RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila rigward Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes

6.1.2016 - (08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE)) - ***

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Rapporteur: Giovanni La Via

Proċedura : 2014/0358(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0001/2016
Testi mressqa :
A8-0001/2016
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila rigward Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes

(08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08651/2015),

–  wara li kkunsidra l-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila rigward Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (08651/2015 ADD 1 and ADD 2),

–  wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni mressqa mill-Kunsill skont l-Artikolu 192(1) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8–0158/2015),  

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0001/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Konvenzjoni dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila hija maħsuba biex tipproteġi l-ambjent tal-bniedem mit-tniġġis tal-arja. Diversi studji mwettqa bejn l-1972 u l-1977 kienu wrew li s-sustanzi li jniġġsu fl-arja jistgħu jivvjaġġaw eluf ta’ kilometri qabel id-depożizzjoni. Għalhekk, jeħtieġ li l-problemi kkawżati mit-tniġġis tal-arja jiġu indirizzati fil-livell internazzjonali. Il-Konvenzjoni, li ġiet iffirmata fl-1979 u daħlet fis-seħħ fl-1983, kienet l-ewwel strument internazzjonali legalment vinkolanti f’dan il-qasam. Hija ħolqot il-qafas għall-kontroll u għat-tnaqqis tal-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent li tiġi kkawżata mit-tniġġis transkonfinali tal-arja. Il-Konvenzjoni tidentifika s-Segretarju Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) bħala s-segretarjat tagħha. Il-Konvenzjoni hija implimentata u mmonitorjata permezz tal-Programm Kooperattiv għall-Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni tat-Trażmissjoni fuq Medda Twila ta' Sustanzi li Jniġġsu l-Arja fl-Ewropa (EMEP).

S'issa, il-Konvenzjoni ġiet estiża permezz ta' tmien protokolli li jidentifikaw miżuri speċifiċi li għandhom jittieħdu mill-Partijiet sabiex inaqqsu l-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja tagħhom. L-ewwel protokoll skont il-Konvenzjoni ġie ffirmat fl-1984 u pprovda skema ta’ finanzjament għall-attivitajiet li jaqgħu taħt l-EMEP. It-tieni protokoll, li ttratta l-emissjonijiet tal-kubrit, kien l-ewwel miżura sostantiva dwar it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja. It-tielet, ir-raba' u l-ħames protokolli indirizzaw l-ossidi tan-nitroġenu, il-komposti organiċi volatili (KOV) u, għal darb’ oħra, l-emissjonijiet tal-kubrit u l-flussi transkonfinali tagħhom. Fil-protokoll tal-1991 dwar il-KOV kien hemm bidla minn approċċ ta' sustanza waħda għal approċċ aktar effettiv ta' grupp ta' sustanzi. Dan l-approċċ tkompla fiż-żewġ protokolli tal-1998 dwar il-metalli tqal u dwar sustanzi niġġiesa organiċi persistenti (POPs). It-tmien protokoll, li għandu l-għan li jiġġieled l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu fil-livell ta' wiċċ l-art, huwa l-ewwel protokoll li jindirizza diversi sustanzi niġġiesa u li għandu bosta effetti, u jinkludi limiti massimi nazzjonali speċifiċi għall-emissjonijiet u impenji ta’ tnaqqis għal diversi sustanzi.

Il-Protokoll ta’ Aarhus tal-1998 rigward Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (il-Protokoll) għandu l-għan li jikkontrolla, inaqqas jew jelimina l-ħruġ, l-emissjonijiet u t-telf ta’ POPs. Dan jeħtieġ li l-Partijiet jeliminaw il-produzzjoni u l-użu tas-sustanzi rilevanti, jirrestrinġu l-użu tad-diklorurdifeniltrikloroetan (DDT), l-eżakloroċikloeżani (HCH) u l-poliklorobifenili (PCBs), u jnaqqsu l-emissjonijiet annwali totali tagħhom tal-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAHs), id-diossini/furani (PCDD/PCDF) u l-eżaklorobenżin (HCB) taħt il-livelli li kienu fihom fl-1990 jew f'sena alternattiva bejn l-1985 u l-1995. Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-operaturi tas-sorsi stazzjonarji l-kbar tal-emissjonijiet jużaw l-aħjar tekniki disponibbli (BAT), li ċerti inċineraturi tal-iskart ikunu konformi mal-valuri limitu tal-emissjonijiet mogħtija, li jittieħdu miżuri effettivi għall-kontroll tal-emissjonijiet tal-POPs minn sorsi mobbli, u li l-POPs jiġu ttrasportati u mormija b'mod li jirrispetta l-ambjent ladarba dawn isiru skart. Il-Partijiet iridu jiżviluppaw ukoll u jżommu inventarji tal-emissjonijiet għal ċerti POPs u jiġbru informazzjoni dwar il-produzzjoni u l-bejgħ tal-POPs skont il-Protokoll.

L-adeżjoni tal-Komunità għall-Protokoll ġiet approvata f’isem il-Komunità permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/259/KE tad-19 ta’ Frar 2004. Il-Protokoll, li daħal fis-seħħ fit-23 ta' Ottubru 2003, ġie traspost fil-liġi tal-UE permezz ta' diversi strumenti. Il-Partijiet eżaminaw mill-ġdid il-Protokoll fir-rigward tas-suffiċjenza u l-effettività tal-obbligi tiegħu, u fl-2007 qablu dwar il-ftuħ tan-negozjati għar-reviżjoni tat-test u l-annessi tal-Protokoll. F’Diċembru 2009, il-Protokoll ġie emendat bid-Deċiżjonijiet 2009/1, 2009/2, 2009/3 u 2009/4, l-aħħar tnejn b'referenza għall-BAT.

Id-Deċiżjonijiet 2009/1 u 2009/2 iridu jiġu rratifikati mill-Partijiet. Il-Protokoll emendat jinkludi seba’ sustanzi ġodda, jaġġorna r-rekwiżiti ta’ implimentazzjoni għal diversi sustanzi, jaġġorna r-restrizzjonijiet għall-emissjonijiet tal-PCDD/PCDF minn diversi sorsi, u jżid il-PCBs mal-lista tas-sustanzi li huma affettwati mir-restrizzjonijiet tal-emissjonijiet annwali totali u mill-obbligi ta’ rappurtar. Biex jiffaċilita r-ratifika tal-Protokoll mill-Partijiet b’ekonomija fi tranżizzjoni, huwa jipprovdilhom flessibilitajiet rigward il-kalendarju għall-applikazzjoni tal-valuri limitu tal-emissjonijiet, għall-BAT, u għall-għażla tas-sena ta’ referenza għall-emissjonijiet annwali totali.

L-emendi għall-Protokoll diġà huma koperti fil-parti l-kbira mil-leġiżlazzjoni tal-UE, u se jkomplu jiġu trasposti permezz ta’ Direttiva ġdida li tistabbilixxi limiti massimi tal-emissjonijiet nazzjonali aġġornati għal ċerti sustanzi niġġiesa atmosferiċi, u tipprevedi inventarji tal-emissjonijiet nazzjonali annwali li għandhom ikopru, fost l-oħrajn, l-emissjonijiet tal-POPs, inklużi l-PAHs, il-PCDD/PCDF, l-HCBs u l-PCBs.

L-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill jelenka t-testi tal-emendi għall-Protokoll permezz tad-Deċiżjonijiet 2009/1 u 2009/2 fl-Annessi tiegħu. Kif spjegat hawn fuq, l-emendi huma kompletament konsistenti mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE. L-eżenzjonijiet speċifiċi u l-kalendarji flessibbli ta’ tranżizzjoni għall-ekonomiji fi tranżizzjoni għandhom jippermettu lill-Partijiet kollha jikkonformaw mal-Protokoll. Ir-ratifika tal-emendi se tkun pass importanti lejn livell ogħla ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent mit-tniġġis transkonfinali tal-arja. Għalhekk ir-Rapporteur jilqa’ l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill u jipproponi li l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

22.12.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

59

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-François Jalkh, Giovanni La Via, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens