Procedūra : 2014/0358(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0001/2016

Pateikti tekstai :

A8-0001/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/02/2016 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0027

REKOMENDACIJA     ***
PDF 533kWORD 71k
6.1.2016
PE 551.881v02-00 A8-0001/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimų priėmimo projekto

(08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Giovanni La Via

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimų priėmimo projekto

(08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08651/2015),

–  atsižvelgdamas į 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimus (08651/2015 ADD 1 ir ADD 2),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0158/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją (A8-0001/2016),

1.  pritaria Protokolo pakeitimui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo oro taršos. 1972–1977 m. atlikti keli tyrimai parodė, kad oro teršalai gali keliauti kelis tūkstančius kilometrų, kol nusės. Taigi oro taršos problemą reikia spręsti tarptautiniu lygmeniu. 1979 m. pasirašyta ir 1983 m. įsigaliojusi konvencija buvo pirma teisiškai privaloma tarptautinė priemonė šioje srityje. Šia konvencija sukurta sistema, leidusi kontroliuoti ir mažinti tarpvalstybinių oro teršalų pernašų keliamą žalą žmonių sveikatai ir aplinkai. Konvencijoje nustatyta, kad jos sekretoriato funkcijas atliks Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (UNECE) vykdomasis sekretorius. Konvencija įgyvendinama ir stebėsena vykdoma pagal bendradarbiavimo programą tolimų oro teršalų pernašų Europoje stebėsenos ir vertinimo srityje (EMEP).

Iki šiol konvencija papildyta aštuoniais protokolais, kuriuose nustatytos konkrečios priemonės, kurių turi imtis konvencijos šalys, kad sumažintų jų išmetamų oro teršalų kiekį. Pirmas pagal konvenciją sudarytas protokolas buvo pasirašytas 1984 m. ir jame buvo numatyta pagal EMEP vykdomų veiksmų finansavimo schema. Antras protokolas, apimantis išmetamus sieros teršalus, buvo pirma konkreti priemonė kovos su oro tarša srityje. Trečias, ketvirtas ir penktas protokolai apėmė azoto oksidus, lakiuosius organinius junginius (LOJ), taip pat vėlgi išmetamus sieros teršalus ir tarpvalstybinius teršalų srautus. 1991 m. protokole dėl LOJ pereita nuo atskirų medžiagų prie veiksmingesnio grupinio požiūrio. Šio požiūrio taip pat laikomasi dviejuose 1998 m. protokoluose dėl sunkiųjų metalų ir patvariųjų organinių teršalų (POT). Aštuntas protokolas, kuriame numatyta mažinti rūgštėjimą, eutrofikaciją ir pažemio ozono kiekį, buvo pirmas kelis teršalus ir kelis poveikius apimantis protokolas, į kurį įtrauktos konkrečios nacionalinės išmetamų teršalų kiekio ribos ir įvairių medžiagų kiekio mažinimo įsipareigojimai.

1998 m. Orhuso protokolu dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Protokolas) siekiama riboti, mažinti arba nutraukti POT išmetimą, jų patekimą ir išsiskyrimą į aplinką. Protokolo šalys įpareigotos nutraukti atitinkamų medžiagų gamybą ir naudojimą, apriboti dichlordifeniltrichloretano (DDT), heksachlorcikloheksanų (HCH) ir polichlorinuotų bifenilų (PCB) naudojimą ir sumažinti savo bendrą metinį išmetamų policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH), dioksinų / furanų (PCDD / PCDF) ir heksachlorbenzeno (HCB) kiekį, palyginti su 1990 m. (arba bet kuriais kitais 1985–1995 m. laikotarpio metais) išmestu kiekiu. Šalys turi užtikrinti, kad stambiųjų stacionarių teršalų išmetimo šaltinių operatoriai taikytų geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), tam tikruose atliekų deginimo įrenginiuose būtų laikomasi nustatytų išmetamo teršalų kiekio ribinių verčių, būtų imamasi veiksmingų POT išmetimo iš mobiliųjų šaltinių ribojimo priemonių ir kad, POT tapus atliekomis, jie būtų transportuojami ir šalinami nepakenkiant aplinkai. Šalys taip pat privalo sudaryti ir tvarkyti išmetamų tam tikrų POT kiekių inventorius ir rinkti informaciją apie kitų POT, kuriems taikomas Protokolas, gamybą ir pardavimą.

Bendrijos prisijungimas prie Protokolo Bendrijos vardu patvirtintas 2004 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimu 2004/259/EB. 2003 m. spalio 23 d. įsigaliojęs Protokolas perkeltas į ES teisę keliomis priemonėmis. Šalys svarstė, ar Protokole nustatyti įpareigojimai yra pakankami ir veiksmingi, ir 2007 m. sutarė pradėti derybas dėl Protokolo teksto ir priedų persvarstymo. 2009 m. gruodžio mėn. Protokolo tekstas iš dalies pakeistas Sprendimais 2009/1, 2009/2, 2009/3 ir 2009/4, pastarieji du sprendimai apėmė geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB).

Sprendimus 2009/1 ir 2009/2 šalys turi ratifikuoti. Į iš dalies pakeistą Protokolą įtrauktos septynios naujos medžiagos, jame atnaujinami su keliomis medžiagomis susiję įgyvendinimo reikalavimai, atnaujinami su PCDD / PCDF išmetimu iš kelių šaltinių susiję apribojimai ir į medžiagų, kurioms taikomi bendro metinio išmetamo kiekio apribojimai ir ataskaitų teikimo įpareigojimai, sąrašą įtraukti PCB. Kad pereinamosios ekonomikos šalims būtų lengviau ratifikuoti Protokolą, jame joms numatytos lankstumo galimybės, susijusios su išmetamų teršalų ribinių verčių taikymo terminais, GPGB ir tuo, kuriuos atskaitos metus pasirinkti skaičiuojant bendrą metinį išmetamą kiekį.

Dauguma šių Protokolo pakeitimų jau yra įgyvendinti esamais ES teisės aktais ir bus toliau perkeliami priimant naują direktyvą, kuria bus nustatytos atnaujintos nacionalinės tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo ribos ir nustatomi metiniai nacionaliniai išmetamų teršalų (be kitų, POT, įskaitant PAH, PCDD / PCDF, HCB ir PCB) kiekių inventoriai.

Tarybos sprendimo projekto prieduose pateikiamas sprendimais 2009/1 ir 2009/2 pakeistas Protokolo tekstas. Šie pakeitimai, kaip paaiškinta pirmiau, visiškai atitinka esamus ES teisės aktus. Specialios išimtys ir lankstūs pereinamojo laikotarpio terminai pereinamosios ekonomikos šalims turėtų sudaryti sąlygas visoms šalims laikytis Protokolo. Šių pakeitimų ratifikavimas bus svarbus žingsnis siekiant užtikrinti aukštesnio lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo tarpvalstybinių oro teršalų pernašų. Taigi, pranešėjas palankiai vertina Tarybos sprendimo projektą ir siūlo Parlamentui jam pritarti.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.12.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

59

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-François Jalkh, Giovanni La Via, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens

Teisinė informacija - Privatumo politika