Postup : 2014/0359(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0002/2016

Předložené texty :

A8-0002/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/02/2016 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0026

DOPORUČENÍ     ***
PDF 502kWORD 82k
7.1.2016
PE 551.880v02-00 A8-0002/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

(08648/2015 – C8-0157/2015 – 2014/0359(NLE))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Giovanni La Via

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

(08648/2015 – C8-0157/2015 – 2014/0359(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08648/2015),

–  s ohledem na změnu Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (08648/2015 ADD 1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 192 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0157/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0002/2016),

1.  uděluje souhlas s přijetím změny dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států je chránit lidské prostředí před znečišťováním ovzduší. Několik studií, které byly uskutečněny mezi rokem 1972 a 1977, ukázaly, že látky znečišťující ovzduší se mohou před vlastním uložením přenést až několik tisíc kilometrů. Proto je třeba řešit problémy způsobené znečišťováním ovzduší na mezinárodní úrovni. Tato úmluva, která byla podepsána v roce 1979 a která vstoupila v platnost v roce 1983, byla prvním mezinárodním právně závazným nástrojem v této oblasti. Úmluva vytvořila rámec pro kontrolu a snižování škod způsobených na lidském zdraví a životním prostředí v důsledku znečišťování ovzduší přecházejícího hranice států. Úmluva označuje výkonného tajemníka Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) jako sekretariát úmluvy. Úmluva se provádí a sleduje prostřednictvím programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP).

Do dnešního dne byla úmluva rozšířena o osm protokolů, které určují zvláštní opatření, jež mají její smluvní strany přijmout za účelem snížení svých emisí látek znečišťujících ovzduší. První protokol vyplývající z úmluvy byl podepsán v roce 1984 a poskytl plán pro financování činností podle EMEP. Druhý protokol, který se zabýval emisemi síry, byl prvním podstatným opatřením na snížení znečištění ovzduší. Třetí, čtvrtý a pátý protokol řešil oxidy dusíku, těkavé organické sloučeniny (VOC) a opětovně také emise síry a jejich toky přes hranice. Protokol o těkavých organických sloučeninách z roku 1991 představoval posun od jediné látky k účinnějšímu skupinovému přístupu. Po něm v roce 1998 následovaly dva protokoly o těžkých kovech a perzistentních organických znečišťujících látkách (POP) z Aarhusu. Osmý protokol, jehož účelem je boj proti acidifikaci, eutrofizaci a přízemnímu ozonu, je prvním protokolem s vícenásobným účinkem zaměřeným na více znečišťujících látek současně a obsahuje konkrétní národní emisní stropy a závazky ke snížení různých látek.

Cílem protokolu o těžkých kovech z roku 1998 přijatého v Aarhusu je snižovat a regulovat antropogenní emise olova (Pb), kadmia (Cd) a rtuti (Hg). Vyžaduje, aby smluvní strany snížily své celkové roční emise těchto tří kovů pod úroveň z roku 1990 (nebo z jiného roku z intervalu mezi lety 1985 a 1995). Cílem protokolu je snížit emise z průmyslových zdrojů (železářství, ocelářství, průmysl neželezných kovů), spalovacích procesů (výroba energie, silniční doprava) a spalování odpadu. Stanovuje mezní hodnoty pro specifické velké stacionární zdroje a vyžaduje používání nejlepších dostupných technik (BAT). Strany musí rovněž provádět inventury emisí Pb, Cd a Hg, postupně vyřazovat olovnatý benzin a snižovat hladinu koncentrace rtuti v alkalických bateriích. Protokol navrhuje zavedení opatření k řízení dalších výrobků obsahujících rtuť včetně měřicích zařízení.

Přistoupení Společenství k protokolu bylo jménem Společenství schváleno rozhodnutím Rady 2001/379/ES ze dne 4. dubna 2001. Protokol, který vstoupil v platnost dne 29. prosince 2003, byl proveden v právu EU prostřednictvím několika nástrojů. Strany přezkoumaly protokol s ohledem na dostatečnost a účinnost svých závazků a v letech 2009 a 2010 se dohodly, že zahájí jednání o revizi znění a příloh protokolu. Protokol byl v prosinci 2012 změněn rozhodnutími 2012/5, 2012/6 a 2012/7, z nichž poslední dvě se týkala BAT.

Rozhodnutí 2012/5 musí strany ještě ratifikovat. Pozměněný protokol stanoví zejména přísnější mezní hodnoty pro emise prachu z některých velkých stacionárních zdrojů, jakož i pružná přechodná opatření, která prospějí těm smluvním stranám, které přistoupí k pozměněnému protokolu v období do konce roku 2019, včetně zemí z východní a jihovýchodní Evropy.

Právní předpisy EU již tuto změnu protokolu z velké části upravují a dále bude provedena zejména prostřednictvím nové směrnice, kterou se stanoví aktualizované národní emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a roční národní emisní inventury, které budou zahrnovat mimo jiné emise olova, kadmia a rtuti.

Návrh rozhodnutí Rady obsahuje znění změny protokolu prostřednictvím rozhodnutí 2012/5 ve své příloze. Jak již bylo řečeno výše, změna je plně v souladu se stávajícími právními předpisy EU. Ratifikace změny bude významným krokem k vyšší úrovni ochrany lidského zdraví a životního prostředí před znečišťováním ovzduší přecházejícím hranice států. Zpravodaj proto vítá návrh rozhodnutí Rady a navrhuje Parlamentu udělení souhlasu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.12.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

60

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-François Jalkh, Giovanni La Via, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens

Právní upozornění - Ochrana soukromí