Proċedura : 2014/0359(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0002/2016

Testi mressqa :

A8-0002/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 02/02/2016 - 6.2
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0026

RAKKOMANDAZZJONI     ***
PDF 579kWORD 84k
7.1.2016
PE 551.880v02-00 A8-0002/2016

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emenda għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila dwar Metalli Tqal

(08648/2015 – C8-0157/2015 – 2014/0359(NLE))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur: Giovanni La Via

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emenda għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila dwar Metalli Tqal

(08648/2015 – C8-0157/2015 – 2014/0359(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08648/2015),

–  wara li kkunsidra l-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila dwar Metalli Tqal (08648/2015 ADD 1),

–  wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni mressqa mill-Kunsill skont l-Artikolu 192(1) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8–0157/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0002/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-aċċettazzjoni tal-Emendi għall-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Konvenzjoni dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja fuq Distanza Twila hija maħsuba biex tipproteġi l-ambjent uman kontra t-tniġġis tal-arja. Bosta studji mwettqa bejn l-1972 u l-1977 kienu wrew li s-sustanzi li jniġġsu fl-arja jistgħu jivvjaġġaw eluf ta’ kilometri qabel id-depożizzjoni. Għalhekk, jeħtieġ li l-problemi kkawżati mit-tniġġiż tal-arja jiġu indirizzati fil-livell internazzjonali. Il-Konvenzjoni, li ġiet iffirmata fl-1979 u li daħlet fis-seħħ fl-1983, kienet l-ewwel strument internazzjonali legalment vinkolanti f’dan il-qasam. Hija ħolqot il-qafas għall-kontroll u għat-tnaqqis tal-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent li tiġi kkawżata mit-tniġġis transkonfinali tal-arja. Il-Konvenzjoni tidentifika s-Segretarju Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) bħala s-segretarjat tagħha. Il-Konvenzjoni hija implimentata u mmonitorjata permezz tal-Programm Kooperattiv għall-Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni tat-Trażmissjoni fuq Medda Twila ta' Sustanzi li Jniġġsu l-Arja fl-Ewropa (EMEP).

S'issa, il-Konvenzjoni ġiet estiża permezz ta' tmien protokolli li jidentifikaw miżuri speċifiċi li għandhom jittieħdu mill-Partijiet sabiex inaqqsu l-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja tagħhom. L-ewwel protokoll skont il-Konvenzjoni ġie ffirmat fl-1984 u pprovda skema ta’ finanzjament għal attivitajiet li jaqgħu taħt l-EMEP. It-tieni protokoll, li ttratta l-emissjonijiet tal-kubrit, kien l-ewwel miżura sostantiva dwar it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja. It-tielet, ir-raba' u l-ħames protokoll indirizzaw l-ossidi tan-nitroġenu, il-komposti organiċi volatili (KOV), u għal darb’ oħra l-emissjonijiet tal-kubrit u l-flussi transkonfinali tagħhom. Fil-protokoll tal-1991 dwar il-KOV kien hemm bidla minn approċċ ta' sustanza waħda għal approċċ aktar effettiv ta' grupp ta' sustanzi. Dan l-approċċ tkompla fiż-żewġ protokolli ta’ Aarhus tal-1998 dwar il-metalli tqal u dwar sustanzi niġġiesa organiċi persistenti (POPs). It-tmien protokoll, li għandu l-għan li jiġġieled l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu troposferiku, huwa l-ewwel protokoll b'bosta effetti u li jindirizza diversi sustanzi niġġiesa, u jinkludi limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet speċifiċi u impenji ta’ tnaqqis għal diversi sustanzi.

Il-Protokoll ta’ Aarhus tal-1998 dwar il-Metalli Tqal (il-Protokoll) għandu l-għan li jnaqqas u jikkontrolla l-emissjonijiet antropoġeniċi fl-arja taċ-ċomb (Pb), il-kadmju (Cd) u l-merkurju (Hg). Il-Protokoll jirrikjedi li l-Partijiet inaqqsu l-emissjonijiet annwali totali tagħhom ta' dawn it-tliet metalli taħt il-livelli tagħhom tal-1990, jew sena alternattiva bejn l-1985 u 1995. Il-Protokoll għandu l-għan li jnaqqas l-emissjonijiet mis-sorsi industrijali (l-industrija tal-ħadid u l-azzar, l-industrija tal-metall nonferruż), mill-proċessi ta' kombustjoni (il-ġenerazzjoni tal-enerġija, it-trasport bit-triq), u mill-inċinerazzjoni tal-iskart. Huwa jistabbilixxi valuri ta’ limitu għal emissjonijiet minn sorsi stazzjonarji kbar speċifiċi u jirrikjedi l-użu tal-aħjar tekniki disponibbli. Il-Partijiet iridu jiżviluppaw u jżommu wkoll inventarji tal-emissjoni għall-Pb, il-Cd u l-Hg, ineħħu gradwalment il-petrol biċ-ċomb u jnaqqsu l-livelli ta' konċentrazzjoni tal-Hg fil-batteriji alkalini. Il-Protokoll jipproponi l-introduzzjoni ta’ miżuri ta’ ġestjoni għal prodotti oħra li jkun fihom il-Hg, inklużi l-istrumenti tal-kejl.

L-adeżjoni tal-Komunità għall-Protokoll ġiet approvata f’isem il-Komunità permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/379/KE tal-4 ta’ April 2001. Il-Protokoll, li daħal fis-seħħ fid-29 ta' Diċembru 2003, ġie traspost fid-dritt tal-UE permezz ta' diversi strumenti. Il-Partijiet eżaminaw il-Protokoll fir-rigward tas-suffiċjenza u l-effettività tal-obbligi tiegħu, u fl-2009 u l-2010 qablu dwar il-ftuħ tan-negozjati għar-reviżjoni tat-test u l-annessi tal-Protokoll. F’Diċembru 2012, il-Protokoll ġie emendat permezz tad-Deċiżjonijiet 2012/5, 2012/6 u 2012/7, l-aħħar tnejn b'referenzi għall-aħjar tekniki disponibbli.

Id-Deċiżjoni 2012/5 trid tiġi rratifikata mill-Partijiet. Il-Protokoll emendat jistabbilixxi, b’mod partikolari, valuri ta’ limitu aktar stretti għall-emissjonijiet tat-trab minn ċerti sorsi stazzjonari kbar, kif ukoll arranġamenti tranżitorji flessibbli li għandhom jibbenefikaw lil dawk il-Partijiet li se jaderixxu għall-Protokoll emendat qabel tmiem l-2019, inklużi l-pajjiżi fl-Ewropa tal-Lvant u tax-Xlokk.

L-emenda għall-Protokoll diġà hija koperta fil-parti l-kbira mil-leġiżlazzjoni tal-UE, u se tkompli tiġi trasposta permezz ta’ Direttiva ġdida li tistabbilixxi limiti massimi nazzjonali aġġornati għal ċerti sustanzi niġġiesa atmosferiċi, u tipprovdi għal inventarji tal-emissjoni nazzjonali annwali li għandhom ikopru, fost l-oħrajn, l-emissjonijiet taċ-ċomb, il-kadmju u l-merkurju.

L-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill jelenka t-test tal-emenda għall-Protokoll permezz tad-Deċiżjoni 2012/5 fl-Anness tiegħu. Kif spjegat hawn fuq, l-emenda hija kompletament konsistenti mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE. Ir-ratifika tal-emenda se tkun pass importanti lejn livell ogħla ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent mit-tniġġis transkonfinali tal-arja. Għalhekk ir-rapporteur jilqa’ l-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill u jipproponi li l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI

FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

22.12.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

60

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-François Jalkh, Giovanni La Via, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens

Avviż legali - Politika tal-privatezza