ПРЕПОРЪКА
  относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна
  (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))
  Комисия по външни работи
  Докладчик: Улрике Луначек

  21.12.2015

  Процедура : 2015/0094(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0372/2015
  Внесени текстове :
  A8-0372/2015
  Приети текстове :

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: