Betänkande - A8-0372/2015Betänkande
A8-0372/2015

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan

21.12.2015 - (10725/2/2015 – C8‑0328/2015 – 2015/0094(NLE)) - ***

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Ulrike Lunacek

Förfarande : 2015/0094(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0372/2015
Ingivna texter :
A8-0372/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan

(10725/2/2015 – C8‑0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10725/2/2015),

–  med beaktande av utkastet till stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (10728/1/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a led i, 218.7 och 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0328/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0372/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kosovo.

KORTFATTAD MOTIVERING

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo förhandlades fram mellan oktober 2013 och maj 2014, och det paraferades i juli 2014. Den 22 oktober 2015 kom rådet överens om att underteckna avtalet. Det undertecknades den 27 oktober i Strasbourg, av Federica Mogherini, vice ordförande/unionens höga representant, och kommissionsledamot Johannes Hahn för EU och av premiärminister Isa Mustafa och Bekim Çollaku, minister för europeisk integration, för Kosovo. Kosovos nationalförsamling ratificerade avtalet snabbt, den 2 november 2015. Det pågående godkännandeförfarandet i Europaparlamentet kommer, när det har avslutats, att innebära att avtalet kan träda i kraft.

Genom avtalet införs avtalsförhållanden som möjliggör en bättre politisk dialog, närmare handelsintegration och nya samarbetsformer. Avtalet omfattar ett stort antal områden, bland annat respekt för och stärkande av demokratiska principer och mänskliga rättigheter, inrättande av en ram för samarbete på områden som exempelvis utbildning, energi, miljö samt rättsliga och inrikes frågor. Det innehåller även bestämmelser som syftar till att främja europeiska standarder på områden som konkurrens, upphandling, immateriella rättigheter och konsumentskydd, och det syftar till att inrätta ett frihandelsområde.

Avtalet är ett viktigt dokument i stabiliserings- och associeringsprocessen. Det fastställer rättigheter och skyldigheter och utgör ett kraftigt incitament för genomförandet och institutionaliseringen av reformer. Avtalet kommer att skapa möjligheter för investeringar, tillväxt och företagsutveckling, och samtidigt förbättra samhällsstyrningen genom tillämpningen av europeiska standarder och tillnärmningen till EU:s lagstiftning, inklusive inom ramen för inrättandet av frihandelsområdet. Avtalet medför också möjligheter till utökade kontakter mellan människor och experter på områden som exempelvis utbildning, miljö, bekämpning av brott och olaglig handel samt kultur, och föreskriver en ytterligare stärkning av förbindelserna och samarbetet med grannländer, och bidrar på så sätt till en större stabilitet i regionen.

Avtalet är ett mycket viktigt första steg för Kosovo mot anslutning till EU och europeisk integration. Europaparlamentet ser fram emot att ytterligare stärka förbindelserna mellan Kosovo och EU, bland annat genom en snabb utvidgning av systemet för viseringsfrihet till att omfatta Kosovos medborgare. Parlamentet uppmanar dessutom rådet att anta beslutet om att underteckna och ingå ramavtalet om Kosovos medverkan i EU-program, som kommer att stärka samarbetet mellan Kosovo och EU på en rad olika områden. Dessa program bör vara inriktade på särskilda områden som motsvarar Kosovos åtaganden på vägen mot EU och bör genomföras med öppenhet och utan dröjsmål.

Slutligen uppmuntrar parlamentet de fem medlemsstater som ännu inte har gjort det att erkänna Republiken Kosovo, eftersom parlamentet anser att detta ytterligare skulle underlätta normaliseringen av förbindelserna mellan Belgrad och Pristina. I avtalets anda och med anledning av upprättandet av formella avtalsförhållanden uppmanar parlamentet EU:s samtliga medlemsstater att göra sitt yttersta för att underlätta ekonomiska och direkta mänskliga kontakter samt sociala och politiska förbindelser mellan sin egen och Kosovos befolkning.

10.12.2015

YTTRANDE från utskottet för internationell handel

till utskottet för utrikesfrågor

över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo[1]*, å andra sidan

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

Föredragande: Adam Szejnfeld

KORTFATTAD MOTIVERING

Det föreslagna stabiliserings- och associeringsavtalet med Kosovo är det sista stabiliserings- och associeringsavtal som ingås med länder från västra Balkan. Kommissionen konstaterar i motiveringen att ”ett av huvudmålen med avtalet är att fördjupa de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna”. Det föreslagna stabiliserings- och associeringsavtalet ska enbart ingås av EU.

Kosovo omfattas sedan 2000 av en förmånsordning för handel med EU, inbegripet tullfritt och kvotfritt tillträde till EU:s marknad, med undantag för vissa jordbruks- och fiskeriprodukter. I nuläget är dessa åtgärder inrättade enligt rådets förordning (EG) nr 1215/2009[2], som löper ut den 31 december 2015 men där ett förslag om förlängning till den 31 december 2020 är under behandling. I det föreslagna stabiliserings- och associeringsavtalet fastställs i grund och botten samma system – som ger obegränsat tillträde för industriprodukter och de flesta jordbruksprodukter (med undantag för levande nötkreatur och deras kött, sockerprodukter, vissa vinprodukter, ”baby beef”-produkter och vissa fiskeriprodukter).

När det gäller EU:s export anser föredraganden att övergångsperioderna för Kosovo med avseende på successiva tullsänkningar för industriprodukter, jordbruksprodukter, bearbetade jordbruks- och fiskeriprodukter samt viner och spritdrycker är oundgängliga för ett smidigt upprättande av frihandelsområdet under den planerade tioårsperioden, med tanke på att EU:s handelsöverskott med Kosovo är avsevärt och dessutom har ökat en aning under de senaste åren.

Föredraganden välkomnar bestämmelserna om etablering och tillhandahållande av tjänster (avdelning V) samt den föreslagna politiken för samarbete mellan EU och Kosovo på ett stort antal olika områden (avdelning VII), varav många kommer att bidra till att stärka upprättandet av frihandelsområdet, när det gäller exempelvis den ekonomiska politiken, handelspolitiken och främjande av och skydd för investeringar.

******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo[3]*, å andra sidan.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

10.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

14.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

  • [1] * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
  • [2]  Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (EUT L 328, 15.12.2009, s. 1).
  • [3] * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.