AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds

  21.12.2015 - (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) - ***

  Commissie buitenlandse zaken
  Rapporteur: Ulrike Lunacek

  Procedure : 2015/0094(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0372/2015
  Ingediende teksten :
  A8-0372/2015
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds

  (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10725/2/2015),

  –  gezien het ontwerp van stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (10728/1/2015),

  –  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), i), en artikel 218, leden 7 en 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0328/2015),

  –  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

  –  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A8-0372/2015),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Kosovo.

  KORTE TOELICHTING

  De onderhandelingen over de stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) tussen de EU en Kosovo vonden plaats tussen oktober 2013 en mei 2014, en in juli 2014 werd de overeenkomst geparafeerd. Op 22 oktober 2015 stemde de Raad in met de ondertekening. De overeenkomst werd op 27 oktober in Straatsburg ondertekend door vicevoorzitter / hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini en commissaris Johannes Hahn, namens de EU, en door premier Isa Mustafa en minister van Europese Integratie Bekim Çollaku namens de Republiek Kosovo. De Nationale Vergadering van de Republiek Kosovo ratificeerde de overeenkomst al op 2 november 2015. Zodra de lopende goedkeuringsprocedure in het Europees Parlement is afgerond, kan de SAO in werking treden.

  De SAO brengt contractuele betrekkingen tussen beide partijen tot stand, die gericht zijn op een intensievere politieke dialoog, een diepere handelsintegratie en nieuwe vormen van samenwerking. De overeenkomst heeft betrekking op talrijke sectoren, waaronder de eerbiediging en versterking van de democratische beginselen en de mensenrechten, en creëert een kader voor samenwerking in sectoren zoals onderwijs, energie, milieu, justitie en binnenlandse zaken. De SAO omvat ook bepalingen ter bevordering van Europese normen op gebieden als mededinging, openbare aanbestedingen, intellectuele eigendom en consumentenbescherming, en beoogt de oprichting van een vrijhandelszone.

  De overeenkomst is cruciaal voor het stabilisatie- en associatieproces. Het legt de rechten en verplichtingen van de partijen vast, en is een krachtige stimulans voor de tenuitvoerlegging en institutionalisering van hervormingen. De SAO zal mogelijkheden creëren voor investeringen, groei en bedrijfsontwikkeling en zal tegelijkertijd behoorlijk bestuur bevorderen door de toepassing van Europese normen en de afstemming op de EU-wetten, onder meer in het kader van de oprichting van de vrijhandelszone. De overeenkomst biedt verder kansen voor betere contacten tussen mensen en deskundigen op gebieden zoals onderwijs, cultuur, milieu en bestrijding van criminaliteit en mensenhandel. Zij voorziet ook in een intensivering van de betrekkingen en samenwerking met buurlanden en draagt aldus bij tot stabiliteit in de regio.

  De SAO is een zeer belangrijke eerste formele stap op de weg naar het EU-toetredingsproces en Europese integratie van de Republiek Kosovo. Het Europees Parlement kijkt uit naar een verdere versterking van de betrekkingen tussen de Republiek Kosovo en de EU, onder meer door de spoedige invoering van een visumvrije regeling voor onderdanen van Kosovo. Het Parlement dringt er verder bij de Raad op aan goedkeuring te hechten aan het besluit betreffende de ondertekening en sluiting van de kaderovereenkomst inzake de deelname van Kosovo aan EU-programma's, hetgeen tot een versterkte samenwerking tussen Kosovo en de EU zal leiden op verschillende gebieden. Deze programma's moeten worden toegespitst op specifieke domeinen die aansluiten op de verplichtingen die Kosovo is aangegaan op zijn Europese weg en moeten in alle transparantie en zonder vertragingen worden uitgevoerd.

  Ten slotte spoort het Parlement de vijf resterende lidstaten aan om de Republiek Kosovo te erkennen, in de overtuiging dat dit de normalisering van de betrekkingen tussen Belgrado en Pristina ten goede zal komen. In de geest van de SAO en de vaststelling van formele contractuele betrekkingen, roept het Parlement alle EU-lidstaten op al het mogelijke te doen om economische en interpersoonlijke contacten en sociale en politieke betrekkingen tussen hun burgers en onderdanen van de Republiek Kosovo aan te moedigen.

  10.12.2015

  ADVIES van de Commissie internationale handel

  aan de Commissie buitenlandse zaken

  inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*, anderzijds

  (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

  Rapporteur voor advies: Adam Szejnfeld

  BEKNOPTE MOTIVERING

  De voorgestelde stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) met Kosovo is de laatste af te sluiten SAO met een land van de Westelijke Balkan. In de toelichting heeft de Commissie opgemerkt dat "de verdieping van de economische en handelsbetrekkingen een van de belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst is". De voorgestelde SAO heeft alleen betrekking op de EU als partij, en niet de lidstaten.

  Sinds 2000 geniet Kosovo van een preferentiële handelsregeling met de EU, met een rechtenvrije en quotavrije toegang tot de EU-markt behalve voor sommige landbouw- en visserijproducten. Momenteel vallen deze maatregelen onder Verordening (EG) nr. 1215/2009[1], die van toepassing is tot 31 december 2015, maar waarvoor een voorstel tot verlenging tot 31 december 2020 hangende is. In de voorgestelde SAO wordt in wezen dezelfde regeling vastgesteld: onbeperkte toegang voor industrieproducten en het merendeel van de landbouwproducten (met uitzondering van levende runderen en hun vlees, suikerproducten, sommige wijnproducten, producten van de categorie "baby beef" en sommige visserijproducten).

  Ten aanzien van de uitvoer van de EU acht de rapporteur de overgangsperiodes voor Kosovo met betrekking tot geleidelijke tariefverlagingen voor industrie-, landbouw-, verwerkte landbouw- en visserijproducten en wijn en gedistilleerde dranken onontbeerlijk voor de vlotte instelling van de vrijhandelszone in de loop van de geplande periode van 10 jaar, aangezien het handelsoverschot van de EU ten aanzien van Kosovo aanzienlijk is en de voorbije jaren lichtjes is toegenomen.

  De rapporteur is ingenomen met de bepalingen inzake vestiging en dienstverlening (Titel V) alsook met de voorgestelde samenwerking tussen de EU en Kosovo in een groot aantal domeinen (Titel VII), waarvan vele zullen bijdragen tot een versterkte instelling van de vrijhandelszone, zoals economisch en handelsbeleid of de bevordering en bescherming van investeringen.

  ******

  De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*, anderzijds.

  [2]UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  10.12.2015

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  4

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  14.12.2015

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  37

  3

  3

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

  • [1]  Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (PB L 328 van 15.12.2009, blz. 1).
  • [2] * Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244(1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.