ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου

21.12.2015 - (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) - ***

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek

Διαδικασία : 2015/0094(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0372/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0372/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10725/2/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (10728/1/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο (i), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 και παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0328/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0372/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Κοσσυφοπεδίου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) υπήρξε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Οκτωβρίου 2013 και Μαΐου 2014 και μονογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2014. Το Συμβούλιο συμφώνησε για την υπογραφή της στις 22 Οκτωβρίου 2015. Η Συμφωνία υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου, στο Στρασβούργο, από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini και τον Επίτροπο Johannes Hahn, εξ ονόματος της ΕΕ, και από τον Πρωθυπουργό Isa Mustafa και τον Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Bekim Çollaku, εξ ονόματος της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου. Η Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου κύρωσε τη Συμφωνία με ταχύτητα, στις 2 Νοεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιτρέψει την έναρξη ισχύος της ΣΣΣ.

Η ΣΣΣ θεσπίζει συμβατικές σχέσεις που οδηγούν σε αναβάθμιση του πολιτικού διαλόγου, στενότερη εμπορική ενσωμάτωση και νέες μορφές συνεργασίας. Η Συμφωνία καλύπτει μια σειρά τομέων, μεταξύ των οποίων ο σεβασμός και η ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεσπίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας σε πεδία όπως η εκπαίδευση, η ενέργεια, το περιβάλλον, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που αποσκοπούν στην προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός, οι προμήθειες, η πνευματική ιδιοκτησία και η προστασία των καταναλωτών, και στοχεύει στη θέσπιση ενός χώρου ελεύθερου εμπορίου.

Η Συμφωνία αποτελεί ένα καίριο έγγραφο στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Ορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή και τη θεσμοθέτηση μεταρρυθμίσεων. Η ΣΣΣ θα δημιουργήσει ευκαιρίες για επενδύσεις, ανάπτυξη και επιχειρηματική εξέλιξη και, ταυτόχρονα, για χρηστή διακυβέρνηση μέσω της εφαρμογής ευρωπαϊκών προτύπων και της προσέγγισης προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της θέσπισης του χώρου ελεύθερου εμπορίου. Επιπλέον, δημιουργεί ευκαιρίες για την αναβάθμιση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ εμπειρογνωμόνων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η καταπολέμηση του εγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων και ο πολιτισμός, ενώ προβλέπει την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερότητα στην περιοχή.

Η ΣΣΣ αποτελεί σημαντικότατο επίσημο πρώτο βήμα στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και την πορεία της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζει πως οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου θα ενισχυθούν περισσότερο, μεταξύ άλλων με την θέσπιση του καθεστώτος απαλλαγής από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την απόφαση για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στα προγράμματα της ΕΕ, που θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της ΕΕ σε διάφορους τομείς. Τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει το Κοσσυφοπέδιο για την ευρωπαϊκή του πορεία, και θα πρέπει να υλοποιηθούν με διαφάνεια και χωρίς καθυστέρηση.

Τέλος, το Κοινοβούλιο προτρέπει τα εναπομένοντα πέντε κράτη μέλη να προβούν στην αναγνώριση της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου, διότι πιστεύει ότι αυτό θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνας. Ακολουθώντας το πνεύμα της ΣΣΣ και της θέσπισης επίσημων συμβατικών σχέσεων, το Κοινοβούλιο καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνουν τις οικονομικές και ανθρώπινες επαφές και τις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και εκείνων της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου.

10.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ τΗς Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου .για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου[1]*, αφετέρου

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Adam Szejnfeld

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προτεινόμενη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) με το Κοσσυφοπέδιο είναι η τελευταία ΣΣΣ προς σύναψη με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η Επιτροπή σημειώνει, στην αιτιολογική έκθεση, ότι «η εμβάθυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της συμφωνίας». Πρόκειται για συμφωνία με αποκλειστικό αντισυμβαλλόμενο την ΕΕ.

Το Κοσσυφοπέδιο απολαμβάνει ένα προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς με την ΕΕ από το 2000, με αδασμολόγητη και ελεύθερη ποσοστώσεων πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, εξαιρουμένων ορισμένων αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων. Τα μέτρα αυτά ρυθμίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου[2], ο οποίος λήγει στις 31.12.2015, αλλά εκκρεμεί μια πρόταση για την παράτασή του έως τις 31.12.2020. Η προτεινόμενη ΣΣΣ διατηρεί ουσιαστικά το ίδιο καθεστώς, που προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση για τα βιομηχανικά και τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα (με εξαίρεση τα ζώντα βοοειδή και το κρέας τους, τα προϊόντα ζάχαρης, ορισμένα οινικά προϊόντα, προϊόντα βοείου κρέατος «baby-beef» και ορισμένα αλιευτικά προϊόντα).

Όσον αφορά τις εξαγωγές της ΕΕ, ο συντάκτης θεωρεί τις μεταβατικές περιόδους για το Κοσσυφοπέδιο σε σχέση με τις σταδιακές μειώσεις των δασμών για τα βιομηχανικά, αγροτικά, μεταποιημένα αγροτικά και αλιευτικά προϊόντα, τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά ως απαραίτητες για την ομαλή δημιουργία του χώρου ελεύθερου εμπορίου στη διάρκεια της προγραμματισμένης δεκαετούς περιόδου, δεδομένου ότι το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με το Κοσσυφοπέδιο είναι σημαντικό και έχει αυξηθεί ελαφρά τα τελευταία χρόνια.

Ο συντάκτης επιδοκιμάζει τις διατάξεις για την εγκατάσταση και την παροχή υπηρεσιών (Τίτλος V), καθώς και για τις προτεινόμενες πολιτικές συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου σε μεγάλο αριθμό πεδίων (Τίτλος VII), πολλές από τις οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της διαδικασίας για τη δημιουργία του χώρου ελεύθερου εμπορίου, όπως η οικονομική και εμπορική πολιτική και η προώθηση και προστασία των επενδύσεων.

******

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου*, αφετέρου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

  • [1] * Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244/1999 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου..
  • [2]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 328, 15.12.2009, σ. 1).
    * Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244/1999 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.