Postopek : 2014/0359(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0002/2016

Predložena besedila :

A8-0002/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 02/02/2016 - 6.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0026

PRIPOROČILO     ***
PDF 497kWORD 81k
7.1.2016
PE 551.880v02-00 A8-0002/2016

o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

(08648/2015 – C8-0157/2015 – 2014/0359(NLE))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Giovanni La Via

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

(08648/2015 – C8-0157/2015 – 2014/0359(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (08648/2015),

–  ob upoštevanju spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (08648/2015 ADD 1)

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 192(1) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0157/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0002/2016),

1.  odobri sprejetje predlogov sprememb k Protokolu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja je zaščititi človekovo okolje pred onesnaževanjem zraka. Več študij, izvedenih med letoma 1972 in 1977, je pokazalo, da onesnaževala zraka lahko prepotujejo več tisoč kilometrov, preden se usedejo. Zato je treba težave, ki jih povzroča onesnaževanje zraka, obravnavati na mednarodni ravni. Konvencija, ki je bila podpisana leta 1979 in je začela veljati leta 1983, je bila prvi mednarodni pravno zavezujoči instrument na tem področju. Z njo je bil ustvarjen okvir za nadzor in zmanjševanje škode za človekovo zdravje in okolje, ki jo povzroča onesnaževanje zraka na velike razdalje preko meja. Konvencija je kot svoj sekretariat opredelila izvršilnega sekretarja Gospodarske komisije OZN za Evropo (UNECE). Izvaja in nadzoruje se v okviru programa sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP).

Doslej je bila razširjena z osmimi protokoli, s katerimi so opredeljeni posebni ukrepi, ki jih morajo pogodbenice sprejeti za zmanjšanje svojih emisij onesnaževal zraka. Prvi protokol, ki izhaja iz konvencije, je bil podpisan leta 1984 in zagotavlja finančno shemo za dejavnosti v okviru EMEP. Drugi protokol, ki obravnava emisije žvepla, je bil prvi konkretni ukrep za zmanjšanje onesnaževanja zraka. Tretji, četrti in peti protokol obravnavajo dušikove okside, hlapne organske snovi ter, ponovno, emisije žvepla in njihove čezmejne tokove. Protokol iz leta 1991 o hlapnih organskih snoveh je pomenil premik od ene same snovi k učinkovitejšemu skupinskemu pristopu. To se je nadaljevalo z dvema Aarhuškima protokoloma iz leta 1998 o težkih kovinah in o obstojnih organskih onesnaževalih. Osmi protokol, ki ima za cilj boj proti zakisljevanju, evtrofikaciji in prizemnem ozonu, je prvi protokol, ki upošteva več onesnaževal in več učinkov hkrati, in zajema zgornje meje emisij po posameznih nacionalnih državah ter zaveze za zmanjšanje emisij za različne snovi.

Cilj Aarhuškega protokola iz leta 1998 o težkih kovinah (v nadaljnjem besedilu: protokol) sta zmanjšanje in nadzor izpuščanja v zrak antropogenih emisij svinca (Pb), kadmija (Cd) in živega srebra (Hg). Protokol od pogodbenic zahteva, da zmanjšajo skupne letne emisije za te tri kovine pod raven iz leta 1990 ali drugega leta med leti 1985 in 1995. Njegov namen je zmanjšati emisije iz industrijskih virov (železarska in jeklarska industrija in industrija neželeznih kovin), procesov izgorevanja (proizvodnja energije, cestni prevoz) in sežiganja odpadkov. V protokolu so določene mejne vrednosti za emisije iz posameznih večjih nepremičnih virov in zahteva po uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij. Pogodbenice morajo pripraviti in dopolnjevati evidence emisij za Pb, Cd in Hg, postopoma prenehati uporabljati osvinčen bencin ter zmanjšati ravni koncentracije živega srebra v alkalnih baterijah. Protokol vsebuje predlog o uvedbi ukrepov za gospodarjenje s proizvodi v zvezi z drugimi proizvodi, ki vsebujejo živo srebro, vključno z merilnimi napravami.

Pristop Skupnosti k protokolu je bil odobren v imenu Skupnosti s Sklepom Sveta 2001/379/ES z dne 4. aprila 2001. Veljati je začel 29. decembra 2003, v zakonodajo EU pa je bil prenesen z več instrumenti. Pogodbenice so se pri pregledu osredotočile na zadostnost in učinkovitost obveznosti, ki iz njega izhajajo, ter se leta 2009 in 2010 dogovorile o začetku pogajanj za revizijo njegovega besedila in prilog. Spremenjen je bil leta 2012 s sklepi 2012/5 in 2012/6 in 2012/7, pri čemer se zadnja dva sklepa nanašata na najboljše razpoložljive tehnike.

Sklep 2012/5 morajo pogodbenice še ratificirati. Spremenjeni protokol določa zlasti strožje mejne vrednosti za emisije prahu iz nekaterih večjih nepremičnih virov, pa tudi prožne prehodne ureditve, od katerih bodo imele koristi tiste pogodbenice, ki bodo k spremenjenemu protokolu pristopile pred koncem leta 2019, vključno z državami vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Sprememba protokola je v glavnem že zajeta z zakonodajo EU in bo podrobneje prenesena z novo direktivo, ki bo določala posodobljene nacionalne zgornje meje emisij za nekatera onesnaževala zraka in omogočila uvedbo letnih nacionalnih evidenc emisij, ki bodo med drugim zajemale emisije svinca, kadmija in živega srebra.

Besedilo spremembe k protokolu, ki je bila izvedena na podlagi Sklepa 2012/5, je navedeno v prilogi osnutka sklepa Sveta. Kot je razloženo zgoraj, je sprememba v celoti skladna z obstoječo zakonodajo EU. Ratifikacija spremembe bo pomemben korak k večji ravni zaščite človekovega zdravja in okolja pred čezmejnim onesnaževanjem zraka. Poročevalec zato pozdravlja osnutek sklepa Sveta in predlaga, da ga Parlament odobri.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.12.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

60

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-François Jalkh, Giovanni La Via, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov