SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

21.12.2015 - (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) - ***

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Ulrike Lunacek

Menettely : 2015/0094(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0372/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0372/2015
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10725/2/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon väliseksi vakautus- ja assosiaatiosopimukseksi (10728/1/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan i alakohdan sekä 218 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0328/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8-0372/2015),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kosovon hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

EU:n ja Kosovon välisestä vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta neuvoteltiin lokakuusta 2013 toukokuuhun 2014 ja sopimus parafoitiin heinäkuussa 2014. Neuvosto hyväksyi sen allekirjoittamisen 22. lokakuuta 2015. Sen allekirjoittivat 27. lokakuuta Strasbourgissa EU:n puolesta varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini ja komission jäsen Johannes Hahn sekä Kosovon tasavallan puolesta pääministeri Isa Mustafa ja Eurooppaan yhdentymisestä vastaava ministeri Bekim Çollaku. Kosovon tasavallan kansalliskokous ratifioi sopimuksen nopeasti 2. marraskuuta 2015. Vakautus- ja assosiaatiosopimus tulee voimaan, kunhan Euroopan parlamentissa tällä hetkellä käynnissä oleva hyväksyntämenettely saadaan päätökseen.

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella perustetaan sopimussuhteet, jotka mahdollistavat poliittisen vuoropuhelun laajentamisen, entistä tiiviimmät kauppasuhteet ja uusia yhteistyön muotoja. Se kattaa useita aloja, kuten demokraattisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja vahvistamisen sekä yhteistyökehyksen perustamisen esimerkiksi koulutuksen, energian, ympäristön ja oikeus- ja sisäasioiden alalla. Vakautus- ja assosiaatiosopimus sisältää myös määräyksiä, joilla pyritään edistämään eurooppalaisia normeja esimerkiksi kilpailun, julkisten hankintojen, teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kuluttajansuojan alalla, ja sen avulla pyritään perustamaan vapaakauppa-alue.

Sopimus on keskeinen asiakirja vakautus- ja assosiaatioprosessissa. Siinä määrätään oikeuksista ja velvollisuuksista, ja se kannustaa tehokkaasti uudistusten toteuttamiseen ja institutionalisoimiseen. Vakautus- ja assosiaatiosopimus luo mahdollisuuksia investoinneille, kasvulle ja yritystoiminnan kehittämiselle vahvistaen samalla hyvää hallintoa, kun sovelletaan eurooppalaisia normeja ja lähennytään EU:n lainsäädäntöön myös vapaakauppa-alueen perustamisen yhteydessä. Lisäksi se luo mahdollisuuksia kansalaisten ja asiantuntijoiden välisten kontaktien lisäämiselle esimerkiksi koulutuksen, ympäristön, rikosten ja laittoman kaupan torjumisen sekä kulttuurin alalla. Tarkoituksena on myös vahvistaa suhteita ja yhteistyötä naapurimaiden kanssa, mikä parantaa koko alueen vakautta.

Vakautus- ja kasvusopimus on erittäin tärkeä ensimmäinen virallinen askel Kosovon tasavallan tiellä kohti EU-jäsenyysprosessia ja integroitumista Eurooppaan. Euroopan parlamentti odottaa Kosovon tasavallan ja EU:n suhteiden vahvistuvan entisestään muun muassa siten, että otetaan nopeasti käyttöön Kosovon kansalaisten viisumivapaus. Lisäksi parlamentti kehottaa neuvostoa antamaan päätöksen Kosovon osallistumista EU:n ohjelmiin koskevan puitesopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta, mikä vahvistaa Kosovon ja EU:n yhteistyötä monilla aloilla. Nämä ohjelmat olisi kohdistettava erityisesti alueisiin, jotka vastaavat Kosovon velvoitteita sen yhdentymisprosessissa, ja ne olisi pantava täytäntöön avoimesti ja viipymättä.

Lopuksi parlamentti kehottaa vielä jäljellä olevia viittä jäsenvaltiota etenemään Kosovon tasavallan tunnustamisessa ja katsoo, että tämä edistäisi Belgradin ja Pristinan välisten suhteiden normalisoitumista. Parlamentti kehottaa vakautus- ja kasvusopimuksen hengessä ja virallisten sopimussuhteiden aloittamisen hengessä kaikkia EU:n jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta voidaan edistää taloudellisia sekä ihmisten välisiä yhteyksiä samoin kuin sosiaalisia ja poliittisia suhteita jäsenvaltioiden ja Kosovon tasavallan kansalaisten välillä.

10.12.2015

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

Valmistelija: Adam Szejnfeld

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotettu vakautus- ja assosiaatiosopimus Kosovon kanssa on viimeinen Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävistä vakautus- ja assosiaatiosopimuksista. Komissio on todennut perusteluissaan, että sopimuksen yhtenä päätavoitteena on syventää talous- ja kauppasuhteita. Ehdotetun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen toisena osapuolena on yksinomaan EU.

Kosovon ja EU:n väliseen kauppaan on sovellettu vuodesta 2000 alkaen etuuskohtelua, johon kuuluu Kosovon tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille lukuun ottamatta joitakin maatalous- ja kalataloustuotteita. Nykyiset toimenpiteet perustuvat neuvoston asetukseen (EY) N:o 1215/2009[1], jonka voimassaolon on määrä päättyä 31. joulukuuta 2015. Voimassaolon jatkamista 31. joulukuuta 2020 saakka koskevan ehdotuksen käsittely on vielä kesken. Ehdotettu vakautus- ja assosiaatiosopimus sisältää olennaisesti saman järjestelyn – rajoittamattoman pääsyn teollisuustuotteille ja valtaosalle maataloustuotteista (poikkeuksena elävät nautaeläimet ja niiden liha, sokerituotteet, tietyt viinituotteet, vasikanlihatuotteet ja tietyt kalataloustuotteet).

Valmistelija katsoo, että EU:n vientiin liittyvät teollisuus- ja maataloustuotteiden, jalostettujen maatalous- ja kalataloustuotteiden sekä viinien ja tislattujen alkoholijuomien asteittaista tariffien pienentämistä koskevat Kosovon siirtymäkaudet ovat välttämättömiä vapaakauppa-alueen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi kaavaillun 10 vuoden aikana, koska EU:n kauppa Kosovon kanssa on huomattavasti ylijäämäinen ja se on kasvanut vain hieman viime vuosina.

Valmistelija on tyytyväinen sijoittautumista ja palvelujen tarjontaa koskeviin määräyksiin (V osasto) sekä ehdotettuun EU:n ja Kosovon väliseen monialaiseen yhteistyöhön (VII osasto). Useilla yhteistyötoimilla, esimerkiksi talous- ja kauppapolitiikalla sekä investointien tukemisella ja suojelulla, edistetään vapaakauppa-alueen luomista.

******

Kansainvälisen kaupan valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kosovon* välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä unionin puolesta.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.12.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

14.12.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

  • [1]  Neuvoston asetus (EY) N:o 1215/2009 poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille (EUVL L 328, 15.12.2009, s. 1).