ПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна
(10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))
Комисия по външни работи
Докладчик: Улрике Луначек

21.12.2015

Процедура : 2015/0094(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0372/2015
Внесени текстове :
A8-0372/2015
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: