ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

6.1.2016 -  (08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE)) - ***

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Giovanni La Via

Postup : 2014/0358(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0001/2016
Predkladané texty :
A8-0001/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

(08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08651/2015),

–  so zreteľom na zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (08651/2015ADD 1 a ADD 2),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0158/2015),  

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0001/2016),

1.  udeľuje súhlas so zmenou protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohovorom o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov sa má zabezpečiť ochrana ľudského prostredia pred znečistením ovzdušia. Niekoľko štúdií uskutočnených v rokoch 1972 až 1977 ukázalo, že látky znečisťujúce ovzdušie môžu preletieť niekoľko tisíc kilometrov pred tým, než sa usadia. Problémy spôsobené znečistením ovzdušia je preto potrebné riešiť na medzinárodnej úrovni. Dohovor, ktorý bol podpísaný v roku 1979 a platnosť nadobudol v roku 1983, bol prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom v tejto oblasti. Vytvoril sa ním rámec na kontrolu a znižovanie poškodzovania ľudského zdravia a životného prostredia spôsobeného znečisťovaním ovzdušia presahujúcim hranice štátov. Funkciu sekretariátu plní v zmysle dohovoru výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie OSN pre Európu (EHK OSN). Dohovorom sa zavádza program spolupráce pre monitorovanie a meranie rozsiahleho prenášania znečisťujúcich látok v ovzduší Európy (EMEP).

K dnešnému dňu bolo k dohovoru pripojených osem protokolov, v ktorých sa identifikujú osobitné opatrenia, ktoré majú zmluvné strany prijať na zníženie svojich emisií látok znečisťujúcich ovzdušie. Prvý protokol k dohovoru bol podpísaný v roku 1984 a upravovala sa ním schéma financovania činností v rámci EMEP. Druhý protokol, v ktorom sa riešila otázka emisií síry, bol prvým zásadným opatrením na znižovanie znečistenia ovzdušia. V treťom, štvrtom a piatom sa riešila otázka oxidov dusíka, prchavých organických zlúčenín a opätovne emisií síry a ich prúdenia presahujúceho štátne hranice. Protokol z roku 1991 o prchavých organických zlúčeninách znamenal posun od prístupu, ktorý sa zaoberal jednou látkou, k účinnejšiemu skupinovému prístupu. V roku 1998 nasledovali dva protokoly (o ťažkých kovoch a o perzistentných organických látkach). Ôsmy protokol, ktorého cieľom je znižovanie acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu, je prvým, ktorý rieši viac znečisťujúcich látok a viacnásobné účinky a zahŕňa osobitné národné emisné stropy a záväzky znižovania rôznych látok.

Cieľom Aarhurského protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach (protokol) je kontrolovať, znížiť alebo vylúčiť vypúšťanie, emisie a úniky perzistentných organických látok (POP). Od zmluvných strán sa v ňom vyžaduje, aby vylúčili výrobu a používanie príslušných látok, obmedzili používanie 1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etánu (DDT), hexachlórcyklohexánov (HCH) a polychlórovaných bifenylov (PCB) a znížili svoje celkové ročné emisie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), dioxínov/furánov (PCDD/PCDF) a hexachlórbenzénu (HCB) pod úrovne emisií v roku 1990 alebo v ľubovoľnom roku medzi rokmi 1985 a 1995. Zmluvné strany musia zabezpečiť, aby prevádzkovatelia veľkých stacionárnych zdrojov využívali najlepšie dostupné techniky (BAT), aby určité spaľovne odpadu spĺňali dané emisné limity, aby sa prijali účinné opatrenia na kontrolu emisií POP z mobilných zdrojov a aby sa POP, po tom, keď sa z nich stane odpad, prepravovali a zneškodňovali environmentálne prijateľným spôsobom. Strany musia navrhnúť a viesť emisné inventáre pre isté POP a zhromažďovať informácie o výrobe a predaji iných POP, na ktoré sa vzťahuje protokol.

Pristúpenie Spoločenstva k protokolu bolo v mene Spoločenstva schválené rozhodnutím Rady 2004/259/ES z 19. februára 2004. Protokol, ktorý nadobudol platnosť 23. októbra 2003, bol transponovaný do právnych predpisov EÚ prostredníctvom viacerých nástrojov. Zmluvné strany preskúmali protokol so zreteľom na dostatočnosť a účinnosť záväzkov v ňom obsiahnutých a v roku 2007 sa dohodli na začiatku rokovaní o revízii textu protokolu a jeho príloh. V decembri 2009 bol protokol zmenený rozhodnutiami 2009/1, 2009/2, 2009/3 a 2012/4, pričom posledné dve sa týkajú BAT.

Rozhodnutia 2009/1 a 2009/2 musia zmluvné strany ratifikovať. Zmenený protokol zahŕňa sedem nových látok, aktualizuje vykonávacie požiadavky pre niekoľko látok, aktualizuje obmedzenia pre emisie PCDD/PCDF z viacerých zdrojov a pridáva PCB do zoznamu látok, ktorých sa týka obmedzenie celkových ročných emisií a oznamovacia povinnosť. V záujme ľahšej ratifikácie protokolu zmluvnými stranami s transformujúcimi sa ekonomikami tento zmenený protokol poskytuje flexibilitu, pokiaľ ide o časový rámec pre uplatňovanie emisných limitov, BAT a výber referenčného roka pre celkové ročné emisie.

Tieto zmeny protokolu sú už vo veľkej miere obsiahnuté v právnych predpisoch EÚ a budú sa ďalej transponovať prostredníctvom novej smernice, ktorá stanovuje aktualizované vnútroštátne emisné stropy pre určité látky znečisťujúce ovzdušie a ročné národné inventúry emisií, ktoré zahŕňajú, okrem iného, emisie POP vrátane PCDD/PCDF, HCB a PCB.

Návrh rozhodnutia Rady obsahuje texty zmien protokolu prostredníctvom rozhodnutia 2009/1 a 2009/2 vo svojich prílohách. Ako už bolo vysvetlené, tieto zmeny sú v plnom súlade s platnými právnymi predpismi EÚ. Osobitné výnimky a flexibilné harmonogramy prechodu pre transformujúce sa ekonomiky by mali umožniť všetkým zmluvným stranám tento protokol dodržiavať. Ratifikácia zmien bude dôležitým krokom smerom k vyššej úrovni ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku cezhraničného znečisťovania ovzdušia. Spravodajca preto víta návrh rozhodnutia Rady a navrhuje, aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.12.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

59

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-François Jalkh, Giovanni La Via, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens