DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

6.1.2016 - (08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE)) - ***

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Giovanni La Via

Postup : 2014/0358(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0001/2016
Předložené texty :
A8-0001/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

(08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08651/2015),

–  s ohledem na změny Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (08651/2015 ADD1 a ADD2),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 192 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0158/2015),  

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0001/2016),

1.  uděluje svůj souhlas se změnou protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států je chránit lidské prostředí před znečišťováním ovzduší. Několik studií, které byly uskutečněny mezi rokem 1972 a 1977, ukázaly, že látky znečišťující ovzduší mohou před usazením uletět až několik tisíc kilometrů. Proto je třeba řešit problémy způsobené znečišťováním ovzduší na mezinárodní úrovni. Tato úmluva, která byla podepsaná v roce 1979 a která vstoupila v platnost v roce 1983, byla prvním mezinárodním právně závazným nástrojem v této oblasti. Úmluva vytvořila rámec pro kontrolu a snižování škod způsobených na lidském zdraví a životním prostředí v důsledku znečišťování ovzduší přecházejícího hranice států. Funkci sekretariátu plní ve smyslu této úmluvy výkonný tajemník Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN). Úmluva se provádí a sleduje prostřednictvím programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP).

Až do dnešního dne bylo k úmluvě připojeno osm protokolů, které určují zvláštní opatření, jež mají její smluvní strany přijmout za účelem snížení svých emisí látek znečišťujících ovzduší. První protokol k úmluvě byl podepsán v roce 1984 a upravoval se jím plán financování činností v rámci EMEP. Druhý protokol, který řešil otázku emisí síry, byl prvním podstatným opatřením na snížení znečištění ovzduší. Třetí, čtvrtý a pátý protokol řešil oxidy dusíku, těkavé organické sloučeniny (VOC) a opětovně také emise síry a jejich proudění přesahující státní hranice. Protokol o těkavých organických sloučeninách z roku 1991 představoval posun od přístupu, který se zabýval jednou látkou, k účinnějšímu skupinovému přístupu. Ten převzaly i dva protokoly z roku 1998 o těžkých kovech a perzistentních organických znečišťujících látkách (POP). Osmý protokol, jehož cílem je snižování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, je prvním protokolem, který řeší více znečišťujících látek současně s vícenásobnými účinky a zahrnuje konkrétní národní emisní stropy a závazky ke snížení různých látek.

Cílem Aarhuského protokolu z roku 1998 o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen protokol) je kontrolovat, snižovat nebo vylučovat vypouštění, emise a ztráty perzistentních organických znečišťujících látek (POP). Vyžaduje, aby strany zamezily produkci a využívání příslušných látek, omezily využívání dichlordifenyltrichloroethanu (DDT), hexachlorcyklohexanů (HCH) a polychlorovaných bifenylů (PCB) a snížily své celkové roční emise polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), dioxinů/furanů (PCDD/PCDF) a hexachlorbenzenu (HCB) pod úrovně emisí z roku 1990 nebo z jiného roku z intervalu mezi lety 1985 a 1995. Strany musí zajistit, aby provozovatelé velkých stacionárních zdrojů emisí využívali nejlepší dostupné techniky (BAT), aby některé spalovny odpadů splňovaly stanovené mezní hodnoty emisí (MHE), aby byla přijata účinná opatření k omezování emisí perzistentních organických znečišťujících látek z mobilních zdrojů a aby perzistentní organické znečišťující látky, jakmile se stanou odpadem, byly přepravovány a zneškodňovány způsobem příznivým pro životní prostředí. Strany jsou rovněž povinny vypracovat, vést a udržovat emisní inventury pro určité perzistentní organické znečišťující látky (POP) a shromažďovat údaje o produkci a prodeji ostatních POP, na které se vztahuje tento protokol.

Přistoupení Společenství k protokolu bylo jménem Společenství schváleno rozhodnutím Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004. Protokol, který vstoupil v platnost dne 23. října 2003, byl proveden do práva EU prostřednictvím několika nástrojů. Strany přezkoumaly protokol s ohledem na dostatečnost a účinnost závazků v něm obsažených a v roce 2007 se dohodly, že zahájí jednání o revizi znění protokolu a jeho příloh. Protokol byl v prosinci 2009 změněn rozhodnutím 2009/1, 2009/2, 2009/3 a 2009/4, z nichž poslední dvě se týkala BAT.

Rozhodnutí 2009/1 a 2009/2 musí smluvní strany ještě ratifikovat. Pozměněný protokol zahrnuje sedm nových látek, u několika látek aktualizuje požadavky na provádění, aktualizuje omezení pro emise PCDD/PCDF z několika zdrojů a doplňuje PCB na seznam látek, jichž se dotýká omezení celkových ročních emisí a oznamovací povinnost. Pro usnadnění ratifikace protokolu smluvními stranami s přechodnou ekonomikou umožňuje protokol těmto stranám flexibilitu, pokud jde o harmonogram uplatňování mezních hodnot a nejlepších dostupných technik a volbu referenčního roku pro celkové roční emise.

Právní předpisy EU již tyto změny protokolu z velké části upravují a budou dále provedeny zejména prostřednictvím nové směrnice, kterou se stanoví aktualizované národní emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a roční národní emisní inventury, které budou zahrnovat mimo jiné emise perzistentních organických znečišťujících látek včetně PAH, PCDD/PCDF, HCB a PCB.

Návrh rozhodnutí Rady obsahuje text změny protokolu prostřednictvím rozhodnutí 2009/1 a 2009/2 ve svých přílohách. Jak již bylo vysvětleno, jsou změny plně v souladu se stávajícími právními předpisy EU. Zvláštní výjimky a flexibilní harmonogram přechodu pro ekonomiky procházející procesem transformace by měly všem stranám umožnit protokol dodržovat. Ratifikace změn bude významným krokem k vyšší úrovni ochrany lidského zdraví a životního prostředí před znečišťováním ovzduší přecházejícím hranice států. Zpravodaj proto vítá návrh rozhodnutí Rady a navrhuje Parlamentu udělit svůj souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.12.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

59

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-François Jalkh, Giovanni La Via, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens