Eljárás : 2014/0358(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0001/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0001/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 02/02/2016 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0027

AJÁNLÁS     ***
PDF 358kWORD 84k
6.1.2016
PE 551.881v02-00 A8-0001/2016

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(08651/2015 – C8‑0158/2015 – 2014/0358(NLE))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Giovanni La Via

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (08651/2015),

–  tekintettel a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításaira (08651/2015 ADD 1 és ADD 2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikke (1) bekezdésének és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0158/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ajánlására (A8-0001/2016),

1.  egyetért a jegyzőkönyv módosításával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény célja az emberi környezet levegőszennyezéssel szembeni védelme. 1972 és 1977 között több tanulmány is kimutatta, hogy a légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtesznek, mielőtt lerakódnának. Ezért a levegőszennyezés által okozott problémákkal nemzetközi szinten kell foglalkozni. Az 1979-ben aláírt és 1983-ban életbe lépett egyezmény ezen a területen az első, kötelező jogi erővel bíró nemzetközi eszköz volt. Létrehozta az országhatárokon átterjedő levegőszennyezés által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások nyomon követésének és csökkentésének keretét. Az egyezmény az ENSZ Európai Gazdasági bizottságának ügyvivő titkárát határozza meg titkárságaként. Az egyezmény végrehajtása és nyomon követése a levegőszennyező anyagok nagy távolságra történő terjedésének megfigyelésére és értékelésére irányuló európai együttműködési program (EMEP) keretében történik.

Az egyezményt eddig nyolc jegyzőkönyvvel egészítették ki, amelyek a részes felek által a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentését célzó egyedi intézkedéseket határoznak meg. Az egyezményhez csatolt első jegyzőkönyvet 1984-ben írták alá, és az EMEP keretében folytatott tevékenységek számára biztosított finanszírozási rendszert. A kénkibocsátásokkal foglalkozó második jegyzőkönyv volt a levegőszennyezés csökkentésére irányuló első jelentős intézkedés. A harmadik, negyedik és ötödik jegyzőkönyv a nitrogén-oxidokkal, az illékony szerves vegyületekkel és ismét a kénkibocsátással, illetve ezek országhatárokon átterjedő áramlásával foglalkozott. Az illékony szerves vegyületekről szóló 1991. évi jegyzőkönyv az egyes anyagok szabályozásáról a hatékonyabb, csoportos megközelítés felé mozdult el. Ez folytatódott a nehézfémekről és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló két, 1998. évi jegyzőkönyv keretében is. A savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon elleni fellépést célzó nyolcadik jegyzőkönyv az első több szennyező anyagra és több hatásra kiterjedő jegyzőkönyv, és különböző anyagokra vonatkozóan specifikus nemzeti kibocsátási határértékeket és kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásokat foglal magában.

Az 1998. évi aarhusi jegyzőkönyv célja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (persistent organic pollutants, POP) kiengedésének, kibocsátásának és veszteségeinek ellenőrzése, csökkentése vagy kiküszöbölése. Előírja a részes felek számára a szóban forgó anyagok előállításának és használatának megszüntetését, a diklór-difenil-triklór-etán (DDT), a hexaklór-ciklohexánok (HCH) és a poliklórozott bifenilek (PCB) használatának korlátozását, valamint a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok), a dioxinok/furánok (PCDD/PCDF) és a hexaklór-benzol (HCB) teljes éves kibocsátásának csökkentését az 1990. év (vagy egy másik, 1985 és 1995 közötti év) kibocsátási szintjéhez képest. A részes feleknek biztosítaniuk kell, hogy a legjelentősebb, helyhez kötött kibocsátási források üzemeltetői az elérhető legjobb technikákat (best available techniques, BAT) alkalmazzák, bizonyos hulladékégetők teljesítsék a megadott kibocsátási határértékeket, hatékony intézkedéseket hozzanak a POP-ok mozgó forrásokból származó kibocsátásának korlátozására, valamint hogy a POP-okat hulladékká válásuk után környezetbarát módon szállítsák el és ártalmatlanítsák. Ezenkívül a részes felek kötelesek a bizonyos POP-ok tekintetében emissziókatasztert készíteni és fenntartani, továbbá információkat gyűjteni a jegyzőkönyvben szereplő egyéb POP-ok gyártásával és értékesítésével kapcsolatban.

A Közösségnek a jegyzőkönyvhöz való csatlakozását a Közösség nevében a 2004. február 19-i 2004/259/EK tanácsi határozat hagyta jóvá. A jegyzőkönyv 2003. október 23-án lépett hatályba, és az uniós jogba való átültetése számos jogi aktussal valósult meg. A részes felek értékelték, hogy a jegyzőkönyvben foglalt kötelezettségek elégségesek és kellően hatékonyak-e, és 2007-ben megállapodtak a jegyzőkönyv szövegének és mellékleteinek felülvizsgálatát célzó tárgyalások megkezdéséről. A jegyzőkönyvet 2009 decemberében módosították a 2009/1. 2009/2. és 2009/3. és 2009/4. határozattal, amelyek közül az utóbbi kettő az elérhető legjobb technikákra vonatkozik.

A 2009/1. határozatot a részes feleknek ratifikálniuk kell. A módosított jegyzőkönyv hét új anyagot tartalmaz, számos anyag tekintetében frissíti a végrehajtási követelményeket, többféle forrásból származó PCDD-/PCDF-kibocsátás tekintetében frissíti a korlátozásokat, és a PCB-kkel bővíti azon anyagok körét, amelyekre éves kibocsátási korlátozások és jelentéstételi kötelezettségek vonatkoznak. Az átalakulóban lévő gazdasággal rendelkező részes felek számára – a jegyzőkönyv általuk történő ratifikálásának megkönnyítése érdekében – rugalmasságot biztosít a kibocsátási határértékek alkalmazására vonatkozó időkeret, az elérhető legjobb technikák, illetve a teljes éves kibocsátás referenciaévének megválasztása tekintetében.

A jegyzőkönyv módosításaiban foglaltakat már nagyrészt uniós jogszabály szabályozza, és további végrehajtására egy új irányelv révén kerül majd sor, amely aktualizált nemzeti kibocsátási határértékeket állapít meg bizonyos légköri szennyező anyagok tekintetében, és előírja éves nemzeti emissziókataszterek készítését, amelyeknek vonatkozniuk kell többek között POP-ok, így a PAH-ok, a PCDD/PCDF, a HCB és a PCB-k kibocsátásaira.

A tanácsi határozattervezet a jegyzőkönyv 2009/1. és 2009/2. határozat általi módosításainak szövegét a mellékletekben ismerteti. A fentieknek megfelelően a módosítások teljes mértékben összhangban állnak a hatályos uniós jogszabályokkal. Az átalakulóban lévő gazdaságok számára biztosított speciális mentességek és rugalmas áttérési menetrendek lehetővé teszik a részes felek számára, hogy megfeleljenek a jegyzőkönyv előírásainak. A módosítások ratifikációja jelentős lépést jelent majd az emberi egészség és a környezet országhatárokon átterjedő levegőszennyezéssel szembeni védelmének magasabb szintje felé. Az előadó ezért üdvözli a tanácsi határozattervezetet, és javasolja, hogy a Parlament adja hozzá egyetértését.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

22.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

59

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-François Jalkh, Giovanni La Via, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat