ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony

21.12.2015 - (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) - ***

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek

Procedura : 2015/0094(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0372/2015
Teksty złożone :
A8-0372/2015
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10725/2/2015),

–  uwzględniając projekt Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (10728/1/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (i) i art. 218 ust. 7 i 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0328/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0372/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Kosowa.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Kosowem był negocjowany w okresie od października 2013 r. do maja 2014 r. i został parafowany w lipcu 2014 r. Rada uzgodniła jego podpisanie dnia 22 października 2015 r. Dnia 27 października w Strasburgu wiceprzewodnicząca/wysoka przedstawiciel Federica Mogherini oraz komisarz Johannes Hahn podpisali układ w imieniu UE, zaś w imieniu Republiki Kosowa uczynili to premier Isa Mustafa i minister integracji europejskiej Bekim Çollaku. Zgromadzenie Narodowe Republiki Kosowa szybko ratyfikowało porozumienie dnia 2 listopada 2015 r. Po zakończeniu przeprowadzanej obecnie w Parlamencie Europejskim procedury zgody układ wejdzie w życie.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu ustanawia stosunki umowne umożliwiające pogłębienie dialogu politycznego, bliższą integrację handlową i nowe formy współpracy. Obejmuje liczne dziedziny, w tym poszanowanie i umacnianie zasad demokratycznych i praw człowieka, i stwarza ramy współpracy w takich sektorach jak edukacja, energetyka, środowisko naturalne, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. Układ zawiera również postanowienia mające na celu promowanie europejskich standardów w obszarach takich jak konkurencja, zamówienia publiczne, własność intelektualna i ochrona konsumentów, a także ma na celu ustanowienie strefy wolnego handlu.

Omawiany układ to kluczowy dokument w procesie stabilizacji i stowarzyszenia. Określa on prawa i obowiązki oraz stanowi silną zachętę do wdrażania i instytucjonalizacji reform. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu stworzy możliwości w zakresie inwestycji, wzrostu i rozwoju biznesu, umacniając jednocześnie dobre sprawowanie rządów poprzez stosowanie standardów europejskich i harmonizację z prawem UE, również w ramach tworzenia strefy wolnego handlu. Ponadto układ umożliwia zacieśnianie kontaktów międzyludzkich i przewiduje większe możliwości wymiany doświadczeń przez ekspertów w sektorach takich jak edukacja, środowisko naturalne, zwalczanie przestępczości i nielegalnego handlu oraz kultura, a także przewiduje dalsze zacieśnianie stosunków i współpracy z krajami sąsiadującymi, co przyczyni się do zapewnienia stabilności w regionie.

Układ o stabilności i stowarzyszeniu stanowi dla Republiki Kosowa ważny pierwszy formalny krok w procesie przystąpienia do UE i na ścieżce integracji europejskiej. Parlament Europejski ma nadzieję na dalsze zacieśnianie stosunków między Republiką Kosowa a UE, w tym przez szybkie wprowadzenie systemu bezwizowego dla obywateli Kosowa. Parlament wzywa ponadto Radę do przyjęcia decyzji o podpisaniu i zawarciu umowy ramowej w sprawie udziału Kosowa w programach unijnych, która zacieśni współpracę między Kosowem a UE w różnych sektorach. Programy te powinny się koncentrować na konkretnych obszarach, które odpowiadają zobowiązaniom podjętym przez Kosowo na drodze do integracji europejskiej, a ich wdrażanie powinno nastąpić przy zachowaniu przejrzystości i bez zbędnej zwłoki.

Parlament zachęca wreszcie pozostałe pięć państw członkowskich do podjęcia działań w kierunku uznania Kosowa i wierzy, że ułatwiłoby to dalszą normalizację stosunków między Belgradem a Prisztiną. Mając na uwadze układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz ustanowienie formalnych stosunków umownych, Parlament wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do dołożenia wszelkich starań w celu ułatwienia stosunków gospodarczych, międzyludzkich, społecznych i politycznych między ich obywatelami a obywatelami Kosowa.

10.12.2015

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem*, z drugiej strony

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

Sprawozdawca: Adam Szejnfeld

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowany układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Kosowem to ostatni taki układ zawierany z krajami Bałkanów Zachodnich. Komisja zauważyła w uzasadnieniu, że „jednym z głównych celów układu jest pogłębienie stosunków gospodarczych i handlowych”. Proponowany układ zostanie zawarty wyłącznie w imieniu UE.

Kosowo korzysta z preferencyjnego systemu wymian handlowych z UE od 2000 r. i ma bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku UE, z wyjątkiem niektórych produktów rolnych i produktów rybołówstwa. Środki te zostały ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1215/2009[1], które wygaśnie w dniu 31 grudnia 2015 r. i w odniesieniu do którego rozpatrywany jest wniosek o przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. Proponowany układ o stabilizacji i stowarzyszeniu ustanawia w gruncie rzeczy taki sam system – zapewniający nieograniczony dostęp dla produktów przemysłowych i większości produktów rolnych (z wyjątkiem żywego bydła i wołowiny, produktów cukrowniczych, niektórych wyrobów winiarskich, produktów z młodej wołowiny oraz niektórych produktów rybołówstwa).

Jeśli chodzi o wywóz z UE, sprawozdawca uważa, że okresy przejściowe dla Kosowa, odnoszące się do stopniowej redukcji ceł na produkty przemysłowe i rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa, wino oraz napoje spirytusowe, są niezbędne dla sprawnego ustanowienia strefy wolnego handlu w planowanym okresie dziesięciu lat, biorąc pod uwagę, że unijna nadwyżka w handlu z Kosowem jest znaczna i nieco wzrosła w ostatnich latach.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje postanowienia dotyczące swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług (Tytuł V) oraz zaproponowane zasady współpracy między UE a Kosowem w różnych dziedzinach (Tytuł VII), z których wiele – jak polityka gospodarcza i handlowa czy promowanie i ochrona inwestycji – pomoże w tworzeniu strefy wolnego handlu.

******

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem*, z drugiej strony.

[2]WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

14.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

3

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

  • [1]  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 1).
  • [2] * Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.