RAPPORT dwar Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali

21.12.2015 - (2015/2147(INI))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapporteurs: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
(Laqgħat tal-Kumitati konġunti – Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
Rapporteurs għall-opinjoni (*):
Jutta Steinruck, Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Petra Kammerevert, Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Angel Dzhambazki, Kumitat għall-Affarijiet Legali
Michał Boni, Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
(*) Kumitati Assoċjati – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura


Proċedura : 2015/2147(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0371/2015

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali

(2015/2147(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa" (COM(2015)0192) u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2015)100 finali),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2014 bit-titolu "Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-dejta" (COM(2014)0442),

–  wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni bit-titolu “li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (ISA) — L-interoperabbiltà bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku” (COM(2014)0367),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu “It-twettiq tal-potenzjal tal-finanzjament kollettiv fl-Unjoni Ewropea” (COM(2014)0172),

–  wara li kkunsidra l-Anness tal-Kummissjoni għall-Komunikazzjoni bit-titolu "L-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT): Ir-riżultati u l-passi li jmiss" (COM(2013)0685),

–  wara li kkunsidra l-Proposta għal Regolament tal-Kummissjoni tal-11 ta' Settembru 2013 li jistabbilixxi miżuri li jikkonċernaw is-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012, COM(2013)0627),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-23 ta' April 2013 bl-isem ‘E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013’ (Pjan ta' Azzjoni dwar il-kummerċ elettroniku 2012-2015 – Is-sitwazzjoni fl-2013) (SWD(2013)0153),

–  wara li kkusidra l-Proposta tal-Kummissjoni tas-26 ta' Marzu 2013 dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru netwerks tal-komunikazzjoni elettronika b'veloċità għolja (COM(2013)0147),

–  wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni tas-7 ta' Frar 2013 dwar miżuri li jiżguraw livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (COM(2013)0048),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2012 bit-titolu "Dwar il-Kontenut fis-Suq Uniku Diġitali" (COM(2012)0789),

–  wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni tat-3 ta' Diċembru 2012 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku (COM(2012)0721),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 bl-isem "Industrija Ewropea aktar b’saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku" (COM(2012)0582),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2012 bit-titolu "Att dwar is-Suq Uniku II – Flimkien għal tkabbir ġdid" (COM(2012)0573),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' April 2011 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "L-Att dwar is-Suq Uniku: Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja" (COM(2011)0206),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2010 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "Lejn Att dwar is-Suq Uniku: Għal ekonomija tas-suq kompetittiva ħafna – 50 proposta biex intejbu l-ħidma, in-negozju u l-iskambji ma' xulxin" (COM(2010)0608),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-proprjetà intellettwali: it-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati (COM(2008)0464),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2015/758 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 li jikkonċerna rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall immuntata fil-vettura bbażata fuq is-servizz 112 u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE[1],

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE[2],

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 283/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 dwar linji gwida għal netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1336/97/KE[3],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/26/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għall-użu online fis-suq intern[4],

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010[5],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/37/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2013 dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (Direttiva PSI)[6],

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 524/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni online għal tilwim mal-konsumaturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (Regolament dwar l-ODR tal-konsumaturi)[7],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva[8],

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju[9],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[10],

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi u l-Uffiċċju[11],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar servizzi fis-suq intern[12],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika[13],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 96/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 1996 dwar il-protezzjoni legali ta' databases[14],

–  wara li kkunsidra l-Ewwel evalwazzjoni tad-Direttiva 96/9/KE dwar il-protezzjoni legali ta' databases,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data, inklużi l-emendi b'riżultat tar-Regolament (KE) 1882/2003[15],

–  wara li kkunsidra l-ftehim tat-28 ta' Settembru 2015 dwar is-sħubija 5G bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea u l-ftehimiet relatati,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni[16],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar "Lejn kunsens imġedded dwar l-infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali: Pjan ta' Azzjoni tal-UE"[17],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE[18],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ Novembru 2014 dwar is-sostenn tad-drittijiet tal-konsumatur fis-suq uniku diġitali[19],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Frar 2014 dwar imposti fuq l-ikkuppjar privat[20],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2014 dwar suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE[21],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2014 dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà[22],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Diċembru 2013 dwar l-isfruttar tal-potenzjal tal-cloud computing fl-Ewropa[23],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Diċembru 2013 dwar ir-rapport ta' evalwazzjoni rigward il-BEREC u l-Uffiċċju[24],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2013 dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni dwar il-qafas regolatorju għall-komunikazzjoni elettronika[25],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar prattiki ta' reklamar qarrieqi[26],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar l-Aġenda Diġitali għat-Tkabbir, il-Mobbiltà u l-Impjieg: wasal iż-żmien li nħaffu l-ħidma tagħna[27],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2013 dwar l-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali[28],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Ġunju 2013 dwar aġenda ġdida għall-Politika Ewropea tal-Konsumatur[29],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Mejju 2013 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva[30],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2012 dwar it-twettiq tas-Suq Uniku Diġitali[31],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2012 dwar id-distribuzzjoni online ta' xogħlijiet awdjoviżivi fl-Unjoni Ewropea[32],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2012 dwar il-ħarsien tal-Infrastruttura Kritika ta' Informazzjoni – kisbiet u l-passi li jmiss: lejn ċibersigurtà dinjija[33],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' April 2012 dwar suq uniku diġitali kompetittiv – il-Gvern elettroniku bħala xprun[34],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-21 ta' Settembru 2010 dwar l-ikkompletar tas-suq intern għall-kummerċ elettroniku[35],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar il-governanza tal-internet: il-passi li jmiss[36],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Mejju 2010 dwar Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: 2015.eu[37],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar l-Internet tal-Oġġetti[38],

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif inkorporata fit-Trattati bl-Artikolu 6 tat-Trattat UE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (is-CRPD tan-NU), ratifikata mill-UE fit-23 ta' Diċembru 2010 (2010/48/KE),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali adottata mill-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO) fl-20 ta' Ottubru 2005,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 9, 12, 14, 16 u 26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0371/2015),

A.  billi l-użu tal-Internet u tal-komunikazzjonijiet mobbli li qed jevolvi b'ħeffa biddel il-mod kif iċ-ċittadini, il-kumpaniji u l-impjegati tagħhom jikkomunikaw, jaċċessaw l-informazzjoni u l-għarfien, joħolqu, jikkonsmaw, jikkondividu, jipparteċipaw u jaħdmu; billi dan kabbar u biddel l-ekonomija, iffaċilita l-aċċess minn kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju għal klijentela potenzjali ta’ 500 miljun konsumatur fl-UE, kif ukoll għas-swieq globali, u ta lill-individwi l-opportunità li jiżviluppaw ideat intraprenditorjali u mudelli tan-negozju ġodda;

B.  billi l-politiki u l-leġiżlazzjoni kollha tal-Unjoni fil-qasam tas-Suq Uniku Diġitali għandhom jippermettu opportunitajiet ġodda għall-utenti u n-negozji u li jfiġġu u jikbru servizzi onlajn transkonfinali innovattivi ġodda bi prezzijiet kompetittivi, jitneħħew l-ostakli bejn l-Istati Membri u jiffaċilitaw l-aċċess għan-negozji Ewropej, b’mod partikolari l-SMEs u n-negozji l-ġodda, għas-suq transkonfinali, bħala elementi ewlenin għat-tkabbir u l-impjiegi fl-UE, filwaqt li jiġi rikonoxxut li dawn l-opportunitajiet inevitabbilment se jinvolvu bidliet strutturali u l-ħtieġa li jittieħed approċċ olistiku, inkluża d-dimensjoni soċjali, u l-ħtieġa li d-distakk fil-ħiliet diġitali jingħalaq malajr;

C.  billi, filwaqt li 75 % tal-valur miżjud mill-ekonomija diġitali ġej mill-industrija tradizzjonali, it-trasformazzjoni diġitali tal-industrija tradizzjonali għadha dgħajfa u 1.7 % biss tal-intrapriżi tal-UE jagħmlu użu sħiħ mit-teknoloġiji diġitali avvanzati u 14 % biss tal-SMEs jużaw l-internet bħala mezz ta' bejgħ; billi l-Ewropa trid tuża l-potenzjal kbir tas-settur tal-ICT biex tiddiġitalizza l-industrija u tmantni l-kompetittività globali;

D.  billi l-bini ta' ekonomija bbażata fuq id-data jiddependi ħafna fuq qafas legali li jinkoraġġixxi l-iżvilupp, il-ġestjoni, il-manutenzjoni u t-tkabbir ta' bażijiet ta' data u għaldaqstant jiddependi fuq qafas legali li jkun favur l-innovazzjoni u prattiku;

E.  billi fl-2013 id-daqs tas-suq tal-ekonomija tal-qsim tad-data kien ta' madwar 3.5 biljun madwar id-dinja u llum il-Kummissjoni qed tbassar potenzjal ta' tkabbir li jaqbeż il-100 biljun;

F.  billi livell għoli u konsistenti ta’ protezzjoni tal-konsumatur, l-għoti tas-setgħa u s-sodisfazzjon bilfors li jimplikaw għażla, kwalità, flessibbiltà, trasparenza, informazzjoni, interoperabbiltà u ambjent online sikur u aċċessibbli b’livell għoli ta’ protezzjoni tad-data;

G.  billi l-kreattività u l-innovazzjoni huma l-muturi tal-ekonomija diġitali, u billi huwa għalhekk essenzjali li jiġi żgurat li jkun hemm livell għoli ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

H.  billi 44.8 % tal-familji fl-UE[39] m'għandhomx aċċess għall-internet b'veloċità għolja, u l-politiki u l-inċentivi attwali ma rnexxilhomx jipprovdu infrastruttura diġitali adegwata, b'mod partikolari f'żoni rurali;

I  billi r-reġjuni fl-UE jinsabu fuq livelli ferm differenti rigward il-konnettività diġitali, il-kapital uman, l-użu tal-internet, l-integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali min-negozji, u s-servizzi pubbliċi diġitali kif turi t-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Aġenda Diġitali; billi r-reġjuni li għandhom punteġġ baxx fuq dawn il-ħames indikaturi huma fir-riskju li jitilfu l-benefiċċji tal-era diġitali;

1. INTRODUZZJONI: GĦALIEX NEĦTIEĠU SUQ UNIKU DIĠITALI

1.  Jilqa' l-Komunikazzjoni dwar "Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa"; iqis li l-kisba ta’ Suq Uniku Diġitali, abbażi ta’ sett komuni ta’ regoli, tista’ trawwem il-kompetittività tal-UE, ikollha effetti pożittivi fuq it-tkabbir u l-impjiegi, terġa' tagħti spinta lis-Suq Uniku u twassal biex is-soċjetà tkun aktar inklużiva u toffri opportunitajiet ġodda liċ-ċittadini u n-negozji, speċjalment permezz tal-iskambju u l-kondiviżjoni tal-innovazzjoni; jemmen li l-approċċ orizzontali meħud jeħtieġ li issa jissaħħaħ fl-implimentazzjoni tiegħu, inkluż l-adozzjoni f’waqtha tas-16-il inizjattiva, billi l-muturi diġitali jaffettwaw lil kull ċittadin u d-dimensjoni tas-soċjetà u l-ekonomija;

2.  Jaqbel mal-Kummissjoni li l-governanza u t-twassil f'waqtu tas-Suq Uniku Diġitali huma responsabbiltà kondiviża tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni timpenja ruħha mal-partijiet interessati tas-soċjetà u dawk soċjali u tinvolvihom fil-proċess tat-teħid deċiżjoni bl-usa' mod possibbli;

3.  Jemmen li regolamentazzjoni aħjar teħtieġ li jittieħed approċċ għal-leġiżlazzjoni li jkun awtomatikament diġitali, imsejjes fuq prinċipji, u teknoloġikament newtrali; sabiex jingħata spazju għall-innovazzjoni, dan jirrikjedi valutazzjoni ta’ jekk il-leġiżlazzjoni eżistenti, l-azzjonijiet komplementari mhux regolatorji u l-oqfsa ta’ infurzar, wara li jsiru l-konsultazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt meħtieġa, humiex tajbin għall-iskop tagħhom fl-era diġitali, fid-dawl ta’ teknoloġiji ġodda u mudelli ta’ negozju ġodda, bil-għan li tingħeleb il-frammentazzjoni legali tas-Suq Uniku, jitnaqqas il-piż amministrattiv, u tingħata spinta lit-tkabbir u l-innovazzjoni;

4.  Iqis li l-fiduċja taċ-ċittadini u tan-negozji fl-ambjent diġitali hija vitali biex jiġu żblukkati bis-sħiħ l-innovazzjoni u t-tkabbir fl-ekonomija diġitali; huwa konvint li t-tisħiħ tal-fiduċja tagħhom, permezz tal-protezzjoni tad-data u ta' standards tas-sigurtà u livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur u tal-għoti tas-setgħa lill-konsumatur, kif ukoll leġiżlazzjoni aġġornata għan-negozji, għandu jkun fuq il-bażi tal-politika pubblika, filwaqt li jiġi rikonoxxut li l-mudelli ta’ negozju tan-negozji diġitali jinbnew fuq il-fiduċja tal-utenti tagħhom;

5.  Jirrimarka li l-kummerċ elettroniku jiġġenera EUR 500 biljun kull sena fl-Unjoni Ewropea u jikkumplimenta b'mod importanti l-kummerċ offline, filwaqt li jipprovdi lill-konsumaturi għażla akbar, speċjalment f’żoni remoti, u l-SMEs b’opportunitajiet ġodda; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika u tneħħi l-ostakoli li jaffettwaw il-kummerċ elettroniku sabiex jibnu suq tal-kummerċ elettroniku transkonfinali ġenwin; jemmen li dawn l-ostakoli jinkludu n-nuqqas ta’ interoperabbiltà u ta' standards komuni, in-nuqqas ta’ informazzjoni adegwata li tippermetti li l-konsumaturi jieħdu deċiżjonijiet infurmati, u l-aċċess inadegwat għal pagamenti transkonfinali msaħħa;

6.  Jappoġġa l-pjan tal-Kummissjoni li tiżgura li l-politika tal-kompetizzjoni tal-UE tapplika b’mod sħiħ għas-suq uniku diġitali, minħabba li l-kompetizzjoni tagħti lill-konsumaturi aktar għażla iżda tipprovdi wkoll kundizzjonijiet ekwi, u jiddispjaċih li n-nuqqas attwali ta’ qafas diġitali Ewropew enfasizza l-falliment li jiġu rrikonċiljati l-interessi tal-fornituri kbar u ta' dawk żgħar;

7.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jippromwovu ekonomija aktar dinamika li tippermetti li l-innovazzjoni tiffjorixxi u li tneħħi l-ostakli għan-negozji, b’mod partikolari dawk innovattivi, l-SMEs, in-negozji li jkunu għadhom kemm fetħu u s-scale-ups, sabiex ikunu jistgħu jaċċessaw is-swieq f’kundizzjonijiet ekwi, permezz tal-iżvilupp ta’ gvern elettroniku, qafas regolatorji u mhux regolatorji li jkun ħieles minn problemi fil-futur u li jkun integrat, l-aċċess għall-finanzjament, inklużi mudelli ġodda ta’ finanzjament tal-UE għan-negozji ġodda, l-SMEs u l-inizjattivi tas-soċjetà ċivili, u strateġija ta’ investiment fit-tul fl-infrastruttura diġitali, fil-ħiliet u l-inklużjoni diġitali, fir-riċerka u fl-innovazzjoni; ifakkar li l-bażi tal-politika favur l-innovazzjoni li trawwem il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni għandha tinkludi l-possibbiltà li proġetti jaċċessaw possibbiltajiet ta' finanzjament; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tiżgura li l-finanzjament kollettiv (crowdfunding) ikun jista’ jsir mingħajr xkiel bejn il-fruntieri, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jintroduċu inċentivi għall-finanzjament kollettiv;

8.  Iqis li jeħtieġ li l-effetti tad-diġitalizzazzjoni fuq is-saħħa u fuq is-sikurezza fuq il-post tax-xogħol jiġu evalwati u li l-miżuri tas-saħħa u s-sikurezza eżistenti jiġu adattati kif xieraq; jinnota l-possibbiltà ta’ aċċidenti li għalihom jistgħu jiġu esposti persuni fil-kuntest tat-telexogħol jew tal-crowdworking mid-dar; jenfasizza li l-problemi tas-saħħa mentali relatati max-xogħol bħall-eżawriment ikkawżati mill-aċċessibbiltà kostanti u l-erożjoni tal-arranġamenti ta’ ħin tax-xogħol tradizzjonali jirrappreżentaw riskju serju għall-ħaddiema; jistieden lill-Kummissjoni tikkummissjona studju dwar l-effetti sekondarji tad-diġitalizzazzjoni, bħalma hija l-intensità ogħla tax-xogħol, dwar il-benesseri psikoloġiku u l-ħajja tal-familja tal-impjegati, kif ukoll dwar l-iżvilupp tal-kapaċitajiet konjittivi tat-tfal;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tkompli tiżviluppa inizjattivi biex tingħata spinta lill-intraprenditorija, partikolarment il-mudelli innovattivi tan-negozju li jgħinu sabiex ibiddlu l-mentalità fir-rigward ta' kif huwa ddefinit is-suċċess u li jippromwovu kultura intraprenditorjali u ta' innovazzjoni; jemmen, barra minn hekk, li d-diversità u l-attributi speċifiċi taċ-ċentri ta’ innovazzjoni nazzjonali differenti jistgħu jinbidlu f’vantaġġ tassew kompetittiv għall-UE fis-suq globali, u għalhekk dawn għandhom ikunu interkonnessi, filwaqt li l-ekosistemi innovattivi fejn setturi u negozji differenti jikkooperaw għandhom jissaħħu;

10.  Jinsab imħasseb dwar l-approċċi nazzjonali differenti li ttieħdu s'issa mill-Istati Membri dwar ir-regolamentazzjoni tal-internet u tal-ekonomija kollaborattiva; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu inizjattivi, f’konformità mal-kompetenzi tal-UE, biex tappoġġja l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni ġusta, tneħħi l-ostakoli għall-kummerċ diġitali, u tippreserva l-koeżjoni ekonomika u soċjali u l-integrità tas-suq uniku: jistieden lill-Kummissjoni wkoll biex tippreserva l-internet bħala pjattaforma miftuħa, newtrali, sikura, inklużiva u globali għall-komunikazzjoni, il-produzzjoni, il-parteċipazzjoni, il-ħolqien, id-diversità kulturali u l-innovazzjoni, fl-interess taċ-ċittadini, tal-konsumaturi u s-suċċess tal-kumpaniji Ewropej b’mod globali;

11.  Jinnota li r-rivoluzzjoni diġitali taffettwa kull aspett tas-soċjetajiet tagħna, u twassal għal sfidi u opportunitajiet; jemmen li din għandha l-potenzjal li tagħti aktar setgħa liċ-ċittadini, lill-konsumaturi u lill-intraprendituri b’modi li ma kinux possibbli qabel; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa politika li tippromwovi l-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini u tippermettilhom li jibbenefikaw mill-bidla diġitali; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tkompli tivvaluta kif ir-rivoluzzjoni diġitali qed issawwar lis-soċjetà Ewropea;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni tiġġieled kontra l-frammentazzjoni legali billi żżid b'mod sinifikanti l-koordinazzjoni tad-diversi Direttorati Ġenerali tagħha meta tkun qed tabbozza regolamenti ġodda, u tinkoraġġixxi b'saħħa lill-Istati Membri jiżguraw li l-mod kif ikunu qed jimplimentaw ir-regolamenti jibqa' koerenti;

13.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' konformità mad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari l-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data, tal-inizjattivi kollha żviluppati skont l-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali, filwaqt li jirrikonoxxi l-valur miżjud tal-istrateġija għall-ekonomija tal-UE; ifakkar fl-importanza tal-adozzjoni b'ħeffa tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u d-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data, fl-interess kemm tas-suġġetti tad-data kif ukoll tan-negozji; jappella għal reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tad-dispożizzjonijiet tagħha mal-pakkett tal-protezzjoni tad-data sa meta jidħol fis-seħħ il-pakkett;

2. AĊĊESS AĦJAR GĦALL-KONSUMATURI U N-NEGOZJI MADWAR L-EWROPA KOLLHA GĦAS-SUQ UNIKU DIĠITALI

2.1 Regoli dwar il-kummerċ elettroniku transkonfinali li l-konsumaturi u n-negozji jistgħu jafdaw

14.  Jilqa’ l-impenn tal-Kummissjoni li tadotta proposta b’saħħitha dwar il-kuntratti online li jkopru l-kontenut diġitali mixtri online u li ttejjeb il-protezzjoni legali tal-konsumaturi f’dan il-qasam; jemmen li kwalunkwe titjib bħal dan għandu jkun immirat u li d-differenzi bejn il-kontenut, fuq naħa, u l-prodotti tanġibbli, fuq in-naħa l-oħra, għandhom jiġu analizzati bir-reqqa; jirrimarka li, filwaqt li l-konsumaturi li jixtru kontenut fuq mezz tanġibbli huma protetti minn liġijiet għall-protezzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet tal-konsumatur meta jinxtara kontenut diġitali online għadhom fil-biċċa l-kbira mhux regolati u mhux ċari, partikolarment fir-rigward tal-garanziji legali, kontenut difettuż u termini inġusti speċifiċi dwar il-kontenut diġitali; jenfasizza li l-klassifikazzjoni attwali tal-kontenut diġitali kollu bħala servizzi tista' tqajjem tħassib, peress li tista' ma tikkonformax mal-aspettattivi tal-konsumaturi, peress li l-abbonamenti għal servizz ta’ streaming mhumiex distinti minn xiri ta’ kontenut li jista’ jitniżżel mill-internet; jaqbel li l-konsumaturi għandhom igawdu minn livell ta' protezzjoni ekwivalenti u li jkun ħieles mill-problemi fil-futur, irrispettivament jekk jixtrux kontenut diġitali online jew offline;

15.  Jemmen li aktar armonizzazzjoni tal-qafas legali li jirregola l-bejgħ online min-negozji lill-konsumatur ta’ kontenut diġitali u prodotti tanġibbli, irrispettivament jekk ikunux tranżazzjonijiet transkonfinali jew domestiċi, filwaqt li tinżamm il-koerenza tar-regoli online u offline, tiġi evitata ġirja lejn l-iktar livell regolatorju baxx, jingħalqu l-lakuni regolatorji u ssir ħidma mibnija fuq il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-konsumatur, tikkostitwixxi approċċ prattiku u proporzjonat; jenfasizza li dan għandu jsir b’mod teknoloġikament newtrali u mhux billi jiġu imponuti spejjeż żejda għan-negozji;

16.  Iqis li l-proposti tal-Kummissjoni għal regoli dwar il-kuntratti transkonfinali għall-konsumaturi u n-negozji għandhom jevitaw ir-riskju ta’ disparità li qiegħda dejjem tikber bejn l-istandards legali applikabbli għax-xiri online u offline, u jemmen li bejgħ online u offline għandu jkun ittrattat b’mod koerenti u ttrattat b’mod ugwali abbażi tal-livell għoli eżistenti ta’ protezzjoni tal-konsumatur, peress li l-istandards legali differenti jistgħu jitqiesu mill-konsumaturi bħala ċaħda tad-drittijiet tagħhom; jinsisti li kwalunkwe proposta ġdida għandha tirrispetta l-Artikolu 6 tar-Regolament Ruma I, u jirrimarka li l-Kummissjoni qed tippjana REFIT tal-acquis tal-konsumaturi kollu għall-2016; jistieden lill-Kummissjoni, f’dan il-kuntest, biex tikkunsidra jekk il-proposta ppjanata tal-Kummissjoni għal prodotti tanġibbli għandhiex titniedi fl-istess żmien tar-REFIT;

17.  Jemmen li regoli kuntrattwali għall-kontenut diġitali jeħtieġ li jkunu bbażati fuq prinċipji sabiex jikkostitwixxu provi teknoloġikament newtrali u jkunu ħielsa minn problemi fil-futur; jenfasizza, barra minn hekk, fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni f’dan il-qasam, l-importanza li tiġi evitata l-inkonsistenza u s-sovrapożizzjoni mal-leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll kwalunkwe riskju li tinħoloq qasma legali mhux ġustifikata fuq żmien fit-tul bejn kuntratti online u offline u kanali ta’ distribuzzjoni differenti, filwaqt li jitqies ukoll l-acquis tal-konsumatur REFIT;

18.  Jitlob strateġija għal "Konsumaturi Attivi" biex jiġi valutat b'mod partikolari jekk il-bdil tal-fornituri min-naħa tal-konsumatur huwiex iffaċilitat fid-dinja online, u jekk hemmx ħtieġa ta' azzjoni biex jiġi ffaċilitat il-bdil ta' fornituri min-naħa tal-konsumatur, sabiex tingħata spinta lill-kompetizzjoni fis-swieq online; jinnota wkoll il-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun hemm servizzi aċċessibbli ta' kummerċ elettroniku tul il-katina sħiħa tal-valur, inkluż informazzjoni aċċessibbli, mekkaniżmi ta' ħlas aċċessibbli u servizz lill-klijenti;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta, flimkien mal-partijiet interessati, il-fattibbiltà, is-siwi u l-opportunitajiet u d-dgħjufijiet potenzjali li jinħolqu bl-introduzzjoni ta’ marki ta' fiduċja tal-UE speċifiċi għas-settur għall-bejgħ online, billi tibbaża ruħha fuq l-aħjar prattiki tal-iskemi ta’ marki ta’ fiduċja eżistenti fl-Istati Membri sabiex jitrawmu l-fiduċja tal-konsumaturi u l-kwalità, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mal-bejgħ online transkonfinali, u biex jintemm l-għadd kbir ta' marki ta' fiduċja eżistenti li possibilment iwassal għall-konfużjoni, b’mod parallel mal-valutazzjoni ta' alternattivi oħrajn bħalma huma l-awtoregolamentazzjoni jew l-istabbiliment ta’ gruppi ta’ partijiet interessati biex jiddefinixxu l-prinċipji komuni tas-servizz għall-konsumaturi;

20.  Jilqa’ l-isforzi ġenerali tal-Kummissjoni biex tistabbilixxi madwar l-UE kollha l-pjattaforma għas-soluzzjoni online għat-tilwim (ODR), u jistieden lill-Kummissjoni taħdem għall-implimentazzjoni f’waqtha u korretta tar-Regolament tal-ODR, b’mod partikolari fir-rigward tal-faċilitajiet ta’ traduzzjoni, kif ukoll id-Direttiva dwar l-ADR, flimkien mal-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-partijiet interessati relevanti jikkunsidraw kif l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-ilmenti tal-konsumaturi jista' jitjieb aktar;

21.  Jitlob qafas ta' infurzar ambizzjuż tal-acquis tal-konsumaturi u tad-Direttiva dwar is-Servizzi; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tagħmel użu mill-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa u korretta tar-regoli eżistenti, u proċeduri ta' ksur kull meta tiġi identifikata implimentazzjoni ħażina jew insuffiċjenti tal-leġiżlazzjoni;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw il-miżuri meħtieġa kontra l-bejgħ ta’ kontenut u prodotti illegali online u billi jżidu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattiki biex jiġġieldu l-attività illegali fuq l-internet; jenfasizza, f’dan il-kuntest, li l-kontenut diġitali fornut lill-konsumaturi għandu jkun ħieles minn kull dritt ta’ parti terza, li jista’ jimpedixxi lill-konsumatur milli jgawdi l-kontenut diġitali skont il-kuntratt;

23.  Jappella biex titwettaq analiżi bir-reqqa, immirata u bbażata fuq il-provi dwar jekk l-atturi kollha fil-katina tal-valur, inklużi l-intermedjarji online, il-pjattaformi online, il-fornituri tal-kontenut u tas-servizzi, kif ukoll l-intermedjarji offline bħar-rivendituri u l-bejjiegħa bl-imnut, għandhomx jieħdu miżuri raġonevoli u xierqa kontra l-kontenut illegali, il-prodotti ffalsifikati u l-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq skala kummerċjali, filwaqt li tiġi salvagwardjata l-abbiltà tal-utenti finali li jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu huma;

24.  Jenfasizza li l-prinċipju ta' tolleranza żero fit-traspożizzjoni tar-regolamenti tal-UE għandu jkun regola fundamentali għall-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea; madankollu, jemmen li l-proċeduri ta' ksur għandhom ikunu dejjem l-aħħar għażla u li għandhom jinbdew biss wara li jkunu saru diversi tentattivi ta' koordinazzjoni u rettifika; jenfasizza li huwa essenzjali li jitnaqqas il-perjodu ta' żmien ta' dawn il-proċeduri;

25.  Jilqa' r-rieżami tar-Regolament dwar il-Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumaturi mħabbar mill-Kummissjoni; iqis li l-estensjoni tal-kompetenzi tal-awtoritajiet superviżorji u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni reċiproka bejniethom jikkostitwixxu prerekwiżit għal infurzar effettiv tar-regoli dwar il-konsumatur għal xiri online;

2.2.Il-konsenja transkonfinali ta’ kwalità għolja tal-pakketti bi prezz raġonevoli

26.  Jenfasizza l-fatt li, filwaqt li s-servizzi ta’ konsenja ta’ pakketti jiffunzjonaw tajjeb għall-konsumaturi f’xi Stati Membri, is-servizzi ta’ forniment ineffiċjenti, speċjalment f’dak li jirrigwarda l-aħħar mil tal-konsenja, huma wieħed mill-ostakli ewlenin għall-kummerċ elettroniku transkonfinali f’xi Stati Membri u waħda mir-raġunijiet l-aktar irrappurtati għall-irtirar minn tranżazzjonijiet online kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji; jemmen li n-nuqqasijiet fil-konsenja tal-pakketti transkonfinali jistgħu jiġu solvuti biss minn perspettiva tas-suq uniku Ewropew, u jenfasizza l-importanza tal-kompetizzjoni f’dan is-settur kif ukoll il-ħtieġa li l-industrija tal-konsenja tal-pakketti tadatta għax-xejriet tal-ħajja moderna u toffri alternattivi flessibbli tal-konsenja, bħal netwerks ta’ punti ta’ ġbir, punti għall-pakketti u għat-tqabbil tal-prezzijiet;

27.  Jenfasizza li s-servizzi tal-konsenja aċċessibbli, bi prezz li jintlaħaq, effiċjenti u ta’ kwalità għolja huma prerekwiżit essenzjali għall-kummerċ elettroniku transkonfinali ta' suċċess, u għalhekk jappoġġja l-miżuri proposti biex tittejjeb it-trasparenza tal-prezzijiet sabiex jiżdied l-għarfien tal-konsumaturi tal-istruttura tal-prezzijiet, l-informazzjoni dwar l-obbligazzjonijiet f’każ ta’ telf jew ħsara, l-interoperabbiltà u s-superviżjoni regolatorja li għandha tkun diretta lejn il-funzjonament bla xkiel tas-swieq tal-konsenja tal-pakketti transkonfinali, inkluża l-promozzjoni ta’ sistemi ta’ traċċar transkonfinali, li jippermettu biżżejjed flessibbiltà biex is-suq tal-konsenji jiżviluppa u jadatta għall-innovazzjonijiet teknoloġiċi;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex b’mod attiv jikkondividu l-aħjar prattiki fis-settur tal-konsenja tal-pakketti, u lill-Kummissjoni biex tirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar il-konsultazzjoni pubblika dwar il-konsenja transkonfinali tal-pakketti, kif ukoll li jippreżentaw ir-riżultati tal-eżerċizzju ta’ awtoregolazzjoni; jilqa’ l-ħolqien ta’ grupp ta’ ħidma ad hoc dwar il-konsenja transkonfinali tal-pakketti;

29.  Jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, biex tipproponi pjan ta’ azzjoni komprensiv, inklużi linji gwida għall-aħjar prattiki, f’kooperazzjoni mal-operaturi, biex issib soluzzjonijiet innovattivi biex ittejjeb is-servizzi, tnaqqas l-ispejjeż u l-impatt ambjentali, biex tintegra ulterjorment is-suq uniku tal-konsenja tal-pakketti u s-servizzi postali, biex tneħħi l-ostakoli li jiltaqgħu magħhom l-operaturi postali fil-konsenji transkonfinali, biex isaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-BEREC u l-ERGP, u tipproponi, jekk ikun meħtieġ, reviżjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti;

30.  Jenfasizza li l-armonizzazzjoni ulterjuri tal-konsenji tal-pakketti mill-Kummissjoni m’għandhiex twassal għal protezzjoni soċjali u kundizzjonijiet tax-xogħol imnaqqsa għal dawk li jwasslu l-pakketti, irrispettivament mill-istatus ta’ impjieg tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li d-drittijiet tal-ħaddiema f’dan is-settur f'dak li jirrigwarda l-aċċess għal sistemi ta’ sigurtà soċjali u d-dritt li jeżerċitaw azzjonijiet kollettivi, ikunu rispettati; jilqa' l-fatt li l-għoti ta' sigurtà soċjali hija l-kompetenza tal-Istat Membru;

2.3. Il-prevenzjoni ta’ mblukkar ġeografiku mhux ġustifikat

31.  Iqis li jinħtieġu azzjonijiet ambizzjużi u mmirati biex jitjieb l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi, b’mod partikolari billi jintemmu l-prattiki ta’ mblukkar ġeografiku mhux ġustifikat u d-diskriminazzjoni inġusta fil-prezz ibbażati fuq il-pożizzjoni ġeografika jew in-nazzjonalità, li sikwit ikollhom l-effett tal-bini ta’ monopolji u li l-konsumaturi jduru għal kontenut illegali;

32.  Jappoġġja l-impenn tal-Kummissjoni li tindirizza l-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat b’mod effettiv billi tikkumplimenta l-qafas eżistenti dwar il-kummerċ elettroniku u tinforza d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni eżistenti; iqis li huwa vitali li tiffoka fuq ir-relazzjonijiet bejn in-negozji li jwasslu għall-prattiki ta’ mblukkar ġeografiku, bħad-distribuzzjoni selettiva meta din ma tkunx skont il-liġi tal-kompetizzjoni u s-segmentazzjoni tas-suq, kif ukoll dwar miżuri teknoloġiċi u prattiki tekniċi (bħat-traċċar tal-IP jew in-nuqqas intenzjonat ta’ interoperabilità tas-sistemi) li jirriżultaw f’limitazzjonijiet mhux ġustifikati fuq l-aċċess għal servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni provduti min-naħa għall-oħra tal-fruntieri, dwar il-konklużjoni ta’ kuntratti transkonfinali biex jinxtraw prodotti u servizzi, u wkoll dwar l-attivitajiet assoċjati, bħall-ħlas u l-konsenja tal-prodotti, filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità, b’mod partikolari għan-negozji żgħar u mikro;

33.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-konsumaturi kollha fl-Unjoni jiġu ttrattati b'mod ugwali mill-kummerċjanti online li jbigħu fi Stat Membru wieħed jew aktar minn wieħed, inkluż l-aċċess tagħhom għal tnaqqis fil-prezzijiet jew promozzjonijiet oħrajn;

34.  Jappoġġja b’mod partikolari l-iskrutinju ppjanat, min-naħa tal-Kummissjoni, tal-infurzar prattiku tal-Artikolu 20(2) tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern sabiex janalizzaw xejriet possibbli ta’ diskriminazzjoni mhux ġustifikata kontra l-konsumaturi u riċevituri oħra ta’ servizzi bbażata fuq in-nazzjonalità jew il-pajjiż ta’ residenza tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika u tiddefinixxi gruppi ta' każijiet konċiżi ta' diskriminazzjoni ġustifikata skont l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva dwar is-Servizzi sabiex tiċċara x'jikkostitwixxi mġiba diskriminatorja mhux ġustifikata minn entitajiet privati u sabiex tipprovdi assistenza interpretattiva lill-awtoritajiet responsabbli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 20(2) fil-prattika, kif imsemmi fl-Artikolu 16 tad-Direttiva dwar is-Servizzi; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel sforzi koordinati sabiex iżżid id-dispożizzjoni tal-Artikolu 20(2) mal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2006/2004 sabiex tutilizza s-setgħat ta' investigazzjoni u ta' infurzar tan-Netwerk ta' Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur;

35.  Jenfasizza li projbizzjoni fuq l-imblukkar ġeografiku qatt ma għandha tobbliga lil bejjiegħa bl-imnut jikkonsenjaw prodotti mill-ħanut tal-websajt tiegħu lil xi Stat Membru partikolari meta ma jkollhom l-ebda interess li jbigħu l-prodotti tagħhom lill-Istati Membri kollha u jippreferu li jibqgħu żgħar jew li jbigħu biss lil konsumaturi qrib il-ħanut tagħhom;

36.  Jirrimarka wkoll dwar l-importanza tal-inkjesta tas-settur tal-kompetizzjoni li għaddejja fis-settur tal-kummerċ elettroniku sabiex jiġi investigat, fost oħrajn, jekk ir-restrizzjonijiet mhux ġustifikati ta' mblukkar ġeografiku, bħad-diskriminazzjoni abbażi tal-indirizz tal-IP, l-indirizz postali jew il-pajjiż tal-ħruġ ta' karti tal-kreditu, jiksrux ir-regoli tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE; jenfasizza l-importanza li tiżdied il-fiduċja tal-konsumaturi u tan-negozji billi jittieħed kont tar-riżultati tal-inkjesta tas-settur u jiġi vvalutat jekk il-bidliet immirati għar-Regolament dwar l-Eżenzjoni Ġenerali ta’ Kategorija humiex meħtieġa, inkluż l-Artikolu 4a u l-Artikolu 4b, sabiex jiġu llimitati r-restrizzjonijiet mhux mixtieqa territorjali jew ta' bdil tar-rotta;

37.  Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex jissaħħu l-portabbiltà u l-interoperabbiltà sabiex jistimolaw iċ-ċirkolazzjoni libera ta’ kontenut jew servizzi miksuba legalment, u li jkunu legalment disponibbli, bħala l-ewwel pass lejn tmiem l-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat, kif ukoll l-aċċessibbiltà u l-funzjonalità transkonfinali tal-abbonamenti; jenfasizza li m'hemmx kontradizzjoni bejn il-prinċipju tat-territorjalità u l-miżuri biex jitneħħew l-ostakoli għall-portabbiltà tal-kontenut;

38.  Iwissi kontra l-promozzjoni indiskriminata tal-ħruġ ta’ liċenzji obbligatorji pan-Ewropej peress li dan jista’ jwassal għal tnaqqis fil-kontenut disponibbli għall-utenti: jenfasizza li l-prinċipju tat-territorjalità huwa element essenzjali fis-sistema tad-drittijiet tal-awtur minħabba l-importanza ta’ liċenzjar territorjali fl-UE;

2.4. Aċċess aħjar għall-kontenut diġitali - qafas tad-drittijiet tal-awtur modern u aktar Ewropew

39.  Jilqa’ l-impenn tal-Kummissjoni li timmodernizza l-qafas attwali tad-drittijiet tal-awtur attwali sabiex tadattah għall-era diġitali; jenfasizza li kwalunkwe modifika għandha tiġi mmirata u tiffoka fuq remunerazzjoni xierqa u ġusta għal min joħloq u għal detenturi oħrajn tad-drittijiet, fuq it-tkabbir ekonomiku, il-kompetittività u t-titjib tal-esperjenza tal-konsumatur, iżda wkoll fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali;

40.  Jenfasizza li l-attivitajiet professjonali jew il-mudelli kummerċjali bbażati fuq il-ksur tad-drittijiet tal-awtur huma theddida serja għall-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali;

41.  Jemmen li r-riforma għandha ssib il-bilanċ ġust bejn l-interessi kollha involuti; jindika li s-settur kreattiv għandu speċifiċitajiet u sfidi differenti, b’mod partikolari minħabba d-diversi tipi ta’ xogħlijiet ta' kontenut u kreattivi u l-mudelli tan-negozju użati; billi l-istudju "Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works" jenfasizza r-rwol importanti ta' liċenzjar territorjali rigward il-finanzjament mill-ġdid ta' films Ewropej; jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni tidentifika u tikkunsidra aħjar dawn l-ispeċifiċitajiet;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe riforma tad-Direttiva dwar id-drittijiet tal-awtur tqis ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-impatt ex-post u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Lulju 2015 dwar id-Direttiva 2001/29/KE, u tkun ibbażata fuq evidenza soda, inkluża valutazzjoni tal-impatt possibbli ta’ kwalunkwe modifika fuq it-tkabbir u l-impjiegi, fuq id-diversità kulturali u, b’mod partikolari fuq il-produzzjoni, il-finanzjament u d-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi;

43.  Jenfasizza r-rwol kruċjali ta' eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet immirati għad-drittijiet tal-awtur fil-kontribuzzjoni għat-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi, l-inkoraġġiment tal-kreattività fil-futur u t-titjib fl-innovazzjoni u d-diversità kreattiva u kulturali tal-Ewropa; ifakkar fl-appoġġ tal-Parlament għall-eżami tal-applikazzjoni ta' standards minimi għall-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet għad-drittijiet tal-awtur u l-applikazzjoni xierqa ta' dawk l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2001/29/KE;

44.  Jenfasizza li l-approċċ għal eċċezzjonijiet u limitazzjoni tad-drittijiet tal-awtur għandu jkun ibbilanċjat, immirat u newtrali fil-format u għandu jkun ibbażat biss fuq il-ħtiġijiet, u għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-diversità kulturali Ewropea, il-finanzjament tagħha u r-remunerazzjoni ġusta tal-awturi;

45.  Jenfasizza li filwaqt li l-użu tal-estrazzjoni ta' testi u data jeħtieġ aktar ċertezza legali li tippermetti lir-riċerkaturi u l-istituzzjonijiet edukattivi jagħmlu użu usa' ta’ materjal protett mid-drittijiet tal-awtur, inkluż lil hinn mill-konfini Ewropej, kwalunkwe eċċezzjoni għal estrazzjoni ta' testi u ta' data għandha tapplika biss meta l-utent ikollu aċċess legali, u għandha tiġi żviluppata b’konsultazzjoni mal-partijiet interessati kollha, wara li tkun saret valutazzjoni tal-impatt ibbażata fuq il-provi;

46.  Jenfasizza l-importanza li jitjiebu ċ-ċarezza u t-trasparenza tar-reġim tad-drittijiet tal-awtur, b’mod partikolari fir-rigward ta’ kontenut iġġenerat mill-utent u tal-imposti fuq l-ikkuppjar privat f’dawk l-Istati Membri li jagħżlu li japplikawhom; jinnota, f’dan ir-rigward, li ċ-ċittadini għandhom jiġu infurmati dwar l-ammont reali tal-imposta tad-drittijiet tal-awtur, l-iskop tagħha u kif se tintuża;

2.5. Tnaqqis fil-piżijiet u l-ostakoli relatati mal-VAT għall-bejgħ transfruntier

47.  Iqis li, b'rispett dovut għall-kompetenzi nazzjonali, sabiex tiġi evitata d-distorsjoni tas-suq, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa u għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali Ewropew reali, aktar koordinazzjoni dwar it-tassazzjoni hija meħtieġa, li tirrikjedi, b'mod partikolari, l-istabbiliment ta' Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva fil-livell tal-UE;

48.  Iqis bħala prijorità l-iżvilupp ta' sistema tal-VAT online simplifikata, uniformi u konsistenti biex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' konformità għal kumpaniji żgħar u innovattivi li joperaw madwar l-Ewropa; jilqa' l-introduzzjoni tal-VAT f'Punt Uniku ta' Servizz Żgħir, li huwa pass lejn it-tmiem tar-reġim temporanju tal-VAT tal-UE; huwa mħasseb, madankollu, li n-nuqqas ta' limitu minimu jagħmilha diffiċli għal ċerti SMEs li jikkonformaw mar-reġim kurrenti; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi dan ir-reġim biex tagħmilha aktar faċli għan-negozji;

49.  Jitlob, barra minn hekk, li l-prinċipju tan-newtralità fiskali jiġi rrispettat b’mod sħiħ għal prodotti u servizzi simili, irrispettivament minn jekk ikunux diġitali jew fiżiċi; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta, skont l-impenji meħuda u mill-aktar fis possibbli, sabiex tippermetti lill-Istati Membri jnaqqsu r-rati ta' VAT għall-istampa, l-ippubblikar diġitali, kotba elettroniċi u pubblikazzjonijiet online sabiex tiġi evitata diskriminazzjoni fis-suq uniku;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet tat-taxxa u l-partijiet interessati biex tiżviluppa soluzzjonijiet xierqa għall-ħlas ta' taxxi fi ħdan l-ekonomija kollaborattiva;

51.  Jilqa' l-adozzjoni tar-rieżami tad-direttiva dwar is-servizzi ta' ħlas; jenfasizza li jekk l-Unjoni għandha ttejjeb il-kummerċ elettroniku fl-UE kollha, il-pagamenti elettroniċi u b'mezz mobbli istantanji fl-UE kollha taħt standard komuni u l-implimentazzjoni xierqa tar-rieżami tad-direttiva dwar is-servizzi ta' ħlas għandhom jinkisbu mingħajr dewmien,

3. NOĦOLQU KUNDIZZJONIJIET ĠUSTI U KUNDIZZJONIJIET EKWIVALENTI TA' KOMPETIZZJONI GĦAL NETWERKS DIĠITALI AVVANZATI U SERVIZZI INNOVATTIVI

3.1. Nadattaw ir-regoli dwar it-telekomunikazzjoni għall-iskop tagħhom

52.  Jenfasizza li l-investimenti privati fin-netwerks tal-komunikazzjoni veloċi u ultraveloċi huma rekwiżit għal kwalunkwe progress diġitali li għandhom jiġu inċentivati permezz ta' qafas regolatorju tal-UE stabbli li jippermetti lill-parteċipanti kollha jagħmlu investimenti, inkluż f’żoni rurali u remoti; iqis li l-kompetizzjoni miżjuda ġiet assoċjata ma' livelli ogħla ta' investiment fl-infrastruttura, l-innovazzjoni, l-għażliet u prezzijiet aktar baxxi għall-konsumaturi u n-negozji; iqis li teżisti ftit evidenza fl-Ewropa ta' rabta bejn il-konsolidazzjoni tal-operaturi u investiment u output miżjuda fin-netwerks; iqis li dan għandu jiġi vvalutat bir-reqqa, u jiġu infurzati r-regoli tal-kompetizzjoni, sabiex tiġi evitata konċentrazzjoni eċċessiva tas-suq, il-ħolqien ta' oligopolji fil-livell Ewropew u ta' impatt negattiv għall-konsumaturi;

53.  Jenfasizza l-importanza ta' implimentazzjoni b'suċċess tal-FEIS biex jiġu mmassimizzati l-investimenti billi jiffukaw fuq proġetti bi profil ta' riskju ogħla, jagħtu spinta lill-irkupru ekonomiku, jistimulaw it-tkabbir u jinċentivizzaw l-investimenti privati, inter alia l-mikrofinanzjament u l-kapital ta' riskju biex jiġu appoġġjati kumpaniji innovattivi fi stadji differenti ta' finanzjament tal-iżvilupp tagħhom; jenfasizza, f'każijiet ta' falliment tas-suq, dwar l-importanza li jiġu sfruttati bis-sħiħ il-fondi pubbliċi diġà disponibbli għal investimenti diġitali, li jitħalla li jkun hemm sinerġiji bejn programmi tal-UE bħal Orizzont 2020, il-KEF, fondi strutturali rilevanti oħra u strumenti oħra, inklużi proġetti bbażati fuq il-komunità u l-għajnuna mill-Istat f'konformità mal-linji gwida ta' għajnuna mill-Istat, sabiex jiġu promossi netwerks WLAN pubbliċi f'muniċipalitajiet ikbar u iżgħar, peress li dan wera li huwa indispensabbli għall-integrazzjoni reġjonali, soċjali u kulturali kif ukoll għall-edukazzjoni;

54.  Ifakkar lill-Istati Membri dwar l-impenn tagħhom biex sal-2020 jintlaħaq id-dħul fl-użu sħiħ ta' mill-inqas mira minima ta' veloċitajiet ta' 30Mbps; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa jekk din l-istrateġija tal-broadband għal netwerks fissi u mobbli, inklużi l-miri, hijiex bi tħejjija għall-futur, u biex tissodisfa l-kundizzjonijiet għal konnettività tajba għal kulħadd sabiex jiġi evitat id-distakk diġitali għall-ħtiġijiet tal-ekonomija mmexxija mid-data u d-dħul rapidu fl-użu tal-5G u l-broadband ultraveloċi;

55.  Jenfasizza li l-iżvilupp diġitali, inklużi servizzi over-the-top (OTT), żiedu d-domanda u l-kompetizzjoni għall-benefiċċju tal-konsumaturi u l-ħtieġa għal investimenti fl-infrastruttura diġitali; iqis li l-modernizzazzjoni tal-qafas tat-telekomunikazzjonijiet m'għandhiex twassal għal piżijiet regolatorji mhux meħtieġa, iżda għandha tiggarantixxi aċċess mhux diskriminatorju għan-netwerks u timplimenta soluzzjonijiet għall-futur, ibbażati fejn ikun possibbli fuq regoli simili għal servizzi simili li jrawmu l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni ġusta, u li jiżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur;

56.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li d-drittijiet tal-utenti finali stabbiliti fil-qafas dwar it-telekomunikazzjonijiet ikunu koerenti, proporzjonati u bi tħejjija għall-futur, u, wara l-adozzjoni tal-Pakkett tal-Kontinent Konness, inkluż tibdil faċilitat u trasparenza tal-kuntratti għall-utenti finali; jilqa' r-rieżami li ġej tad-Direttiva tas-Servizzi Universali flimkien mal-eżami tal-qafas tat-telekomunikazzjonijiet biex jiżgura li r-rekwiżiti dwar aċċess għall-internet broadband b'veloċità għolja jkunu tajbin għall-iskop biex jitnaqqas id-distakk diġitali u tiġi eżaminata d-disponibbiltà tas-servizz tan-numru 112;

57.  Jenfasizza li s-Suq Uniku Diġitali Ewropew għandu jagħmel il-ħajja ta' kuljum aktar faċli għall-konsumatur finali; għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex issolvi l-problema tat-trasferiment transfruntier ta' telefonati, sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu telefonati mhux interrotti meta jaqsmu l-fruntieri fl-Unjoni;

58.  Jilqa' d-diversi konsultazzjonijiet pubbliċi kontinwi mnedija reċentement mid-DĠ Connect dwar l-aġenda diġitali għall-Ewropa, b'mod partikolari dwar ir-rieżami tar-regoli dwar it-telekomunikazzjoni tal-UE, dwar il-ħtieġa għal veloċità u kwalità tal-internet lil hinn mill-2020 u dwar il-pjattaformi, cloud u data Online, ir-responsabbiltà tal-intermedjarji, u l-ekonomija kollaborattiva, iżda jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura konsistenza fost dawn l-inizjattivi paralleli kollha;

59.  Jenfasizza li l-ispettru tar-radju huwa riżorsa ta' importanza kritika għas-suq intern għall-komunikazzjonijiet broadband mobbli u mingħajr fili, kif ukoll għax-xandir, u huwa essenzjali għall-kompetittività futura tal-Unjoni Ewropea; jitlob, bħala prijorità għal qafas armonizzat u favur il-kompetizzjoni, għall-assenjazzjoni tal-ispettru tar-radju u l-immaniġġjar effettiv biex jiġi evitat dewmien fl-allokazzjoni tal-ispettru, u għal kundizzjonijiet ekwi għall-atturi kollha tas-suq u, fid-dawl tar-Rapport Lamy[40], għal strateġija fit-tul dwar l-użi futuri tal-frekwenzi varji tal-ispettru, li huma meħtieġa b'mod partikolari għad-dħul fl-użu tal-5G;

60.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni f'waqtha u l-infurzar uniformi u trasparenti fl-Istati Membri kollha tar-regoli tat-telekomunikazzjoni tal-UE bħal "il-pakkett Kontinent Konness" huma pilastru kruċjali għall-istabbiliment ta' suq uniku diġitali, sabiex jiżguraw l-applikazzjoni rigoruża tal-prinċipju tan-newtralità tan-net u, b'mod partikolari, biex iwettqu rieżami komprensiv f'waqtu għat-tmiem tat-tariffi tar-roaming għall-konsumaturi Ewropej kollha sal-15 ta' Ġunju 2017;

61.  Jistieden lill-Kummissjoni, sabiex tintegra aktar is-suq uniku diġitali, biex tiżgura t-twaqqif ta' qafas istituzzjonali aktar effiċjenti billi ssaħħaħ ir-rwol, il-kapaċità u d-deċiżjonijiet tal-BEREC ħalli tinkiseb applikazzjoni konsistenti tal-qafas regolatorju, tiġi żgurata sorveljanza fl-iżvilupp tas-suq uniku u jiġi solvut it-tilwim transkonfinali; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jitjiebu r-riżorsi finanzjarji u umani u tkompli tittejjeb l-istruttura ta' governanza tal-BEREC kif suppost;

3.2. Qafas tal-midja għas-Seklu 21

62.  Jenfasizza n-natura duwali tal-midja awdjoviżiva bħala riżorsa soċjali, kulturali u ekonomika; josserva li l-ħtieġa għal regolamentazzjoni tal-midja Ewropea futura tiġi mill-ħtieġa li tiżgura u tippromwovi d-diversità ta' midja awdjoviżiva u li tistabbilixxi standards għoljin għall-protezzjoni tal-minuri u l-konsumaturi u d-data personali, kundizzjonijiet ġusti ta' kompetizzjoni u flessibbiltà akbar fir-rigward ta' regoli ta' komunikazzjoni kummerċjali u kwantitattivi;

63.  Jenfasizza li l-"prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini" stabbilit fid-Direttiva AVMS huwa prerekwiżit neċessarju għall-forniment ta' kontenut awdjoviżiv bejn il-fruntieri, li jwassal għal suq komuni fis-servizzi; jenfasizza, fl-istess ħin, li dan il-prinċipju ma jxekkilx il-kisba ta' objettivi soċjali u kulturali u li dan ma jipprekludix il-ħtieġa li d-dritt tal-UE jiġi adattat barra mid-Direttiva AVMS; jenfasizza li, sabiex tiġi miġġielda l-prattika ta' "forum shopping", il-pajjiż ta' oriġini tal-profitt tar-reklamar, il-lingwa tas-servizz u l-pubbliku fil-mira tar-reklam u l-kontenut għandhom ikunu parti mill-kriterji biex jiġi ddeterminat jew ikkontestat il-"pajjiż ta' oriġini" ta' servizz tal-midja awdjoviżiva;

64.  Jemmen li kulħadd, inklużi l-fornituri ta' pjattaformi tal-midja awdjoviżiva online u l-interfaċċji tal-utenti, għandhom ikunu soġġetti għad-Direttiva AVMS safejn huwa kkonċernat servizz tal-midja awdjoviżiva; jenfasizza l-importanza ta' regoli mmirati lejn it-titjib fis-sitwazzjoni biex jinstab kontenut legali u informazzjoni sabiex jissaħħu l-libertà, il-pluraliżmu u r-riċerka indipendenti tal-midja, u biex jiġi ggarantit il-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni, billi jiġu salvagwardjati d-diversità lingwistika u kulturali; jenfasizza li biex tiġi żgurata l-idea tat-traċċabbiltà ta' kontenut awdjoviżiv ta' interess pubbliku, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu regoli speċifiċi li għandhom l-għan li jippreservaw id-diversità kulturali u lingwistika u l-varjetà ta' informazzjoni, opinjonijiet u midja, il-protezzjoni tat-tfal, taż-żgħażagħ u tal-minoranzi u l-protezzjoni tal-konsumaturi b'mod ġenerali; jitlob li jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat li servizzi tal-midja awdjoviżiva jkunu aċċessibbli għal persuni vulnerabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistimula l-offerta legali ta' kontenut tal-midja awdjoviżiva billi tiffavorixxi xogħlijiet indipendenti Ewropej;

65.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra x-xejriet dejjem jinbidlu tal-udjenza u mezzi ġodda biex jaċċessaw kontenut awdjoviżiv permezz ta' allinjament ta' servizzi lineari u mhux lineari u billi jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi f'livell Ewropew għas-servizzi tal-midja awdjoviżiva kollha, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti tagħhom, ħlief fejn tali kontenut ikun it-tlestija indispensabbli ta' ħaġa oħra għajr kontenut jew servizzi awdjoviżivi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jiżviluppaw il-kunċett ta' servizzi tal-midja li ġie ddefinit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva AVMS b'mod li, filwaqt li l-Istati Membru jżommu grad xieraq ta' flessibbiltà, jittieħed iktar kont tal-impatt soċjopolitiku potenzjali tas-servizzi u ta' elementi karatteristiċi speċifiċi ta' dak l-impatt, partikolarment ir-rilevanza tagħhom għall-formazzjoni tal-opinjonijiet u għad-diversità tal-opinjoni, kif ukoll il-kwistjoni tar-responsabilità editorjali;

66.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod ugwali, u jittrattaw b'mod effiċjenti, il-projbizzjoni ta' kwalunkwe servizz tal-midja awdjoviżiva fl-UE fil-każ ta' ksur tad-dinjità tal-bniedem, l-inċitament għall-mibegħda jew ir-razziżmu;

67.  Jenfasizza li l-adattament tad-Direttiva AVMS għandu jnaqqas ir-regolamentazzjoni u jsaħħaħ il-koregolazzjoni u l-awtoregolazzjoni billi jibbilanċja d-drittijiet u l-obbligi tax-xandara, permezz ta' approċċ regolatorju orizzontali u mal-midja kollha, ma' dawk ta' parteċipanti oħra tas-suq; iqis li wieħed għandu jagħti prijorità lill-prinċipju ta' rikonoxxibbiltà ċara u d-distinzjoni bejn ir-reklamar u l-kontenut tal-programmi fuq il-prinċipju ta' separazzjoni bejn il-kontenut tar-reklamar u tal-programmi fil-mezzi kollha tax-xandir; jistieden lill-Kummissjoni teżamina jekk għadux utli u pertinenti li taderixxi mat-taqsima 6.7 tal-komunikazzjoni tagħha dwar l-applikazzjoni ta' regoli dwar għajnuna mill-Istat għax-xandir tas-servizz pubbliku;

68.  Iqis li l-kunċett legali stabbilit fid-Direttiva 93/83/KEE, jista', wara li tkun saret valutazzjoni ulterjuri, itejjeb l-aċċess transkonfinali għall-kontenut u servizzi legali online fis-Suq Uniku Diġitali mingħajr ma jinxteħtu dubji dwar il-prinċipji tal-libertà kuntrattwali, ir-rimunerazzjoni adegwata lill-awturi u lill-artisti u n-natura territorjali tad-drittijiet esklużivi;

3.3. Ambjent regolatorju adattat għall-iskop għal pjattaformi u intermedjarji

3.3.1. Ir-rwol ta' pjattaformi online

69.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina jekk kwistjonijiet potenzjali relatati ma' pjattaformi online jistgħux jiġu solvuti permezz tal-implimentazzjoni korretta u sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti u l-infurzar effettiv tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE, sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u kompetizzjoni ġusta u effettiva bejn pjattaformi online u li jkun evitat il-ħolqien ta' monopolji; jistieden lill-Kummissjoni żżomm politika favur l-innovazzjoni fir-rigward ta' pjattaformi online li tiffaċilita d-dħul fis-suq u trawwem l-innovazzjoni; iqis li t-trasparenza, in-nondiskriminazzjoni, l-iffaċilitar ta' bdil bejn pjattaformi jew servizzi online li jippermettu l-għażliet tal-konsumaturi, l-aċċess għal pjattaformi, l-identifikazzjoni u l-indirizzar ta' ostakoli għall-ħolqien u l-avvanz tal-pjattaformi għandhom ikunu prijoritajiet;

70.  Jinnota li d-dispożizzjonijiet tal-ECD ssaħħew sussegwentement mid-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Inġusti, id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi u komponenti oħra tal-acquis tal-konsumatur u li dawn id-direttivi għandhom bżonn jiġu infurzati kif suppost u japplikaw għan-negozjanti li jużaw pjattaformi online daqs kemm japplikaw għal negozjanti fi swieq tradizzjonali; jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-partijiet interessati kollha u mal-Parlament biex tintroduċi gwida ċara dwar l-applikabbiltà tal-acquis tal-konsumatur għal negozjanti li jużaw pjattaformi online, u, fejn meħtieġ, għajnuna għall-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur tal-Istat Membru biex jinfurzaw kif suppost il-liġi dwar il-konsumatur;

71.  Japprezza l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tanalizza r-rwol ta' pjattaformi online fl-Ekonomija Diġitali bħala parti mill-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali, minħabba li din se taffettwa bosta proposti leġiżlattivi li jmiss; jemmen li l-analiżi għandha sservi biex tidentifika problemi kkonfermati u definiti sew fi ħdan oqsma speċifiċi tan-negozju u nuqqasijiet possibbli f'termini ta' protezzjoni tal-konsumatur, u li ssir distinzjoni bejn is-servizzi online u l-fornituri tas-servizzi online; jenfasizza li l-pjattaformi li jittrattaw oġġetti kulturali, speċjalment tal-mezzi tax-xandir awdjoviżivi, iridu jiġu trattati b'mod speċifiku li jirrispetta l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet kulturali;

72.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament fl-ewwel kwart tal-2016 dwar ir-riżultati ta' konsultazzjonijiet rilevanti u biex jiġi żgurat approċċ konsistenti fir-reviżjonijiet leġiżlattivi li jmiss; iwissi kontra l-ħolqien ta' distorsjonijiet fis-suq jew ostakli għad-dħul fis-suq għal servizzi online, billi jiġu introdotti obbligi ġodda li jissussidjaw b'mod inkroċjat mudelli ta' negozju tradizzjonali partikolari;

73.  Jenfasizza li r-responsabbiltà limitata ta' intermedjarji hija essenzjali għall-protezzjoni ta' internet miftuħ, id-drittijiet fundamentali, iċ-ċertezza legali u l-innovazzjoni; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, li d-dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà intermedjarja fid-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku huma tajbin għall-futur u teknoloġikament newtrali;

74.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, sabiex jibbenefika mil-limitazzjoni ta' responsabbiltà, il-fornitur ta' servizz għas-soċjetà tal-informazzjoni, malli jakkwista t-tagħrif attwali jew isir konxju tal-attivitajiet illegali, għandu jaġixxi mingħajr dewmien biex ineħħi jew iwaqqaf l-aċċess għall-informazzjoni kkonċernata; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura l-implimentazzjoni uniformi ta' din id-dispożizzjoni f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali sabiex tiġi evitata kwalunkwe privatizzazzjoni tal-infurzar tal-liġi u biex tiżgura li jittieħdu miżuri adegwati u raġonevoli kontra l-bejgħ ta' kontenut u oġġetti illegali;

75.  Iqis li, fid-dawl ta' swieq li jevolvu b'rata mgħaġġla u d-diversità ta' pjattaformi li jvarjaw minn pjattaformi mingħajr skop ta' qligħ għal pjattaformi B2B u li jinkludu servizzi u setturi differenti u varjetà wiesgħa ta' atturi, m'hemm l-ebda definizzjoni ċara ta' pjattaformi, u approċċ ta' "daqs wieħed għal kulħadd" jista' jfixkel b'mod serju l-innovazzjoni u jqiegħed lill-kumpaniji Ewropej fi żvantaġġ kompetittiv fl-ekonomija globali;

76.  Huwa tal-fehma li ċerti intermedjarji online u pjattaformi online jiġġeneraw dħul minn xogħlijiet u kontenut kulturali, iżda dan id-dħul mhux dejjem jista' jiġi kondiviż ma' min ikun ikkreah; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-għażliet bbażati fuq il-provi biex tindirizza kwalunkwe trasferiment ta’ valur minn kontenut għal servizzi li se jagħmilha possibbli għall-kittieba, l-artisti u d-detenturi tad-drittijiet biex jiġu remunerati b’mod ġust għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom fuq l-internet mingħajr ma tixxekkel l-innovazzjoni;

3.3.2 Opportunitajiet ġodda offruti mill-ekonomija kollaborattiva

77.  Jilqa' ż-żieda fil-kompetizzjoni u l-għażla tal-konsumaturi li jirriżultaw minn ekonomija kollaborattiva, kif ukoll opportunitajiet għall-ħolqien ta' impjiegi, tkabbir ekonomiku, kompetittività, suq tax-xogħol aktar inklussiv u ekonomija tal-UE aktar ċirkolari permezz ta' użu aktar effiċjenti ta' riżorsi, kapaċitajiet u assi oħra; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw l-iżvilupp ulterjuri tal-iskambju tal-ekonomija billi jiġu identifikati l-ostakli artifiċjali u l-leġiżlazzjoni rilevanti li jxekklu t-tkabbir tagħha;

78.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tanalizza, fil-qafas ta' ekonomija kollaborattiva, kif wieħed jista' jsib bilanċ bejn l-għoti tas-setgħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi u, fejn ikun hemm bżonn ta' kjarifika, biex tiġi żgurata l-adegwatezza tal-qafas leġiżlattiv relatat mal-konsumatur fl-isfera diġitali, inkluż f'każijiet ta' abbużi possibbli, u biex tiddetermina wkoll fejn ir-rimedji ex-post huma suffiċjenti jew aktar effettivi;

79.  Jinnota li huwa fl-interess tal-kumpaniji li jużaw dawn il-mudelli ta' negozju ġodda msejsa fuq ir-reputazzjoni u l-fiduċja, li jadottaw miżuri li jiskoraġġixxu l-attivitajiet illegali filwaqt li jipprovdu karatteristiċi ta' sikurezza għall-konsumatur ġodda;

80.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twaqqaf grupp ta' partijiet interessati inkarigati mill-promozzjoni tal-aħjar prattiki fis-settur tal-ekonomija kollaborattiva;

81.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-politiki tal-impjieg u dawk soċjali jkunu tajbin għall-iskop tal-innovazzjoni diġitali, l-intraprenditorija, u t-tkabbir tal-ekonomija kollaborattiva u l-potenzjal tagħha għal aktar forom flessibbli ta' impjieg, billi jidentifikaw forom ġodda ta' impjiegi u jivvalutaw il-ħtieġa għall-modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol sabiex id-drittijiet eżistenti tal-impjieg u l-iskemi ta' servizzi soċjali jkunu jistgħu wkoll jinżammu fid-dinja diġitali tax-xogħol; jenfasizza li l-għoti ta' sigurtà soċjali hija l-kompetenza ta' Stat Membru; jitlob lill-Kummissjoni tidentifika u tiffaċilita l-iskambji tal-aħjar prattiki fl-UE f'dawn l-oqsma u fil-livell internazzjonali;

3.3.3. Il-ġlieda kontra l-kontenut illegali fuq l-Internet

82.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi politiki u qafas legali sabiex tindirizza ċ-ċiberkriminalità u kontenut u materjali illegali fuq l-internet, inklużi d-diskors ta' mibegħda, li jkunu f'konformità sħiħa mad-drittijiet fundamentali kif stabbilit fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-dritt tal-libertà ta' espressjoni u informazzjoni, mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE jew tal-Istati Membri u mal-prinċipji tan-neċessità, il-proporzjonalità, il-proċess legali dovut u l-istat tad-dritt; iqis li, sabiex jintlaħaq dan l-għan, huwa neċessarju li:

–  jiġu pprovduti għodda li jgħinu l-infurzar konsistenti u effiċjenti tal-liġi għall-aġenziji tal-pulizija Ewropej u nazzjonali u għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi;

–  jingħataw linji gwida ċari dwar kif għandu jiġi indirizzat il-kontenut illegali online, inkluż id-diskors ta' mibegħda;

–  jingħata appoġġ għal sħubijiet pubbliċi-privati, u d-djalogu bejn entitajiet pubbliċi u privati, f'konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE;

–  jiġi ċċarat ir-rwol ta' intermedjarji u l-pjattaformi online b'rispett tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

–  jiġi żgurat li l-istabbiliment fi ħdan l-Europol tal-Unità ta' Indikazzjoni ta' Kontenut fuq l-Internet tal-Unjoni Ewropea (EU IRU) ikun imsejjes fuq bażi legali li tkun xierqa għall-attivitajiet tiegħu;

–  jiġi żgurat li miżuri speċjali biex jiġi miġġieled l-isfruttament sesswali tat-tfal online u kooperazzjoni effettiva bejn il-partijiet interessati kollha biex jiġu ggarantiti d-drittijiet u l-protezzjoni tat-tfal fuq l-internet u jitħeġġu inizjattivi li għandhom l-għan li l-internet isir sikur għat-tfal, u

–  ikun hemm kooperazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti biex jiġu promossi l-edukazzjoni u kampanji ta' sensibilizzazzjoni;

83.  Jilqa' l-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni biex timmodernizza l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali online fir-rigward tal-ksur fuq skala kummerċjali; iqis li l-infurzar tad-drittijiet tal-awtur kif stabbilit fid-Direttiva 2004/48/KE fl-Istati Membri kollha huwa importanti ħafna u li d-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati huma effettivi biss daqs il-miżuri ta' infurzar stabbiliti sabiex jipproteġuhom;

84.  Jenfasizza li l-UE qed taffaċċja għadd kbir ta' ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali; jenfasizza r-rwol tal-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali li jipprovdi data affidabbli u analiżi oġġettiva tal-impatti tal-ksur fuq l-atturi ekonomiċi; jitlob għall-adozzjoni ta' approċċ effettiv, sostenibbli, proporzjonat u modernizzat għall-infurzar, l-implimentazzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali online, b'mod partikolari fir-rigward ta' ksur fuq skala kummerċjali;

85.  Jinnota li f'xi każijiet, ksur tad-drittijiet tal-awtur jista' jirriżulta minn diffikultajiet biex jinsab il-kontenut mixtieq li jkun disponibbli legalment; jitlob, għaldaqstant, li tiġi żviluppata u promossa għall-pubbliku firxa usa' ta' offerti legali li jkunu faċli għall-użu mill-utent;

86.  Jilqa' l-approċċ "segwi l-flus" u jinkoraġġixxi lill-atturi fil-katina tal-provvista biex jaġixxu b'mod koordinat u proporzjonat biex jiġi miġġieled il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq skala kummerċjali, billi titkompla l-ħidma fuq il-prattiki ta' ftehimiet volontarji; jenfasizza li l-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, għandha tippromwovi s-sensibilizzazzjoni u d-diliġenza dovuta tul il-katina tal-provvista u tħeġġeġ l-iskambju ta' informazzjoni u tal-aħjar prattiki, kif ukoll il-kooperazzjoni mtejba bejn is-settur pubbliku u dak privat; jinsisti li kwalunkwe miżura għandha tkun iġġustifikata, ikkoordinata u proporzjonata u tinkludu l-possibbiltà ta' rimedju effettiv u li jkun faċli għall-utenti għal partijiet affettwati b'mod negattiv; iqis li hu meħtieġ li jiżdied l-għarfien tal-konsumatur dwar il-konsegwenzi ta' ksur tad-drittijiet tal-awtur u tad-drittijiet relatati;

3.4. It-tisħiħ tal-fiduċja u s-sigurtà fin-netwerks diġitali, l-industriji, is-servizzi u l-infrastrutturi u fl-immaniġġjar ta' data personali

87.  Iqis li, sabiex ikunu żgurati l-fiduċja u s-sigurtà fis-servizzi diġitali, fit-teknoloġiji mmexxija mid-data u s-sistemi ta' ħlas, l-infrastruttura kritika u n-netwerks online, fejn aktar riżorsi huma meħtieġa kif ukoll il-kooperazzjoni bejn l-industrija taċ-ċibersigurtà Ewropea, is-settur pubbliku u dak privat, b'mod partikolari permezz ta' kooperazzjoni ta' riċerka inkluż Orizzont 2020, u s-sħubijiet pubbliċi-privati; jappoġġja l-iskambju ta' prattiki tajba tal-Istati Membri fil-PPPs f'dan il-qasam;

88.  Jitlob li jsiru sforzi biex titjieb ir-reżiljenza kontra l-attakki ċibernetiċi, bi rwol akbar għall-ENISA, b'mod partikolari, sabiex jiżdied l-għarfien tar-riskji u l-proċessi ta' sigurtà bażika ta' għarfien fost l-utenti, b'mod partikolari l-SMEs, biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jkollhom livelli bażiċi ta' sigurtà, bħal kriptaġġ minn tarf sa tarf ta' data u komunikazzjonijiet u aġġornamenti tas-softwer, u biex jitħeġġeġ l-użu tal-kunċett ta' sigurtà mill-waqt tad-disinn;

89.  Iqis li l-fornituri tas-softwer għandhom iħeġġu aħjar il-vantaġġi ta' softwer "open source" u l-aġġornamenti ta' softwer relatati mas-sigurtà għall-utenti; jistieden lill-Kummissjoni tesplora programm ta' żvelar tal-vulnerabbiltà koordinata madwar l-UE kollha, inkluża t-tiswija ta' vulnerabbiltajiet tas-softwer magħrufa, bħala rimedju kontra l-abbuż ta' vulnerabbiltajiet tas-softwer u ksur fis-sigurtà u fid-data personali;

90.  Jemmen li l-adozzjoni rapida tal-abbozz tad-Direttiva NIS adattata hija meħtieġa biex tipprovdi approċċ ikkoordinat tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà; iqis li livell iktar ambizzjuż ta' kooperazzjoni fost l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet u l-korpi rilevanti tal-UE, u l-iskambju tal-aħjar prattiki, huma essenzjali għal aktar diġitalizzazzjoni tal-industrija, filwaqt li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-UE, partikolarment il-protezzjoni tad-data;

91.  Jenfasizza l-fatt li n-numru li qed jikber b'rata mgħaġla ta' attakki fuq netwerks u atti taċ-ċiberkriminalità jitlob li jkun hemm rispons armonizzat mill-UE u l-Istati Membri tagħha, bil-ħsieb li jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni; jemmen li l-forniment tas-sigurtà fuq l-internet ifisser il-protezzjoni tan-netwerks u tal-infrastruttura kritika, li jiżgura l-kapaċità tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi fil-ġlieda kontra l-kriminalità, inkluż it-terroriżmu, ir-radikalizzazzjoni vjolenti u l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal online, u l-użu ta' data li tkun strettament neċessarja għall-ġlieda kontra l-kriminalità online u offline; jenfasizza li s-sigurtà, hekk definita, flimkien mal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fiċ-ċiberspazju, hija kruċjali biex tissaħħaħ il-fiduċja fis-servizzi diġitali u għalhekk hija bażi neċessarja biex jiġi stabbilit suq uniku diġitali kompetittiv;

92.  Ifakkar li għodod bħalma huwa l-kriptaġġ huma utli għaċ-ċittadini u n-negozji bħala mezz biex jiġu żgurati l-privatezza u tal-inqas livell bażiku ta' komunikazzjoni dwar is-sigurtà; jikkundanna l-fatt li dan jista' jintuża wkoll għal skopijiet kriminali;

93.  Jilqa' ċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità (EC3) fi ħdan il-Europol, li jikkontribwixxi għal rispons aktar rapidu fl-eventwalità ta' attakki ċibernetiċi; jitlob għal proposta leġiżlattiva li ssaħħaħ il-mandat tal-EC3, u jitlob biex ikun hemm traspożizzjoni tad-Direttiva 2013/40/UE tat-12 ta' Awwissu 2013 dwar attakki kontra sistemi ta' informazzjoni;

94.  Jinnota li r-rivelazzjonijiet ta' sorveljanza elettronika tal-massa wrew il-ħtieġa li terġa' tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fil-privatezza, is-sikurezza u s-sigurtà tas-servizzi diġitali, u jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' konformità stretta ma' leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data u r-rispett tad-drittijiet fundamentali, meta tkun qed tiġi pproċessata data personali għal finijiet kummerċjali jew ta' infurzar tal-liġi; ifakkar, f'dan il-kuntest, fl-importanza ta' għodod eżistenti bħal trattati dwar l-għajnuna legali reċiproka (Mutual Legal Assistance Treaties - MLATs), li jirrispettaw l-istat tad-dritt u jnaqqsu r-riskju ta' aċċess mhux xieraq għal data li tkun maħżuna f'territorju barrani;

95.  Itenni li, skont l-Artikolu 15(1) tad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku (2000/31/KE), "L-Istati Membri m'għandhomx jimponu obbligu ġenerali fuq dawk li jipprovdu" servizzi ta' trażmissjoni, ħżin u servizzi ta' hosting, "li jagħmlu monitoraġġ tal-informazzjoni li huma jittrażmettu jew iżommu, l-anqas obbligu ġenerali biex ikunu mfittxija fatti jew ċirkostanzi li jindikaw attività illegali"; itenni, b'mod partikolari, li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fis-sentenzi tagħha tal-kawżi C-360/10 u C-70/10, ċaħdet miżuri għall-"monitoraġġ attiv" ta' kważi l-utenti kollha tas-servizzi kkonċernati (fornituri tal-aċċess tal-internet f'kawża minnhom, netwerk soċjali fil-kawża l-oħra), u speċifikat li kwalunkwe inġunzjoni li titlob li fornitur ta' servizzi ta' hosting iwettaq monitoraġġ ġenerali għandha tiġi pprojbita;

4. IL-MASSIMIZZAZZJONI TAL-POTENZJAL TA' TKABBIR TAL-EKONOMIJA DIĠITALI

96.  Jemmen li, fid-dawl tal-importanza tal-industrija Ewropea u tal-ekonomija diġitali li qed tikber b'rata aktar mgħaġġla mill-bqija tal-ekonomija, it-trasformazzjoni diġitali tal-industrija hija essenzjali għall-kompetittività tal-ekonomija Ewropea u t-tranżizzjoni tal-enerġija tagħha, imma tista' tkun ta' suċċess biss jekk il-kumpaniji Ewropej jifhmu l-importanza tagħha f'termini ta' effiċjenza akbar u aċċess għal potenzjal mhux sfruttat, b'aktar ktajjen ta' valur integrati u konnessi li jkunu jistgħu jirreaġixxu malajr u b'mod flessibbli għat-talbiet tal-konsumaturi;

97.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa mingħajr dewmien il-pjan ta' trasformazzjoni diġitali, inkluż l-immodernizzar ta' leġiżlazzjoni u l-użu ta' strumenti rilevanti għall-investiment fl-R&D u l-infrastruttura, biex tappoġġja d-diġitalizzazzjoni tal-industrija fis-setturi kollha, bħalma huma l-produzzjoni, is-setturi tal-enerġija, tat-trasport u tal-bejgħ bl-imnut, billi titħeġġeġ l-adozzjoni ta' teknoloġiji diġitali u l-konnettività minn tarf sa ieħor f'katini ta' valur, kif ukoll servizzi innovattivi u mudelli kummerċjali;

98.  Iqis li l-qafas regolatorju għandu jippermetti lill-industriji li jħaddnu u jantiċipaw dawk il-bidliet sabiex jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir u l-konverġenza reġjonali;

99.  Jitlob, barra minn hekk, għal fokus speċjali fuq l-SMEs, inkluż b'mod partikolari l-possibbiltà ta' reviżjoni tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar, billi t-trasformazzjoni diġitali tagħhom hija essenzjali għall-kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi fl-ekonomija u għal kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn kumpaniji stabbiliti u start-ups li jistgħu jwasslu għal mudell industrijali aktar sostenibbli u kompetittiv u l-ħolqien ta' mexxejja globali;

100.  Itenni l-importanza tas-Sistemi Ewropej ta' Navigazzjoni bis-Satellita, b'mod partikolari Galileo u EGNOS għall-iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali fir-rigward tal-pożizzjoni tad-data u l-kronogramma għall-applikazzjonijiet tal-Big Data u tal-internet tal-oġġetti;

4.1. Il-bini ta' ekonomija tad-data

101.  Iqis li ekonomija mmexxija mid-data hija essenzjali għat-tkabbir ekonomiku; jenfasizza l-opportunitajiet li teknoloġiji ġodda tal-ICT bħal Big Data, cloud computing, l-internet tal-oġġetti, l-istampar 3D u teknoloġiji oħra jistgħu joħolqu għall-ekonomija u s-soċjetà, speċjalment jekk ikunu integrati ma' setturi oħra bħall-enerġija, it-trasport u l-loġistika, is-servizzi finanzjarji, l-edukazzjoni, il-bejgħ bl-imnut, il-manifattura, ir-riċerka jew is-saħħa u s-servizzi ta' emerġenza, u jekk użati mill-awtoritajiet pubbliċi biex jiġu żviluppati bliet intelliġenti, ir-riżorsi jiġu ġestiti aħjar u titjieb il-protezzjoni ambjentali; Jenfasizza b'mod partikolari l-opportunitajiet li toffri d-diġitalizzazzjoni tas-settur tal-enerġija, b'miters intelliġenti, grilji intelliġenti u ċentri tad-data għal produzzjoni tal-enerġija aktar effiċjenti u flessibbli; jissottolinja l-importanza ta' sħubija pubblika-privata u jilqa' inizjattivi tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward;

102.  Jitlob lill-Kumissjoni tistudja l-possibbiltà li tagħmel aċċessibbli u mingħajr ħlas f'forma diġitali il-proġetti kollha ta' riċerka xjentifika ffinanzjati għall-inqas sa 50% mill-fondi pubbliċi fi żmien raġonevoli li ma jagħmilx ħsara lill-qligħ ekonomiku u soċjali inkluż l-użu ta' pubblikaturi f'dan il-qasam;

103.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel, sa Marzu 2016, reviżjoni wiesgħa u trasparenti dwar il-Big Data li tinvolvi l-esperti rilevanti kollha, inkluż ir-riċerkaturi, is-soċjetà ċivili u s-settur pubbliku u dak privat, immirati lejn l-antiċipazzjoni tal-ħtiġijiet tat-teknoloġiji tal-Big Data u għall-kalkolu tal-infrastruttura, b'mod partikolari dawk dwar is-superkompjuters Ewropej, inklużi kondizzjonijiet aħjar fil-qafas regolatorju eżistenti u mhux regolatorji għat-tkabbir u l-innovazzjoni f'dan is-settur, u li jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet u l-indirizzar ta' riskji potenzjali u sfidi biex tinbena fiduċja relatata, pereżempju, mal-aċċess għad-data, is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data;

104.  Jitlob għall-iżvilupp ta' approċċ Ewropew li ma jkollux iżjed problemi fil-futur u li jkun teknoloġikament newtrali u aktar integrazzjoni tas-suq uniku relatati mal-internet tal-oġġetti u l-internet industrijali, bi strateġija trasparenti ta' stabbiliment tal-istandards u l-interoperabilità, u t-tisħiħ ta' fiduċja f'dawn it-teknoloġiji permezz ta' sigurtà, trasparenza u privatezza bid-disinn u b'mod awtomatiku; jilqa' l-inizjattiva tal-"fluss liberu tad-data" li għandha, wara valutazzjoni komprensiva, tiċċara r-regoli dwar l-użu, aċċess għal u s-sjieda tad-data, filwaqt li jitqies it-tħassib dwar l-impatt ta' rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni tad-data dwar il-funzjonament tas-suq uniku, u jiġi ffaċilitat il-qlib bejn fornituri tas-servizz tad-data biex jiġu evitati l-lock-in u d-distorsjonijiet tas-suq;

105.  Jemmen li l-amministrazzjonijiet pubbliċi għandu jkollhom data governattiva miftuħa b'mod awtomatiku; iħeġġeġ li jsir progress dwar il-grad u r-ritmu ta' ħruġ ta' informazzjoni bħala data miftuħa, fuq l-identifikazzjoni ta' settijiet ta' data ewlenin biex ikunu disponibbli u fuq il-promozzjoni tal-użu mill-ġdid tad-data miftuħa b'mod miftuħ, minħabba l-valur tagħhom għall-iżvilupp ta' servizzi innovattivi, inklużi soluzzjonijiet transkonfinali, it-trasparenza, u benefiċċji għall-ekonomija u s-soċjetà;

106.  Jirrikonoxxi t-tħassib dejjem jikber tal-konsumaturi tal-UE dwar l-użu u l-protezzjoni ta' data personali mill-fornituri tas-servizzi online, peress li dan huwa essenzjali biex jinbnew il-fiduċja tal-konsumaturi fl-ekonomija diġitali; jenfasizza r-rwol importanti tal-konsumaturi attivi fit-trawwim tal-kompetizzjoni; jenfasizza għalhekk l-importanza li l-konsumaturi jkunu infurmati aħjar dwar l-użu tad-data tagħhom, b'mod partikolari fil-każ ta' servizzi mogħtija bi skambju ta' data, u dwar id-dritt tagħhom għall-portabbiltà tad-data; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiċċara r-regoli dwar il-kontroll tad-data u l-portabbiltà tad-data f'konformità mal-prinċipju ewlieni li ċ-ċittadini għandu jkollhom kontroll tad-data tagħhom;

107.  Jemmen li l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data u s-salvagwardji effettivi tal-privatezza u s-salvagwardji tas-sigurtà, kif stabbilit fir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, inklużi d-dispożizzjonijiet speċjali fir-rigward tat-tfal bħala konsumaturi vulnerabbli, huma kruċjali għall-bini tal-fiduċja taċ-ċittadini u l-konsumaturi fis-settur tal-ekonomija mmexxija mid-data; jenfasizza l-ħtieġa li titqajjem kuxjenza dwar ir-rwol ta' data u t-tifsira tal-qsim tad-data għall-konsumaturi, fir-rigward tad-drittijiet fundamentali tagħhom u fl-ekonomija, u li jiġu stabbiliti regoli dwar is-sjieda tad-data u l-kontroll taċ-ċittadini fuq id-data personali tagħhom; jenfasizza r-rwol tal-personalizzazzjoni tas-servizzi u l-prodotti li għandhom jiġu żviluppati f'konformità mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data; jitlob għall-promozzjoni tal-privatezza b'mod awtomatiku u bid-disinn, li jista' jkollu wkoll impatt pożittiv fuq l-innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat approċċ mhux diskriminatorju għall-ipproċessar kollu tad-data; jissottolinja l-importanza ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju, li jgħin biex jiġi evitat kwalunkwe piż amministrattiv bla bżonn u jipprovdi ċertezza legali, speċjalment għal SMEs u negozji ġodda, kif ukoll is-sorveljanza demokratika u sorveljanza kostanti mill-awtoritajiet pubbliċi; jenfasizza li data personali teħtieġ protezzjoni speċjali u jirrikonoxxi li l-istabbiliment ta' salvagwardji addizzjonali, bħall-użu ta' psewdonimi jew l-anonimità, jistgħu jtejbu l-protezzjoni meta d-data personali tintuża minn applikazzjonijiet tal-Big Data u l-fornituri tas-servizzi online;

108.  Jinnota li l-valutazzjoni tal-Kummissjoni tad-Direttiva dwar id-Databases tqis din id-direttiva bħala ostaklu għall-iżvilupp ta' ekonomija Ewropea mmexxija mid-data; jistieden lill-Kummissjoni ssegwi għażliet politiċi għat-tħassir tad-Direttiva 96/9/KE;

4.2. Spinta lill-kompetittività permezz ta' interoperabbiltà u standardizzazzjoni

109.  Iqis li l-pjan ta' standardizzazzjoni tal-ICT Ewropew u r-reviżjoni tal-qafas ta' interoperabilità, inklużi l-mandati tal-Kummissjoni għall-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, għandhom ikunu parti minn strateġija diġitali Ewropea biex joħolqu ekonomiji ta' skala, iffrankar fil-baġit u kompetittività mtejba għall-kumpaniji Ewropej, u biex iżidu l-interoperabbiltà transsettorjali u transkonfinali ta' oġġetti u servizzi permezz ta' definizzjoni aktar mgħaġġla, b'mod miftuħ u kompetittiv, volontarju u mmexxi mis-suq u standards globali li jkunu faċilment implimentati mill-SMEs; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-proċessi ta' standardizzazzjoni jinkludu l-partijiet interessati kollha, jattiraw l-aqwa teknoloġiji u jevitaq ir-riskju tal-ħolqien ta' monopolji jew katini ta' valur magħluqa, speċjalment għal SMEs u negozji ġodda, u biex tippromwovi b'mod attiv standards Ewropej internazzjonalment fid-dawl tan-natura globali ta' inizjattivi ta' standardizzazzjoni tal-ICT;

110.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iżidu s-sehem tas-softwer liberu u b'sors miftuħ u l-użu mill-ġdid tiegħu fl-amministrazzjonijiet pubbliċi, kif ukoll bejniethom, bħala soluzzjoni biex tiżdied l-interoperabbiltà;

111.  Jinnota li l-Kummissjoni bħalissa qed tikkonsulta mal-partijiet interessati rilevanti dwar l-istabbiliment ta' pjattaforma mmuntata fil-vetturi interoperabbli, standardizzata, sikura u b'aċċess miftuħ għal applikazzjonijiet jew servizzi possibbli fil-futur, kif mitlub mill-Parlament fir-Regolament eCall; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li din il-pjattaforma ma tillimitax l-innovazzjoni, il-kompetizzjoni ħielsa u l-għażla tal-konsumatur;

112.  Jistieden lill-Kummissjoni, b’kont meħud tal-innovazzjoni rapida fis-settur tat-trasport, tiżviluppa strateġija koordinata dwar il-konnettività fis-settur tat-trasport u, b’mod partikolari, biex tistabbilixxi qafas regolatorju għal vetturi konnessi li jiżgura l-interoperabbiltà ma' servizzi differenti, inklużi dijanjostiċi remoti u manutenzjoni, u applikazzjonijiet biex tinżamm kompetizzjoni ġusta u biex jissodisfaw ħtieġa qawwija għal prodotti li jikkonformaw maċ-ċibersigurtà u mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data, iżda wkoll biex jiżguraw is-sigurtà fiżika tal-passiġġieri; jemmen li huma meħtieġa sħubijiet bejn l-industriji tal-vetturi tat-toroq u dawk tat-telekomunikazzjonijiet sabiex jiġi żgurat li jiġu żviluppati vetturi konnessi u infrastruttura tal-vetturi konnessi abbażi ta' standards komuni fl-Ewropa;

4.3. Soċjetà elettronika inklużiva

113.  Jinnota li l-Internet u l-ICT għandhom impatt enormi fuq l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet; jirrikonoxxi li l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-settur diġitali tal-UE għandha impatt pożittiv fuq il-PDG Ewropew; jirrikonoxxi l-potenzjal enormi tal-innovaturi u l-intraprendituri nisa u r-rwol importanti li dawn jista' jkollhom fit-trasformazzjoni diġitali; jenfasizza l-ħtieġa li jingħelbu l-isterjotipi tas-sessi, u jappoġġja bis-sħiħ u jinkoraġġixxi kultura intraprenditorjali diġitali għan-nisa, kif ukoll l-integrazzjoni u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà tal-informazzjoni;

114.  Jirrikonoxxi l-potenzjal tas-Suq Uniku Diġitali biex jiżgura l-aċċessibbiltà u l-parteċipazzjoni għaċ-ċittadini kollha, inklużi persuni bi bżonnijiet speċjali, l-anzjani, il-minoranzi u ċ-ċittadini l-oħra li jappartjenu għal gruppi vulnerabbli, dwar l-aspetti kollha tal-ekonomija diġitali, inklużi prodotti u servizzi protetti bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, speċjalment permezz tal-iżvilupp ta' soċjetà elettronika inklużiva u jiġi żgurat li l-programmi tal-Gvern elettroniku u l-Amministrazzjoni elettronika jkunu kompletament aċċessibbli; huwa mħasseb ħafna dwar in-nuqqas ta' progress fir-ratifika tat-Trattat ta' Marrakexx u jħeġġeġ ir-ratifika tiegħu kemm jista' jkun malajr; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-urġenza ta' adozzjoni rapida tal-proposta għal Direttiva dwar l-aċċessibilità tal-websajts tal-korpi fis-settur pubbliku;

4.3.1. Ħiliet u kompetenzi diġitali

115.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li n-nuqqas ta' tqabbil bejn il-forniment u d-domanda fir-rigward tal-ħiliet hija problema għall-iżvilupp tal-ekonomija diġitali, il-ħolqien ta' impjiegi u għall-kompetittività tal-Unjoni, u jistieden lill-Kummissjoni, bħala kwistjoni ta' urġenza, biex jiżviluppaw strateġija ta' ħiliet li jistgħu jindirizzaw dan in-nuqqas; jistieden lill-Kummissjoni biex, fost l-oħrajn, tuża l-approprjazzjonijiet mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ biex tappoġġja assoċjazzjonijiet (movimenti lokali) li jgħallmu l-ħiliet diġitali lil żgħażagħ żvantaġġati; jistieden lill-Istati Membri jipprovdu appoġġ billi jipprovdu l-bini neċessarju;

116.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-litteriżmu medjatiku u l-kompetenza tal-internet għaċ-ċittadini kollha tal-UE, b'mod partikolari persuni vulnerabbli, permezz ta' inizjattivi u azzjoni koordinata u l-investiment fil-ħolqien ta' netwerks Ewropej għat-tagħlim tal-litteriżmu medjatiku; jenfasizza li l-kapaċita li tintuża l-midja b'mod indipendenti u b'mod kritiku, u t-trattament ta' informazzjoni eċċessiva, jirrappreżentaw kompitu ta' tagħlim tul il-ħajja bejn ġenerazzjoni u oħra li huwa soġġett għal bidla kostanti sabiex il-ġenerazzjonijiet kollha jkunu jistgħu jimmaniġġjaw it-trattament xieraq u awtonomu ta' informazzjoni eċċessiva; jirrimarka li hekk kif il-profili tal-impjiegi u l-ħiliet qed isiru aktar kumplessi, eżiġenzi ġodda – speċjalment fir-rigward ta' ħiliet tal-informazzjoni u t-teknoloġija tal-komunikazzjoni (ICT) – qed jitpoġġew fuq it-taħriġ, kif ukoll fuq aktar edukazzjoni u tagħlim tul il-ħajja;

117.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri integraw l-akkwist ta' ħiliet diġitali fil-kurrikula tal-iskejjel, biex itejbu t-tagħmir tekniku meħtieġ u biex jippromwovu l-kooperazzjoni bejn l-universitajiet u l-kulleġġi tekniċi bil-għan li jiġu żviluppati kurrikuli ta' tagħlim elettroniku komuni li huma rikonoxxuti fis-sistema ECTS; jenfasizza li l-kurrikuli tal-edukazzjoni u t-taħriġ iridu jimmiraw lejn approċċ tal-iżvilupp ta' ħsieb kritiku għall-użu u l-fehim sħiħ tal-midja ġdida, apparati u interfaċċji diġitali u tal-informazzjoni, li permezz tagħhom in-nies ikunu utenti attivi ta' dawn it-teknoloġiji ġodda u mhux sempliċiment utenti finali; jenfasizza l-importanza ta' taħriġ xieraq għall-għalliema b'ħiliet diġitali, f'kif jiġu mgħallma dawn il-ħiliet b'mod effiċjenti, inkluż is-suċċess tat-tagħlim diġitali bbażat fuq il-logħob, u dwar kif jużawhom biex jiġi appoġġjat il-proċess tat-tagħlim b'mod ġenerali billi jsiru aktar attraenti l-matematika, l-IT, ix-xjenza u t-teknoloġija; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jintensifikaw ir-riċerka dwar l-effetti tal-mezzi tax-xandir diġitali fuq il-ħiliet konjittivi;

118.  Jinnota li l-investiment pubbliku u privat, u opportunitajiet ġodda ta' finanzjament fl-edukazzjoni vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja, huma meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema, speċjalment il-ħaddiema inqas kwalifikati, jkunu mgħammra bil-ħiliet it-tajba għall-ekonomija diġitali; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex, flimkien mal-industrija privata, jiżviluppaw korsijiet għat-taħriġ online aċċessibbli b'mod faċli, standardizzati u ċċertifikati, u programmi ta' taħriġ tal-ħiliet elettroniċi innovattivi u aċċessibbli sabiex jgħallmu lill-parteċipanti livell minimu ta' ħiliet diġitali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu dawn il-korsijiet online komponent integrali mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu l-bażi għal rikonoxximent reċiproku ta' ħiliet u kwalifiki diġitali permezz tat-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' klassifikazzjoni jew ċertifikat Ewropew, fuq l-eżempju tal-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għat-tagħlim tal-lingwi; jenfasizza li d-diversità kulturali fl-Ewropa, kif ukoll il-multilingwiżmu, jibbenefikaw minn aċċess transfruntier għall-kontenut;

119.  Jilqa' t-twaqqif tal-gran koalizzjoni għall-impjiegi diġitali fil-livell Ewropew, jinkoraġġixxi n-negozji biex jingħaqdu u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni attiva tal-SMEs; jilqa' l-kunsiderazzjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-kostruzzjoni ta' sistemi ta' ħżin ġodda ta' għarfien għas-settur pubbliku permezz ta' teknoloġiji tal-cloud kif ukoll permezz ta' servizzi ta' estrazzjoni tat-test u tad-data li jkunu ċertifikati u sikuri skont il-liġi dwar il-protezzjoni tad-data. huwa tal-fehma li l-użu ta' dawn it-teknoloġiji jitlob sforzi għal taħriġ speċjali fil-professjonijiet tal-librerija, l-arkivjar u d-dokumentar; jitlob sabiex il-forom diġitali ta' xogħol kollaborattiv u l-komunikazzjoni – bl-użu u l-iżvilupp ta' liċenzji CC – jiġu mgħallma u applikati lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u lingwistiċi fl-edukazzjoni u t-taħriġ, u fi stabbilimenti pubbliċi ta' riċerka, u jiġu promossi fi proċeduri ta' akkwist pubbliku; jinnota r-rwol vitali tat-taħriġ duwali;

120.  Jinnota wkoll li l-investiment pubbliku u privat fl-edukazzjoni vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja huma neċessarji sabiex jiġi żgurat li l-forza tax-xogħol tal-UE, inklużi "l-ħaddiema diġitali" li jaħdmu f'forom ta' xogħol mhux standard, jkunu mgħammra bil-ħiliet it-tajba għall-ekonomija diġitali; jinnota li xi Stati Membri introduċew drittijiet li jiggarantixxu lill-ħaddiema intitolamenti minimi għal liv edukattiv imħallas bħala miżura sabiex jittejjeb l-aċċess tal-ħaddiema għall-edukazzjoni u t-taħriġ;

4.3.2. Gvern elettroniku

121.  Jemmen li l-iżvilupp ta' amministrazzjoni elettronika huwa prijorità għall-innovazzjoni, peress li għandu effett ta' lieva fuq is-setturi kollha tal-ekonomija u jtejjeb l-effiċjenza, l-interoperabbiltà u t-trasparenza, inaqqas l-ispejjeż u l-piż amministrattiv, jippermetti kooperazzjoni aħjar bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi, u jipprovdi servizzi personalizzati, aħjar u li jkunu aktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji kollha fid-dawl tal-opportunitajiet offruti minn innovazzjonijiet soċjali diġitali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tmexxi bl-eżempju fil-qasam tal-gvern elettroniku u biex tiżviluppa, flimkien mal-Istati Membri, pjan ta' azzjoni tal-gvern elettroniku ambizzjuż u komprensiv; jemmen li dan il-pjan ta' azzjoni għandu jkun ibbażat fuq il-ħtiġijiet tal-utenti u l-aħjar prattiki, inklużi punti ta' riferiment għall-progress, approċċ settorjali li jimxi pass pass biex japplika l-"prinċipju ta' darba biss" f'amministrazzjonijiet pubbliċi li skontu, iċ-ċittadini u n-negozji ma għandhomx jintalbu informazzjoni diġà pprovduta lil awtorità pubblika, filwaqt li tiġi żgurata l-privatezza taċ-ċittadini u livell għoli ta' protezzjoni tad-data f'konformità mar-rekwiżiti u l-prinċipji tal-pakkett ta' Riforma tal-Protezzjoni tad-Data tal-UE u f'konformità sħiħa mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, kif ukoll livell għoli ta' sigurtà fir-rigward ta' dawn l-inizjattivi; iqis li għandu wkoll jiġi żgurat id-dħul fl-użu transkonfinali sħiħ ta' firem elettroniċi u identifikazzjoni elettronika kriptati ferm, b'mod partikolari bl-implimentazzjoni rapida tar-Regolament eIDAS u d-disponibbiltà online miżjuda tas-servizzi pubbliċi; jenfasizza l-importanza għaċ-ċittadini u n-negozji li jkollhom aċċess għal reġistri kummerċjali interkonnessi;

122.  Jitlob għall-iżvilupp ta' portal diġitali uniku komprensiv u aċċessibbli għal kollox, li jibni fuq l-inizjattivi u n-netwerks diġà eżistenti, bħala proċess diġitali minn tarf sa tarf uniku għan-negozji biex jistabbilixxu u joperaw fl-UE, inkluż it-twaqqif online tan-negozji kif ukoll l-ismijiet ta' dominju, l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-informazzjoni dwar il-konformità, ir-rikonoxximent tal-fatturi elettroniċi, il-preżentazzjoni tat-taxxi, skema tal-VAT online simplifikata, informazzjoni online dwar il-konformità tal-prodotti, il-kiri ta' riżorsi u l-kollokament tal-ħaddiema, id-drittijiet tal-konsumatur, l-aċċess għal netwerks tal-konsumaturi u tan-negozji, il-proċeduri ta' notifika u l-mekkaniżmi għal soluzzjoni tat-tilwim;

123.  Jistieden ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tal-Punti ta' Kuntatt Uniku, kif stabbilit skont id-Direttiva tas-Servizzi, u biex jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiggarantixxu l-funzjonament effiċjenti tagħhom, u b'hekk jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tagħhom;

124.  Huwa mħasseb li l-infrastrutturi cloud għar-riċerkaturi u l-universitajiet huma frammentati; jistieden lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti kollha, biex jistabbilixxu pjan ta' azzjoni li jwassal għall-istabbiliment tal-Fond Ewropew tax-Xjenza tal-Cloud Miftuħa sa tmiem l-2016, li għandu jintegra bla xkiel in-netwerks eżistenti, id-data u s-sistemi tal-informatika bi prestazzjoni għolja u ta' servizzi tal-infrastruttura elettronika madwar oqsma xjentifiċi, fi ħdan qafas ta' politiki, standards u investimenti komuni; jemmen li għandu jservi bħala stimulu għall-iżvilupp ta' sħab lil hinn mix-xjenza, ċentri ta' innovazzjoni interkonnessi aħjar, ekosistemi għat-tnedija ta' start-ups, u l-kooperazzjoni mtejba bejn l-universitajiet u l-industrija fil-kummerċjalizzazzjoni rilevanti tat-teknoloġija, f’konformità ma' regoli ta' kunfidenzjalità, u li jiffaċilita l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam;

125.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jġeddu l-impenn tagħhom fir-rigward tal-miri tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Istrateġija UE 2020 bħala blokki tal-bini ta' Suq Uniku Diġitali kompetittiv, it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi, b'approċċ komprensiv għal Xjenza Miftuħa, Innovazzjoni Miftuħa, Data Miftuħa u t-trasferiment tal-għarfien; Iqis li dan għandu jinkludi qafas legali rivedut għall-estrazzjoni ta' test u ta' data għal finijiet ta' riċerka xjentifika, l-użu akbar ta' softwer liberu u b'sors miftuħ, b'mod partikolari fl-istabbilimenti edukattivi u l-amministrazzjonijiet pubbliċi, u aċċess aktar faċli għall-SMEs u l-istart-ups għall-finanzjament tal-Orizzont 2020 adattat għaċ-ċikli ta' innovazzjoni qosra fis-settur tal-ICT; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza tal-inizjattivi rilevanti kollha, minn sħubijiet pubbliċi-privati u raggruppamenti tal-innovazzjoni għat-teknoloġija Ewropea u parks tax-xjenza, b'mod partikolari r-reġjuni Ewropej inqas industrijalizzati, u programmi ta' aċċelerazzjoni għall-bidu ta' negozji u pjattaformi teknoloġiċi konġunti, kif ukoll il-kapaċità li jinkisbu liċenzji għal privattivi essenzjali standard, fi ħdan il-limiti tal-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni, taħt it-termini ta' liċenzjar FRAND, sabiex jiġu ppreservati l-R&D u l-inċentivi tal-istandardizzazzjoni u titrawwem l-innovazzjoni;

126.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffoka fuq l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-akkwist elettroniku, kif ukoll tad-Dokument Ewropew Uniku għall-Akkwist (passaport PP), sabiex jiġu ffaċilitati l-benefiċċji ekonomiċi globali kif ukoll l-aċċess għas-suq tal-UE għall-operaturi ekonomiċi kollha f'konformità mal-kriterji kollha tal-għażla, tal-esklużjoni u tal-għoti; jenfasizza l-obbligu fuq l-awtoritajiet kontraenti li jipprovdu indikazzjoni tar-raġunijiet prinċipali għad-deċiżjoni tagħhom li ma jqassmux il-kuntratti f'lottijiet skont il-leġiżlazzjoni eżistenti biex jitjieb l-aċċess ta' kumpaniji innovattivi u SMEs għas-swieq tal-akkwist;

4.4. Id-dimensjoni internazzjonali

127.  Jenfasizza l-importanza ta' struttura ta' governanza tal-Internet indipendenti għalkollox li jżommu l-internet bħala mudell trasparenti u inklużiv ta' governanza ta' diversi partijiet interessati, ibbażata fuq il-prinċipju tal-internet bħala pjattaforma unika, miftuħa, ħielsa u stabbli; iqis li huwa essenzjali li jintuża d-dewmien fit-tranżizzjoni ta' tmexxija tal-ICANN biex iservi dan l-għan; jemmen bil-qawwa li d-dimensjoni globali tal-internet jeħtieġ li tiġi kkunsidrata fil-politiki rilevanti kollha tal-UE, u jistieden lis-SEAE jagħmel użu sħiħ tal-opportunitajiet offruti mid-diġitalizzazzjoni fl-iżvilupp ta' politika esterna koerenti, biex jkun żgurat li l-UE tkun irrappreżentata fil-pjattaformi ta' governanza tal-internet u biex issemma' aktar leħinha fil-fora globali, b'mod partikolari dwar standards, flussi ta' data, it-tħejjijiet għad-dħul fl-użu tal-5G u s-sigurtà ċibernetika;

128.  Jirrikonoxxi n-natura globali tal-ekonomija tad-data; ifakkar li l-ħolqien tas-suq uniku diġitali huwa dipendenti fuq il-fluss ħieles ta' data fi ħdan u barra l-Unjoni Ewropea; jitlob, għalhekk, li jittieħdu passi mill-UE u l-Istati Membri tagħha b'kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi biex jiġu żgurati standards għoljin ta' protezzjoni tad-data u ta' trasferimenti ta' data internazzjonali b'mod sikur, f'konformità mar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-ġurisprudenza eżistenti tal-UE, fil-qafas tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fi ħdan l-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali;

129.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

NOTA SPJEGATTIVA

Fis-6 ta' Mejju 2015, il-Kummissjoni adottat proposta għal Komunikazzjoni "Strateġija Diġitali għall-Ewropa" li tinkludi 16-il inizjattiva li jridu jitwettqu sal-aħħar tal-2016. It-tqabbil tas-Suq Uniku Diġitali mas-Suq Uniku wassal biex il-leġiżlaturi tal-UE jsiru konxji dwar l-opportunitajiet kbar ħafna li jeżistu għall-intraprendituri u n-negozji tal-UE biex jirnexxu finanzjarjament u biex is-suq tax-xogħol tal-UE jirkupra bis-sħiħ mill-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u l-miżuri sussegwenti. L-innovazzjoni fis-settur diġitali qiegħda kontinwament tibdel il-mod kif iċ-ċittadini jikkomunikaw, jikkondividu, jikkunsmaw u anke jġibu ruħhom u għalhekk iġġib magħha opportunitajiet ġodda kemm għan-negozji kif ukoll għall-utenti. L-użu mtejjeb tat-teknoloġiji diġitali jista' jtejjeb ukoll l-aċċess taċ-ċittadini għall-informazzjoni u l-kultura, itejjeb l-opportunitajiet tax-xogħol tagħhom u jipprovdilhom għażla usa' ta' prodotti. Dan għandu wkoll il-potenzjal li jimmodernizza u jtejjeb il-governanza u l-amministrazzjoni fl-UE u fl-Istati Membri tagħha. Hemm il-ħtieġa li tiġi promossa ekonomija dinamika sabiex l-innovazzjoni tiffjorixxi u biex kumpaniji innovattivi javvanzaw; għalhekk dan għandu jkun l-enfasi tal-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Istati Membri. Jeħtieġ ukoll li ssir aktar promozzjoni tal-kultura intraprenditorjali, inklużi mudelli ta' negozju innovattivi u li jkun hemm interkonnessjoni aħjar tal-ħafna ċentri ta' innovazzjoni ta' suċċess fl-Ewropa.

L-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali hija mqassma fi tliet partijiet: (1) Aċċess: aċċess aħjar għall-konsumaturi u l-impriżi għall-prodotti u s-servizzi diġitali madwar l-Ewropa; (2) L-Ambjent: il-ħolqien tal-kundizzjonijiet ġusti u kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni sabiex in-netwerks diġitali u s-servizzi innovattivi jkunu jistgħu jiffjorixxu; (3) L-Ekonomija u s-Soċjetà: il-massimizzazzjoni tal-potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomija diġitali. Dan ir-rapport jirrispondi għas-16-il proposta mressqa mill-Kummissjoni Ewropea, ikompli jelabora dwar azzjonijiet li għandhom jittieħdu biex jitlesta s-suq uniku diġitali u l-konsegwenzi li l-implimentazzjoni tas-suq uniku diġitali se jkollha fuq is-soċjetà u l-ekonomija kollha kemm hi.

Liġi dwar il-Bejgħ online

Il-Kummissjoni tidentifika n-nuqqas ta' sett komuni ta' regoli għall-bejgħ transfruntier online bħala wieħed mill-ostakoli ewlenin għall-SMEs u l-konsumaturi biex ibigħu jew jixtru online u fl-UE. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tiddikjara li aspetti importanti tal-liġi dwar il-bejgħ online kif ukoll offline diġà ġew armonizzati bis-sħiħ jew parzjalment armonizzati permezz tad-Direttiva dwar il-Bejgħ lill-Konsumatur u l-Ħlas Tard, filwaqt li l-bejgħ online ta' kontenut diġitali jibqa' prinċipalment mhux irregolat irrispettivament mil-leġiżlazzjoni tal-UE jew dik nazzjonali. Fir-rigward ta' dan il-qasam regolatorju msemmi l-aħħar, għandu jiġi kkunsidrat li s-suq tal-kontenut diġitali online qed jikber b'mod kontinwu. Sa issa, konsumatur li jixtri kontenut diġitali tanġibbli għandu aċċess għal firxa ta' drittijiet, filwaqt li konsumatur li jixtri l-istess kontenut diġitali kkonsenjat b'mezzi elettroniċi m'għandux dan l-aċċess.

Fir-rigward tal-prodotti tanġibbli, il-Kummissjoni Ewropea tissuġġerixxi li r-rimedju l-aktar prattiku kontra r-riluttanza tal-kummerċjanti u l-konsumaturi Ewropej li jipparteċipaw f'kummerċ transfruntier huwa li tingħata supremazija lil-liġi tar-residenza tal-bejjiegħ filwaqt li jiġi stabbilit "sett komuni ta' regoli".

Dan l-approċċ għandu l-periklu li jipproponi Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ "Simplifikata" u għalhekk reġim legali fakultattiv. Kuntratt Standard Ewropew li jinvolvi "id-drittijiet u l-obbligi ewlenin tal-partijiet ta' kuntratt tal-bejgħ" għall-bejgħ online transfruntier u domestiku ma jikkonformax mat-twettiq ta' liġi sekondarja tal-UE – fil-prinċipju kostitwita minn regolamenti, direttivi, deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet (Artikolu 288 tat-TFUE). Dan jissuġġerixxi tal-anqas mill-bidu reġim kumplimentari u għaldaqstant fakultattiv. Meta wieħed jikkunsidra l-livell diġà mifrux ta' armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-bejgħ tal-UE, armonizzazzjoni sħiħa tal-Liġijiet tal-Bejgħ tal-UE tidher preferibbli b'mod partikolari fid-dawl tal-għan iddikjarat tal-Komunikazzjoni ta' kundizzjonijiet imtejba tal-bejgħ online transfruntier.

Infurzar imtejjeb tal-liġi sekondarja relatata

Il-Kummissjoni Ewropea għamlet il-prevenzjoni ta' imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat u d-diskriminazzjoni ulterjuri kontra l-konsumaturi f'xenarji transfruntiera wieħed mill-għanijiet primarji tagħha. Id-diskriminazzjoni kontra l-konsumaturi abbażi tal-pajjiż ta' residenza sseħħ primarjament permezz ta' ċaħdiet biex jiġu konklużi kuntratti u rotot alternattivi għal siti web domestiċi. Minkejja l-okkorrenza frekwenti ta' miżuri diskriminatorji bħal dawn li joħolqu diviżjoni fis-suq uniku u jfixklu l-kummerċ bejn il-fruntieri nazzjonali, il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja hija relattivament insinifikanti.

Il-Kummissjoni tħabbar azzjoni l-aktar fir-rigward tal-qafas stabbilit mill-Artikolu 20(2) tad-Direttiva dwar is-Servizzi. Il-miżuri ta' infurzar meħuda mill-Kummissjoni m'għandhomx, madankollu, iwasslu għal piż żejjed fuq negozji mikro u żgħar f'dan il-qasam partikolari. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tagħmel sew li tidentifika u tiddefinixxi gruppi ta' każijiet ta' diskriminazzjoni ġustifikata skont l-Artikolu 20 II tad-Direttiva dwar is-Servizzi. Miżura oħra promettenti tkun li jiġi involut in-Netwerk ta' Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur (CPC) sabiex l-infurzar attwalment ferm diverġenti jsir aktar strett. Barra minn hekk huwa rakkomandabbli li tiġi ċċarata l-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE eżistenti.

Liġi tal-kompetizzjoni relatata mal-kummerċ elettroniku

Huwa importanti li, ir-regolament ta' eżenzjoni ta' kategorija eżistenti, fil-qasam tal-bejgħ bl-Internet (Artikolu 4a) u r-restrizzjonijiet territorjali (Artikolu 4b) jiġi rivedut sabiex isir aktar preċiż u għalhekk aktar faċli li jiġi applikat minn bejjiegħa u organizzazzjonijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur. Għalkemm il-protezzjoni territorjali permessa taħt dan ir-regolament hija limitata għall-bejgħ "attiv" u r-restrizzjonijiet fuq il-bejgħ passiv qatt mhuma permessi, il-linji gwida rispettivi dwar kif il-bejgħ "passiv" jista' jiġi definit iħallu wisq lok għal interpretazzjoni u b'hekk jinkoraġġixxu l-protezzjoni territorjali u għaldaqstant il-ksur tal-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE.

Gvern elettroniku

L-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom rwol vitali fl-innovazzjoni tas-servizzi diġitali, iżda wkoll fil-parteċipazzjoni tagħhom minn ċittadini u negozji. Il-bidla diġitali hija opportunità li għandha tiġi sfruttata mill-amministrazzjoni pubblika Ewropea fil-livelli kollha bil-ħsieb li tiġi mmodernizzata l-organizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi billi tiġi mtejba l-effiċjenza għall-benefiċċju kemm taċ-ċittadini kif ukoll tal-operaturi ekonomiċi u huwa meħtieġ pjan ta' azzjoni ta' gvern elettroniku ġdid biex jintlaħaq dan il-għan. L-investiment fid-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika b'soluzzjonijiet interoperabbli jirrappreżenta mod ta' kif nersqu lejn infiq pubbliku aħjar u biex ikun hemm aktar integrazzjoni u konnessjoni bejn territorji, persuni u negozji fl-UE.

Fl-istess ħin, is-sistemi kollha tat-teknoloġija tal-gvern elettroniku jrid ikollhom l-intenzjoni li jmexxu l-kontroll fuq id-deċiżjonijiet eqreb taċ-ċittadini, biex b'hekk jiżdiedu l-aċċess għas-servizz u t-trasparenza. Id-disponibbiltà ta' dejta miftuħa għandha titkompla u settijiet tad-dejta ewlenin li jridu jiġu rilaxxati għandhom jiġu identifikati. Il-Kummissjoni għandha, flimkien mal-Istati Membri, teżamina l-applikazzjoni tal-prinċipju "darba biss" fl-amministrazzjonijiet pubbliċi, peress li din tiffranka kemm ħin kif ukoll spejjeż. It-twaqqif ta' kumpanija u l-konformità mar-rekwiżiti legali fl-UE għandhom ikunu possibbli permezz ta' portal diġitali uniku komprensiv, pereżempju li jippermetti l-użu tal-firem elettroniċi, il-karti tal-identità elettroniċi, il-fatturazzjoni elettronika, l-aċċess għall-akkwist pubbliku u l-konformità mal-VAT. Dan għandu jissimplifika l-proċeduri b'mod speċjali għal negozji żgħar u mikro li jridu joperaw u javvanzaw lil hinn mill-fruntieri.

Noħolqu kundizzjonijiet ġusti u kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għal netwerks diġitali avvanzati u servizzi innovattivi

L-infrastruttura diġitali hija s-sinsla tas-Suq Uniku Diġitali. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura li l-qafas regolatorju jixpruna l-kompetizzjoni u b'hekk l-investimenti privati fin-netwerks. Dan ma jeħtiġx li jiddgħajfu r-regoli tal-kompetizzjoni peress li ftit li xejn hemm evidenza ta' rabta bejn il-konsolidazzjoni tal-kumpaniji u ż-żieda fl-investimenti. Ir-reviżjoni tal-qafas tat-telekomunikazzjoni għandu jkollha l-għan li tiżgura li r-regoli huma xierqa għall-età diġitali u jixprunaw il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni għas-servizzi over-the-top u l-operaturi tat-telekomunikazzjoni, għall-benefiċċju tal-konsumaturi. L-għoti ta' inċentiv lill-investimenti privati fin-netwerks jitlob ukoll li l-Unjoni Ewropea jkollha qafas armonizzat għall-allokazzjoni tal-ispettru, biex tingħata ċertezza legali lill-investituri. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tibni b'mod urġenti momentum mal-Istati Membri biex timxi 'l quddiem bi proposta bħal din. L-aħħar iżda mhux l-anqas, il-Kummissjoni Ewropea għandha tipproponi regolatur tat-telekomunikazzjoni uniku biex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tar-regoli.

Sa fejn huma kkonċernati l-pjattaformi online, il-Kummissjoni għandha teżamina l-motivaturi ewlenin tal-kompetizzjoni u l-innovazzjoni bejn il-pjattaformi u fi ħdanhom u tiżviluppa politika favur l-innovazzjoni li tħares 'il quddiem b'rabta ma' pjattaformi online. Il-multiplikazzjoni ta' pjattaformi online ħolqot tkabbir ekonomiku fl-Ewropa u fetħet opportunitajiet ġodda għaċ-ċittadini, konsumaturi, negozji żgħar jew anke mikro minħabba l-varjetà u d-diversità tal-pjattaformi. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra wkoll modi kif tagħti s-setgħa lill-utenti ta' dawn il-pjattaformi permezz ta' aktar trasparenza, il-portabbiltà tad-dejta u l-kapaċità li jaqilbu minn pjattaforma għal oħra, iżda tidentifika u tindirizza wkoll l-ostakoli għat-tkabbir u l-avvanzar ta' dawk il-kumpaniji. Barra minn hekk il-Kummissjoni għandha tanalizza l-ħtieġa li jiġu protetti l-konsumaturi fl-ekonomija kollaborattiva u, meta xieraq u jekk ikun meħtieġ, tressaq proposti li jiżguraw l-adegwatezza tal-qafas tal-leġiżlazzjoni relatata mal-konsumaturi fl-isfera diġitali.

Il-massimizzazzjoni tal-potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomija diġitali.

Punt ta' kritika prinċipali għall-istrateġija ta' Suq Uniku Diġitali hija n-nuqqas ta' viżjoni għat-trasformazzjoni diġitali tal-industrija, billi 75 % tal-valur miżjud mill-ekonomija Diġitali jiġi mill-industrija tradizzjonali iżda l-integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali tagħha tibqa' dgħajfa ħafna. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tiżviluppa pjan ta' trasformazzjoni diġitali għall-industrija biex tiżdied il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea, tittejjeb l-effiċjenza u biex ikollha aċċess għal potenzjal mhux sfruttat. Dan jeħtieġ approċċ Ewropew, inkluża strateġija għall-iffissar ta' standards, u l-integrazzjoni tas-suq uniku f'teknoloġiji mmexxija mid-dejta bħal clouds, l-Internet tal-Oġġetti u big data, it-tneħħija ta' restrizzjonijiet għall-fluss liberu tad-dejta fl-Ewropa u ż-żieda fid-disponibbiltà ta' dejta miftuħa.

It-tisħiħ tal-fiduċja fit-teknoloġiji diġitali huwa essenzjali wkoll għall-iżvilupp tal-ekonomija mmexxija mid-dejta. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni għandha tiċċara r-regoli dwar is-sjieda tad-dejta u l-portabbiltà tad-dejta, biex b'hekk tiżgura li ċ-ċittadini huma fil-kontroll tad-dejta tagħhom stess. Barra minn hekk, aktar riżorsi pubbliċi u privati huma meħtieġa biex isaħħu s-sigurtà tal-IT u dik online, il-kriptaġġ tal-komunikazzjoni, il-prevenzjoni ta' attakki ċibernetiċi u ż-żieda fl-għarfien tas-sigurtà bażika tal-IT fost l-utenti tas-servizzi diġitali.

16.11.2015

OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar is-suġġett "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali"

(2015/2147(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Jutta Steinruck

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta' Mejju 2015, bit-titolu "Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa" (COM(2015)0192),

–  wara li kkunsidra l-proċedura fuq inizjattiva proprja bit-titolu "Protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-persuni li jaħdmu għal rashom" (2013/2111(INI)),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tiegħu għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur tiegħu dwar suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (2013/2043(INI)),

A.  billi 35% tal-popolazzjoni tal-UE jinsabu f’riskju ta’ esklużjoni mis-Suq Uniku Diġitali, b’mod partikolari dawk li għandhom iktar minn 50 sena u l-persuni b’diżabilità;

B.  billi d-domanda għal ħaddiema b’ħiliet diġitali qed tikber b’madwar 4% fis-sena, 47% tal-forza tax-xogħol tal-UE m'għandhomx biżżejjed ħiliet diġitali, in-nuqqas ta’ professjonisti tal-ICT fl-UE jista’ jaqbeż it-800 000 sal-2020 u n-nuqqas ta’ ħiliet fl-ICT jista' jikkawża sa 900 000 post tax-xogħol battal sal-2020 jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni deċiżiva;

C.  billi 1.7% biss tal-intrapriżi tal-UE jagħmlu użu sħiħ mit-teknoloġiji diġitali avvanzati, filwaqt li 41% ma jużawhom xejn; billi d-diġitalizzazzjoni tas-setturi kollha hija kruċjali biex tinżamm u tittejjeb il-kompetittività tal-UE;

D.  billi l-promozzjoni tal-ġustizzja u l-protezzjoni soċjali, kif definit fl-Artikolu 3 TUE u l- Artikolu 9 TFUE, hija wkoll objettiv tas-suq intern tal-UE;

E.  billi l-integrazzjoni tal-persuni b’diżabilità huwa dritt fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif stipulat fl-Artikolu 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

1.  Jilqa’ l-Istrateġija tal-Kummissjoni tas-Suq Uniku Diġitali, li toffri opportunitajiet għall-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza li r-rivoluzzjoni diġitali se tbiddel b’mod sinifikanti s-suq tax-xogħol Ewropew bil-ħolqien ta’ impjiegi ġodda li jirrikjedu ħiliet diġitali; jenfasizza, għalhekk, li huwa meħtieġ li d-direzzjoni tagħha tissawwar b’mod li jkun soċjalment ġust u sostenibbli;

2.  Jiddispjaċih, madankollu, li l-Istrateġija tal-Kummissjoni tas-Suq Uniku Diġitali hija primarjament limitata għal kunsiderazzjonijiet tekniċi; jitlob li r-rivoluzzjoni diġitali titqies bħala mutur ewlieni fit-tiswir ta’ għamliet ġodda ta' ħajja u (ta'?) xogħol; jenfasizza l-ħtieġa li l-kunsiderazzjonijiet soċjali jitqiesu fl-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali sabiex jittieħed vantaġġ sħiħ mill-potenzjal ta’ tkabbir u ta' impjiegi relatat;

3.  Jirrimarka li r-rivoluzzjoni diġitali diġà biddlet ħafna s-suq tax-xogħol f'xi oqsma u din ix-xejra se tkompli tintensifika matul il-ftit snin li ġejjin; jenfasizza li, minn naħa waħda, id-diġitalizzazzjoni tiġġenera mudelli ġodda ta’ negozju u impjiegi ġodda, speċjalment għal ħaddiema b’ħiliet għoljin iżda wkoll għal dawk b’ħiliet baxxi, iżda min-naħa l-oħra, hija tikkawża wkoll l-esternalizzazzjoni tal-impjiegi jew ta' partijiet ta’ impjieg lejn pajjiżi b'kostijiet lavorattivi baxxi; jirrimarka li, minħabba l-awtomazzjoni, xi impjiegi saħansitra jgħibu kompletament, speċjalment xogħol li jirrikjedi ħiliet medji;

4.  Jirrikonoxxi li s-Suq Uniku Diġitali jista' jsir realtà biss meta jkun hemm aċċess għal infrastruttura tal-broadband bi prestazzjoni għolja fir-reġjuni kollha tal-UE kemm f'żoni urbani kif ukoll f'żoni rurali;

5.  Jemmen li l-ostakli għan-negozju diġitali u transfruntier huma ostakli għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi;

6.  Iqis li d-diġitalizzazzjoni intenzjonata u mmirata tad-dinja tax-xogħol hija opportunità kbira għall-ħolqien ta’ kultura tax-xogħol ġdida fl-Ewropa;

7.  Jinnota li n-negozji l-ġodda huma mutur importanti għall-ħolqien nett ta' impjiegi fl-UE u li fi żminijiet ta' qgħad għoli f'ħafna Stati Membri s-Suq Uniku Diġitali joffri opportunità unika għall-SMEs, il-mikrointrapriżi u n-negozji ġodda sabiex jistimulaw tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi;

8.  Jenfasizza l-ħtieġa li jinħoloq Suq Uniku Diġitali b'saħħtu u ta' suċċess, u jitneħħewlu l-ostakli żejda sabiex il-konsumaturi u n-negozji jingħataw opportunitajiet u fiduċja biex joperaw fl-UE, u dan min-naħa l-oħra se jiġġenera opportunitajiet ġodda ta' impjiegi sostenibbli u fit-tul;

9.  Jenfasizza x-xejra riċenti ta' kumpaniji li qed iġibu lura l-produzzjoni u s-servizzi lejn l-Ewropa u l-opportunitajiet li dan iġib għall-ħolqien tal-impjiegi; jemmen li l-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali jista' jgħin biex jaċċellera din ix-xejra ta' rilokalizzazzjoni tal-impjiegi;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-impjiegi u l-politiki soċjali jżommu l-pass ma' dak kollu li huwa possibbli għall-intraprenditorija u l-innovazzjoni diġitali biex jibbenefikaw mill-opportunitajiet u jimmaniġġjaw riskji potenzjali li jistgħu jkunu assoċjati miegħu; jirrikonoxxi li jista' jkun hemm bżonn ta' aġġustamenti fl-impjiegi u l-politika soċjali; jirrimarka li l-miżuri mmirati lejn l-indirizzar ta’ sfidi speċifiċi tas-suq tax-xogħol, pereżempju l-integrazzjoni tal-persuni b’diżabilità, iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul, id-dumping soċjali u t-tibdil demografiku – għandhom jiġu indirizzati wkoll fl-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali; iqis li hija meħtieġa infrastruttura diġitali, bħal netwerks tal-broadband bi prestazzjoni għolja, biex jitneħħew l-ostakli fil-kummerċ diġitali u transfruntier;

11.  Jitlob skambju regolari tal-aħjar prattiki fost il-partijiet interessati rilevanti kollha, inklużi s-sħab soċjali, sabiex jiddiskutu kif tali viżjoni diġitali Ewropea tista' tiġi żviluppata, kif għandha tissawwar l-Ewropa diġitali futura, u kif għandhom jitfasslu l-industrija 4.0, il-postijiet tax-xogħol 4.0 u s-servizzi diġitali intelliġenti abbażi ta' pjan direzzjonali ċar;

12.  Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-inizjattivi ta' politika ġodda kollha jkunu favur l-innovazzjoni u jkunu soġġetti għal test tal-istress diġitali bħala parti mill-valutazzjoni tal-impatt tagħhom, u li l-leġiżlazzjoni eżistenti, inkluż fil-qasam tal-impjiegi u l-politika soċjali, għandha tiġi riveduta biex jiġi żgurat li għadha adattata għall-era diġitali;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, f’kooperazzjoni mas-sħab soċjali u l-awtoritajiet lokali u reġjonali fejn xieraq, biex jivvalutaw l-impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq in-numru u t-tipi ta’ opportunitajiet ta’ xogħol disponibbli u biex jidentifikaw l-informazzjoni dwar forom ġodda ta’ impjiegi, bħall-crowdsourcing u l-crowdworking, kif ukoll l-effetti tagħhom fuq ix-xogħol u l-ħajja privata, inkluża l-ħajja tal-familja, u s-settijiet ta' ħiliet meħtieġa biex jissodisfaw dawn l-opportunitajiet;

14.  Jirrimarka li hekk kif il-profili tal-impjiegi u l-ħiliet qed isiru aktar kumplessi, qed ikun hemm domandi ġodda – speċjalment fir-rigward tal-ħiliet tal-informazzjoni u t-teknoloġija tal-komunikazzjoni (ICT) – kemm fuq it-taħriġ kif ukoll fuq l-edukazzjoni avvanzata u t-tagħlim tul il-ħajja biex jiġi promoss il-litteriżmu diġitali u biex jiġu indirizzati l-lakuni eżistenti bejn il-ġenerazzjonijiet u bejn is-sessi, speċjalment għall-persuni żvantaġġati f’dan il-kuntest; jenfasizza l-importanza ta’ sinerġiji aktar b’saħħithom li jinvolvu s-sħab soċjali u l-varji istituzzjonijiet ta’ taħriġ edukattivi sabiex jaġġornaw il-kontenut tal-korsijiet u jiżviluppaw strateġiji ta’ ħiliet li jgħaqqdu d-dinja tal-edukazzjoni mad-dinja tax-xogħol;

15.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, skont il-Kummissjoni, hemm nuqqasijiet sinifikanti fil-kisba tal-ħiliet. jirrimarka li l-assimetrija bejn il-provvista u d-domanda fir-rigward tal-ħiliet hija problema għall-iżvilupp tal-ekonomija diġitali, il-ħolqien tal-impjiegi u l-kompetittività tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni, bħala kwistjoni ta’ urġenza, biex tiżviluppa strateġija ta’ ħiliet li tista' tindirizza din l-iskarsezza ta’ ħiliet;

16.  Jirrikonoxxi li d-diġitalizzazzjoni se twassal għal bidla strutturali; jirrimarka li bidla strutturali hija proċess kontinwu u li l-ħiliet diġitali huma aktar flessibbli fir-rigward tal-ħtiġijiet differenti tal-industrija u huma anqas affettwati minn bidla strutturali;

17.  Jistieden lill-Istati Membri biex jadattaw is-sistemi edukattivi, fejn meħtieġ, bl-għan li jippromwovu t-tagħlim u l-interess fis-suġġetti tal-matematika, l-IT, ix-xjenza u t-teknoloġija fl-istituzzjonijiet edukattivi kollha, u biex joħolqu inċentivi għan-nisa sabiex jaħdmu fil-qasam tal-ICT; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiżviluppaw il-ħiliet diġitali tal-għalliema bħala parti mit-taħriġ tagħhom;

18.  Ifakkar li n-nisa huma sottorappreżentati fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni; jirrimarka li n-nisa fl-Ewropa li jistudjaw suġġetti rari bbażati fuq l-ICT rarament isibu impjieg f'dan is-settur u rarament ikollhom karigi ta' tmexxija f'kumpaniji tat-teknoloġija; jistieden lill-Istati Membri sabiex jindirizzaw id-diskrepanza bejn is-sessi fis-settur tal-ICT billi joħolqu aktar inċentivi biex in-nisa jaħdmu f’dan il-qasam;

19.  Jinnota wkoll li l-investiment pubbliku u privat fl-edukazzjoni vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja huwa neċessarju sabiex jiġi żgurat li l-forza tax-xogħol tal-UE, inklużi "l-ħaddiema diġitali" li jaħdmu f’forom ta’ xogħol mhux standard, tkun mgħammra bil-ħiliet it-tajba għall-ekonomija diġitali; jenfasizza li l-edukazzjoni u t-taħriġ iridu jkunu aċċessibbli għall-ħaddiema kollha; jemmen li l-opportunitajiet ġodda ta’ finanzjament għal tagħlim u taħriġ tul il-ħajja huma meħtieġa, speċjalment għal intrapriżi mikro u żgħar;

20.  Jenfasizza li l-kurrikuli tal-edukazzjoni u t-taħriġ iridu jimmiraw lejn approċċ tal-iżvilupp ta' ħsieb kritiku għall-użu u l-fehim sħiħ tal-midja, apparati u interfaċċji diġitali u tal-informazzjoni ġodda, li permezz tagħhom in-nies jistgħu jkunu utenti attivi ta' dawn it-teknoloġiji ġodda u mhux sempliċiment utenti finali;

21.  Jinnota li sabiex tiġi żgurata transizzjoni b’suċċess mill-edukazzjoni jew it-taħriġ għax-xogħol, huwa ta’ importanza kbira li n-nies jiġu mgħammra b’ħiliet trasferibbli li jippermettulhom jieħdu deċiżjonijiet infurmati u jiżviluppaw sens ta’ inizjattiva u awtokritika, li huwa wkoll essenzjali biex jittieħed profitt mill-opportunitajiet offruti mis-Suq Uniku Diġitali; jistieden għalhekk lill-Istati Membri biex jikkunsidraw il-benefiċċji ta’ ddisinjar mill-ġdid ġenerali tas-sistemi edukattivi, kurrikuli ta’ taħriġ u l-metodi ta’ ħidma b’mod olistiku u ambizzjuż sabiex jindirizzaw l-isfidi u l-opportunitajiet tar-rivoluzzjoni diġitali;

22.  Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu l-approprjazzjonijiet mill-fondi kollha possibbli disponibbli għall-impjegaturi sabiex ikunu jistgħu jinvestu aktar fit-taħriġ diġitali tal-istaff inqas ikkwalifikat tagħhom jew jimpjegaw persunal bi kwalifiki baxxi bil-wegħda ta’ aktar taħriġ iffinanzjat minn dawn is-sorsi; jinnota li xi Stati Membri introduċew drittijiet li jiggarantixxu lill-ħaddiema intitolamenti minimi għal liv edukattiv imħallas bħala miżura sabiex jittejjeb l-aċċess tal-ħaddiema għall-edukazzjoni u t-taħriġ; jistieden għalhekk lill-Istati Membri biex jikkunsidraw, f’kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, jekk drittijiet bħal dawn jistgħux jiġu introdotti wkoll fil-pajjiżi tagħhom;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, fost l-oħrajn, tuża l-approprjazzjonijiet mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ biex tappoġġa assoċjazzjonijiet (movimenti lokali) li jgħallmu l-ħiliet diġitali lil żgħażagħ żvantaġġati; jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu appoġġ billi jipprovdu l-bini neċessarju;

24.  Jenfasizza li t-tagħlim tul il-ħajja għall-ħaddiema ta’ kull età għandu jkun standard fil-qasam diġitalizzat;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, flimkien mas-settur privat, jiżviluppaw korsijiet għat-taħriġ onlajn universali, aċċessibbli b'mod liberu, standardizzati u ċċertifikati, sabiex jgħallmu lill-parteċipanti livell minimu ta' ħiliet diġitali; jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw programmi ta’ taħriġ dwar il-ħiliet elettroniċi innovattivi u aċċessibbli, fejn il-ħtiġijiet ta’ dawk li huma l-aktar esklużi mis-suq tax-xogħol jiġu kkunsidrati bis-sħiħ;

26.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu dawn il-korsijiet onlajn komponent integrali mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

27.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu l-kooperazzjoni bejn l-universitajiet u l-iskejjel tekniċi biex ikunu żviluppati kurrikuli komuni tat-taħriġ elettroniku sabiex dawk kollha li jitgħallmu b'suċċess jingħataw punti tal-ECTS għal programmi ta' studju, korsijiet jew studji kompluti parzjalment;

28.  Jilqa' l-gran koalizzjoni għall-impjiegi diġitali fil-livell Ewropew u jħeġġeġ lill-impriżi jingħaqdu ma' din il-koalizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni attiva tal-SMEs f'din il-koalizzjoni; jirrimarka r-rwol neċessarju tal-industrija privata biex jiġi eliminat in-nuqqas tal-edukazzjoni fil-ħiliet diġitali, u jieħu nota tar-rwol vitali tat-tagħlim doppju f'dan il-kuntest; jilqa' l-kampanja tal-Kummissjoni dwar il-ħiliet diġitali u jistieden lill-parteċipanti kollha biex ikomplu jiżviluppawhom flimkien mal-istituzzjonijiet edukattivi u l-impriżi; iħeġġeġ il-gran koalizzjoni għall-impjiegi diġitali fil-livell Ewropew sabiex tiżviluppa rakkomandazzjonijiet għal forom ġodda ta' tagħlim, i.e. tagħlim onlajn, korsijiet qosra mfassla mill-impjegatur eċċ., sabiex tlaħħaq mat-teknoloġija diġitali li dejjem qiegħda tevolvi u mal-bidliet diġitali;

29.  Ifakkar lill-Kummissjoni li l-Att dwar l-Aċċessibbiltà Ewropew li ilu mwiegħed u mistenni ħafna jkun fattibbli biss f'soċjetà diġitali inklużiva li tikkunsidra l-ħtieġa għal aċċess ugwali għall-pjattaformi għal utenti b'diżabilità; jenfasizza, barra minn hekk, li d-diversità diġitali m'għandhiex tkun akkumpanjata mill-esklużjoni ta' persuni b'diżabilità;

30.  Huwa konvint li l-aċċessibbiltà tinkiseb bl-aħjar mod u tkun l-aktar kosteffettiva meta tkun inkorporata mill-bidu bl-użu ta' approċċ ta' disinn universali, u li din tirrappreżenta wkoll opportunità potenzjali ta' negozju;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tadotta Att dwar l-Aċċessibbiltà li jiggarantixxi l-aċċessibbiltà ta' oġġetti u servizzi onlajn għall-persuni b'diżabilità;

32.  Jiddeplora l-fatt li l-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa ppubblikata mill-Kummissjoni ma tikkunsidrax il-ħtieġa li jkun żgurat aċċess sħiħ, ugwali u mhux restritt għal kulħadd għat-teknoloġiji diġitali, swieq u telekomunikazzjonijiet ġodda, b'mod partikolari fir-rigward tal-persuni b'diżabilità.

33.  Jenfasizza l-importanza ta' Xogħol 4.0 u l-futur diġitali li jippreżenta għall-ħolqien ta' ambjent tax-xogħol li huwa favur il-familja u għall-kisba ta' bilanċ aħjar bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata;

34.  Jenfasizza l-potenzjal tad-diġitalizzazzjoni għall-implimentazzjoni ta' forom flessibbli ta' impjieg, u partikolarment għall-faċilitazzjoni tar-ritorn għas-suq tax-xogħol għan-nisa li jkunu lestew perjodu ta' liv tal-maternità;

35.  Jirrimarka li r-rivoluzzjoni diġitali qed tibdel ukoll il-modi ta' kif isir ix-xogħol, u dan iwassal għal żieda fir-relazzjonijiet ta' xogħol atipiċi u flessibbli: jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jivvalutaw il-ħtieġa għall-modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol biex jibqgħu aġġornati dwar dawn il-bidliet u biex jinkoraġġixxu s-sħab soċjali biex jaġġornaw il-ftehimiet kollettivi kif jixraq sabiex l-istandards ta’ protezzjoni eżistenti fuq il-post tax-xogħol jistgħu wkoll jinżammu fid-dinja diġitali tax-xogħol;

36.  Jirrikonoxxi li hemm effetti pożittivi b’rabta ma’ arranġamenti ta’ xogħol flessibbli għal xi nies, li jippermettulhom li jiksbu bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; jirrimarka l-vantaġġi għan-nies minn żoni rurali u ekonomikament anqas żviluppati li jingħaqdu fis-suq tax-xogħol diġitali; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, madankollu, ix-xejra mmexxija mid-diġitalizzazzjoni lejn prattiki ta’ xogħol aktar flessibbli tista'....għal forom ta’ impjieg instabbli; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li jinżammu l-istandards attwali fir-rigward tas-sigurtà soċjali, il-pagi minimi, fejn applikabbli, il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol;

37.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex jiżviluppaw strateġiji biex jiżguraw li l-persuni li jagħmlu xogħol bħallikieku kienu ħaddiema – irrispettivament minn jekk l-istatus uffiċjali tagħhom ikunx xogħol indipendenti jew ieħor – ikollhom drittijiet xierqa skont il-liġi tax-xogħol, inkluż id-dritt tan-negozjar kollettiv;

38.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi definit "xogħol indipendenti" sabiex jiġi evitat ix-xogħol indipendenti fittizju; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi skambju bejn l-Istati Membri dwar il-varji forom ta' impjieg indipendenti, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-mobbiltà u d-delokalizzazzjoni ta' xogħol diġitali; jemmen li din il-kwistjoni għandha tittieħed bħala kompitu mill-pjattaforma dwar xogħol mhux iddikjarat;

39.  Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija tal-pjattaforma sabiex tiġġenera impjiegi u introjtu komplimentari flessibbli;

40.  Jenfasizza li huwa meħtieġ li tiġi mħarsa l-kontinwità tal-impjiegi kulturali u kreattivi fl-era diġitali, billi jiġi żgurat li l-artisti u l-kreaturi jingħataw valur ġust għax-xogħlijiet kulturali u kreattivi mxerrda fuq il-pjattaformi tal-internet;

41.  Jenfasizza li l-ekonomija kollaborattiva tirrikjedi kunsiderazzjoni mill-ġdid tad-dinja tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jaġġustaw il-qafas legali tagħhom tagħhom għall-ekonomija diġitali, u b'mod partikolari għall-ekonomija kollaborattiva; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex jiżviluppaw strateġiji sabiex jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti kollha tkun disponibbli għal awtoritajiet nazzjonali u li t-taxxi kollha ta' xogħol jitħallsu għall-forom kollha ta' impjiegi;

42.  Jenfasizza li l-armonizzazzjoni maħsuba għall-konsenja tal-pakketti mill-Kummissjoni m’għandhiex twassal għal inqas protezzjoni soċjali u kundizzjonijiet tax-xogħol għal dawk li jwasslu l-pakketti, irrispettivament mill-istatus ta’ impjieg tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li d-drittijiet tal-ħaddiema f’dan is-settur dwar l-aċċess għal sistemi ta’ sigurtà soċjali u d-dritt li jeżerċitaw azzjonijiet kollettivi huma rispettati;

43.  Jenfasizza li l-libertà ta’ assoċjazzjoni, li hija dritt fundamentali, trid tapplika wkoll fil-kuntest ta’ forom ġodda ta’ impjiegi fis-setturi kollha; jenfasizza li dan japplika wkoll għad-dritt li jikkonkludu ftehimiet kollettivi u d-dritt li jorganizzaw lill-ħaddiema;

44.  Jistieden lis-sħab soċjali biex jipprovdu informazzjoni adegwata lill-ħaddiema dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema fil-pjattaformi tal-crowdworking kollha;

45.  Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni tax-xogħol tippreżenta sfidi ġodda kemm għall-impjegaturi kif ukoll għall-impjegati u li dan irid jiġi rifless b’mod ċar f'dispożizzjonijiet ċari rigward il-protezzjoni tad-data dwar l-impjegati; jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi standards minimi għolja skont ir-Regolament bażiku tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data; jirrimarka li jeħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jintroduċu miżuri aktar stretti li jmorru lil hinn mill-istandards minimi tal-UE;

46.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati miżuri ta' protezzjoni tad-data tal-impjegati li jkopru forom ġodda ta' ġbir tad-data; jenfasizza li relazzjonijiet ġodda bejn il-bnedmin u r-robots jipprovdu wkoll opportunitajiet biex jitneħħew piżijiet u jingħata appoġġ għall-inklużjoni ta' ħaddiema mdaħħla fl-età u dawk fiżikament jew mentalment żvantaġġati; jiġbed l-attenzjoni dwar l-aspett tas-saħħa u tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol fir-rigward tar-relazzjonijiet bejn il-bnedmin u r-robots;

47.  Iqis li huwa meħtieġ li l-effetti tad-diġitalizzazzjoni fuq is-saħħa u fuq is-sikurezza fuq il-post tax-xogħol jiġu evalwati u li l-miżuri tas-saħħa u s-sikurezza eżistenti jiġu adattati kif xieraq; jinnota l-possibbiltà ta’ aċċidenti li għalihom jistgħu jiġu esposti persuni fil-kuntest ta' telexogħol jew crowdworking mid-dar; jenfasizza li l-problemi tas-saħħa mentali relatati max-xogħol bħall-eżawriment ikkawżati mill-aċċessibbiltà kostanti u l-erożjoni ta’ arranġamenti ta’ ħin tax-xogħol tradizzjonali jirrappreżentaw riskju serju għall-ħaddiema; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkummissjona studju dwar l-effetti sekondarji tad-diġitalizzazzjoni bħalma hija l-intensità ogħla tax-xogħol fuq il-benesseri psikoloġiku u l-ħajja tal-familja tal-impjegati kif ukoll fuq l-iżvilupp tal-kapaċitajiet konjittivi tat-tfal.

48.  Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw sigurtà soċjali adegwata għal min jaħdem għal rasu u għal ħaddiema freelance, li huma atturi ewlenin fir-rigward ta’ forom ġodda ta’ impjieg;

49.  Jenfasizza li l-għoti ta' sigurtà soċjali hija l-kompetenza ta' Stat Membru;

50.  Jirrikonoxxi li hemm forom differenti ħafna ta' protezzjoni soċjali għal dawk li jaħdmu għal rashom fl-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw sistemi ta' sigurtà soċjali, flimkien mas-sħab soċjali u skont il-liġi u l-prattika nazzjonali, sabiex jipprovdu protezzjoni soċjali aħjar b'mod partikolari fir-rigward ta' pensjonijiet, diżabilità, maternità/paternità, mard u qgħad.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

10.11.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

48

4

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Tim Aker, Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Ivo Vajgl, Flavio Zanonato

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Sorin Moisă

16.11.2015

OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali"

(2015/2147(INI))

Rapporteur għal opinjoni (*): Petra Kammerevert

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom:

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll dwar is-sistema tax-xandir pubbliku fl-Istati Membri anness mat-Trattat ta' Amsterdam li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej u ċerti atti relatati,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali adottata mill-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO) fl-20 ta' Ottubru 2005,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva (Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi tal-midja awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media awdjoviżiva)[41],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2013 dwar it-TV Konness[42],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2014 dwar it-tħejjija għal dinja awdjoviżiva konverġenti b'mod komplet[43],

A.  billi d-diġitizzazzjoni taffettwa l-aspetti kollha tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej; billi l-industriji kulturali u kreattivi, speċjalment l-industrija awdjoviżiva b'offerti tagħha li dejjem qed jiżdiedu ta' servizzi online attraenti u komplementari toħloq valur kulturali u ekonomiku importanti, l-impjiegi, it-tkabbir u l-innovazzjoni fl-UE; billi wieħed għandu jappoġġja din l-industrija b'mod aktar qawwi fl-isforzi tagħha biex tapprofitta mill-opportunitajiet diġitali, sabiex twessa' l-pubbliku tagħha u tippromwovi t-tkabbir; u billi l-attivitajiet b'ammont kbir ta' drittijet tal-awtur jikkorrispondu għal parti sinifikanti tas-settur kulturali u kreattiv;

B.  billi l-UE, flimkien mal-Istati Membri kollha tagħha, permezz tal-adeżjoni tagħha mal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjoni Kulturali, obbligat ruħha li tiżgura b'mezzi effettivi li d-diversità tal-midja ma tiddependix biss mill-opportunitajiet ekonomiċi tas-suq;

C.  billi l-konverġenza teknika tal-midja issa saret realtà, b'mod partikolari għax-xandir, l-istampa u l-internet, u billi l-politiki Ewropej dwar il-midja, il-kultura u n-netwerks jeħteġilhom jadattaw b'mod urġenti l-qafas regolatorju għall-kundizzjonijiet ġodda u jiżguraw li jista' jiġi stabbilit u infurzat livell ta' regolamentazzjoni uniformi, inkluż fir-rigward ta' operaturi ġodda tas-suq mill-UE u mill-pajjiżi terzi;

D.  billi d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (AVMS) hija importanti f'termini tar-regolamentazzjoni tal-midja tal-UE u għall-promozzjoni tax-xogħlijiet Ewropej; billi din għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika u għandha tiżgura kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd kif ukoll aċċess aħjar għall-kontenut diġitali u s-servizzi diġitali, kif ukoll it-traċċabilitàit mtejba ta' dan il-kontenut u ta' dawn is-servizzi;

E.  billi f'uħud mill-Istati Membri l-implimentazzjoni tal-Artikolu 13 tad-Direttiva AVMS dwar il-promozzjoni tax- xogħlijiet Ewropej permezz ta' servizzi on-demand mhijiex preskrittiva biżżejjed sabiex ikun jista' jintlaħaq l-objettiv ta' diversità kulturali msemmi fid-Direttiva;

F.  billi l-industriji kulturali u kreattivi jiddependu minn drittijiet tal-awtur li jeħtieġu qafas regolatorju konsolidat sabiex jiġu żgurati l-vitalità, id-distribuzzjoni u d-diversità tal-kultura Ewropea; billi s-setgħa dejjem tikber u xi kultant pożizzjoni dominanti u r-responsabbiltà limitata ta' intermedjarji tal-internet jistgħu jipperikolaw il-ħolqien ta' valur sostenibbli għall-awturi u l-artisti, u dan għandu impatt negattiv fuq il-potenzjal kreattiv tagħhom; billi l-istudju "Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works" jenfasizza r-rwol importanti ta' liċenzjar territorjali rigward il-finanzjament mill-ġdid ta' films Ewropej;

1.  Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni biex taċċelera d-diġitizzazzjoni fl-UE u l-inizjattivi tagħha biex tissimplifika l-aċċess transkonfinali għall-kontenut diġitali; jenfasizza r-rwol importanti li x-xandara pubbliċi u s-servizzi diġitali jiżvolgu għall-popolazzjoni, partikolarment għall-persuni f'reġjuni periferiċi u l-persuni vulnerabbli[44] ; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika b'mod aħjar il-bżonnijiet speċifiċi tas-settur kreattiv fir-rigward ta' tipi differenti ta' kontenut, xogħlijiet kreattivi u l-mudelli tan-negozju użati, u biex tieħu kont ta' dawn meta tipproponi modifiki u soluzzjonijiet,

2.  Jenfasizza n-natura doppja tal-midja awdjoviżiva bħala riżorsa kulturali u ekonomika; jinnota li l-ħtieġa ta' regolamentazzjoni futura tal-midja Ewropea ma tirriżultax minn nuqqas ta' kanali ta' komunikazzjoni, iżda primarjament mill-ħtieġa li tiġi żgurata d-diversità, u jinsisti li l-aċċess għal midja diversa u ta' kwalità għolja u d-diversità kulturali u lingwistika ma għandhomx jiddependu mill-mezzi ekonomiċi tal-individwu;

3.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fir-reviżjoni li jmiss tad-Direttiva AVMS, tqis il-bidliet teknoloġiċi u l-mudelli ġodda ta' negozju fid-dinja diġitali, kif ukoll il-patterns tal-udjenza dejjem jinbidlu u modi ġodda biex jinkiseb aċċess għal kontenut awdjoviżiv, billi tallinja servizzi lineari u mhux lineari u billi tistabbilixxi rekwiżiti minimi fil-livell Ewropew għas-servizzi tal-midja awdjoviżiva kollha, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti tagħhom fl-UE mill-atturi kollha li joperaw b'servizzi tal-midja awdjoviżiva, ħlief fejn tali kontenut huwa element komlementari indispensabbli għajr il-kontenut jew is-servizzi awdjoviżivi; jemmen li dan ir-rieżami għandu jiffoka fuq objettivi soċjali, kulturali u ekonomiċi kif ukoll fuq standards għoljin għall-protezzjoni tal-minuri u l-konsumaturi u d-dejta personali, kif ukoll għall-promozzjoni tad-diversità kulturali; jemmen li dan għandu jkollu wkoll l-għan li jinċentivizza l-investimenti fil-kontenut u pjattaformi awdjoviżivi fl-UE u li jxerred dan il-kontenut, u b'hekk jippromwovi l-aċċessibilità tax-xogħlijiet Ewropej, skont il-leġiżlazzjoni attwali tad-drittijiet tal-awtur jew ir-riformi futuri potenzjali ta' din l-istess leġiżlazzjoni;

4.  Jenfasizza li l-"prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini" minqux fid-Direttiva AVMS huwa prerekwiżit għall-forniment ta' kontenut awdjoviżiv bejn il-fruntieri u mira li trid tintlaħaq fit-triq lejn suq komuni fis-servizzi; jenfasizza li dan ma jfixkilx l-ilħuq ta' objettivi soċjali u kulturali u li ma għandux jipprekludi l-ħtieġa li l-dritt tal-UE jiġi adattat barra d-Direttiva AVMS għar-realtajiet tal-internet u l-ambjent diġitali, u lanqas il-ħtieġa li tingħata attenzjoni speċjali lill-kumpaniji li joffru kontenut awdjoviżiv online jew on-demand u li jippruvaw jevadu t-taxxa u r-regolamentazzjoni awdjoviżiva f'ċerti Stati Membri billi jibbażaw ruħhom f'pajjiżi fejn hemm rati tat-taxxa baxxi ħafna jew regolamentazzjoni awdjoviżiva dgħajfa;

5.  Jistieden mill-ġdid lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jiżviluppaw il-kunċett ta' servizzi tal-midja li ġie ddefinit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva AVMS b'mod li, filwaqt li l-Istati Membru jżommu grad xieraq ta' diskrezzjoni, jittieħed iktar kont tal-impatt soċjopolitiku potenzjali tas-servizzi u ta' elementi karatteristiċi speċifiċi ta' dak l-impatt, partikolarment ir-rilevanza tagħhom għall-formazzjoni tal-opinjonijiet u għad-diversità tal-opinjoni, kif ukoll il-kwistjoni tar-responsabilità editorjali;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod ugwali, u biex jittrattaw b'mod effiċjenti, il-projbizzjoni ta' kwalunkwe servizz tal-midja awdjoviżiva fl-UE fil-każ ta' ksur tad-dinjità tal-bniedem, l-inċitament għall-mibegħda jew ir-razziżmu; jitlob li jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat li s-servizzi tal-midja awdjoviżiva jkunu aċċessibbli għall-persuni vulnerabbli, li kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni, kif stipulat fl-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, fit-tipi kollha ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva tiġi evitata, u li d-dritt ta' tweġiba jkun iggarantit mis-servizzi tal-midja awdjoviżiva kollha taħt responsabilità editorjali;

7.  Jinnota li l-intermedjarji, il-pjattaformi online u l-user interfaces, filwaqt li jiffaċilitaw l-aċċess għall-kontenut, dejjem qed ikollhom il-mezzi biex jinfluwenzaw id-diversità; jikkonkludi, għalhekk, li, flimkien mal-politika tal-kompetizzjoni u l-aspetti regolatorji, l-objettiv politiku demokratiku għall-garanzija tad-diversità jeħtieġ konsiderazzjonispeċjali; jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi t-termini "pjattaforma online" u "user interface", kif ukoll taġġusta r-rwol ta' intermedjarji oħra, mingħajr ma timmina l-potenzjal innovattiv tagħhom u b'kont meħud tar-rwol attiv jew passiv tagħhom; jemmen li kulħadd, inklużi l-fornituri ta' pjattaformi online u l-user interfaces, għandhom ikunu soġġetti għad-Direttiva AVMS safejn huwa kkonċernat servizz tal-midja awdjoviżiva; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li jiġu applikati regoli mmirati lejn it-titjib fis-sitwazzjoni biex jinstab kontenut legali u informazzjoni sabiex jissaħħu l-libertà, il-pluraliżmu u r-riċerka indipendenti tal-midja, u biex jiġi ggarantit il-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni, li huwa essenzjali biex tiġi ssalvagwardjata d-diversità lingwistika u kulturali;

8.  Jitlob miżuri biex jiġi żgurat li s-servizzi tal-midja awdjoviżiva jkunu aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità u biex tiġi evitata kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni kif stabbilit bl-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

9.  Jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni għandha torjenta ruħha mal-miri globali tan-nondiskriminazzjoni, il-libertà kuntrattwali, l-aċċess miftuħ, it-traċċabilità, in-newtralità tat-teknoloġija, in-newtralità tal-internet, it-trasparenza u l-ħolqien ta' kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd;

10.  Jitlob li s-servizzi tal-midja awdjoviżiva ta' interess pubbliku jew ta' impatt fuq il-proċess ta' formazzjoni tal-opinjoni pubblika jkunu faċilment aċċessibbli u traċċabbli għall-utenti kollha, speċjalment jekk dawn jiffaċċjaw kontenut predefinit mill-manifatturi tal-apparat, mill-operaturi tan-netwerk, mill-fornituri tal-kontenut jew aggregaturi oħra b'mod li ma jirrispettawx l-awtonomija tal-utenti li jissettjaw / jinstallaw l-ordni u l-prijoritajiet tagħhom stess; jenfasizza li biex tiġi żgurata l-idea tat-traċċabilità ta' kontenut awdjoviżiv ta' interess pubbliku, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu regoli speċifiċi li għandhom l-għan li jippreservaw id-diversità kulturali u lingwistika u l-varjetà ta' informazzjoni, opinjonijiet u midja, il-protezzjoni tat-tfal, taż-żgħażagħ u tal-minoranzi u l-protezzjoni tal-konsumaturi b'mod ġenerali;

11.  Jenfasizza li l-adattament tad-Direttiva AVMS għandu joħloq tnaqqis fir-regolamentazzjoni, kundizzjonijiet ġusti għall-kompetizzjoni, iktar flessibilità fir-rigward ta' regoli kwantitattivi u ta' regoli ta' komunikazzjoni kummerċjali, u t-tisħiħ ta' regolamentazzjoni konġunta u awtoregolamentazzjoni, billi jiġu bbilanċjati d-drittijiet u l-obbligi tax-xandara permezz ta' approċċ regolatorju orizzontali u mal-midja kollha, ma' dawk ta' parteċipanti oħra tas-suq; iqis li wieħed għandu jagħti prijorità lill-prinċipju ta' rikonoxxibbiltà ċara u d-distinzjoni bejn ir-reklamar u l-kontenut tal-programmi fuq il-prinċipju ta' separazzjoni bejn ir-reklamar u l-programmi fil-mezzi kollha tax-xandir;

12.  Jenfasizza li sabiex tiġi miġġielda l-prattika tal-"forum shopping", il-pajjiż ta' oriġini tal-profitt tar-reklamar, il-lingwa tas-servizz u l-pubbliku fil-mira tar-reklam u l-kontenut għandhom jiġu kkunsidrati bħala parti mill-kriterji li jiddeterminaw ir-regolamentazzjoni awdjoviżiva li għandha tiġi applikata għas-servizzi tal-midja awdjoviżiva jew li jikkontestaw id-determinazzjoni inizjali tal-Istat Membru kompetenti;

13.  Jiddispjaċih li r-rekwiżiti tal-Artikolu 13 dwar il-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej permezz ta' servizzi on-demand ġew implimentati b'mod differenti minn bosta Stati Membri b'riżultat li kien hemm nuqqas ta' obbligi u monitoraġġ ċari, u b'hekk ġie inkoraġġit il-forum shopping għas-servizzi on-demand; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-Artikolu 13 billi tintroduċi taħlita ta' rekwiżiti ċari, inkluża kontribuzzjoni finanzjarja, u għodod ta' monitoraġġ għall-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej permezz ta' servizzi on-demand; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistimula l-offerta legali ta' kontenut tal-midja awdjoviżiva billi tiffavorixxi xogħlijiet indipendenti Ewropej;

14.  Jemmen li l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jintroduċu listi ta' avvenimenti ewlenin, inklużi avvenimenti sportivi u ta' divertiment li jkunu ta' interess ġenerali, u jfakkar li huwa obbligatorju li dawn il-listi jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni; l-avvenimenti elenkati għandhom ikunu aċċessibbli u konformi mal-istandards prevalenti tal-kwalità;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina, fil-kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva AVMS jekk ikunx għadu utli u pertinenti li tinżamm it-taqsima 6.7 tagħha tal-komunikazzjoni tagħha dwar l-applikazzjoni ta' regoli dwar għajnuna mill-Istat għas-servizz tax-xandir pubbliku;

16.  Jenfasizza li l-offerta online awdjoviżiva legali għandha tkompli tiġi żviluppata sabiex tissaħħaħ l-aċċessibilità għall-kontenut wiesa' u diversifikat għall-konsumaturi, b'diversi għażliet lingwistiċi u sottotitoli.

17.  Jistieden lill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) jeżamina iktar mill-qrib il-kanali ta' distribuzzjoni u tipi ta' kummerċjalizzazzjoni użati minn content delivery networks u/jew content distribution networks fl-UE u kif jaffettwaw id-diversità tal-midja;

18.  Jappoġġja, mill-perspettiva kulturali, l-għan tal-Kummissjoni li tħaffef l-introduzzjoni tal-broadband, partikolarment fiż-żoni rurali, u jappella għall-promozzjoni tan-netwerks tad-WLAN f'muniċipalitajiet kbar u żgħar, peress li dan l-approċċ jipprovdi infrastruttura indispensabbli għall-operat futur tagħhom fl-interess tal-integrazzjoni soċjali u kulturali, għall-proċessi moderni ta' edukazzjoni u informazzjoni, kif ukoll għat-turiżmu u l-ekonomija kulturali reġjonali;

19.  Jinnota l-konklużjoni tat-Trattat ta' Marrakesh, li se jiffaċilita l-aċċess ta' dawk neqsin mid-dawl għall-kotba, u jinkoraġġixxi r-ratifika rapida tiegħu;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-aċċess għall-informazzjoni u l-beni kulturali, biex tippreżenta mingħajr dewmien proposta sabiex jitnaqqsu r-rati tal-VAT tal-istampa, l-ippubblikar diġitali, il-kotba u l-pubblikazzjonijiet online f'konformità mal-impenji li ttieħdu;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissalvagwardjaw bil-liġi l-integrità tal-kontenut diġitali, u b'mod partikolari jipprojbixxu is-sovrapożizzjoni jew l-amplifikazzjoni ta' dawn is-servizzi minn partijiet terzi b'kontenut jew servizzi oħra, sakemm dawn tal-aħħar ma jkunux inbdew b'mod espliċitu mill-utent u, fil-każ ta' kontenut li mhuwiex kopert mid-definizzjoni ta' komunikazzjoni individwali, ikunu ġew awtorizzati mill-fornitur tal-kontenut; jinnota li l-interferenza mhux awtorizzata minn partijiet terzi fil-kontenut jew is-sinjali tax-xandir ta' fornitur, u d-deċifrar, l-użu jew it-tixrid mhux awtorizzat ta' tali kontenut jew sinjali għandhom jiġu pprevenuti bl-istess mod;

22.  Jenfasizza li d-dritt tal-awtur huwa bażi ekonomika importanti għall-kreattività, l-impjiegi u l-innovazzjoni, kif ukoll il-garanti tad-diversità kulturali, u li huwa essenzjali li l-industriji kreattivi u kulturali Ewropej ikunu jistgħu jikkompetu fuq skala globali; jenfasizza li aktar sforzi huma meħtieġa fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur sabiex jinħoloq bilanċ bejn l-atturi ewlenin kollha, u li kwalunkwe reviżjoni tal-liġi dwar id-drittijiet tal-awtur għandha tiżgura protezzjoni adegwata li tkattar l-investiment u t-tkabbir fis-settur kulturali u kreattiv, filwaqt li jitneħħew l-inċertezzi u l-inkonsistenzi legali li jaffettwaw b'mod negattiv il-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali (DSM); iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrevedi, fejn meħtieġ, il-qafas regolatorju għad-drittijiet tal-awtur sabiex jinkiseb aċċess aħjar għall-kontenut kreattiv għaċ-ċittadini Ewropej, u biex jiġu stimulati r-riċerkaturi Ewropej, l-istabbilimenti edukattivi, l-istituzzjonijiet tal-wirt kulturali u s-settur kreattiv sabiex jadattaw l-attivitajiet tagħhom għad-dinja diġitali; jenfasizza li għandha tingħata rimunerazzjoni xierqa minn dawk li jibbenefikaw mill-isfruttament ta' xogħlijiet protetti bid-drittijiet tal-awtur, u li kwalunkwe soluzzjoni f'dan ir-rigward ma għandhiex tiskoraġġixxi l-użu ta' fornituri legali; ifakkar li t-teknoloġiji diġitali ddefinixxew mill-ġdid il-katina tal-valur fis-settur kulturali, l-aktar għall-benefiċċju ta' intermedjarji u spiss għad-detriment tal-persuni kreattivi; jitlob lill-Kummissjoni tinvestiga sa fejn jaslu tali bidliet u l-impatt tagħhom u biex tipproponi miżuri biex ittejjeb ir-remunerazzjoni tal-awturi u tal-artisti fil-livell Ewropew; jenfasizza li kwalunkwe dispożizzjoni riveduta għandha tkun valida anki fil-futur u tkun teknoloġikament newtrali, ibbażata fuq l-evidenza u vvalutata bir-reqqa f'konformità mal-objettiv tal-Kummissjoni ta' regolamentazzjoni aħjar, filwaqt li jitqiesu d-differenzi bejn l-ambjenti diġitali u analoġiċi;

23.  Jilqa' l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li ttejjeb l-aċċess transkonfinali għall-kontenut diġitali billi tiffaċilita aktar l-ikklerjar tad-drittijiet, filwaqt li jitqiesu possibilitajiet ġodda ta' remunerazzjoni minħabba d-diġitalizzazzjoni u billi tinħoloq aktar ċertezza legali; jenfasizza li standards minimi għall-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet u, fejn ikun xieraq, aktar armonizzazzjoni huma aspetti ewlenin biex titjieb iċ-ċertezza legali, u għandhom, kull meta jkun possibbli, jieħdu kont tal-ispeċifiċitajiet kulturali; jenfasizza li l-aċċessibbiltà transkonfinali ma għandhiex tfixkel il-proċess tal-iffinanzjar għal kontenut jew servizzi, u li għandha tirrispetta d-diversità kulturali u lingwistika bħala element pożittiv ħafna; jenfasizza li l-industrija awdjoviżiva jeħtiġilha tiġi mħeġġa biex tiżviluppa soluzzjonijiet innovattivi ta' liċenzjar biex tadatta l-mudelli ta' finanzjament tagħha għall-era diġitali;

24.  Jenfasizza li attivitajiet professjonali jew mudelli ta' negozju bbażati fuq il-ksur tad-drittijiet tal-awtur huma theddida serja għall-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali, u jappella għal approċċ mifrux mal-UE kollha biex jiġi żgurat li ħadd ma jibbenefika minn ksur intenzjonali tad-drittijiet tal-awtur;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-portabilità u l-interoperabilità sabiex tiġi stimolata ċ-ċirkolazzjoni libera ta' kontenut jew servizzi madwar l-UE kollha miksuba legalment u magħmula aċċessibbli b'mod legali, kif ukoll l-aċċessibilità u l-funzjonalità transkonfinali ta' abbonamenti, filwaqt li jiġi rrispettat il-fatt li xi mudelli ekonomiċi huma bbażati fuq it-territorjalità tad-drittijiet fl-Ewropa, partikolarment rigward il-finanzjament tal-produzzjonijiet awdjoviżivi u speċjalment il-produzzjonijiet tal-films iffinanzjati minn qabel, li jippermetti diversità kulturali qawwija; jenfasizza li m'hemmx kontradizzjoni bejn il-prinċipju tat-territorjalità u l-miżuri li jippromwovu l-portabilità tal-kontenut; jemmen li liċenzji pan-Ewropej għandhom jibqgħu alternattiva, għandhom jiġu introdotti fuq bażi volontarja u jkunu ppreċeduti minn evalwazzjoni tal-impatt; jenfasizza li tali liċenzji ma jistgħux jissostitwixxu t-territorjalità u li l-mudelli ta' finanzjament għal xogħlijiet awdjoviżivi huma bbażati fuq mudelli ta' liċenzjar nazzjonali mfassla għall-karatteristiċi tas-swieq nazzjonali; jitlob, fir-rigward tal- Artikolu 118 TFUE, li l-ġestjoni tad-drittijiet fl-UE kollha tiġi żviluppata aktar u ssir aktar attraenti;

26.  Jikkunsidra li hemm bżonn ta' kjarifika dwar x'jikkostitwixxi "imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat", filwaqt li titqies il-konsultazzjoni; ifakkar li hemm konfigurazzjonijiet li jagħmlu l-imblukkar ġeografiku meħtieġ, speċjalment fid-dawl tad-diversità kulturali, li fir-rigward tiegħu huwa ta' spiss għodda għall-prevenzjoni tal-monopolizzazzjoni tas-suq; jinnota li restrizzjoni territorjali tidher neċessarja fejn l-ispejjeż għall-għoti ta' kontenut jew servizzi transkonfinali mhumiex koperti u fejn finanzjament mill-ġdid mhuwiex disponibbli;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tottimizza, permezz ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati, "media release windows" biex jaċċeleraw id-disponibilità ta' kontenut awdjoviżiv, filwaqt li jinżammu sostenibbli l-ewwel u t-tieni possibilità ta' diffużjoni ġejjin minn skemi ta' finanzjament tal-kontenut awdjoviżiv;

28.  Jistieden lill-Istati Membri jestendu l-ambitu tal-eċċezzjoni għall-kwotazzjonijiet, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet morali tal-awturi, għal kwotazzjonijiet awdjoviżivi qosra li mhumiex għall-użu ta' reklami u għall-użu mhux politiku, sakemm ix-xogħol użat jiġi rikonoxxut b'mod ċar, li l-kwotazzjoni ma tmurx kontra l-isfruttament normali tax-xogħol u ma tippreġudikax l-interessi leġittimi tal-awturi;.

29.  Jitlob aktar djalogu bejn il-persuni kreattivi, id-detenturi tad-drittijiet u l-intermedjarji sabiex titrawwem kooperazzjoni ta' benefiċċju reċiproku fejn id-drittijiet tal-awtur ikunu protetti waqt li jinħolqu, jiġu permessi u inkoraġġiti modi innovattivi ta' ħolqien ta' kontenut; jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi ulterjuri lejn il-modernizzazzjoni tal-liġi dwar id-drittijiet tal-awtur bil-ħsieb li jiġu pprovduti u żviluppati forom ġodda ta' liċenzjar innovattivi li jkunu aktar effiċjenti fir-rigward tal-użu ta' kontenut kreattiv online u, għalhekk, jikkunsidraw ukoll il-possibilitajiet ta' liċenzjar kollettiv;

30.  Iqis li l-kunċett legali stabbilit fid-Direttiva 93/83/KEE, wara li ssir valutazzjoni ulterjuri, jista' jtejjeb l-aċċess transkonfinali għal kontenut u servizzi legali online fis-Suq Uniku Diġitali mingħajr ma jitpoġġew fid-dubju l-prinċipji tal-libertà kuntrattwali, remunerazzjoni xierqa tal-awturi u l-artisti u l-karattru territorjali tad-drittijiet esklużivi, u jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li twettaq konsultazzjoni pubblika dwar id- Direttiva 93/83/KEE;

31.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-konfini problematiċi li jeżistu bejn id-dritt ta' riproduzzjoni tax-xogħlijiet u d-dritt ta' komunikazzjoni lill-pubbliku; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ċċarat il-kunċett ta’ "komunikazzjoni lill-pubbliku" fid-dawl tal-każistika reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; jenfasizza l-ħtieġa ta' definizzjoni komuni ta' "dominju pubbliku" sabiex jiġi żgurat it-tixrid mifrux ta' kontenut kulturali fl-UE;

32.  Iħeġġeġ l-istabbiliment ta' limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet obbligatorji provduti fil-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur eżistenti, bħal dawk fil-qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka, il-libreriji u l-mużewijiet, sabiex jiġi permess tixrid usa' tal-kontenut madwar l-UE, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, il-libertà tal-arti u x-xjenzi u d-diversità reliġjuża u lingwistika;

33.  Jenfasizza li, sabiex jinkiseb Suq Uniku Diġitali reali fl-Ewropa, u biex iċ-ċittadini, inklużi l-persuni vulnerabbli, ikunu jistgħu jagħmlu użu sħiħ minn teknoloġiji diġitali ġodda, aktar sforzi huma meħtieġa biex itejbu l-litteriżmu medjatiku; iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu l-importanza tal-edukazzjoni tal-midja, jintegraw l-akkwist ta' ħiliet diġitali fil-kurrikula tal-iskejjel u biex itejbu t-tagħmir tekniku neċessarju; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza ta' taħriġ xieraq għall-għalliema fir-rigward tal-ħiliet diġitali, dwar il-mod kif dawn il-ħiliet jiġu mgħallma b'mod effiċjenti, u dwar kif jintużaw biex jappoġġjaw il-proċess tat-tagħlim b'mod ġenerali;

34.  Jenfasizza li l-abilità biex il-midja tintuża b'mod indipendenti u b'mod kritiku tirrappreżenta kompitu ta' tagħlim tul il-ħajja qalb il-ġenerazzjonijiet, li hi soġġetta għal tibdil kostanti, b'mod parallel mal-iżvilupp tal-midja u li titqies bħala kwalifika ewlenija; jenfasizza li l-adattament tas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ huwa kruċjali biex jogħla l-livell tal-professjonaliżmu fl-ICT fl-Ewropa u biex tiġi sodisfatta d-domanda dejjem tikber għal professjonisti b'ħiliet diġitali fl-UE; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex joħolqu l-bażi għal rikonoxximent reċiproku ta' ħiliet u kwalifiki diġitali permezz tat-twaqqif ta' sistema Ewropea ta' klassifikazzjoni jew ċertifikat Ewropew, fuq l-eżempju tal-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għat-tagħlim tal-lingwi; jenfasizza li jinħtieġu aktar sforzi fil-qasam tat-titjib tal-litteriżmu medjatiku fost iċ-ċittadini, u jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jippromwovu l-litteriżmu medjatiku għaċ-ċittadini kollha tal-UE, b'mod partikolari l-persuni vulnerabbli, permezz ta' inizjattivi u azzjonijiet ikkoordinati; jissuġġerixxi li l-litteriżmu tal-internet jiżdied b'mod permanenti mal-għan tal-isforzi sabiex jiżdied il-litteriżmu tal-midja;

35.  Jikkunsidra li huwa meħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jadottaw approċċ doppju għall-kwistjoni tal-kompetenza u l-ħiliet diġitali billi jinvestu fl-edukazzjoni diġitali u l-infrastrutturi diġitali, kif ukoll fl-integrazzjoni tal- kontenut u l-metodi diġitali fil-programmi ta' studju eżistenti; jirrakkomanda konċentrazzjoni kontinwa fuq titjib fil-mod kif it-tfal ikunu protetti online, permezz ta' miżuri awtoregolatorji trasparenti f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE eżistenti, fejn xieraq; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu offerti għall-ġenerazzjonijiet kollha sabiex jgħinu fit-trattament xieraq u awtonomu ta' informazzjoni eċċessiva, kif ukoll biex jinvestu aktar fil-ħolqien ta’ netwerks Ewropej għat-tagħlim tal-litteriżmu medjatiku, biex jippromwovu l-iskambju tal-aħjar prattika u biex jiżguraw il-viżibilità Ewropea tal-inizjattivi nazzjonali, reġjonali jew anki lokali;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu r-riċerki dwar l-effetti tal-midja diġitali fuq l-abilitajiet mentali, metodi effettivi ta' awtokontroll kif ukoll is-suċċess tat-tagħlim diġitali bbażat fuq il-logħob;

37.  Jenfasizza li d-diversità ħajja tal-lingwi u l-multilingwiżmu li qiegħed dejjem jikber jifformaw bażi kulturali kruċjali tas-Suq Uniku Diġitali Ewropew. huwa tal-fehma li l-appoġġjar diġitali tad-diversità lingwistika, iż-żieda fl-aċċessibilità tagħha u l-promozzjoni u l-garanzija tal-ħiliet rilevanti se jkunu prekundizzjoni essenzjali li jippermettu lil DSM jiżviluppa b'mod sostenibbli għas-soċjetà; jistenna, f'termini ta' mmaniġġar produttiv tal-multilingwiżmu, li l-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha favur interazzjoni produttiva mal-multilingwiżmu, sabiex tippermetti implimentazzjoni aktar rapida tal-bażi teknoloġika għall-appoġġ u l-applikazzjoni produttiva tal-multilingwiżmu Ewropew fl-edukazzjoni, fil-films, fil-wirt kulturali, fir-riċerka u fl-amministrazzjoni pubblika, kif ukoll fil-ħajja professjonali u fil-ħajja imprenditorjali ta' kuljum.

38.  Jissottolinja l-importanza tal-prinċipju ta' territorjalità għal, pereżempju, il-kultura tal-films Ewropea, u jappella biex il-mudelli ta' finanzjament għal xogħlijiet awdjoviżivi li huma bbażati fuq mudelli ta' liċenzjar nazzjonali ma jinqerdux minħabba liċenzji pan-Ewropej vinkolanti; jenfasizza li, minflok, għandha tiġi promossa l-portabilità transkonfinali tal-kontenut miksub legalment;

39.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura konformità mal-prinċipji ta' newtralità tal-internet, li hija ħaġa kruċjali fejn tidħol il-konverġenza tal-midja;

40.  Jenfasizza li peress li l-garanzija estensiva tan-newtralità tal-internet hija element ċentrali ta' strateġija tad-DSM soċjalment ġusta, din m'għandhiex tkun parzjalment sagrifikata minħabba l-għan neċessarju fi żmien qasir tal-abolizzjoni tat-tariffi tar-roaming;

41.  Ifakkar li jrid jiġi salvagwardjat bilanċ ġust tad-drittijiet u l-interessi bejn il-kategoriji differenti tad-detenturi tad-drittijiet u l-utenti tas-suġġetti protetti mid-drittijiet tal-awtur;

42.  Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex twettaq konsultazzjoni pubblika dwar id-Direttiva 93/83/KEE dwar xandir bis-satellita u ritrasmissjoni bil-cable, bil-ħsieb li tiġi esplorata l-possibilità tal-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva għall-komunikazzjoni online ta' xogħlijiet awdjoviżivi permezz ta' streaming u ta' video-on-demand, li b'mod sinifikanti jkun ta' benefiċċju għall-kapaċità ta' servizzi tax-xandir pubbliku biex jissodisfaw il-missjoni ta' interess pubbliku tagħhom fl-era diġitali u biex jikkontribwixxu għall-ikkompletar tas-suq uniku diġitali;

43.  Jistenna li l-Kummissjoni, fl-istrateġija tad-DSM u f'oqsma oħra, issaħħaħ l-isforzi tagħha favur interazzjoni produttiva mal-multilingwiżmu, sabiex tippermetti implimentazzjoni aktar rapida tal-bażi teknoloġika għall-protezzjoni u l-applikazzjoni produttiva tal-multilingwiżmu Ewropew fl-edukazzjoni, fil-films, fil-wirt kulturali, fir-riċerka u fl-amministrazzjoni pubblika kif ukoll fil-ħajja professjonali u intraprenditorjali ta' kuljum.

44.  Jilqa' l-kunsiderazzjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-kostruzzjoni ta' sistemi ta' ħżin ġodda ta' għarfien għas-settur pubbliku permezz ta' teknoloġiji tal-cloud kif ukoll permezz ta' servizzi ta' estrazzjoni tat-test u tad-dejta li jkunu ċertifikati u sikuri skont il-liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta. huwa tal-fehma li l-użu ta' tali teknoloġiji f'istituzzjonijiet edukattivi, fil-libreriji pubbliċi u l-arkivji jeħtieġ sforzi partikolari ta' taħriġ fil-professjonijiet tal-libreriji, l-arkivjar u d-dokumentazzjoni, kif ukoll l-aċċessibbiltà multilingwi korrispondenti għall-utenti;

45.  Jappella sabiex isiru aktar sforzi bħala parti mill-istrateġija tad-DSM biex tiġi verifikata l-implimentazzjoni ta' free and open software fl-istituzzjonijiet edukattivi u l-amministrazzjoni pubblika, peress li l-aċċessibbiltà u l-viżibilità tal-kodiċi sors iżidu l-parteċipazzjoni mingħajr ħela ta' riżorsi min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi fid-deċiżjonijiet dwar l-użu ta' innovazzjonijiet kollaborattivi; huwa tal-fehma li iktar open software jista' jagħmilha possibbli li l-ħiliet diġitali tal-utenti jiġu ċċertifikati, b'mod partikolari fi ħdan l-istituzzjonijiet edukattivi;

46.  Jappella sabiex il-forom diġitali ta' xogħol kollaborattiv u l-komunikazzjoni – bl-użu u l-iżvilupp ta' liċenzji CC – jiġu mgħallma u applikati lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u lingwistiċi fl-edukazzjoni u t-taħriġ, u fi stabbilimenti pubbliċi ta' riċerka, u jiġu promossi fi proċeduri ta' akkwist pubbliku.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

12.11.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

6

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels, Elisabeth Morin-Chartier, Michel Reimon, Hannu Takkula

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Julia Reid

7.12.2015

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali

(2015/2147(INI))

Rapporteur għal opinjoni (*): Angel Dzhambazki

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħom:

1.  Jenfasizza li l-istimulazzjoni tat-tkabbir, l-innovazzjoni, l-għażla taċ-ċittadin u tal-konsumatur, il-ħolqien tal-impjiegi, inklużi impjiegi ta’ kwalità għolja, u l-kompetittività hija ta’ importanza kbira, u jemmen li s-suq uniku diġitali huwa fattur ewlieni biex jintlaħqu dawn l-objettivi permezz tat-tneħħija tal-ostakli għall-kummerċ, iż-żieda tal-produttività, is-simplifikazzjoni tal-proċessi għan-negozji onlajn, l-appoġġ għall-kreaturi, l-investituri u l-konsumaturi u dawk li jaħdmu fl-ekonomija diġitali, b’enfasi partikolari fuq l-SMEs, u biex l-investiment privat f’infrastruttura kreattiva isir kummerċjalment attraenti, filwaqt li tonqos il-burokrazija u jiġi faċilitat il-ħolqien ta’ negozji ġodda; jinnota, barra minn hekk, l-importanza li jkun iffaċilitat l-aċċess legali għal xogħlijiet akkademiċi u kreattivi u jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-data u tal-konsumatur fis-suq uniku diġitali; jitlob għal regolament validu fil-futur u valutazzjoni tal-impatt tal-proposti ġodda kollha fir-rigward tal-kompetittività, it-tkabbir, l-SMEs, il-potenzjal innovattiv u l-ħolqien tal-impjiegi, kif ukoll l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali tagħhom, flimkien ma’ valutazzjoni tal-impatt soċjali u ambjentali tagħhom;

2.  Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa” (COM(2015)0192) u l-impenn inkluż biex jiġi modernizzat il-qafas attwali dwar id-drittijiet tal-awtur sabiex jiġi adattat għall-era diġitali; jenfasizza li kwalunkwe modifika ta’ dan il-qafas għandha tiġi kkunsidrata b’mod immirat u b’enfasi fuq remunerazzjoni xierqa u ġusta għall-kreaturi u detenturi oħrajn tad-drittijiet għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom, it-tkabbir ekonomiku, il-kompetittività u t-titjib tal-esperjenza tal-konsumatur, iżda wkoll dwar il-ħtieġa li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali;

3.  Jiġbed l-attenzjoni fuq ir-rwol tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPRs) u jfakkar li l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet għad-drittijiet tal-awtur huma wieħed mill-aspetti tas-sitema tad-drittijiet tal-awtur; jenfasizza r-rwol kruċjali ta’ eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet immirati għad-drittijiet tal-awtur fil-kontribuzzjoni għat-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi, l-inkoraġġiment tal-kreattività fil-futur u t-titjib fl-innovazzjoni u d-diversità kreattiva u kulturali tal-UE;

4.  Jenfasizza, f’dan ir-rigward, li l-industriji kulturali u kreattivi tal-UE huma mutur għat-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni u l-kompetittività peress li jimpjegaw, skont iċ-ċifri tal-industrija, aktar minn 7 miljun ruħ u jiġġeneraw aktar minn 4.2 % tal-PDG tal-UE[45];

5.  Jemmen li r-riforma għandha ssib il-bilanċ ġust bejn l-interessi kollha involuti; jindika li s-settur kreattiv għandu speċifiċitajiet u sfidi differenti, b’mod partikolari minħabba d-diversi tipi ta’ xogħlijiet ta' kontenut u kreattivi u l-mudelli tan-negozju użati; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tidentifika aħjar dawn l-ispeċifiċitajiet u tqishom meta tkun qed tipproponi modifiki u soluzzjonijiet;

6.  Jenfasizza li kwalunkwe riforma tal-qafas tad-drittijiet tal-awtur għandha tkun ibbażata fuq livell għoli ta’ protezzjoni, peress li d-drittijiet huma kruċjali għall-ħolqien intellettwali u jipprovdu bażi ġuridika stabbli, ċara u flessibbli li trawwem l-investiment u t-tkabbir fis-settur kreattiv u kulturali, filwaqt li tneħħi l-inċertezzi tad-dritt u l-inkonsistenzi li jaffettwaw b’mod negattiv il-funzjonament tas-suq intern;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li kwalunkwe riforma tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur tqis ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt ex-post tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur tal-2001 u hija bbażata fuq evidenza soda, inkluża valutazzjoni tal-impatt possibbli tal-elementi ta' modifika, speċjalment rigward il-produzzjoni, il-finanzjament u d-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi, kif ukoll id-diversità kulturali; huwa tal-fehma li għandha titwettaq analiżi ekonomika xierqa inkluż l-impatt fuq l-impjiegi u t-tkabbir;

8.  Jitlob, barra minn hekk, li l-Kummissjoni tikkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni[46];

9.  Jinnota li 56 % tal-Ewropej jużaw l-internet għal finijiet kulturali u jinnota, għalhekk, l-importanza ta’ diversi eċċezzjonijiet għad-drittijiet tal-awtur; ifakkar lill-Kummissjoni li l-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament Ewropew jappoġġaw l-eżami tal-applikazzjoni ta’ standards minimi għall-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet għad-drittijiet tal-awtur u l-applikazzjoni xierqa ta’ dawk l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet li huma stabbiliti fid-Direttiva 2001/29/KE; jenfasizza li l-approċċ għal eċċezzjonijiet u limitazzjoni tad-drittijiet tal-awtur għandu jkun ibbilanċjat, immirat u newtrali fil-format u għandu jkun ibbażat biss fuq il-ħtiġijiet, u għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-diversità kulturali tal-UE, il-finanzjament tagħha u r-remunerazzjoni ġusta tal-awturi; jenfasizza li filwaqt li l-użu tal-estrazzjoni ta’ testi u data jeħtieġ aktar ċertezza legali li tippermetti lir-riċerkaturi u l-istituzzjonijiet edukattivi biex jagħmlu użu usa’ ta’ materjal protett mid-drittijiet tal-awtur, inkluż lil hinn mill-konfini tal-UE, kwalunkwe eċċezzjoni għal estrazzjoni ta’ testi u ta’ data għandha tapplika biss meta l-utent ikollu aċċess legali, u għandha tiġi żviluppata b’konsultazzjoni mal-partijiet interessati kollha, wara li tkun saret valutazzjoni tal-impatt ibbażata fuq il-provi;

10.  Jenfasizza l-importanza li jitjiebu ċ-ċarezza u t-trasparenza tar-reġim tad-drittijiet tal-awtur, b’mod partikolari fir-rigward ta’ kontenut iġġenerat mill-utent u tal-imposti fuq l-ikkupjar privat f’dawk l-Istati Membri li jagħżlu li japplikawhom; jinnota, f’dan ir-rigward, li ċ-ċittadini għandhom jiġu infurmati dwar l-ammont reali tal-imposta tad-drittijiet tal-awtur, l-iskop tagħha u kif se tintuża;

11.  Jenfasizza li s-suq uniku diġitali għandu jagħti l-opportunità li tiġi żgurata l-aċċessibilità għall-utenti kollha, inklużi l-persuni b’diżabilità, għal prodotti u servizzi protetti bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati; huwa mħasseb sew, f’dan ir-rigward, minħabba n-nuqqas ta’ progress rigward ir-ratifika tat-Trattat ta’ Marrakesh biex jiġi Ffaċilitat l-Aċċess għal Xogħlijiet Pubblikati għal Persuni Għomja, b’Diżabbiltà fil-Vista jew li b’xi mod ieħor għandhom Diffikultà biex jaqraw Materjal Stampat u jħeġġeġ li dan jiġi ratifikat mill-iktar fis possibbli; jistenna bil-ħerqa d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) f’dan ir-rigward;

12.  Jitlob għal riformi mmirati, ibbażati fuq il-provi biex itejbu l-aċċess transkonfinali għal kontenut onlajn li hu disponibbli legalment jew li jkun ġie akkwistat b’mod legali, iżda jwissi kontra l-promozzjoni b’mod indiskriminat tal-ħruġ ta’ liċenzji pan-Ewropej obbligatorji peress li dan jista’ jwassal għal tnaqqis fil-kontenut disponibbli għall-utenti; jenfasizza li l-prinċipju tat-territorjalità huwa element essenzjali fis-sistema tad-drittijiet tal-awtur minħabba l-importanza ta’ liċenzjar territorjali fl-UE; jitlob li jintemmu l-blokok ġeografiċi mhux ġustifikati billi tiġi prijoritizzata l-portabilità transkonfinali ta’ kontenut disponibbli legalment jew akkwistat legalment bħala l-ewwel pass għal aktar ċertezza legali, u għall-introduzzjoni ta’ mudelli kummerċjali ġodda għal skemi flessibbli u innovattivi ta’ liċenzjar; jinnota li mudelli bħal dawn għandhom jipprovdu benefiċċji lill-konsumaturi biex jiżguraw id-diversità lingwistika u kulturali, mingħajr ma jiddgħajjef il-prinċipju ta’ territorjalità jew il-libertà li wieħed jidħol f’kuntratt;

13.  Jilqa’ l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE billi ttejjeb l-użu transkonfinali ta’ materjal protett mid-drittijiet tal-awtur; iqis li dan l-isforz huwa ċentrali fit-tisħiħ tal-aċċess għall-għarfien u l-edukazzjoni onlajn, u fit-titjib tal-kompetittività globali tal-istituzzjonijiet edukattivi tal-UE;

14.  Jisħaq fuq l-importanza tal-aċċess għall-informazzjoni u l-kontenut fid-dominju pubbliku; jenfasizza li l-kontenut tad-dominju pubbliku fi Stat Membru wieħed għandu jkun aċċessibbli fl-Istati Membri kollha; jemmen li l-kontenut pubbliku tal-istituzzjonijiet tal-UE għandu jitpoġġa fid-dominju pubbliku kull fejn possibbli;

15.  Huwa tal-fehma li kwalunkwe modifika fid-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva għandha tikkunsidra modi ġodda ta' aċċess għal kontenut awdjoviżiv u għandha tkun konsistenti mar-riforma attwali tal-leġiżlazzjoni relatata mad-drittijiet tal-awtur;

16.  Huwa tal-fehma li ċerti intermedjarji onlajn u pjattaformi onlajn jiġġeneraw dħul minn xogħlijiet u kontenut kulturali, iżda dan id-dħul mhux dejjem jista' jiġi kondiviż mal-kreaturi; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-għażliet bbażati fuq il-provi biex tindirizza kwalunkwe trasferiment ta’ valur minn kontenut għal servizzi li se jagħmilha possibbli għall-kittieba, l-artisti u d-detenturi tad-drittijiet biex jiġu remunerati b’mod ġust għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom fuq l-internet mingħajr ma tixxekkel l-innovazzjoni;

17.  Jindika li r-rata rapida ta’ żvilupp teknoloġiku fis-suq diġitali titlob qafas teknoloġikament newtrali għad-drittijiet tal-awtur;

18.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-istrateġija tal-UE għal suq uniku diġitali tiġi żviluppata f’kooperazzjoni ma’ pajjiżi li huma minn ta’ quddiem fil-qasam tal-prattiki tajba tad-diġitalizzazzjoni sabiex faċilment jiġu inklużi innovazzjonijiet teknoloġiċi minn pajjiżi barra l-UE, speċjalment fir-rigward tal-proprjetà intellettwali, biex b’hekk tittejjeb l-interoperabilità u jiżdiedu l-opportunitajiet għat-tkabbir u l-espansjoni tal-kumpaniji Ewropej fis-suq internazzjonali;

19.  Jistieden lid-distributuri jippubblikaw l-informazzjoni disponibbli kollha relatata mal-miżuri teknoloġiċi meħtieġa biex tiġi żgurata l-interoperabilità tal-kontenut tagħhom;

20.  Jinkoraġġixxi l-ħidmiet tal-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-interoperabilità bejn il-komponenti diġitali u jenfasizza l-importanza tal-istandardizzazzjoni li tista’ ssir b’suċċess kemm permezz ta' privattivi ta' invenzjonijiet użati biex jissodisfaw standard tekniku (SEPs) u mudelli ta’ liċenzjar miftuħa; jilqa’ l-isforzi tal-Kummissjoni fl-iżvilupp ta’ qafas ibbilanċjat għan-negozjati bejn id-detenturi tad-drittijiet u l-implimentaturi tas-SEPs bil-għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet ġusti għall-ħruġ tal-liċenzji. jistieden lill-Kummissjoni tieħu nota u tapplika l-ispirtu tad-deċiżjoni tal-QtĠ-UE C170/13 (Huawei v. ZTE), li ssib bilanċ bejn id-detenturi tal-passaport ta’ servizz u l-implimentaturi tal-istandards, biex tegħleb il-ksur tal-privattivi u tiżgura l-konklużjoni effettiva tal-ftehimiet ta’ liċenzjar ġusti, raġonevoli u nondiskriminatorji (FRAND).

21.  Jilqa’ l-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni biex timmodernizza l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali onlajn fir-rigward tal-ksur fuq skala kummerċjali; jenfasizza l-importanza li l-liġi dwar id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati jiġu rrispettati fl-era diġitali; iqis li l-infurzar tad-drittijiet tal-awtur kif stabbilit fid-Direttiva 2004/48/KE fl-Istati Membri kollha huwa importanti ħafna u li d-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati huma effettivi biss daqs il-miżuri ta’ infurzar stabiliti sabiex jipproteġuhom; jenfasizza li l-UE qed taffaċċja għadd kbir ta’ ksur tad-DPI u li, skont id-data tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet doganali osservaw aktar minn 95 000 każ ta’ detenzjoni fl-2014, filwaqt li l-valur ta’ 35.5 miljun prodott kkonfiskati huwa stmat għal aktar minn EUR 600 miljun[47]; jenfasizza r-rwol tal-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali li jipprovdi data affidabbli u analiżi oġġettiva tal-impatti tal-ksur fuq l-atturi ekonomiċi; jitlob, għalhekk, għall-adozzjoni ta' approċċ effettiv, sostenibbli, proporzjonat u modernizzat għall-infurzar, l-implimentazzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali onlajn, b’mod partikolari fir-rigward ta' ksur fuq skala kummerċjali; jinnota li f’xi każijiet, ksur tad-drittijiet tal-awtur jista' jirriżulta minn diffikultajiet biex jinsab il-kontenut mixtieq li jkun disponibbli legalment; jitlob, għaldaqstant, li tiġi żviluppata u promossa għall-pubbliku firxa usa' ta' offerti legali li jkunu faċli għall-użu mill-utent;

22.  Jilqa’ l-approċċ “segwi l-flus” u jinkoraġġixxi lill-atturi fil-katina tal-provvista biex jaġixxu b’mod koordinat u proporzjonat biex jiġi miġġieled il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq skala kummerċjali, billi titkompla l-ħidma fuq il-prattiki ta’ ftehimiet volontarji; jenfasizza li l-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, għandha tippromwovi s-sensibilizzazzjoni u d-diliġenza dovuta tul il-katina tal-provvista u tħeġġeġ l-iskambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattiki, kif ukoll il-kooperazzjoni mtejba bejn is-settur pubbliku u dak privat; jinsisti li kwalunkwe miżura li tittieħed mill-atturi fil-katina tal-provvista għall-ġlieda tal-ksur li jsir fuq skala kummerċjali għandha tkun iġġustifikata, ikkoordinata, proporzjonata u għandha tinkludi l-possibilità ta’ rimedju effettiv u faċli li jintuża għall-partijiet milquta ħażin; iqis li hu meħtieġ li jiżdied l-għarfien tal-konsumatur dwar il-konsegwenzi ta’ ksur tad-drittijiet tal-awtur u tad-drittijiet relatati;

23.  Jemmen li d-diskussjonijiet għandhom jinbdew mill-Kummissjoni u għandha titwettaq analiżi bbażata fuq il-provi dwar jekk l-atturi kollha fil-katina tal-valur, inklużi intermedjarji onlajn, pjattaformi onlajn, fornituri tal-kontenut u tas-servizzi, kif ukoll intermedjarji offlajn bħar-rivendituri u l-bejjiegħa bl-imnut, għandhom jieħdu miżuri raġonevoli u xierqa kontra l-kontenut illegali, l-oġġetti ffalsifikati u l-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq skala kummerċjali, filwaqt li tiġi salvagwardjata l-abbiltà tal-utenti finali li jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu huma; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ċċarat ir-rwol tal-intermedjarji, b’mod partikolari fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ksur tal-proprjetà intellettwali, wara analiżi bir-reqqa, immirata u bbażata fuq il-provi u b’kont meħud tal-konsultazzjonijiet pubbliċi rilevanti kollha mill-Kummissjoni; jenfasizza li l-fornituri tas-servizzi tal-internet u l-intermedjarji onlajn għandu jkollhom, fi kwalunkwe każ, obbligi speċifikati b'mod strett u ma għandhomx jaqdu r-rwol assenjat lill-qrati sabiex tiġi evitata kwalunkwe privatizzazzjoni tal-infurzar tal-liġi; jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq studju ta’ evalwazzjoni dwar l-effikaċja tal-imblukkar ġudizzjarju ta’ websajts u sistemi ta’ avviż u ta’ tneħħija;

24.  Jirrikonoxxi r-rwol tal-fornituri tal-kontenut fl-iżvilupp u t-tixrid ta’ xogħlijiet, inkluż fuq l-internet, u l-fatt li t-tkabbir ta’ pjattaformi onlajn kien xprunat minn domanda tal-konsumatur; jirrikonoxxi li l-prinċipji eżistenti tar-responsabbiltà tal-intermedjarji ppermettew it-tkabbir ta’ pjattaformi onlajn u jwissi li l-ħolqien ta’ inċertezza ġuridika ġdida f’dan il-qasam jista’ jkollu impatt negattiv fuq it-tkabbir ekonomiku; jinnota r-rwol li qed jikber u l-impatt negattiv potenzjali ta’ ċerti pożizzjonijiet domninanti tal-intermedjarji tal-internet fuq il-potenzjal kreattiv u r-remunerazzjoni ġusta tal-awturi u l-iżvilupp tas-servizzi offruti minn distributuri oħra ta’ xogħlijiet;

25.  Jissuġġerixxi li l-proposta leġiżlattiva li se ssir dalwaqt dwar il-pjattaformi onlajn għandha tieħu bħala bażi l-interessi tal-konsumaturi, tal-kreaturi u tal-forza ta’ dawk li jaħdmu fil-qasam diġitali, b’mod partikolari l-protezzjoni tal-persuni vulnerabbli;

26.  Jenfasizza li sabiex iseħħ infurzar effettiv tad-drittijiet tal-awtur, informazzjoni sħiħa dwar l-identità tad-detenturi tad-drittijiet u, fejn rilevanti, id-durata tal-protezzjoni ġuridika, għandhom ikunu faċilment aċċessibbli għall-pubbliku;

27.  Ifakkar li skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/31/KE, il-fornituri tas-servizzi onlajn huma obbligati jindikaw b’mod ċar l-identità tagħhom, u li l-osservanza ta’ dan ir-rekwiżit hija vitali biex tiġi żgurata l-fiduċja tal-konsumaturi fil-kummerċ elettroniku;

28.  Jinnota l-għan tal-Kummissjoni li tirtira l-proposta dwar Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ u jfakkar, f’dan il-kuntest, fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari tas-26 ta’ Frar 2014; jinsisti dwar il-ħtieġa li tinġabar u tiġi analizzata evidenza kemm jista’ jkun u biex jiġu kkonsultati l-partijiet interessati qabel kwalunkwe approċċ jiġi segwit, b’mod partikolari rigward l-impatt li jista’ jkollu fuq il-protezzjoni attwali pprovduta lill-konsumaturi skont il-liġi nazzjonali, speċjalment fir-rigward ta’ rimedji għal nuqqas ta’ konformità mal-kuntratt ta’ bejgħ onlajn ta’ oġġetti tanġibbli jew kontenut diġitali u ċertezza legali dwar l-applikazzjoni tar-Regolament Ruma I;

29.  Jemmen li regoli kuntrattwali għal kontenut diġitali jeħtieġ li jkunu bbażati fuq prinċipji sabiex jikkostitwixxu provi teknoloġikament newtrali u reżistenti għall-futur; jenfasizza, barra minn hekk, fir-rigward ta’ proposti futuri tal-Kummissjoni f’dan il-qasam, l-importanza li tiġi evitata inkonsistenza u sovrapożizzjoni ma’ leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll kwalunkwe riskju li jinħoloq distakk legali mhux ġustifikat fuq medda twila ta’ żmien bejn kuntratti onlajn u offlajn u kanali ta’ distribuzzjoni differenti, filwaqt li jitqies l-acquis tal-konsumatur REFIT;

30.  Iqis li l-proposta emendata tal-Kummissjoni għandha wkoll tiċċara kif ir-regoli eżistenti japplikaw f’ambjent diġitali meta jkun qed isir bejgħ onlajn b’mod transkonfinali, inkluża l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi biex tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni tal-prezzijiet onlajn inġusta abbażi tan-nazzjonalità jew il-post ġeografiku;

31.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tanalizza l-livell ta’ protezzjoni tal-liġijiet sostantivi tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fi ħdan l-hekk imsejħa 'ekonomija kollaborattiva' u kwlaunkwe żbilanċi ta’ bejn il-partijiet fir-relazzjonijiet kuntrattwali 'C2C', li qed jiġu inkoraġġiti mill-użu dejjem usa’ ta’ servizzi pprovduti permezz tal-pjattaformi tal-ekonomija kollaborattiva;

32.  Jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-proċessi li bihom in-negozji jistabbilixxu u joperaw onlajn madwar l-Istati Membri kollha li għandhom jiġu ssimplifikati u diġitalizzati, u jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra dan fl-istrateġija tas-suq intern tagħha;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li se tingħata attenzjoni partikolari lill-kwistjonijiet li jipprevjenu lill-konsumaturi u n-negozji milli jibbenefikaw mill-firxa sħiħa ta’ prodotti u servizzi, sew jekk diġitali u sew jekk dawk offruti permezz ta’ mezzi diġitali fl-UE, u li jipprevjenu lin-negozji milli jiftħu u jikbru fid-daqs, joperaw minn naħa għal oħra tal-fruntieri u jkunu innovattivi;

34.  Jistieden lill-Istati Membri japplikaw standards komuni u prattika tajba fir-rigward tal-amministrazzjoni diġitali, b’enfasi b’mod partikolari fuq il-korpi ġudizzjarji u l-awtoritajiet lokali;

35.  Jenfasizza li l-iżviluppi diġitali jagħmluha wkoll possibbli li ssir bidla effettiva fl-amministrazzjoni pubblika, billi jistabbilixxu amministrazzjoni elettronika aktar effettiva, simplifikata u faċli għall-utent; iqis, f’dan ir-rigward, li huwa importanti ħafna li ċ-ċittadini u n-negozji jkollhom reġistri kummerċjali interkonnessi;

36.  Jappoġġa l-istabbiliment matul l-2016 ta’ pjattaforma għal soluzzjoni għat-tilwim mifruxa mal-UE kollha għall-ħarsien tal-konsumatur; jenfasizza li d-drittijiet tal-konsumatur ma jistgħux jiġu garantiti mingħajr leġiżlazzjoni effettiva u aċċess għal strumenti legali; huwa tal-fehma li l-kummerċ elettroniku jista’ wkoll jiffjorixxi jekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jixtru onlajn b’termini simili li jkunu japplikaw madwar l-UE;

37.  Jenfasizza li s-sigurtà onlajn hija waħda mill-prekondizzjonijiet għal suq uniku diġitali, u preċiżament għal din ir-raġuni jemmen li hu meħtieġ li s-sigurtà tal-informazzjoni u tan-netwerks għandha tiġi żgurata f’dan is-suq li qed jespandi b’mod rapidu; jilqa’, f’dan ir-rigward, l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tistabbilixxi sħubija pubblika-privata dwar iċ-ċibersigurtà fil-qasam tat-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet għas-sigurtà tan-netwerks onlajn;

38.  Jitlob li jkun hemm qafas ġuridiku aktar effiċjenti għall-finanzjament tal-UE għad-diversi taħriġ fl-ITC sabiex tkun tista’ tiżdied il-kompetittività fl-UE;

39.  Jirrimarka li d-differenza teknoloġika eżistenti fl-UE għandha tiġi indirizzata permezz ta’ qafas legali tal-politiki tas-suq uniku diġitali; jenfasizza li hemm bżonn ta’ approċċ proattiv biex jitnaqqas id-distakk ta’ bejn ir-reġjuni, bejn iż-żoni rurali u dawk urbani u bejn il-ġenerazzjonijiet;

40.  Jindika li sabiex jiġi sostnut qafas ġuridiku b’saħħtu dwar il-politika tas-suq uniku diġitali, hemm il-ħtiega ta’ appoġġ dirett għall-iżvilupp u l-innovazzjoni fil-kumpaniji tal-UE. jenfasizza, għalhekk, li l-SMEs għandhom jiġu mħeġġa biex jużaw it-teknoloġiji diġitali u jiżviluppaw ħiliet u servizzi tal-ICT;

41.  Jirrimarka li l-innovazzjoni diġitali tiġġenera t-tkabbir u li qafas legali b’saħħtu dwar il-politika tas-suq diġitali għandu jistimolat l-intraprenditorija; jenfasizza li għandhom jiġu żviluppati programmi ta' stimulazzjoni programmi mfassla għal innovaturi żgħażagħ sabiex japprofittaw mill-potenzjal taż-żgħażagħ Ewropej.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

3.12.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

21

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

1.12.2015

OPINJONI tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali"

(2015/2147(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Michał Boni

(*)  Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' konformità mad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data, tal-inizjattivi kollha żviluppati skont l-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali, filwaqt li jirrikonoxxi l-valur miżjud tal-istrateġija għall-ekonomija tal-UE; jissottolinja l-fatt li r-rispett tad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari l-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali, huma elementi ewlenin fil-bini tal-fiduċja u s-sigurtà taċ-ċittadini, li huma meħtieġa għall-iżvilupp ta' tal-ekonomija mmexxija mid-data biex jiġi sfruttat il-potenzjal tas-settur diġitali, u dan għandu għalhekk jitqies bħala li joħloq opportunitajiet u vantaġġ kompetittiv; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni bejn it-teknoloġiji, in-negozju u l-awtoritajiet pubbliċi biex tkun żgurata konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli; ifakkar fl-importanza tal-adozzjoni malajr kemm tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-data u d-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data, fl-interess kemm tas-suġġetti tad-data u n-negozji; jitlob ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tad-dispożizzjonijiet mal-pakkett tal-protezzjoni tad-data sa meta jidħol fis-seħħ il-pakkett;

  3.3.2. Il-ġlieda kontra l-kontenut illegali fuq l-Internet

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi politiki u qafas legali sabiex tindirizza ċ-ċiberkriminalità u kontenut materjali u illegali fuq l-internet, inklużi d-diskors ta' mibegħda, li jkunu f'konformità sħiħa mad-drittijiet fundamentali kif stabbilit fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-dritt tal-libertà ta' espressjoni u informazzjoni, mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE jew tal-Istati Membri u mal-prinċipji tan-neċessità, il-proporzjonalità, il-proċess legali dovut u l-istat tad-dritt; iqis li, sabiex jintlaħaq dan l-għan, huwa neċessarju li:

  –  jiġu pprovduti għodda li jgħinu l-infurzar konsistenti u effiċjenti tal-liġi għall-aġenziji tal-pulizija Ewropej u nazzjonali u għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi;

  –  jingħataw linji gwida ċari dwar kif għandu jiġi indirizzat il-kontenut illegali online, inkluż id-diskors ta' mibegħda;

  –  jingħata appoġġ għal sħubijiet pubbliċi-privati, u d-djalogu bejn entitajiet pubbliċi u privati, f'konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE;

  –  jiġi ċċarat ir-rwol ta' intermedjarji u l-pjattaformi online b'rispett tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

  –  jiġi żgurat li l-istabbiliment fi ħdan l-Europol tal-European Union Internet Referral Unit (EU IRU) ikun msejjes fuq bażi legali li hija xierqa għall-attivitajiet tiegħu;

  –  jiġi żgurat li miżuri speċjali biex jiġi miġġieled l-isfruttament sesswali tat-tfal online u kooperazzjoni effettiva bejn il-partijiet interessati kollha biex jiġu ggarantiti d-drittijiet u l-protezzjoni tat-tfal fuq l-internet u jitħeġġu inizjattivi li għandhom l-għan li l-internet isir sikur għat-tfal, u

  –  ikun hemm kooperazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti biex jiġu promossi l-edukazzjoni u kampanji ta' sensibilizzazzjoni;

3.  Ifakkar li, skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku (2000/31/KE),"meta servizz minn soċjetà tal-informazzjoni jkun ipprovdut li jikkonsisti fit-trażmissjoni f'network ta' komunikazzjoni ta' informazzjoni provduta minn dak li jirċievi s-servizz, jew tal-proveddiment ta' aċċess lejn network ta' komunikazzjoni, l-Istati Membri għandhom jassiguraw li dak li jipprovdi s-servizz ma jkunx responsabbli għall-informazzjoni trażmessa, bil-kundizzjoni li dak li jipprovdi: ma jkunx beda t-trażmissjoni; ma jkunx għażel dak li jirċievi t-trażmissjoni; u ma jkunx għażel jew immodifika l-informazzjoni li tkun tinstab fit-trażmissjoni";

  3.4. It-tisħiħ tal-fiduċja u s-sigurtà fis-servizzi diġitali u fl-immaniġġjar ta' data personali

4.  Jenfasizza l-fatt li n-numru li qed jikber b'rata mgħaġla ta' attakki fuq netwerks u atti taċ-ċiberkriminalità jitlob li jkun hemm rispons armonizzat mill-UE u l-Istati Membri tagħha bil-ħsieb li jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni; jemmen li l-forniment tas-sigurtà fuq l-internet ifisser il-protezzjoni tan-netwerks u tal-infrastruttura kritika, li jiżgura l-kapaċità tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi fil-ġlieda kontra l-kriminalità, inkluż it-terroriżmu, ir-radikalizzazzjoni vjolenti u l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal online, u l-użu ta' data li tkun strettament neċessarja għall-ġlieda kontra l-kriminalità online u offline; jenfasizza li s-sigurtà, hekk definita, flimkien mal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fiċ-ċiberspazju, hija kruċjali biex tissaħħaħ il-fiduċja fis-servizzi diġitali u għalhekk hija bażi neċessarja biex jiġi stabbilit suq uniku diġitali kompetittiv;

5.  Jitlob l-adozzjoni finali tad-direttiva dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (NIS) bil-għan li jiġi pprovdut qafas regolatorju konsistenti biex jiżgura ċibersigurtà sikura, strateġika u operattiva kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali, li teħtieġ kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali u mal-aġenziji tal-UE, filwaqt li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-UE, b'mod partikolari l-protezzjoni tal-privatezza u tad-data għan-negozji, l-amministrazzjonijiet pubbliċi u s-suġġetti tad-data;

6.  Ifakkar li għodod bħalma huwa l-kriptaġġ huma utli għaċ-ċittadini u n-negozji bħala mezz biex jiġu żgurati l-privatezza u tal-inqas livell bażiku ta' komunikazzjoni dwar is-sigurtà; jikkundanna l-fatt li dan jista' jintuża wkoll għal skopijiet kriminali;

7.  Jilqa' t-twaqqif ta’ Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità (EC3) fi ħdan il-Europol, li jikkontribwixxi għal rispons aktar rapidu fl-eventwalità ta' attakki ċibernetiċi; jitlob proposta leġiżlattiva li ssaħħaħ il-mandat tal-EC3, u jitlob traspożizzjoni rapida tad- Direttiva 2013/40/UE tat- 12 ta' Awwissu 2013 dwar attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni, li hija mmirata wkoll lejn it-titjib tal-kooperazzjoni operattiva bejn is-servizzi nazzjonali tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u l-aġenziji rilevanti tal-UE (Eurojust, Europol u EC3, u ENISA);

8.  Jilqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tistabbilixxi Sħubija Pubblika-Privata (PPP) dwar is-sigurtà ċibersigurtà; jissottolinja l-ħtieġa tal-kooperazzjoni u l-involviment tan-negozji u l-introduzzjoni ta kunċett li s-sigurtà tkun diġi ppjanata sa mid-disinn; jappoġġja l-iskambju ta' prattika tajba tal-Istati Membri fil-PPPs f'dan il-qasam; jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, dwar l-għeluq tas-Sħubija Pubblika-Privata Ewropea għar-Reżiljenza (EP3R);

9.  Jinnota li r-rivelazzjonijiet ta' sorveljanza elettronika tal-massa wrew il-ħtieġa li terġa' tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fil-privatezza, is-sikurezza u s-sigurtà tas-servizzi diġitali, u jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' konformità stretta ma' leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data u r-rispett tad-drittijiet fundamentali, meta tkun qed tiġi pproċessata data personali għal finijiet kummerċjali jew ta' infurzar tal-liġi; ifakkar, f'dan il-kuntest, fl-importanza ta' għodod eżistenti bħal trattati dwar l-għajnuna legali reċiproka (Mutual Legal Assistance Treaties - MLATs), li jirrispettaw l-istat tad-dritt u jnaqqsu r-riskju ta' aċċess mhux xieraq għal data li hija maħżuna f'territorju barrani;

10.  Itenni li, skont l-Artikolu 15(1) tad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku (2000/31/KE), "L-Istati Membri m'għandhomx jimponu obbligu ġenerali fuq dawk li jipprovdu" servizzi ta' trażmissjoni, ħżin u servizzi ta' hosting, "li jagħmlu monitoraġġ tal-informazzjoni li

huma jittrażmettu jew iżommu, l-anqas obbligu ġenerali biex

ikunu mfittxija fatti jew ċirkostanzi li jindikaw attività illegali"; itenni, b'mod partikolari, li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fis-sentenzi tagħha tal-kawżi C-360/10 u C-70/10, ċaħdet miżuri għall-"monitoraġġ attiv" ta' kważi l-utenti kollha tas-servizzi kkonċernati (fornituri tal-aċċess tal-internet f'kawża minnhom, netwerk soċjali fil-kawża l-oħra), u speċifikat li kwalunkwe inġunzjoni li titlob li fornitur ta' servizzi ta' hosting iwettaq monitoraġġ ġenerali għandha tiġi pprojbita;

  4.1. Il-bini ta' ekonomija tad-data

11.  Iqis li l-Big Data, is-servizzi tal-cloud computing, l-Internet of Things, ir-riċerka u l-innovazzjoni huma kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku u jeħtieġu approċċ koerenti fil-leġiżlazzjoni kollha tal-UE; jemmen li l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data u s-salvagwardji effettivi tal-privatezza u s-salvagwardji tas-sigurtà, kif stabbilit fir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, inklużi d-dispożizzjonijiet speċjali fir-rigward tat-tfal bħala konsumaturi vulnerabbli, huma kruċjali għall-bini tal-fiduċja taċ-ċittadini u l-konsumaturi fis-settur tal-ekonomija mmexxija mid-data; jenfasizza l-ħtieġa li titqajjem kuxjenza dwar ir-rwol ta' data u t-tifsira tal-qsim tad-data għall-konsumaturi, fir-rigward tad-drittijiet fundamentali tagħhom u fl-ekonomija, u li jiġu stabbiliti regoli dwar is-sjieda tad-data u l-kontroll taċ-ċittadini fuq id-data personali tagħhom; jenfasizza r-rwol tal-personalizzazzjoni tas-servizzi u l-prodotti li għandhom jiġu żviluppati f'konformità mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data; jitlob il-promozzjoni tal-privatezza b'mod awtomatiku u bid-disinn, li jista' jkollu wkoll impatt pożittiv fuq l-innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat approċċ mhux diskriminatorju għall-ipproċessar kollu tad-data; jissottolinja l-importanza ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju, li jgħin biex jiġi evitat kwalunkwe piż amministrattiv bla bżonn u jipprovdi ċertezza legali, bħal fir-regolament ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data, speċjalment għal SMEs u negozji ġodda, kif ukoll is-sorveljanza demokratika u sorveljanza kostanti mill-awtoritajiet pubbliċi; jenfasizza li data personali teħtieġ protezzjoni speċjali u jirrikonoxxi li l-istabbiliment ta' salvagwardji addizzjonali, bħall-użu ta' psewdonimi jew l-anonimità, jistgħu jtejbu l-protezzjoni meta d-data personali tintuża minn applikazzjonijiet tal-Big Data u l-fornituri tas-servizzi online;

  4.2. Spinta lill-kompetittività permezz ta' interoperabilità u standardizzazzjoni

12.  Jenfasizza li kwalunkwe pproċessar ta' data personali permezz ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq l-interoperabilità, jiġifieri operati bil-Programm ISA², għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data; jitlob kooperazzjoni aħjar sabiex jiġu stabbiliti standards komuni u globali għal ekonomija mmexxija mid-data, li għandha tagħti prijorità lis-sigurtà, ir-rispett tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data; jenfasizza l-importanza tad-dritt taċ-ċittadini għall-portabilità tad-data;

  4.3.2. Il-Gvern elettroniku

13.  Jappoġġja d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi fl-Ewropa, l-iżvilupp ta' gvern elettroniku, tad-demokrazija elettronika u politiki tad-data miftuħa, l-aċċess għal u l-użu mill-ġdid ta' dokumenti pubbliċi abbażi tat-trasparenza u l-qafas legali eżistenti tal-UE, u standards għoljin ta' protezzjoni tad-data kif propost fil-pakkett ta' Riforma tal-Protezzjoni tad-data u f'konformità sħiħa mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; ifakkar li l-gvern elettroniku jikkontribwixxi għal parteċipazzjoni ġenwina, konsultazzjoni, u amministrazzjoni pubblika aktar trasparenti, responsabbli u effiċjenti; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' skambji tal-aħjar prattika bejn il-partijiet interessati rilevanti kollha;

14.  Jenfasizza, filwaqt li jappoġġja l-iżvilupp tal-gvern elettroniku, inkluża l-promozzjoni tal-prinċipju ta' darba biss, li l-inizjattivi kollha tal-gvern elettroniku għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti u l-prinċipji tal-pakkett ta' riforma tal-protezzjoni tad-data u li għandu jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà għal dawn l-inizjattivi biex tiġi protetta d-data taċ-ċittadini mgħoddija lill-istituzzjonijiet pubbliċi;

  5.2. Id-dimensjoni internazzjonali

15.  Jirrikonoxxi n-natura globali tal-ekonomija tad-data; ifakkar li l-ħolqien tas-suq uniku diġitali huwa dipendenti fuq il-fluss ħieles ta' data fi ħdan u barra l-Unjoni Ewropea; jitlob, għalhekk, li jittieħdu passi mill-UE u l-Istati Membri tagħha b'kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi biex jiġu żgurati standards għoljin ta' protezzjoni tad-data u ta' trasferimenti ta' data internazzjonali b'mod sikur, f'konformità mar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-ġurisprudenza eżistenti tal-UE, fil-qafas tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fi ħdan l-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

30.11.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

49

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

4.12.2015

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali"

(2015/2147(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Renato Soru

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jenfasizza li t-tkabbir ekonomiku sostenibbli fl-Ewropa jista' jinkiseb biss bl-iżvilupp ta' setturi karatterizzati b'valur ekonomiku miżjud għoli; jappoġġa għalhekk l-isforzi kollha li saru mill-Kummissjoni biex tappoġġa t-tranżizzjoni lejn ekonomija diġitali; jenfasizza l-ħtieġa li jkunu stabbiliti rabtiet u tingħeleb il-frammentazzjoni attwali tar-regoli nazzjonali dwar is-servizzi diġitali; jistieden lill-Kummissjoni tikkonforma mal-iskeda ppjanata mmirata li tikseb Suq Uniku Diġitali reali, abbażi ta' kompetizzjoni ġusta u livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi;

2.  Jenfasizza li l-impatti pożittivi tad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji f'termini ta' kosteffettività u servizzi mtejba "mfassla apposta" għall-konsumaturi għandhom il-potenzjal jipprovdu prodotti u servizzi finanzjarji faċli li jissimplifikaw l-esperjenza tal-konsumaturi;

3.  Jisħaq fuq l-importanza tas-Suq Uniku Diġitali għall-ekonomija Ewropea; ifakkar li skont l-istimi mill-Kummissjoni, l-iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali jista' jikkontribwixxi għal EUR 415-il biljun kull sena lill-ekonomija Ewropea u joħloq 3.8 miljun impjieg ġdid; jenfasizza li s-settur diġitali mhux biss qed jikber b'rati sostnuti, iżda li t-teknoloġiji diġitali joffru wkoll possibilitajiet ġodda fis-setturi tradizzjonali tal-ekonomija Ewropea;

4.  Jara d-diġitizzazjoni tal-ekonomija bħala żvilupp inevitabbli u ta' benefiċċju li qed tinkoraġġixxi l-progress, it-tkabbir u l-innovazzjoni fost il-kumpaniji Ewropej, mhux l-inqas l-SMEs, u jemmen li għandha tiġi appoġġata;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-approċċ "diġitali l-ewwel" fil-funzjonament tal-istituzzjonijiet pubbliċi u fit-tfassil tal-atti leġiżlattivi; iqis li l-istrateġija "diġitali l-ewwel" tista' toħloq benefiċċji f'termini ta' tfaddil, sostenibbiltà ambjentali u servizzi aħjar, u b'hekk tnaqqas id-distakk bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej;

6.  Jinnota li, sabiex tintlaħaq il-konverġenza ekonomika fost ir-reġjuni Ewropej, id-distakk diġitali għandu jitnaqqas sostanzjalment u jiġi garantit aċċess għall-internet ġust, miftuħ u mhux diskriminatorju għaċ-ċittadini u l-kumpaniji tal-UE kollha, speċjalment għall-SMEs; jenfasizza li l-aċċess għall-internet għandu jkun meqjus bħala ġid pubbliku li qed isir aktar importanti għall-ħajja ta' kuljum; jinkoraġġixxi aktar investiment pubbliku u privat fl-infrastruttura biex l-iżvilupp tal-internet ikun jista' jilħaq ir-reġjuni periferiċi tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, tikkunsidra l-applikazzjoni attwali tar-regoli għall-għajnuna mill-Istat; jilqa' l-isforzi intenzjonati tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi f'dan il-qasam;

7.  Iqis li għal stabbiliment effikaċi ta' Suq Uniku Diġitali, l-utenti finali jridu jkunu fiduċjużi li jkunu salvagwardati standards ta' protezzjoni konsistenti u li n-negozji assigurati li jistgħu jserrħu fuq qafas regolatorju komuni u ġust li jinforza regoli simili għal servizzi simili;

8.  Jilqa' l-adozzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Ħlas riveduta; jenfasizza li, jekk l-Unjoni trid ittejjeb il-kummerċ elettroniku fl-UE kollha, jeħtieġ ikunu disponibbli mingħajr dewmien il-pagamenti elettroniċi u b'mezz mobbli istantanji fl-UE kollha taħt standard komuni kif ukoll l-implimentazzjoni xierqa tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Ħlas riveduta,

9.  Jirrimarka li minkejja r-rati għoljin ta' qgħad fl-UE, ħafna impjiegi jibqgħu vakanti minħabba n-nuqqas ta' tqabbil ta' ħiliet; jinnota li jekk l-opportunitajiet ekonomiċi offruti mis-Suq Uniku Diġitali se jiġu sfruttati, huwa essenzjali li jiġu eżerċitati politiki dwar l-impjieg u l-edukazzjoni mfassla biex itejbu l-ħiliet diġitali tal-Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni tfassal programmi biex tgħin jinkisbu dawn l-għanijiet;

10.  Iqis li s-sistemi ta' ħlas elettroniċi u b'mezz mobbli pan-Ewropej ("e-SEPA") isaħħu l-kummerċ elettroniku transfruntier permezz ta' pagamenti bl-imnut aktar effiċjenti u rapidi; jinnota li jistgħu jittieħdu tagħlimiet importanti mill-esperjenzi akkwistati minn skemi bħal Faster Payments jew PayM;

11.  Jirrimarka li biex l-ekonomija diġitali tiffjorixxi, irid jitjieb l-aċċess għall-kapital għal intrapriżi ġodda kif ukoll għal dawk eżistenti, partikolarment SMEs u mikrointrapriżi; jilqa' l-ħidma tal-Kummissjoni dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, li tipprovdi sorsi ta' fondi alternattivi għan-negozji Ewropej u għal proġetti fuq terminu twil u dan hu kumplimentari għall-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali; jinkoraġġixxi aktar konsultazzjoni, l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti, id-disseminazzjoni tal-aħjar prattiki f'oqsma bħall-crowd-funding u self bejn il-pari, u aktar stimulu għar-reġimi ta' kapital ta' riskju fl-UE;

12.  Jenfasizza li hu kruċjali li s-Suq Uniku Diġitali jkun imsaħħaħ minn sistema ta' pagament effiċjenti u faċli għall-konsumatur; jilqa' l-progress li sar fis-snin reċenti li jippermetti l-aċċess, it-tisħiħ tal-kompetittività, it-titjib tas-sigurtà u l-iffaċilitar tal-attivitajiet transfruntiera fis-suq tas-servizzi ta' ħlas (pereżempju permezz tas-SEPA, id-Direttiva l-ġdida dwar il-Kontijiet tal-Pagamenti, ir-regolament il-ġdid dwar it-tariffi tal-interkambju u d-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Ħlas riveduta); jenfasizza li għandhom jiġu kkunsidrati miżuri addizzjonali fis-snin li ġejjin sabiex jinżamm il-pass mal-iżviluppi innovattivi u titwitta t-triq għal aktar integrazzjoni transfruntiera;

13.  Jitlob biex l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tappoġġa l-innovazzjonijiet f'setturi regolati bħall-infrastruttura ta' wara l-kummerċ u r-rapportar tad-data biex jiġi żgurat li r-regolamentazzjoni mhix qed tintuża bħala ostakolu għad-dħul minn atturi fis-suq eżistenti biex ifixklu l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda li jistgħu jżidu l-effiċjenza u jnaqqsu l-ispejjeż, bħall-block chain u t-teknoloġija tar-reġistru distribwit (distributed ledger technology);

14.  Jirrimarka li ċ-ċibersigurtà hija ċentrali għall-istabbiliment ta' Suq Uniku Diġitali, speċjalment fis-settur bankarju u finanzjarju, fis-sistemi ta' ħlas, u fil-kummerċ elettroniku, u għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja t-theddid, l-ewwel u qabel kollox mill-frodi kompjuterizzata u attakki ċibernetiċi, issaħħaħ il-miżuri ta' prevenzjoni, tistabbilixxi qafas għal rispons koordinat madwar l-Ewropa kollha kontra ċ-ċiberkriminalità, u tfassal kampanji ta' sensibilizzazzjoni madwar l-Ewropa kollha biex twissi liċ-ċittadini tal-UE dwar it-theddid għaċ-ċibersigurtà;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu kont sħiħ tal-ispeċifiċitajiet tad-data finanzjarja u tal-bżonnijiet tar-regolaturi u s-superviżuri globali meta tinnegozja l-privatezza tad-data u l-ftehimiet dwar il-kondiviżjoni tad-data;

16.  Jenfasizza li huwa essenzjali li jkun hemm sistemi ta' ħlas sempliċi, effiċjenti u siguri li jippermettu lis-Suq Uniku Diġitali jiżviluppa u jikber; jilqa' l-avvanzi f'termini ta' leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sistemi ta' ħlas; u jistieden lill-Kummissjoni tieħu kont ta' dawn l-iżviluppi meta timplimenta l-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali;

17.  Iqis li t-teknoloġiji diġitali se jiftħu l-aċċess għall-kreditu għal ħafna li tradizzjonalment kienu esklużi mis-sistema bankarja u finanzjarja, biex b'hekk jiġi promoss l-iżvilupp soċjali u ekonomiku; jistieden lill-Kummissjoni tfassal strateġija inklużiva li tippermetti lill-gruppi dgħajfa tal-popolazzjoni jiksbu aċċess għas-Suq Uniku Diġitali u b'hekk għal servizzi finanzjarji u bankarji ġodda;

18.  Jemmen li l-qafas tat-taxxa eżistenti ma jistax ikompli jkun applikat, minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-ekonomija diġitali; iqis li, b'rispett dovut għall-kompetenzi nazzjonali, hi meħtieġa aktar koordinazzjoni dwar it-tassazzjoni sabiex ma jkomplux isiru evitar tat-taxxa, evażjoni tat-taxxa u prattiki ta' ppjanar tat-taxxa agressivi, tkun evitata d-distorsjoni tas-suq u l-kompetizzjoni inġusta u jinħoloq verament Suq Uniku Diġitali Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġa l-estenzjoni ta' rappurtar ta' reġimi tat-taxxi pajjiż-pajjiż għall-kumpaniji multinazzjonali fis-setturi kollha, bl-esklużjoni tal-SMEs u kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, biex tapprova l-proposta tal-Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK), tappoġġa l-adozzjoni ta' teknoloġiji diġitali u l-aħjar prattiki bl-għan li tiffaċilita l-qbid aktar effiċjenti u f'waqtu tad-data relatata mat-taxxa; jitlob lill-Kummissjoni tqis l-aħħar rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi u l-proġett kontra l-BEPS (l-erożjoni tal-bażi u trasferiment tal-profitt);

19.  Iqis bħala prijorità l-iżvilupp simplifikat, uniformi u konsistenti fis-sistema tal-VAT online sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' konformità għal kumpaniji żgħar u innovattivi li joperaw madwar l-Ewropa; jitlob, barra minn hekk, li l-prinċipju tan-newtralità fiskali jiġi rrispettat b'mod sħiħ, tkun xi tkun il-forma, fiżika jew diġitali; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta, skont l-impenji meħuda u kemm jista' jkun malajr, biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jnaqqsu r-rati tal-VAT għall-istampa, għall-pubblikazzjoni diġitali, għall-kotba u l-pubblikazzjonijiet online; jinnota li skont id-Direttiva attwali tal-VAT tal-UE, l-Istati Membri huma intitolati japplikaw rati ta' VAT imnaqqsa għal kontenut kulturali; jistieden lill-Kummissjoni biex tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet tat-taxxa u l-partijiet interessati bil-ħsieb li jiġu żviluppati soluzzjonijiet xierqa għall-ħlas ta' taxxi fi ħdan ekonomija kollaborattiva; jilqa' l-introduzzjoni tal-VAT f'Punt Uniku ta' Servizz Żgħir, li huwa pass lejn it-tmiem tas-sistema temporanja tal-VAT tal-UE; jinsab imħasseb, madankollu, li n-nuqqas ta' limitu minimu jpoġġi wħud mill-SMEs f'qagħda diffiċli fir-rigward tal-konformità mas-sistema; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi s-sistema biex tagħmilha aktar faċli għan-negozji;

20.  Jenfasizza l-ħtieġa li titrawwem l-innovazzjoni u jiġu promossi kundizzjonijiet ekwi mal-istess rekwiżiti operattivi, ta' sigurtà u kapitali għall-operaturi finanzjarji kollha fl-ekonomija diġitali;

21.  Jiġbed l-attenzjoni għall-problemi fiskali partikolari li jiffaċċjaw l-SMEs meta joperaw b'mod transfruntier; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tesplora għażliet biex jiġu indirizzati dawn l-ostakoli li jkollhom l-SMEs;

22.  Jenfasizza l-importanza tal-identifikazzjoni elettronika u tas-servizzi fiduċjarji fiż-żieda tal-volum u l-kwalità tal-kummerċ elettroniku fid-dawl tat-tkabbir; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jimplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern (ir-Regolament eIDAS) sal-1 ta' Lulju 2016;

23.  Jappoġġa d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħti bidu għal dibattitu pubbliku b'żewġ konsultazzjonijiet dwar l-imblukkar ġeografiku u dwar pjattaformi, intermedjarji online, data, cloud computing u l-ekonomija kollaborattiva; jenfasizza li hija meħtieġa definizzjoni tal-kunċett ta' 'pjattaforma' sabiex ikun hemm punt tat-tluq ċar għal reviżjoni skont il-liġi dwar il-kompetizzjoni; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni toħloq ambjent ta' negozju li jiżgura l-iżvilupp ta' ideat innovattivi, il-protezzjoni tal-istandards tax-xogħol, kompetizzjoni ġusta u kondizzjonijiet ugwali għal servizzi diġitali; jirrikonoxxi li r-rata mgħaġġla ta' żvilupp teknoloġiku fis-suq diġitali titlob qafas teknoloġikament newtrali għal inizjattivi futuri;

24.  Jiddispjaċih dwar it-tul ta' żmien tal-investigazzjonijiet fil-prattiki ta' Google u l-fatt li dawn l-investigazzjonijiet diġà ilhom għaddejjin għal diversi snin mingħajr ebda riżultat finali; jilqa', għaldaqstant, id-Dikjarazzjoni ta' Oġġezzjonijiet mibgħuta mill-Kummissjoni lil Google dwar is-servizz ta' tqabbil għax-xiri; jistieden lill-Kummissjoni tkompli teżamina b'mod determinat it-tħassib kollu identifikat fl-investigazzjonijiet tagħha, inkluż l-oqsma l-oħrajn kollha ta' tfittxija vertikali, billi fl-aħħar nett dan hu mod li bih jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-parteċipanti kollha tas-suq fis-suq diġitali;

25.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ttemm il-prattiki tal-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat li jnaqqsu l-għażla tal-konsumatur; iqis li huwa essenzjali li tiġi żgurata implimentazzjoni xierqa tal-Artikolu 20(2) tad-Direttiva dwar is-Servizzi, li tipprojbixxi diskriminazzjoni fil-provvediment ta' servizzi abbażi tan-nazzjonalità u/jew post tar-residenza, u l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur, li teħtieġ li s-siti ta' kummerċ elettroniku għandhom tal-inqas jindikaw fil-bidu tal-proċess tal-ordni jekk japplikawx restrizzjonijiet għall-kunsinna u liema mezzi ta' ħlas huma aċċettati;

26.  Jemmen li s-servizzi ta' ħlas diġitali huma kruċjali għall-ekonomija; jistieden lill-Kummissjoni tneħħi kwalunkwe ostakolu biex isir ħlas online fl-Unjoni u jiġi żgurat li s-siti elettroniċi kummerċjali tal-UE li jaċċettaw servizzi ta' ħlas bħal servizzi bankarji online u karti tal-kreditu ma jiddiskriminawx abbażi tal-Istat Membru ta' reġistrazzjoni ta' dawn is-servizzi ta' ħlas;

27.  Jemmen li l-iżvilupp ta' ekonomija diġitali Ewropea teħtieġ livell suffiċjenti ta' kompetizzjoni u ta' pluralità ta' fornituri ta' servizzi, u jenfasizza li l-preżenza tal-effetti tan-netwerk tippermetti l-ħolqien ta' monopolji u ta' oligopolji; jappoġġa l-isforzi tal-Kummissjoni biex timpedixxi l-abbużi fis-suq u tipproteġi l-interessi tal-konsumaturi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tneħħi l-ostakoli għad-dħul fl-ekonomija diġitali f'setturi bi ftit atturi dominanti, ħlief fejn meħtieġ għal skopijiet prudenzjali jew biex jitħarsu d-drittijiet tal-konsumaturi; jistieden lill-Kummissjoni tiġġieled kontra l-prattiki diskriminatorji fis-setturi kollha tal-ekonomija diġitali, inkluż fix-xiri fuq l-internet u l-pagamenti onlajn, fit-tiftix u fin-netwerks soċjali, u n-newtralità tal-internet, bħala mod ieħor ta' ftuħ tas-suq għall-kompetizzjoni;

28.  Jirrimarka l-importanza tal-ekonomija tad-data għall-iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali; jinnota li t-theddida għall-privatezza personali tikkostitwixxi sfida ewlenija, għaliex taffettwa l-fiduċja fl-ambjent diġitali; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-livelli ta' trasparenza, l-użu tal-informazzjoni u l-użu abbużiv tad-data personali fuq pjattaformi online u, jekk meħtieġa, tipproponi regolamentazzjoni adegwata;

29.  Jilqa' t-tnedija mill-Kummissjoni f'Settembru 2015 tal-konsultazzjoni pubblika dwar l-immodernizzar tal-VAT għall-kummerċ elettroniku transfruntier u jqisha bħala l-ewwel pass kruċjali sabiex tiġi ffaċilitata t-triq li turi l-mod li bih il-VAT tiġi stabbilita fi tranżazzjonijiet online transfruntiera; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa r-riżultati ta' din il-konsultazzjoni pubblika u tirraporta lill-Parlament u lill-pubbliku inġenerali meta din tintemm;

30.  Jenfasizza li l-konsumaturi għandhom igawdu l-istess livell ta' protezzjoni irrispettivament mill-prodotti u minn fejn jixtruhom, jiġifieri, kemm minn pjattaformi ta' kummerċ elettroniku jew minn kummerċ tradizzjonali.

31.  Jenfasizza li għandha titwettaq analiżi bir-reqqa ta' tipi differenti ta' pjattaforma ta' "ekonomija kollaborattiva", bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni rilevanti tippermetti l-iżvilupp ta' dawn is-servizzi li jagħtu lok għal forom ġodda ta' konsum u ta' produzzjoni, filwaqt li fl-istess ħin jiġu garantiti livelli għolja ta' protezzjoni tal-konsumatur;

32.  Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni għal pjan ta' azzjoni għall-gvern elettroniku; jinnota li l-firem elettroniċi interoperabbli u r-Regolament eIDAS relatat huwa rilevanti ħafna għas-Suq Uniku Diġitali fis-servizzi finanzjarji, fejn jipprovdu għodod ġodda għall-banek u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni, bħall-identifikazzjoni elettronika għall-proċess tal-onboarding elettroniku jew strumenti għall-firma elettronika għal kuntratti jew pagamenti;

33.  Jemmen li, filwaqt li għandu jsir aktar biex jitneħħew l-ostakoli għad-dħul għal negozji diġitali ġodda jew emerġenti, dawk in-negozji jridu, fl-istess ħin, jikkonformaw mar-regolamenti nazzjonali dejjiema bħal dawk li jkopru t-tassazzjoni, is-saħħa u s-sikurezza u d-drittijiet tal-ħaddiema, u jridu joperaw bl-istess standards għoljin mitluba min-negozji eżistenti f'dawn l-oqsma;

34.  Jenfasizza l-importanza li l-iżvilupp ta' Suq Uniku Diġitali jiġi akkompanjat b'qafas aġġornat u effikaċi biex tiġi żgurata l-kontinwità tan-negozju elettroniku u l-protezzjoni kontra ċ-ċiberkriminalità b'mod partikolari f'oqsma kritiċi bħas-servizzi bankarji;

35.  Jirrimarka li l-prinċipji ekonomiċi li ddefinixxew l-iżvilupp u l-firxa tal-internet, bħan-newtralità tan-netwerk, it-trasparenza, u n-nondiskriminazzjoni, qed jiġu mxekkla mill-firxa ta' ekosistemi magħluqa fi ħdan l-internet; isostni li l-emerġenza u t-tkabbir ta' dawn l-ekosistemi, u l-istruttura bbażata fuq l-oligopolija li ħolqu fis-suq tas-servizzi u l-oġġetti diġitali, qegħdin jaffetwaw b'mod ħażin l-interessi tal-konsumatur u l-innovazzjoni u, għaldaqstant, fuq terminu twil jistgħu wkoll ipoġġu f'periklu l-iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni tfittex tieħu l-inizjattiva bl-għan li temenda l-leġiżlazzjoni biex tirrifletti l-progress teknoloġiku u telimina ostakolu serju għall-iżvilupp tas-suq tal-ktieb elettroniku u tal-karta elettronika;

37.  Jenfasizza li l-Kummissjoni trid tkompli tinforza r-regoli tal-antitrust, b'mod partikolari r-regolament dwar ir-restrizzjonijiet vertikali u l-linji gwida ta' akkompanjament, biex tiżgura li r-regoli speċjali dwar id-distribuzzjoni selettiva ma jintużawx biex jirrestrinġu d-disponibbiltà tal-prodotti permezz tal-mezzi ta' kummerċ online u biex jimpedixxu l-kompetizzjoni għad-detriment tal-konsumaturi;

38.  Iqisi li l-karatteristiċi distingwibbli tal-ekonomija diġitali, li jirriżultaw b'mod partikolari mill-fatt li l-ispejjeż marġinali għandhom tendenza jonqsu – jispiċċaw fix-xejn – u l-effetti tan-network ikunu qawwija, iwasslu għal ekonomiji ta' skala u għaldaqstant għal konċentrazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tfassal politika tal-kompetizzjoni li tikkunsidra l-karatteristiċi speċifiċi tal-ekonomija diġitali u l-isfidi relatati;

39.  Jistieden lill-Kummissjoni tħejji proposta kuraġġuża biex teżamina d-Direttiva dwar il-VAT (2006/112/KE) sabiex is-sistema transfruntiera tal-VAT issir aktar ċara u ta' inqas piż għan-negozji, b'mod speċjali l-SMEs;

40.  Jirrimarka li mudelli tal-ekonomija tas-suq li jirkbu fuq xulxin u kollaborattivi jistgħu jfixklu l-kompetizzjoni libera f'xi swieq; jistieden lill-Kummissjoni taħdem lejn qafas regolatorju li, filwaqt li jippromwovi l-iżvilupp tal-ekonomija kollaborattiva, jibqa' jżomm il-livell ekwu u jiżgura l-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE, b'mod partikolari dwar kwistjonijiet tal-liġi fiskali u tax-xogħol;

41.  Jinnota li l-iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali jista' jiġi mgħejjun jekk ikun hemm raggruppamenti tal-innovazzjoni fi ħdan l-UE, jiġifieri, oqsma ġeografiċi b'konċentrazzjoni għolja ta' intrapriża u ħiliet diġitali; jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi aktar żvilupp ta' dawn l-oqsma u t-tixrid tal-aqwa prattiki u l-għarfien;

42.  Jirrimarka l-importanza tal-inkubaturi tan-negozju, ta' investituri informali (business angels), u varjetà ta' partijiet interessati u aġenziji, kemm pubbliċi kif ukoll privati, li jaħdmu biex jiżviluppaw negozji fis-settur diġitali; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi strateġija li tippermetti dawn il-partijiet interessati jiġu involuti fl-iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali u tistabbilixxi s-sisien għal netwerk Ewropew ta' inkubaturi tan-negozju.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

1.12.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

49

8

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Sotirios Zarianopoulos

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

11.11.2015

OPINJONI tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali"

(2015/2147(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Merja Kyllönen

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jilqa' l-Komunikazzjoni dwar 'Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa'; jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-diġitalizzazzjoni u l-iskjerament imsaħħaħ ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) interoperabbli huma għodod ewlenin biex is-sistema Ewropea tat-trasport issir aktar effiċjenti u produttiva u l-kapaċità eżistenti tintuża aħjar, bir-riżultat li t-trasport ta' kuljum, il-mobilità u l-loġistika jkunu aktar fluwidi, sikuri, għaqlija fl-użu tar-riżorsi u sostenibbli;

2.  Jagħraf li l-proċeduri amministrattivi twal u ineffiċjenti żżejjed f'ċerti pajjiżi jistgħu jkunu ta' ostaklu għall-proġetti ġodda tat-trasport li jkollhom potenzjal kbir (inklużi l-istart-ups u l-proġetti diġitali); jitlob li s-Suq Uniku Diġitali ikun jinkludi dimensjoni speċifika mmirata biex jitnaqqsu l-formalitajiet amministrattivi (tassazzjoni, dikjarazzjoni ta' ħolqien ta' negozju, reklutaġġ, eċċ.) b'mod partikolari waqt il-varar tal-proġetti;

3.  Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-setturi tat-trasport u t-turiżmu tipprovdi lill-Ewropa opportunitajiet kummerċjali u impjiegi ġodda, u taqdi rwol ċentrali fit-trasformazzjoni tal-bliet Ewropej fi bliet intelliġenti; jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir b'saħħtu fis-settur tas-STI, b'rata ta' tkabbir annwali globali li mistennija tkun ta' 16.4 % għall-perjodu 2014-2019; jirrikonoxxi li, minkejja li s-settur tat-trasport kien wieħed mill-pijunieri fl-użu u l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji ta' informazzjoni ġodda, xorta għandu jsir progress ulterjuri; jagħmel enfasi, għaldaqstant, fuq l-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs u l-istart-ups innovattivi fis-setturi tat-trasport u t-turiżmu, u jemmen li l-FEIS għandu jkollu rwol akbar fid-diġitalizzazzjoni tas-settur;

4.  Jindika li d-diġitalizzazzjoni tas-setturi tat-trasport u t-turiżmu se twitti t-triq għal impjiegi anqas mekkanizzati, u hekk tipprovdi l-potenzjal għal kompiti aktar kreattivi; jirrimarka li l-programmi ta' taħriġ fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema huma essenzjali sabiex dawn iżommu mar-ritmu tal-iżviluppi teknoloġiċi; jenfasizza l-ħtieġa ta' pjanijiet soċjali u edukazzjoni intiżi għall-iżivlupp ta' impjiegi oħra aktar attraenti u sostenibbli bħala kumpens għar-riskju tat-telf ta' impjieg minħabba d-diġitalizzazzjoni f'ċerti okkupazzjonijiet;

5.  Jirrikonoxxi li d-diġitalizzazzjoni jaf twassal għal tibdiliet strutturali fis-setturi tat-trasport u t-turiżmu; jenfasizza l-ħtieġa li nħaddnu mudelli kummerċjali ġodda, pjattaformi diġitali u servizzi bbażati fuq id-diġitalizzazzjoni u l-ekonomija kollaborattiva; jilqa' l-fatt li d-diġitalizzazzjoni tippermetti l-iżvilupp tal-kunċett ta' Mobilità bħala Servizz, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tibda analiżi fil-fond bħala appoġġ għall-passi lejn il-Mobilità bħala Servizz, analiżi li tkopri, pereżempju, il-konsumaturi, l-infrastrutturi tat-trasport u l-ippjanar urban;

6.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa li timmodernizza l-politiki tal-UE dwar it-trasport u t-turiżmu u tadattahom għall-era diġitali; jitlob lill-Kummissjoni tarmonizza l-qafas regolatorju ta' modi ta' trasport differenti bil-għan li tippromwovi sistema multimodali sostenibbli u l-kompetizzjoni bejn il-modi jew bejn id-diversi entitajiet involuti fil-katina tal-valur, u tħeġġeġ innovazzjonijiet u servizzi ġodda għall-mobilità u l-loġistika, inklużi dawk ibbażati fuq l-ekonomija kollaborattiva, filwaqt li toħloq kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni għall-atturi tas-suq eżistenti u għall-parteċipanti l-ġodda fis-suq f'dak li għandu x'jaqsam mal-istandards Ewropej għolja fir-rigward tas-sikurezza, l-aċċessibilità, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ġustizzja fiskali, il-ħarsien tal-konsumatur, il-protezzjoni tad-data u l-prevenzjoni ta' effetti ambjentali ta' ħsara; jemmen ukoll li għandu jiġi rispettat il-prinċipju ta' newtralità teknoloġika u li ma għandhiex tiġi imxekkla l-innovazzjoni;

7.  Jissottolinja l-importanza ta' drittijiet tal-passiġġieri ddefiniti tajjeb u trasparenti fit-trasport; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tippreżenta proposta għal Karta tad-Drittijiet tal-Passiġġieri li tkopri kull forma ta' trasport, inkluża l-protezzjoni ċara u trasparenti tad-drittijiet tal-passiġġieri fil-kuntest multimodali;

8.  Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni lejn il-fatt li jista' jinkiseb appoġġ aktar effikaċi fis-settur turistiku Ewropew jekk jiġu sfruttati aħjar it-teknoloġiji diġitalizzati u innovattivi;

9.  Jappoġġa l-iżvilupp tat-teknoloġiji diġitali ġodda għall-awtovalutazzjoni tas-servizzi tat-trasport u għat-titjib ta' dawn is-servizzi fl-interess tal-utenti;

10.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-istrateġija tal-UE għal suq uniku Ewropew titfassal b'kooperazzjoni mal-Istati li jinsabu quddiem nett fil-qasam tal-prattiki tajba tad-diġitalizzazzjoni fit-trasport sabiex l-innovazzjonijiet teknoloġiċi ta' pajjiżi oħra barra mill-UE jkunu jistgħu jiġu akkomodati faċilment biex b'hekk tittejjeb l-interoperabilità u jiżdiedu l-opportunitajiet għat-tkabbir u l-espansjoni tal-impriżi Ewropej fis-suq internazzjonali;

11.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, fl-adattament tas-settur tat-trasport għall-era diġitali, ma tneħħix l-element uman billi tiżgura li fi kwalunkwe mument ikun possibbli li s-sistemi intelliġenti u ta' awtomatizzazzjoni jkunu jistgħu jiġu kkontrollati mill-professjonisti f'każ ta' emerġenza. jenfasizza bil-qawwa li fit-taħriġ tal-ħaddiema tas-settur ma għandhiex titħalla barra l-possibilità li jkunu jistgħu jieħdu l-kontroll tas-sistemi awtomatizzati ta' kontroll u sewqan.

12.  Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tat-trasport għall-utenti b'diżabilità, b'tali mod li jkunu ta' għajnuna u mhux ta' ostaklu ulterjuri;

13.  Huwa tal-fehma li d-diġitalizzazzjoni li kulma jmur qiegħda tikber tinvolvi sfida maqsuma fi tlieta: il-fiduċja, il-konnettività u l-kapaċità; jisħaq li l-fiduċja u l-protezzjoni soda tad-data huma prerekwiżiti biex jiġi kkompletat is-Suq Uniku Diġitali; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu żgurati standards għoljin f'dak li għandu x'jaqsam mal-kapaċità, l-aċċessibilità u s-sigurtà tad-data billi tiġi pprovduta infrastruttura tad-data komprensiva, affidabbli u interoperabbli u billi jiġu żgurati s-sigurtà u l-kredibilità tal-ġbir, l-ipproċessar, l-użu u l-ħżin tad-data; ifakkar fl-importanza li jkun hemm l-infrastruttura meħtieġa sabiex tiġi ġestita l-kwantità ta' flussi ta' data ġodda li jiġu ġenerati, li se jirrikjedu l-investiment fil-broadband, l-isfruttament sħiħ tal-possibiltajiet offruti minn Galileo u użu aktar effiċjenti tal-frekwenzi;

14.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-muniċipalitajiet lokali jipprevedu u jinkludu dejjem, meta jkunu qed ifasslu l-pjanijiet ta' mobilità urbana, id-dimensjoni diġitali tat-trasport, biex b'hekk jiżguraw aċċessibilità u disponibilità sħiħa għall-utenti;

15.  Huwa tal-opinjoni li s-setturi tat-trasport u tat-turiżmu se jsiru wieħed mill-akbar oqsma ta' implimentazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti u għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija kkoordinata fir-rigward tal-konnettività fis-settur tat-trasport; jissottolinja l-importanza ta' previżibilità u valutazzjoni tal-impatt ex ante fit-teħid tad-deċiżjonijiet kemm għar-regolamentazzjoni kif ukoll għall-investimenti fl-infrastruttura biex jinbnew pedamenti applikabbli għal trasport digitalizzat u awtomatizzat, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lis-sikurezza, l-użu effiċjenti tal-infrastruttra, il-privatezza, is-sigurtà u l-aċċessibilità tad-data; jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa ta' miżuri u rekwiżiti ta' ċibersigurtà b'saħħithom fir-rigward tal-vetturi konnessi, u jenfasizza li din mhijex sempliċement kwistjoni ta' ħarsien tad-data, iżda tikkonċerna s-sigurtà fiżika ta' vettura u l-passiġġieri tagħha;

16.  Jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta rapport komprensiv li jinkludi valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tad-diġitalizzazzjoni fis-suq tat-turiżmu tal-UE bil-għan li jiġu identifikati u indirizzati l-isfidi u l-opportunitajiet għall-parteċipanti pubbliċi u privati varji fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali; iqis li dan ir-rapport għandu jinkludi rakkomandazzjonijiet xierqa biex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwi għall-atturi kollha u biex jitħarsu l-konsumaturi billi jiġu previsti t-trasparenza, in-newtralità u l-aċċessibilità;

17.  Jenfasizza l-importanza tad-diġitalizzazzjoni fis-settur tat-turiżmu u l-ħtieġa li l-infrastrutturi diġitali kollha jsiru faċilment aċċessibbli, b'mod partikolari fir-rigward tal-SMEs, filwaqt li jitqies ukoll l-iżvilupp tal-pjattaformi tal-ekonomija kollaborattiva.

18.  Jinsab konvint li d-diġitalizzazzjoni toffri potenzjal sinifikanti biex jiġu intensifikati l-approċċi ta' integrazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tidentifika n-nuqqasijiet eżistenti fir-rigward tal-integrazzjoni, l-interoperabilità u l-istandardizzazzjoni; jappoġġa approċċ olistiku dwar in-netwerks tat-telekomunikazzjoni, tat-trasport u tal-enerġija intelliġenti fir-rigward tal-iżvilupp ta' tipi ġodda ta' servizzi diġitali għall-konsumaturi u l-fornituri; jenfasizza li hija meħtieġa sħubija bejn l-industrija awtomobilistika u dik tat-telekomunikazzjonijiet sabiex jiġi żgurat li jiġu żviluppati vetturi konnessi u infrastruttura tal-vetturi konnessi abbażi ta' standards komuni fl-Ewropa, kif ukoll fuq skala globali;

19.  Ifakkar fil-ħtieġa li ssir il-promozzjoni ambizzjuża tal-informazzjoni dwar l-ivvjaġġar multimodali u transfruntier, l-ippjanar tal-vjaġġi u s-servizzi tal-ħruġ tal-biljetti permezz ta' pjattaformi diġitali u online u, bil-għan li jiġi promoss dan il-progress, jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposta li tirrikjedi lill-fornituri biex iqiegħdu għad-dispożizzjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa;

20.  Jisħaq li l-għodod tal-ICT, kemm in-netwerks kif ukoll l-applikazzjonijiet, għandhom ikunu komprensivi, aċċessibbli u faċli biex jintużaw mill-utenti kollha, inklużi l-persuni b'diżabilità u l-anzjani; jistieden lill-Kummissjoni biex fl-implimentazzjoni tas-Suq Uniku Diġitali tinkorpora r-riskju tal-esklużjoni ta' dawn l-utenti;

21.  Jisħaq fuq l-importanza tad-disponibilità ta' aċċess għall-internet mingħajr fili b'veloċità għolja għaċ-ċittadini kollha u għal dawk kollha li jżuru l-Ewropa, speċjalment fiċ-ċentri tat-trasport u t-turiżmu u fiż-żoni rurali u periferali; jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw l-impenji tagħhom li jwaqqfu għalkollox it-tariffi tar-roaming fl-Ewropa; jinnota li t-tneħħija tal-ostakli għall-iżvilupp transfruntier tas-servizzi elettroniċi tat-trasport u tat-turiżmu huwa tal-akbar importanza; jisħaq, għal dan il-għan, li l-imblukkar ġeografiku tas-servizzi konnessi mat-trasport għandu jiġi prevenut;

22.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE taqdi rwol attiv fil-Forum Dinji tan-NU dwar ir-regolamenti awtomobilistiċi, b'mod speċjali fil-grupp ta' ħidma informali dwar is-sistemi ta' trasport intelliġenti u l-vetturi awtomatizzati (WP 29); jemmen li impenn bħal dan huwa essenzjali sabiex jiġi żgurat li l-istandards tal-vetturi konnessi tal-UE iservu ta' bażi għall-istandards globali; jemmen ukoll li l-UE għandha ssaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Istati Uniti fir-rigward tal-istandards u r-regolamenti tal-vetturi konnessi.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

10.11.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

41

4

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Rosa Estaràs Ferragut

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Jiří Maštálka, Flavio Zanonato

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

14.12.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

80

6

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Theresa Griffin, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Ernest Maragall, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Margot Parker, Eva Paunova, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Marcus Pretzell, Michel Reimon, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Mylène Troszczynski, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Anneleen Van Bossuyt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Michał Boni, Lefteris Christoforou, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Clare Moody, Julia Reda, Massimiliano Salini, Adam Szejnfeld

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Amjad Bashir, Andrea Bocskor, Petra Kammerevert, Ulrike Müller

VOTAZZJONI FINALI B’SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

80

+

ALDE, ECR, EFDD, ENF, PPE, S&D, Verts/ALE

Philippe De Backer, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Morten Helveg Petersen, Robert Rochefort, Daniel Dalton, Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Marcus Pretzell, Richard Sulík, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt, David Borrelli, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Barbara Kappel, Bendt Bendtsen, Andrea Bocskor, Michał Boni, Jerzy Buzek, Lefteris Christoforou, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Antonio López-Istúriz White, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Angelika Niebler, Eva Paunova, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera, Lucy Anderson, José Blanco López, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Petra Kammerevert, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Vladimír Maňka, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Sergei Stanishev, Catherine Stihler, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Pascal Durand, Ernest Maragall, Julia Reda, Michel Reimon, Igor Šoltes, Claude Turmes

6

-

ECR, EFDD, ENF, S&D

Amjad Bashir, Margot Parker, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Pervenche Berès, Virginie Rozière

3

0

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni