κινδύνου, η οποία συμβάλλει στην αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου και προσφέρει ασφάλεια δικαίου, όπως προβλέπεται στον γενικό κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και δημοκρατική εποπτεία και διαρκή έλεγχο από τις δημόσιες αρχές· τονίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρειάζονται ειδική προστασία και αναγνωρίζει ότι η θέσπιση πρόσθετων διασφαλίσεων, όπως η ψευδωνυμοποίηση και η ανωνυμοποίηση, μπορεί να ενισχύσει την προστασία όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται από εφαρμογές μαζικών δεδομένων και παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών·

  4.2.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης

12.  τονίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω λύσεων που βασίζονται στη διαλειτουργικότητα, δηλαδή λύσεων που πραγματοποιούνται από το πρόγραμμα ISA², πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων· ζητεί ενίσχυση της συνεργασίας προκειμένου να αναπτυχθούν κοινά, παγκόσμια πρότυπα για την οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα, πρότυπα τα οποία θα πρέπει να δίδουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, στον σεβασμό της ιδιωτικότητας και στην προστασία των δεδομένων· τονίζει τη σημασία του δικαιώματος των πολιτών στη φορητότητα των δεδομένων·

  4.3.2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

13.  υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη, την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και των πολιτικών ανοιχτών δεδομένων, την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και την επαναχρησιμοποίησή τους βάσει της διαφάνειας και του ισχύοντος νομικού πλαισίου της ΕΕ, και υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων, όπως προτείνονται στη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει στην πραγματική συμμετοχή, στη διαβούλευση και σε μια πιο διαφανή, πιο υπεύθυνη και πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών·

14.  υπογραμμίζει ότι, παράλληλα με την υποστήριξη της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αρχής «μόνον άπαξ», όλες οι πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και τις αρχές της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων και ότι πρέπει να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τις εν λόγω πρωτοβουλίες ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα των πολιτών που παρέχονται σε δημόσιους φορείς·

  5.2.Διεθνής διάσταση

15.  αναγνωρίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της οικονομίας των δεδομένων· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν μέτρα, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων και ασφαλείς διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων και την ισχύουσα νομολογία της ΕΕ, κατά την ανάπτυξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

4.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πορεία προς μια πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

(2015/2147(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Renato Soru

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι η βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ανάπτυξης τομέων που χαρακτηρίζονται από υψηλή οικονομική προστιθέμενη αξία· ενθαρρύνει, συνεπώς, όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για την υποστήριξη της μετάβασης προς την ψηφιακή οικονομία· τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης παγκόσμιων συνδέσμων και υπέρβασης του υφιστάμενου κατακερματισμού των εθνικών κανόνων για τις ψηφιακές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα που αποσκοπεί στην επίτευξη πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς η οποία θα βασίζεται στον θεμιτό ανταγωνισμό και σε υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή·

2.  τονίζει ότι ο θετικός αντίκτυπος της ψηφιοποίησης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όσον αφορά την σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες δίνει τη δυνατότητα παροχής φιλικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που απλουστεύουν την εμπειρία του καταναλωτή·

3.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για την ευρωπαϊκή οικονομία· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, η ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία 415 δισεκατομμύρια EUR ετησίως και να δημιουργήσει 3,8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας· τονίζει ότι πέρα από τους σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης του ψηφιακού τομέα, προσφέρονται επίσης, μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, νέες δυνατότητες και σε παραδοσιακούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας·

4.  θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας αποτελεί αναπόφευκτη και θετική εξέλιξη, ένα βήμα προόδου, ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ, και πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί·

5.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την προσέγγιση «ψηφιακής προτεραιότητας» στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών και στον σχεδιασμό νομοθετικών πράξεων· θεωρεί ότι η στρατηγική «ψηφιακής προτεραιότητας» θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη στην εξοικονόμηση κόστους, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στη βελτίωση των υπηρεσιών, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το χάσμα μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

6.  σημειώνει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική σύγκλιση των ευρωπαϊκών περιφερειών, πρέπει να μειωθεί σημαντικά το ψηφιακό χάσμα και να εξασφαλιστεί σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, ειδικά στις ΜΜΕ, δίκαιη, ανοικτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο Διαδίκτυο· τονίζει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα πρέπει να θεωρείται δημόσιο αγαθό που αποκτά όλο και περισσότερη σημασία στην καθημερινότητα· ενθαρρύνει περαιτέρω τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές με σκοπό να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του Διαδικτύου ώστε να φτάσει στις περιφερειακές περιοχές της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να επανεξετάσει την τρέχουσα εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· επικροτεί τις προσπάθειες που σκοπεύει να καταβάλει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον τομέα αυτό·

7.  θεωρεί ότι για την αποτελεσματική καθιέρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, οι τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σίγουροι για την εξασφάλιση σταθερών προτύπων προστασίας και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι βέβαιες ότι μπορούν να βασίζονται σε ένα κοινό και δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο που επιβάλλει παρόμοιους κανόνες για παρόμοιες υπηρεσίες·

8.  επικροτεί την έγκριση της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών· επισημαίνει ότι εάν η Ένωση θέλει να ενισχύσει το ηλεκτρονικό εμπόριο σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να επιτευχθούν χωρίς καθυστέρηση οι στιγμιαίες ηλεκτρονικές πληρωμές και οι πληρωμές μέσω κινητών συσκευών βάσει ενός κοινού προτύπου, καθώς και η κατάλληλη εφαρμογή της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών·

9.  επισημαίνει ότι παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, πολλές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές λόγω της έλλειψης αντιστοιχίας δεξιοτήτων· σημειώνει ότι εφόσον στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι οικονομικές ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά, είναι σημαντικό να ακολουθηθούν πολιτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης που θα αποβλέπουν στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει προγράμματα που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων·

10.  θεωρεί ότι τα πανευρωπαϊκά συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και πληρωμών μέσω κινητών συσκευών («e-SEPA») δίνουν ώθηση στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσω αποτελεσματικότερων και ταχύτερων πληρωμών λιανικής· σημειώνει ότι μπορούν να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα από την εμπειρία με συστήματα όπως το Faster Payments ή το PayM·

11.  επισημαίνει ότι για την άνθηση της ψηφιακής οικονομίας απαιτείται βελτίωση της πρόσβασης σε κεφάλαια, τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις· επικροτεί το έργο της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η οποία παρέχει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα μακροπρόθεσμα έργα και είναι επομένως συμπληρωματική προς τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά· ενθαρρύνει τις περαιτέρω διαβουλεύσεις, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας, τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση και η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων, και περαιτέρω κίνητρα για τα καθεστώτα επιχειρηματικών κεφαλαίων στην ΕΕ·

12.  τονίζει ότι έχει μεγάλη σημασία η ψηφιακή ενιαία αγορά να βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πελάτη σύστημα πληρωμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην αγορά υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα μέσω του SEPA, της νέας οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών, του νέου κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες και της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών)· υπογραμμίζει ότι κατά τα επόμενα έτη θα πρέπει να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή στις καινοτόμες εξελίξεις, καθώς και για να προετοιμαστεί το έδαφος για την περαιτέρω διασυνοριακή ενοποίηση·

13.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Αξιών και Αγορών να στηρίξει καινοτομίες σε ρυθμιζόμενους τομείς, όπως οι μετασυναλλακτικές υποδομές και η υποβολή δεδομένων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο κανονισμός δεν θα χρησιμοποιείται από φορείς που προϋπάρχουν στην αγορά για να παρακωλύεται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και να μειώσουν το κόστος, όπως η τεχνολογία της αλυσίδας των μπλοκ (block chain) και του διαμοιρασμένου λογιστικού βιβλίου (distributed ledger)·

14.  επισημαίνει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έχει καίρια σημασία για τη δημιουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδίως στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, στα συστήματα πληρωμών και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και ως εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τις απειλές, πρωτίστως από την ηλεκτρονική απάτη και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, να ενισχύσει τα μέτρα πρόληψης, να καθορίσει ένα πλαίσιο για μια πανευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση όσον αφορά τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, και να ξεκινήσει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης που να προειδοποιούν τους πολίτες της ΕΕ όσον αφορά τις απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χρηματοοικονομικών δεδομένων και τις ανάγκες των παγκόσμιων ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ανταλλαγή δεδομένων·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν απλά, αποτελεσματικά και ασφαλή συστήματα πληρωμών, ώστε η ψηφιακή ενιαία αγορά να μπορέσει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί· επικροτεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει αυτές τις εξελίξεις κατά την εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

17.  θεωρεί ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα ανοίξουν την πρόσβαση στις πιστώσεις για πολλά άτομα που κατά κανόνα αποκλείονται από το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, προάγοντας έτσι την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική ένταξης που θα επιτρέπει στις πιο αδύναμες ομάδες του πληθυσμού να αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά και, επομένως, και σε νέες χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές υπηρεσίες·

18.  θεωρεί ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ψηφιακής οικονομίας, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί το ισχύον φορολογικό πλαίσιο· φρονεί ότι, με τον δέοντα σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες, χρειάζεται περισσότερος συντονισμός σε θέματα φορολογίας προκειμένου να προλαμβάνονται η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και οι πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, να αποφεύγονται η στρέβλωση της αγοράς και ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να δημιουργηθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την επέκταση, σε όλους τους τομείς, του καθεστώτος σχετικά με την υποβολή δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα όσον αφορά τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών, με εξαίρεση τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, να εγκρίνει την πρόταση για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και να υποστηρίξει την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των βέλτιστων πρακτικών με σκοπό να διευκολύνει την πιο αποτελεσματική και έγκαιρη συλλογή δεδομένων που έχουν σχέση με τη φορολογία· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις τελευταίες συστάσεις του σχεδίου για την καταπολέμηση της BEPS (διάβρωση της φορολογικής βάσης και μεταφορά των κερδών) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης·

19.  θεωρεί προτεραιότητα την ανάπτυξη απλουστευμένου ηλεκτρονικού συστήματος ΦΠΑ προκειμένου να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης για τις μικρές και καινοτόμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί, ακόμη, η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας να τηρείται πλήρως ανεξαρτήτως μορφής, είτε είναι υλική είτε ψηφιακή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ για τον Τύπο, τις ψηφιακές εκδόσεις, τα βιβλία και τις δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο· σημειώνει ότι δυνάμει της ισχύουσας οδηγίας περί ΦΠΑ της ΕΕ τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε πολιτιστικό περιεχόμενο· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορολογικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για τις πληρωμές των φόρων στη συνεργατική οικονομία· επικροτεί την καθιέρωση μίνι θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ, στοιχείο που συνιστά ένα βήμα προς την κατάργηση του προσωρινού καθεστώτος ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ· ανησυχεί ωστόσο για το ότι η έλλειψη κατώτερου ορίου φέρνει σε δύσκολη θέση ορισμένες ΜΜΕ όσον αφορά τη συμμόρφωση προς το καθεστώς· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το καθεστώς για να το καταστήσει φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις·

20.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η καινοτομία και να προωθηθεί η διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού με τις ίδιες επιχειρησιακές και κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς και τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας για όλους τους χρηματοοικονομικούς φορείς στην ψηφιακή οικονομία·

21.  επισημαίνει τα ιδιαίτερα προβλήματα φορολόγησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όταν δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή συνεπώς να διερευνήσει τις δυνατότητες για την άρση αυτών εμποδίων στα οποία προσκρούουν οι ΜΜΕ·

22.  τονίζει τη σημασία που έχουν η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης, για την αύξηση του όγκου και της ποιότητας του ηλεκτρονικού εμπορίου με σκοπό την μεγέθυνση της οικονομίας· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εφαρμόσουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (κανονισμός eIDAS) έως την 1η Ιουλίου 2016·

23.  υποστηρίζει την απόφαση της Επιτροπής να ξεκινήσει δημόσια συζήτηση με δύο διαβουλεύσεις σχετικά με τους φραγμούς γεωγραφικού χαρακτήρα (geo-blocking) και σχετικά με τις πλατφόρμες, τους διαδικτυακούς μεσάζοντες, τα δεδομένα, το υπολογιστικό νέφος και τη συνεργατική οικονομία· τονίζει ότι χρειάζεται ένας ορισμός για την «πλατφόρμα», προκειμένου να υπάρχει σαφές σημείο εκκίνησης για επανεξέταση δυνάμει του δικαίου του ανταγωνισμού· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, την προστασία των προτύπων εργασίας, τον θεμιτό ανταγωνισμό και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες· αναγνωρίζει ότι ο ταχύς ρυθμός των τεχνολογικών εξελίξεων στην ψηφιακή αγορά απαιτεί ένα τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες·

24.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μεγάλη διάρκεια των ερευνών σχετικά με τις πρακτικές της Google, καθώς και για το γεγονός ότι οι έρευνες αυτές διεξάγονται εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να έχουν επιφέρει τελικά αποτελέσματα· εκφράζει την ικανοποίησή του, ως εκ τούτου, για την κοινοποίηση των αιτιάσεων που απηύθυνε η Επιτροπή στην Google όσον αφορά την υπηρεσία σύγκρισης τιμών· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εξετάζει αποφασιστικά όλα τα προβλήματα που διαπίστωσε κατά τις έρευνές της, συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων τομέων της κάθετης αναζήτησης, καθώς τούτο αποτελεί, σε τελική ανάλυση, μέρος της διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της ψηφιακής αγοράς·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να βάλει τέλος στις αδικαιολόγητες πρακτικές επιβολής φραγμών γεωγραφικού χαρακτήρα (geo-blocking) που μειώνουν τις επιλογές των καταναλωτών· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις στην παροχή υπηρεσιών λόγω ιθαγένειας και/ή του τόπου κατοικίας, καθώς και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, το οποίο απαιτεί οι εμπορικές ιστοσελίδες να αναγράφουν το αργότερο κατά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά·

26.  πιστεύει ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να άρει τυχόν φραγμούς για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών εντός της Ένωσης και να μεριμνήσει ώστε οι εμπορικές ιστοσελίδες της ΕΕ που δέχονται υπηρεσίες πληρωμών, όπως η ηλεκτρονική τραπεζική εξυπηρέτηση και οι πιστωτικές κάρτες, να μην υφίστανται διακρίσεις με βάση το κράτος μέλος καταχώρησης των εν λόγω υπηρεσιών πληρωμών·

27.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας απαιτεί επαρκές επίπεδο ανταγωνισμού και πληθώρα παρόχων υπηρεσιών, και υπογραμμίζει ότι η παρουσία αποτελεσμάτων δικτύου επιτρέπει τη δημιουργία μονοπωλίων και ολιγοπωλίων· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την πρόληψη των καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά και την υποστήριξη των συμφερόντων των καταναλωτών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια για την είσοδο στην ψηφιακή οικονομία σε κλάδους στους οποίους λίγοι παράγοντες κατέχουν δεσπόζουσα θέση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητα για σκοπούς προληπτικής εποπτείας ή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικές αγορές και ηλεκτρονικές πληρωμές, δίκτυα αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα, και δικτυακή ουδετερότητα, ως ένα περαιτέρω βήμα για το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό·

28.  επισημαίνει τη σημασία της οικονομίας δεδομένων για την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· σημειώνει ότι η απειλή της ιδιωτικής ζωής συνιστά μείζονα πρόκληση, καθώς πλήττει την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα επίπεδα διαφάνειας, χρήσης των πληροφοριών και καταχρηστικής χρήσης των προσωπικών δεδομένων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, και να προτείνει κατάλληλες ρυθμίσεις, εφόσον χρειάζεται·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση από την Επιτροπή της δημόσιας διαβούλευσης τον Σεπτέμβριο του 2015 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, και θεωρεί ότι συνιστά ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για να απλοποιηθεί ο τρόπος που διευθετείται ο ΦΠΑ στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτής της δημόσιας διαβούλευσης και να τα κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο και στο ευρύτερο κοινό μόλις τελειώσει την αξιολόγηση·

30.  τονίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από τα προϊόντα που αγοράζουν και ανεξάρτητα από το πού τα αγοράζουν, δηλαδή μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου ή μέσω του παραδοσιακού εμπορίου·

31.  τονίζει ότι θα πρέπει να διενεργηθεί μια εμπεριστατωμένη ανάλυση διαφόρων τύπων πλατφορμών «συνεργατικής οικονομίας» προκειμένου να ληφθεί μέριμνα ώστε η συναφής νομοθεσία να επιτρέπει να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατές νέες μορφές κατανάλωσης και παραγωγής, εγγυώμενες ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση· σημειώνει ότι οι διαλειτουργικές ηλεκτρονικές υπογραφές και ο σχετικός κανονισμός eIDAS έχουν μεγάλη σημασία για την ψηφιακή ενιαία αγορά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς προσφέρουν νέα εργαλεία για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση για την ψηφιακή διαδικασία εξοικείωσης ή τα μέσα ηλεκτρονικής υπογραφής για συμβάσεις ή πληρωμές·

33.  πιστεύει ότι, ενώ θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να αρθούν οι φραγμοί εισόδου νέων και αναδυόμενων ψηφιακών επιχειρήσεων στην αγορά, θα πρέπει ταυτόχρονα οι εν λόγω επιχειρήσεις να τηρούν τις επί μακρόν υφιστάμενες εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως αυτές που καλύπτουν τη φορολογία, την υγεία και την ασφάλεια, και τα δικαιώματα των εργαζομένων, και θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τα ίδια υψηλά πρότυπα που απαιτείται να τηρούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις στους εν λόγω τομείς·

34.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η ανάπτυξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς να συνοδεύεται από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της συνέχειας του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της προστασίας κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ιδίως σε κρίσιμους τομείς, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες·

35.  επισημαίνει ότι οι οικονομικές αρχές που καθόρισαν την ανάπτυξη και τη διάδοση του Διαδικτύου, συγκεκριμένα η δικτυακή ουδετερότητα, ο ανοικτός χαρακτήρας και η πρακτική των μη διακρίσεων, υπονομεύονται από την εξάπλωση των κλειστών οικοσυστημάτων εντός του Ιστού· υποστηρίζει ότι η εμφάνιση και ανάπτυξη αυτών των οικοσυστημάτων, και η ολιγοπωλιακή δομή που έχουν επιφέρει στην αγορά των ψηφιακών υπηρεσιών και αγαθών, επηρεάζουν δυσμενώς τα συμφέροντα των καταναλωτών και την καινοτομία και μακροπρόθεσμα μπορεί συνεπώς να διακυβεύσουν την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

36.  καλεί την Επιτροπή να λάβει ταχέως την πρωτοβουλία να τροποποιήσει τη νομοθεσία ώστε να αντανακλά την τεχνολογική πρόοδο, εξαλείφοντας με τον τρόπο ένα σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών βιβλίων και του ηλεκτρονικού χαρτιού·

37.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να επιβάλλει την εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών κανόνων, ιδίως του κανονισμού για τους κάθετους περιορισμούς και των κατευθυντήριων γραμμών που τον συνοδεύουν, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν την επιλεκτική διανομή δεν χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν τη διάθεση προϊόντων μέσω διαύλων ηλεκτρονικού εμπορίου ούτε για να παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό εις βάρος των καταναλωτών·

38.  θεωρεί ότι τα διακριτικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας, που προκύπτουν ιδίως από την τάση μείωσης του οριακού κόστους –που πέφτει σε μηδενικό επίπεδο– και από τα ισχυρά αποτελέσματα δικτύου, ευνοούν τις οικονομίες κλίμακας και, ως εκ τούτου, τη συγκέντρωση· ζητεί από την Επιτροπή να χαράξει μια πολιτική ανταγωνισμού που θα λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας και τις συναφείς προκλήσεις·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει μια φιλόδοξη πρόταση για να επανεξεταστεί η οδηγία για τον ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ), έτσι ώστε το σύστημα του ΦΠΑ να καταστεί σαφέστερο και λιγότερο επαχθές για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ·

40.  επισημαίνει ότι τα συνεργατικά πρότυπα και τα πρότυπα της οικονομίας της αγοράς που επικαλύπτονται, θα μπορούσαν να στρεβλώσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό σε ορισμένες αγορές· ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για τη θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο, ενώ θα προωθεί την ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας, θα διατηρεί «ισότιμους όρους ανταγωνισμού» και θα εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά ζητήματα φορολογικού και εργατικού δικαίου·

41.  σημειώνει ότι στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μπορεί να συμβάλει η παρουσία συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας εντός της ΕΕ, δηλαδή γεωγραφικές περιοχές με υψηλή συγκέντρωση ψηφιακής επιχειρηματικότητας και δεξιοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών αυτών, καθώς και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων·

42.  υπογραμμίζει τη σημασία των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διάφορων ενδιαφερόμενων φορέων και οργανισμών, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, που εργάζονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ψηφιακό τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μια στρατηγική που θα επιτρέψει στους εν λόγω ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και που θα θέσει τα θεμέλια για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

11.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

(2015/2147 (INI))

Εισηγήτρια: Merja Kyllönen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»· τονίζει ιδιαίτερα ότι η εφαρμογή της ψηφιοποίησης και η ενισχυμένη ανάπτυξη διαλειτουργικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ) αποτελούν βασικά εργαλεία για να γίνει το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό και να αξιοποιεί καλύτερα το υπάρχον δυναμικό, ώστε οι καθημερινές μεταφορές, η κινητικότητα και η υλικοτεχνική υποστήριξη να έχουν καλύτερη ροή, να είναι πιο ασφαλείς, πιο βιώσιμες και να κάνουν ορθολογικότερη χρήση των πόρων·

2.  αναγνωρίζει ότι η υπερβολική γραφειοκρατία σε ορισμένες χώρες μπορεί να γίνει εμπόδιο για αναπτυσσόμενα προγράμματα υψηλών δυνατοτήτων στις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων νεοσύστατων επιχειρήσεων και ψηφιακών προγραμμάτων)· ζητεί η ενιαία ψηφιακή αγορά να καλύπτει και μία ειδική πτυχή που θα αφορά τη μείωση του διοικητικού φόρτου (φορολογία, δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, προσλήψεις κ.λπ.), ιδίως κατά την δρομολόγηση πιλοτικών έργων·

3.  σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση των τομέων μεταφορών και τουρισμού παρέχει στην Ευρώπη νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις απασχόλησης και ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μετατροπή των ευρωπαϊκών πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»· επισημαίνει τη σημαντική ανάπτυξη του τομέα των ΕΣΜ με αναμενόμενο ποσοστό παγκόσμιας ετήσιας ανάπτυξης 16,4% για την περίοδο 2014-2019· αναγνωρίζει ότι, αν και ο τομέας των μεταφορών υπήρξε πρωτοπόρος όσον αφορά τη χρήση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορίας, πρέπει να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος· δίνει επομένως έμφαση στο να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι καινοτόμες ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις στους τομείς μεταφορών και τουρισμού, πιστεύει δε ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να παίξει μείζονα ρόλο στην ψηφιοποίηση του τομέα·

4.  επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση των τομέων μεταφορών και τουρισμού θα συμβάλει στη μείωση της μηχανοποιημένης εργασίας τους εξασφαλίζοντας δυναμικό για δημιουργικότερα καθήκοντα· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα εσωτερικής κατάρτισης για τους εργαζομένους έχουν καθοριστική σημασία για την προσαρμογή τους στην τεχνολογική εξέλιξη· τονίζει την ανάγκη κοινωνικού σχεδιασμού και εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη άλλων ελκυστικότερων και βιωσιμότερων θέσεων απασχόλησης, για να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος απώλειας θέσεων απασχόλησης εξαιτίας της ψηφιοποίησης σε ορισμένα επαγγέλματα·

5.  αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε δομικές αλλαγές των τομέων μεταφορών και τουρισμού· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ψηφιακές πλατφόρμες και υπηρεσίες με βάση την ψηφιοποίηση και τη συνεργατική οικονομία· χαιρετίζει το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση διευκολύνει την ανάπτυξη της ιδέας της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS) και ενθαρρύνει την Επιτροπή να δρομολογήσει μια διεξοδική ανάλυση, στηρίζοντας την εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, καλύπτοντας αντικείμενα όπως, για παράδειγμα, οι καταναλωτές, οι υποδομές των μεταφορών και ο χωροταξικός σχεδιασμός·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να εκτιμήσει την ανάγκη εκσυγχρονισμού των πολιτικών της ΕΕ στις μεταφορές και τον τουρισμό και προσαρμογής τους στην ψηφιακή εποχή· ζητεί από την Επιτροπή να εναρμονίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο των διαφόρων μέσων μεταφοράς προκειμένου να προωθήσει ένα βιώσιμο σύστημα πολυτροπικών μετακινήσεων και τον ανταγωνισμό μεταξύ μέσων ή μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας καθώς και να ενθαρρύνει νέες καινοτομίες και υπηρεσίες για κινητικότητα και υλικοτεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται στη συνεργατική οικονομία, παράλληλα δε να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τους υπάρχοντες παράγοντες της αγοράς και τους νεοεισερχομένους στην αγορά οι οποίοι θα βασίζονται σε υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, τις συνθήκες εργασίας, τη δίκαιη φορολόγηση, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία των δεδομένων και την πρόληψη επιβλαβών περιβαλλοντικών επιπτώσεων· πιστεύει εξάλλου ότι θα πρέπει να τηρείται η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και να μην παρεμποδίζεται η τεχνολογική καινοτομία·

7.  τονίζει τη σημασία που έχει ο σαφής προσδιορισμός και η διαφάνεια όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις μεταφορές· προτρέπει ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα Χάρτη των Δικαιωμάτων των Επιβατών που θα καλύπτει όλα τα είδη μεταφοράς και θα διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, σαφή και διαφανή προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών στις πολυτροπικές μεταφορές·

8.  επισημαίνει στην Επιτροπή ότι ο κλάδος του τουρισμού στην ΕΕ θα μπορούσε να υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα με μία καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιοποιημένων και καινοτόμων τεχνολογιών·

9.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση των υπηρεσιών μεταφοράς καθώς και στη βελτίωσή τους προς όφελος των χρηστών·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η στρατηγική της ΕΕ για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τα κράτη που είναι πρωτοπόροι στον τομέα των χρηστών πρακτικών ψηφιοποίησης του κλάδου των μεταφορών, ώστε να ενσωματώνονται εύκολα οι τεχνολογικές καινοτομίες που πραγματοποιούνται από χώρες εκτός της ΕΕ, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαλειτουργικότητα και αυξάνοντας τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την επέκταση των ευρωπαϊκών εταιριών στη διεθνή αγορά·

11.  προτρέπει την Επιτροπή, στην προσπάθεια να προσαρμόσει τον τομέα των μεταφορών στην ψηφιακή εποχή, να μην εξαλείψει το ανθρώπινο στοιχείο, εξασφαλίζοντας ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανά πάσα στιγμή θα είναι δυνατός ο έλεγχος των ευφυών συστημάτων αυτοματισμού από επαγγελματίες· υπογραμμίζει μετ’ επιτάσεως ότι η δυνατότητα ανάληψης του ελέγχου σε αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου και οδήγησης δεν πρέπει να παραλείπεται από την κατάρτιση των εργαζομένων στον κλάδο αυτό·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μεταφοράς για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε οι υπηρεσίες αυτές να αποτελούν βοήθεια και όχι ένα ακόμη εμπόδιο·

13.  είναι της άποψης ότι η αναπτυσσόμενη ψηφιοποίηση ενέχει μία τριπλή πρόκληση: της εμπιστοσύνης, της συνδεσιμότητας και της ικανότητας· τονίζει ότι η εμπιστοσύνη και η υψηλού επιπέδου προστασία δεδομένων είναι προαπαιτούμενα για τη συμπλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· τονίζει ιδιαίτερα, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη διασφάλισης υψηλών προτύπων όσον αφορά τη χωρητικότητα, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των δεδομένων με την παροχή συνολικής, αξιόπιστης και διαλειτουργικής υποδομής δεδομένων και την εγγύηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης και αποθήκευσης δεδομένων· υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης υποδομής που θα μπορεί να διαχειριστεί τον όγκο των νέων ροών δεδομένων, πράγμα που θα απαιτήσει επενδύσεις σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Galileo και αποτελεσματικότερη χρήση των συχνοτήτων·

14.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές κοινότητες, κατά την κατάρτιση σχεδίων αστικής κινητικότητας, να προβλέπουν και να συμπεριλαμβάνουν πάντα σε αυτά την ψηφιακή διάσταση των μεταφορών, διασφαλίζοντας την πλήρη προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα από πλευράς χρηστών·

15.  θεωρεί ότι οι τομείς μεταφορών και τουρισμού θα γίνουν από τους μεγαλύτερους τομείς εφαρμογής του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συντονισμένη στρατηγική συνδεσιμότητας στον τομέα των μεταφορών· υπογραμμίζει τη σημασία των προβλέψεων και των εκ των προτέρων εκτιμήσεων αντικτύπου στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων τόσο όσον αφορά τη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων όσο και τις επενδύσεις στις υποδομές, προκειμένου να τεθούν αποτελεσματικές βάσεις για ψηφιοποιημένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές με ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία, στην αποτελεσματική χρήση υποδομών, στον σεβασμό της ιδιωτικής σφαίρας, στην ασφάλεια και στην προσβασιμότητα των δεδομένων· τονίζει επίσης την ανάγκη λήψεως αυστηρών μέτρων ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και απαιτήσεων για τα διασυνδεδεμένα οχήματα· επισημαίνει ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς ζήτημα προστασίας δεδομένων αλλά αφορά τη φυσική προστασία ενός οχήματος και των επιβατών του·

16.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη έκθεση που θα περιέχει αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα όσον αφορά την ψηφιοποίηση της τουριστικής αγοράς της ΕΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός και η αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών για τους διάφορους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· εκτιμά ότι αυτή η έκθεση οφείλει να περιέχει κατάλληλες συστάσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός επί ίσοις όροις για όλους τους παράγοντες και προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές σε συνθήκες διαφάνειας, ουδετερότητας και προσβασιμότητας·

17.  τονίζει τη σημασία της ψηφιοποίησης στον τουριστικό τομέα και την ανάγκη να καταστούν όλες οι ψηφιακές υποδομές εύκολα προσβάσιμες, ιδίως για τις ΜΜΕ, λαμβανομένης επίσης υπόψη της ανάπτυξης πλατφορμών συνεργατικής οικονομίας·

18.  είναι πεπεισμένο ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στην προώθηση προσεγγίσεων ολοκλήρωσης· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τις υφιστάμενες ελλείψεις όσον αφορά την ολοκλήρωση, τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση· υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα, με σκοπό την ανάπτυξη νέων ειδών ψηφιακών υπηρεσιών για καταναλωτές και προμηθευτές· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια εταιρική σχέση μεταξύ του κλάδου αυτοκίνησης και του κλάδου τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διασυνδεδεμένα οχήματα και η υποδομή για τα διασυνδεδεμένα οχήματα θα αναπτυχθούν βάσει κοινών προτύπων σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και σε παγκόσμια κλίμακα·

19.  υπενθυμίζει την ανάγκη μίας φιλόδοξης προώθησης πολυτροπικών και διασυνοριακών υπηρεσιών ταξιδιωτικής πληροφόρησης, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων μέσω ψηφιακών και δικτυακών πλατφορμών και, για να προαχθεί αυτή η εξέλιξη, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με την οποία θα καλούνται οι πάροχοι να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες·

20.  τονίζει ότι τα μέσα ΤΠΕ, είτε προκειμένου για δίκτυα είτε για εφαρμογές, πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και εύχρηστα για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων· καλεί την Επιτροπή, κατά την υλοποίηση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, να μην παραβλέψει ότι υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού αυτών των χρηστών·

21.  τονίζει τη σημασία της ασύρματης και υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες και επισκέπτες στην Ευρώπη, ιδίως σε κόμβους μεταφορών και τουρισμού και σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την κατάργηση των τελών περιαγωγής στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η εξάλειψη των φραγμών στη διασυνοριακή ανάπτυξη των μεταφορών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισμού· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αποτρέπονται οι φραγμοί γεωγραφικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες που συνδέονται με τις μεταφορές·

22.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στο Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΗΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις στον τομέα της αυτοκίνησης και ειδικότερα στην άτυπη ομάδα εργασίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τα αυτοματοποιημένα οχήματα (WP 29)· φρονεί ότι η συμμετοχή της ΕΕ έχει ζωτική σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα της ΕΕ για τα διασυνδεδεμένα οχήματα αποτελούν τη βάση για διεθνή πρότυπα· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τα πρότυπα και τους κανονισμούς για τα διασυνδεδεμένα οχήματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa Estaràs Ferragut

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Jiří Maštálka, Flavio Zanonato

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

80

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Theresa Griffin, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Ernest Maragall, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Margot Parker, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Marcus Pretzell, Michel Reimon, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Mylène Troszczynski, Claude Turmes, Anneleen Van Bossuyt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης, Ева Паунова, Сергей Станишев, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Clare Moody, Julia Reda, Massimiliano Salini, Adam Szejnfeld, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Andrea Bocskor, Petra Kammerevert, Ulrike Müller

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

80

+

ALDE, ECR, EFDD, ENF, PPE, S&D, Verts/ALE

Philippe De Backer, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Morten Helveg Petersen, Robert Rochefort, Daniel Dalton, Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Marcus Pretzell, Richard Sulík, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt, David Borrelli, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Barbara Kappel, Bendt Bendtsen, Andrea Bocskor, Michał Boni, Jerzy Buzek, Λεφτέρης Χριστοφόρου, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Antonio López-Istúriz White, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Angelika Niebler, Eva Paunova, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera, Lucy Anderson, José Blanco López, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Petra Kammerevert, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Vladimír Maňka, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Sergei Stanishev, Catherine Stihler, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Pascal Durand, Ernest Maragall, Julia Reda, Michel Reimon, Igor Šoltes, Claude Turmes

6

-

ECR, EFDD, ENF, S&D

Amjad Bashir, Margot Parker, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Pervenche Berès, Virginie Rozière

3

0

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

 • [1]  ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77
 • [2]  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.
 • [3]  ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14.
 • [4]  ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72.
 • [5]  ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.
 • [6]  ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
 • [7]  ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1.
 • [8]  ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7.
 • [10]  ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
 • [11]  ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
 • [12]  ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
 • [13]  ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
 • [14]  ΕΕ L77 της 27.3.1996, σ. 20.
 • [15]  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
 • [16]  ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
 • [17]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0220.
 • [18]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0051
 • [19]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0071.
 • [20]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0179.
 • [21]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0067.
 • [22]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.
 • [23]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0535.
 • [24]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0536.
 • [25]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0454.
 • [26]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0436.
 • [27]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0377.
 • [28]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327.
 • [29]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.
 • [30]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0215.
 • [31]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
 • [32]  ΕΕ C 353E της 3.12.2013, σ. 64.
 • [33]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0237.
 • [34]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0140.
 • [35]  ΕΕ C 50E της 21.2.2012, σ. 1.
 • [36]  ΕΕ C 236E της 12.8.2011, σ. 33.
 • [37]  ΕΕ C 81E της 15.3.2011, σ. 45.
 • [38]  ΕΕ C 236E της 12.8.2011, σ. 24.
 • [39]  Eurostat 2014: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level#People_who_never_used_the_internet
 • [40]  Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μελλοντική χρήση της ζώνης UHF.
 • [41]  ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.
 • [42]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0329.
 • [43]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0232.
 • [44]  Όπως ορίζεται στο Θεματολόγιο της Τύνιδας και στη Διακήρυξη Αρχών της παγκόσμιας διάσκεψης της Γενεύης για την κοινωνία της πληροφορίας.
 • [45]  Μελέτη της ΕΥ με τίτλο: «Creating growth – Measuring cultural and creative markets in the EU» (Δημιουργία ανάπτυξης – Μέτρηση των αγορών του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην ΕΕ)
 • [46]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0273.
 • [47]  Βλέπε την έκθεση σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ – Αποτελέσματα στα σύνορα της ΕΕ 2014, ΓΔ TAXUD, 2015.