AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

21.12.2015 - (10725/2/2015 – C8‑0328/2015 – 2015/0094(NLE)) - ***

Külügyi Bizottság
Előadó: Ulrike Lunacek

Eljárás : 2015/0094(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0372/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0372/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(10725/2/2015 – C8‑0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10725/2/2015),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodás tervezetére (10728/1/2015),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével, 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjának i. alpontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8–0328/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8-0372/2015),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Koszovó kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásról (STM) 2013 októbere és 2014 májusa között folytattak tárgyalásokat, és 2014 júliusában parafálták. A Tanács 2015. október 22-én járult hozzá annak aláírásához. Az EU részéről az alelnök/főképviselő Federica Mogherini és Johannes Hahn biztos, a Koszovói Köztársaság részéről Isa Mustafa miniszterelnök és Bekim Çollaku európai integrációs miniszter írták alá október 27-én Strasbourgban. A Koszovói Köztársaság parlamentje azt hamar, 2015. november 2-án megerősítette. Az Európai Parlament előtti jelenlegi egyetértési eljárás befejezése nyomán a stabilizációs és társulási megállapodás hatályba léphet.

A stabilizációs és társulási megállapodás létrehoz egy szerződéses kapcsolatot, amely fokozott politikai párbeszédet, szorosabb kereskedelmi integrációt és az együttműködés új formáit biztosítja. Számos területre kiterjed, így többek között a demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartására és megerősítésére, illetve különböző ágazati együttműködési keretek létrehozására, például az oktatás, az energia, a környezetvédelem, az igazság- és belügyek terén. A stabilizációs és társulási megállapodás olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek célja az európai normák előmozdítása olyan területeken, mint például a verseny, a közbeszerzések, a szellemi tulajdon és a fogyasztóvédelem, továbbá törekszik egy szabadkereskedelmi övezet létrehozására.

A megállapodás a stabilizációs és társulási folyamat kulcsdokumentuma. Jogokat és kötelezettségeket határoz meg, és erős ösztönzőket biztosít a reformok végrehajtására és intézményesítésére. A stabilizációs és társulási megállapodás befektetési, növekedési és üzleti fejlesztési lehetőségeket teremt, és ezzel egyidejűleg meg fogja erősíteni a jó kormányzást az európai normák és az uniós jogszabályokhoz való közelítés révén, többek között egy szabadkereskedelmi övezet létrehozása keretében. Ezenfelül lehetőséget teremt az emberi és szakértői kapcsolatok elmélyítésére, például az oktatás, a környezetvédelem, a bűnözéssel és a csempészettel szembeni küzdelem, valamint a kultúra területén, és rendelkezik a szomszédos országokkal való kapcsolatok és együttműködés megerősítéséről, ezáltal hozzájárul a régió stabilitásához.

A stabilizációs és társulási megállapodás rendkívül fontos első lépés a Koszovói Köztársaság uniós csatlakozási folyamata és európai integrációja felé vezető úton. Az Európai Parlament várakozással tekint a Koszovói Köztársaság és az EU közötti kapcsolatok további, többek között a koszovói állampolgárokra vonatkozó vízummentesség gyors bevezetése révén történő megerősítése felé. A Parlament ezenfelül felhívja a Tanácsot, hogy fogadja el a Koszovó uniós programokban való részvételéről szóló keretmegállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó határozatot, amely különféle ágazatokban erősíteni fogja az együttműködést Koszovó és az EU között. Ezeknek a programoknak olyan konkrét területekre kell összpontosítaniuk, amelyek megfelelnek a Koszovó által az Európa felé vezető útján vállalt kötelezettségeknek, és a programokat átláthatóan és késedelem nélkül végre kell hajtani.

Végezetül a Parlament arra bátorítja azt az öt tagállamot, amelyek ezt még nem tették meg, hogy ismerjék el a Koszovói Köztársaságot, és úgy véli, hogy ez tovább fogja segíteni a Belgrád és Pristina közötti kapcsolatok rendeződését. A stabilizációs és társulási megállapodás és a formális szerződéses kapcsolatok létrehozása szellemében a Parlament felhívja az Unió valamennyi tagállamát arra, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az állampolgáraik és a Koszovói Köztársaság állampolgárai közötti gazdasági és közvetlen emberi kapcsolatok, illetve a társadalmi és politikai kapcsolatok elősegítése érdekében.

10.12.2015

VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

a Külügyi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó[1]* közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

A vélemény előadója: Adam Szejnfeld

RÖVID INDOKOLÁS

A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás (STM) Koszovóval a nyugat-balkáni országokkal kötött stabilizációs és társulási megállapodások közül utolsóként jönne létre. A Bizottság az indokolásban megjegyezte, hogy „a megállapodás egyik fő célja a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése.” Ez a javasolt stabilizációs és társulási megállapodás kizárólag uniós hatáskörbe tartozik.

Koszovóra az Unió 2000 óta preferenciális kereskedelmi rendszert alkalmaz, amely alapján vám- és kvótamentesen hozzáférhet az Unió piacához, bizonyos mezőgazdasági és halászati termékek kivételével. Jelenleg ezeket az intézkedéseket az 1215/2009/EK tanácsi rendelet[2] szabályozza, amely 2015. december 31-én hatályát veszti, azonban ezzel kapcsolatban függőben van egy, a hatály 2020. december 31-ig történő meghosszabbítására irányuló javaslat. A javasolt stabilizációs és társulási megállapodás lényegében azonos szabályrendszert határoz meg: korlátozásmentes hozzáférést biztosít az ipari termékek és a mezőgazdasági termékek többsége tekintetében (kivéve az élő szarvasmarhákat és húsukat, a cukortermékeket, egyes bortermékeket, a „baby-beef” termékeket és egyes halászati termékeket).

Az uniós export tekintetében az előadó úgy véli, hogy Koszovó esetében az ipari, mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre, valamint a borra és szeszes italokra alkalmazott vámok fokozatos csökkentésére vonatkozó átmeneti időszakok elengedhetetlenek lesznek a szabadkereskedelmi övezetnek a tervek szerint 10 évig tartó zökkenőmentes létrehozásához, figyelemmel arra, hogy az EU Koszovóval szembeni külkereskedelmi többlete jelentős, és az elmúlt pár évben kissé növekedett.

Az előadó üdvözli a letelepedésről és a szolgáltatásnyújtásról szóló rendelkezéseket (V. cím), csakúgy mint az EU és Koszovó közötti javasolt együttműködést számos területen (VII. cím), amelyek közül sok – például a gazdaság- és kereskedelempolitika, vagy a beruházások előmozdítása és védelme – hozzá fog járulni a szabadkereskedelmi övezet létrehozásához.

******

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes Bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó[3]* közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezethez.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

10.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

14.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

3

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

  • [1] * Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
  • [2]  A Tanács 1215/2009/EK rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (HL L 328., 2009.12.15., 1. o.)
  • [3] * Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.