PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, v imenu Unije

21.12.2015 - (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) - ***

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalka: Ulrike Lunacek

Postopek : 2015/0094(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0372/2015
Predložena besedila :
A8-0372/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, v imenu Unije

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10725/2/2015),

–  ob upoštevanju osnutka Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani (10728/1/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet posredoval v skladu s členom 217, točko (a)(i) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) in (8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0328/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A8-0372/2015),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Kosova.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pogajanja o Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med EU in Kosovom so potekala med oktobrom 2013 in majem 2014, parafiran pa je bil julija 2014. Svet se je 22. oktobra 2015 dogovoril o njegovem podpisu. Sporazum so 27. oktobra v Strasbourgu podpisali podpredsednica/visoka predstavnica Federica Mogherini in komisar Johannes Hahn v imenu EU ter predsednik vlade Isa Mustafa in minister za evropsko integracijo Bekim Çollaku v imenu Republike Kosovo. Nacionalna skupščina Republike Kosovo je 2. novembra 2015 hitro ratificirala sporazum. Postopek odobritve v Evropskem parlamentu bo, ko bo končan, omogočil začetek veljavnosti stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum vzpostavlja pogodbene odnose, ki zagotavljajo boljši politični dialog, tesnejše trgovinsko povezovanje in nove oblike sodelovanja. Zajema več sektorjev, vključno s spoštovanjem in krepitvijo demokratičnih načel in človekovih pravic, ter vzpostavlja okvir za sodelovanje v sektorjih, kot so izobraževanje, energija, okolje, pravosodje in notranje zadeve. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum vsebuje tudi določbe, ki spodbujajo evropske standarde na področjih, kot so konkurenca, javna naročila, intelektualna lastnina in varstvo potrošnikov, ter si prizadeva za vzpostavitev območja proste trgovine.

Sporazum je osrednji dokument v postopku stabilizacije in pridružitve. Določa pravice in obveznosti ter daje močno spodbudo za izvajanje in institucionalizacijo reform. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum bo ustvaril priložnosti za naložbe, rast, razvoj podjetij in krepitev, obenem pa zagotovil tudi dobro upravljanje z uporabo evropskih standardov in približevanjem zakonodaji EU, tudi v okviru vzpostavitve območja proste trgovine. Prav tako odpira možnosti za krepitev stikov s strokovnjaki v sektorjih, kot so izobraževanje, okolje, boj proti kriminalu in nezakoniti trgovini, kultura, in predvideva dodatno krepitev odnosov in sodelovanja s sosednjimi državami, s čimer bo prispeval k stabilnosti regije.

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum je zelo pomemben prvi korak na poti do procesa pristopa k EU in pri evropskem vključevanju Republike Kosovo. Evropski parlament se veseli dodatne krepitve odnosov med Republiko Kosovo in EU, tudi s hitro uvedbo brezvizumskega režima za državljane Kosova. Parlament tudi poziva Svet, naj sprejme sklep o podpisu in sklenitvi okvirnega sporazuma o sodelovanju Kosova v programih EU, s čimer se bo v številnih sektorjih okrepilo sodelovanje med Kosovom in EU. Programi bi se morali osredotočati na posebna področja, ki ustrezajo obveznostim, ki jih je na svoji evropski poti sprejelo Kosovo, ter se izvajati pregledno in brez odlašanja.

Nenazadnje Parlament spodbuja pet držav članic, ki še niso priznale Republike Kosovo, naj to storijo, saj meni, da bi s tem dodatno olajšali normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino. Parlament v duhu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in vzpostavitve uradnih pogodbenih odnosov poziva vse države članice EU, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi olajšale gospodarske in medosebne stike ter socialne in politične odnose med svojimi državljani in državljani Republike Kosovo.

10.12.2015

MNENJE Odbora za mednarodno trgovino

za Odbor za zunanje zadeve

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske unije Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom* na drugi strani

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

[1]Pripravljavec mnenja: Adam Szejnfeld

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlagani Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Kosovom je zadnji tak sporazum, ki bo sklenjen z državami zahodnega Balkana. Komisija je v svojem obrazložitvenem memorandumu navedla, da je „eden izmed glavnih ciljev Sporazuma poglobitev gospodarskih in trgovinskih odnosov“. Predlagani sporazum bo sklenjen le na ravni EU.

Za Kosovo od leta 2000 velja preferencialni trgovinski režim z EU z dostopom do trga EU brez dajatev in kvot, vendar z izjemo nekaterih kmetijskih in ribiških proizvodov. Trenutno so ti ukrepi določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1215/2009[2], ki bo prenehala veljati 31. decembra 2015, a je v obravnavi predlog za njeno podaljšanje do 31. decembra 2020. Predlagani Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum dejansko določa isti režim – ki zagotavlja neomejen dostop za industrijske proizvode in večino kmetijskih proizvodov (z izjemo živega goveda in njegovega mesa, sladkornih proizvodov, nekaterih proizvodov iz vina, proizvodov mlade govedine in nekaterih ribiških proizvodov).

Glede na izvoz EU pripravljavec mnenja meni, da je prehodno obdobje za Kosovo v zvezi s postopnim zmanjšanjem tarif za industrijske, kmetijske, predelane kmetijske in ribiške proizvode ter vino in žgane pijače nepogrešljivo za nemoteno vzpostavitev prostotrgovinskega območja v načrtovanem obdobju 10 let, in sicer glede na to, da je presežek EU pri trgovini s Kosovom znaten in se je v zadnjih letih celo rahlo povečal.

Pripravljavec mnenja pozdravlja določbe o ustanavljanju in opravljanju storitev (Naslov V), pa tudi predlagane politike sodelovanja med EU in Kosovom na številnih različnih področjih (Naslov VII), med katerimi bodo številne prispevale h krepitvi ustanavljanja prostotrgovinskega območja, na primer gospodarska in trgovinska politika ali spodbujanje in zaščita naložb.

******

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske unije Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom* na drugi strani.

[3]IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

10.12.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

14.12.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

  • [1] * To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
  • [2]  Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (UL L 328, 15.12.2009, str. 1).
  • [3] * To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.