RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte

21.12.2015 - (10725/2/2015 – C8‑0328/2015 – 2015/0094(NLE)) - ***

Comisia pentru afaceri externe
Raportoare: Ulrike Lunacek

Procedură : 2015/0094(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0372/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte

(10725/2/2015 – C8‑0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10725/2/2015),

–  având în vedere proiectul de Acord de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte (10728/1/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (i) și alineatele (7) și (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0328/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0372/2015),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Kosovo.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Kosovo (ASA) a fost negociat în perioada cuprinsă între octombrie 2013 și mai 2014 și a fost parafat în iulie 2014. Consiliul a consimțit să semneze acordul la 22 octombrie 2015. Acesta a fost semnat la 27 octombrie la Strasbourg de către Vicepreședinte/Înaltul Reprezentant Federica Mogherini și comisarul Johannes Hahn, în numele Uniunii, și de către Prim-ministrul Isa Mustafa și Ministrul pentru Integrarea Europeană, Bekim Çollaku, în numele Republicii Kosovo. Adunarea Națională a Republicii Kosovo a ratificat acordul rapid, la 2 noiembrie 2015. După încheierea actualei proceduri de aprobare din cadrul Parlamentului, ASA va putea intra în vigoare.

În ASA se stabilesc raporturi contractuale și se prevăd un dialog politic mai intens, o integrare comercială mai puternică și noi forme de cooperare. Acordul vizează numeroase sectoare, inclusiv respectarea și consolidarea principiilor democratice și drepturilor omului, stabilind un cadru de cooperare în sectoare precum educația, energia, mediul, justiția și afacerile interne. În ASA se conțin și dispoziții care au ca scop promovarea standardelor europene în domenii precum concurența, achizițiile publice, proprietatea intelectuală și protecția consumatorilor. Acordul vizează, de asemenea, înființarea unei zone de liber schimb.

Acordul reprezintă un document esențial pentru procesul de stabilizare și asociere. Acesta stabilește drepturi și obligații și oferă un stimulent consistent pentru implementarea și instituționalizarea reformelor. ASA va crea oportunități pentru investiții, creștere, dezvoltarea activităților comerciale, consolidând totodată buna guvernanță prin aplicarea standardelor europene și prin apropierea de legislația europeană, inclusiv în cadrul înființării zonei de liber schimb. De asemenea, acordul creează oportunități pentru intensificarea contactelor dintre cetățeni și experți în sectoare precum educația, mediul, combaterea criminalității și a traficului și cultura și prevede consolidarea relațiilor și a cooperării cu țările vecine, contribuind astfel la stabilitatea din regiune.

ASA reprezintă un foarte important prim pas oficial în procesul de aderare la UE și în parcursul de integrare europeană al Republicii Kosovo. Parlamentul European dorește ca relațiile dintre Republica Kosovo și UE să se consolideze în continuare, inclusiv prin introducerea rapidă a regimului fără vize pentru cetățenii din Kosovo. De asemenea, Parlamentul solicită Consiliului să adopte decizia de a semna și încheia acordul-cadru privind participarea Kosovo la programele UE, ceea ce va consolida cooperarea dintre Kosovo și UE în diferite sectoare. Aceste programe ar trebui axate pe domenii specifice care să corespundă obligațiilor asumate de Kosovo pe calea sa europeană și ar trebui implementate în mod transparent și fără întârziere.

În final, Parlamentul încurajează cele cinci state membre care nu au făcut încă acest lucru să procedeze la recunoașterea Republicii Kosovo, fiind de părere că astfel se va facilita și mai mult normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Pristina. În spiritul ASA și al stabilirii unor relații contractuale oficiale, Parlamentul invită toate statele membre ale UE să depună toate eforturile pentru a facilita contactele economice, contactele la nivel de cetățeni și relațiile sociale și politice dintre cetățenii lor și cei ai Republicii Kosovo.

10.12.2015

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo[1]*, pe de altă parte

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

Raportor: Adam Szejnfeld

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de stabilizare și asociere propus („ASA”) între UE și Kosovo este ultimul ASA ce va fi încheiat cu țările din Balcanii de Vest. Comisia a menționat în expunerea de motive că „aprofundarea relațiilor economice și comerciale reprezintă unul dintre principalele obiective ale acordului”. ASA propus este un acord exclusiv la nivelul UE.

Kosovo s-a bucurat de un regim comercial preferențial cu UE din 2000, având acces la piața UE fără taxe vamale și fără contingente, cu excepția unor produse agricole și pescărești. În prezent, aceste măsuri sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1215/2009 al Consiliului[2], care expiră la 31/12/2015, dar pentru care s-a propus o prelungire până în 31/12/2020, aflată în curs de discuție. Acordul propus prevede, în esență, același regim - asigurarea accesului nerestricționat pentru produsele industrializate și pentru majoritatea produselor agricole (cu excepția bovinelor vii și a cărnii provenind de la acestea, a produselor fabricate din zahăr, a unor produse vinicole, a produselor din categoria „baby beef” și a unor produse pescărești).

În ceea ce privește exporturile UE, raportorul consideră că perioadele de tranziție pentru Kosovo, stabilite pentru reducerile tarifare treptate pentru produsele industriale, agricole, produsele agricole și pescărești prelucrate, precum și pentru vinuri și băuturi spirtoase, sunt indispensabile pentru stabilirea fără probleme a unei zonei de liber schimb pe perioada planificată de 10 ani, având în vedere că excedentul comercial al UE cu Kosovo este semnificativ și a crescut ușor în ultimii ani.

Raportorul salută dispozițiile privind stabilirea și prestarea de servicii (titlul V), precum și politicile de cooperare propuse între UE și Kosovo într-o gamă largă de domenii (titlul VII), multe dintre care vor contribui la crearea zonei de liber schimb, cum ar fi politica economică și comercială sau promovarea și protecția investițiilor.

******

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, să recomande Parlamentului să aprobe proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo[3]*, pe de altă parte.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

10.12.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

14.12.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero

Membri supleanți prezenți la votul final

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

  • [1] * Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.
  • [2]  Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere al Uniunii Europene (JO L 328, 15.12.2009, p. 1).
  • [3] * Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.