VERSLAG over de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU

  7.1.2016 - (2015/2137(INI))

  Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  Rapporteur: Mark Demesmaeker


  Procedure : 2015/2137(INI)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0003/2016
  Ingediende teksten :
  A8-0003/2016
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU

  (2015/2137(INI))

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het verslag van de Commissie van 2 oktober 2015 getiteld "De tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020" (COM(2015)0478),

  –  gezien het verslag van de Commissie van 20 mei 2015 getiteld "De stand van de natuur in de Europese Unie: verslag over de staat van en trends voor typen habitats en soorten die onder de habitat- en de vogelrichtlijn vallen, in de periode 2007-2012, zoals vereist krachtens artikel 17 van de habitatrichtlijn en artikel 12 van de vogelrichtlijn" (COM(2015)0219),

  –  gezien het "Report on the open public consultation of the “fitness check” on the Birds and Habitats Directives" (verslag over de openbare raadpleging in het kader van de geschiktheidscontrole van de vogel- en de habitatrichtlijn)[1],

  –  gezien de in oktober 2015 gepubliceerde Eurobarometer-enquête over de houding van Europeanen tegenover biodiversiteit ("Special Eurobarometer 436"),

  –  gezien het rapport van het Europees Milieuagentschap "The European Environment ‑ state and outlook 2015 (SOER 2015)",

  –  gezien de mededeling van de Commissie van 7 februari 2014 over de aanpak van de EU van de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten (COM(2014)0064),

  –  gezien het in 2015 gepubliceerde eindverslag van de Horizon 2020-deskundigengroep "Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities" getiteld "Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities",

  –  gezien de "Natural Capital Financing Facility" (NCFF), een onderdeel van het LIFE‑ financieringsinstrument voor milieu- en klimaatmaatregelen,

  –  gezien de door de Commissie georganiseerde consultatie over het toekomstige EU‑initiatief met als motto "Geen nettoverlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten",

  –   gezien de resultaten van de 12e Conferentie van de Partijen (COP 12) bij het VN-Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD), met name de tussentijdse evaluatie van de voortgang bij de uitvoering van het strategisch biodiversiteitsplan 2011-2020, met inbegrip van de vierde editie van de Global Biodiversity Outlook, om de biodiversiteitsdoelstellingen van Aichi te halen, en de maatregelen om de uitvoering te verbeteren,

  –  gezien Besluit X/34 van de COP 10 over biodiversiteit, waarin het belang van agrarische biodiversiteit voor de voedselzekerheid en voeding wordt benadrukt, vooral tegen de achtergrond van klimaatverandering en beperkte natuurlijke hulpbronnen, zoals werd onderkend in de verklaring van Rome tijdens de wereldtop over voedselveiligheid in 2009,

  –   gezien de conclusies van de vergadering van de Raad Milieu op 12 juni 2014, met name de toezegging van de EU en de lidstaten om meer middelen beschikbaar te stellen voor het nakomen van de in Hyderabad aangegane verplichtingen, door het totaal aan financiële middelen in verband met biodiversiteit in 2015 te verdubbelen;

  –  gezien het in 2015 gepubliceerde verslag van het CBD-secretariaat en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) getiteld "Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health – A State of Knowledge Review",

  –  gezien de ontwerpresolutie die aan de negenenzestigste zitting van de Algemene Vergadering van de VN werd voorgelegd ter goedkeuring van de ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015 getiteld "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development",

  –  gezien de verslagen over de economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit (TEEB), een wereldwijd initiatief gericht op "het zichtbaar maken van de waarden van de natuur",

  –  gezien de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES) en het Verdrag inzake migrerende diersoorten (CMS),

  –  gezien de rode lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor natuurbehoud (IUCN),

  –  gezien Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten[2],

  –   gezien het Internationaal Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen,

  –  gezien het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 en in het bijzonder Verordening (EU) nr. 1307/2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid[3] en Verordening (EU) nr. 1305/2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)[4],

  –  gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad[5],

  –  gezien het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020,

  –  gezien zijn resolutie van 20 april 2012 getiteld "Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020"[6],

  –  gezien zijn resolutie van 12 december 2013 over "Groene infrastructuur (GI) - Het natuurlijke kapitaal van Europa vergroten"[7],

  –  gezien zijn resolutie van 28 april 2015 over "Een nieuw EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector"[8],

  –  gezien de studie van de Europese Parlementaire Onderzoeksdienst van april 2015 getiteld "Safeguarding biological diversity - EU policy and international agreements",

  –  gezien het verslag van Forest Europa over de toestand van de bossen in Europa in 2015[9],

  –  gezien de studie van zijn beleidsondersteunende afdeling "Rechten van de burger en constitutionele zaken " van 2009 over de nationale wetgeving en praktijken met betrekking tot de uitvoering van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en met name artikel 6,

  –  gezien het advies dat het Comité van de Regio's op zijn 115e plenaire zitting van 3-4 december 2015 heeft aangenomen getiteld "Bijdrage aan de fitness-check van de EU vogel- en habitatrichtlijn",

  –  gezien artikel 52 van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A8‑0003/2016),

  A.  eraan herinnerend dat biodiversiteit de unieke variatie aan ecosystemen, habitats, soorten en genen op aarde is waarvan de mens sterk afhankelijk is;

  B.   overwegende dat biodiversiteit een overweldigende intrinsieke waarde heeft die moet worden beschermd voor toekomstige generaties; overwegende dat biodiversiteit ook voordelen voor de menselijke gezondheid oplevert en een enorme maatschappelijke en economische waarde in zich draagt, en overwegende dat de sociaal-economische kosten van het niet halen van de hoofddoelstelling voor biodiversiteit worden geraamd op 50 miljard EUR per jaar;

  C.   overwegende dat de landbouw een grote rol speelt bij het verwezenlijken van de biodiversiteitsdoelstellingen; overwegende dat de behoefte aan een efficiënte productie van voedingsmiddelen voor de sterk stijgende wereldbevolking, en de doelstellingen van het energiebeleid voor een betere benutting van biomassa als energiebron hoge eisen stellen aan de landbouw;

  D.   overwegende dat de land- en bosbouwsector bijdragen aan de instandhouding van de biodiversiteit in het kader van de toepassing van de bestaande wetgeving;

  E.   overwegende dat de verscheidenheid aan plantensoorten en -variëteiten die traditioneel door kleine en middelgrote landbouwbedrijven en familielandbouwbedrijven worden verbouwd, uiterst belangrijk is, zowel om tegemoet te komen aan verschillende behoeften en gebruiken van plattelandsgemeenschappen als om de kwetsbaarheid van gewassen voor slechte weersomstandigheden, plagen en ziekten te verminderen;

  F.   overwegende dat duurzame en verantwoordelijke landbewerking en veeteelt wezenlijk bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit;

  G.  overwegende dat biodiversiteit wereldwijd onder zware druk staat, hetgeen onomkeerbare veranderingen teweegbrengt die nefast zijn voor natuur, maatschappij en economie,

  H.   overwegende dat Aichi-doelstelling 11 gericht is op de bescherming van ten minste 17 % van de binnenwateren door middel van doeltreffend beheerde systemen van beschermde gebieden; overwegende dat het aantal Europese ecoregio's die met 17 % van hun oppervlak in beschermde gebieden liggen sterk verminderd is, wanneer gebieden die uitsluitend beschermd worden in het kader van Natura 2000 buiten beschouwing worden gelaten;

  I.  overwegende dat het herstel van ecosystemen een positieve impact kan hebben op de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering;

  J.   overwegende dat minstens 8 op 10 EU-burgers de effecten van biodiversiteitsverlies als ernstig beschouwen en dat 552 470 burgers deelnamen aan de publieke raadpleging over de geschiktheidscontrole van de natuurrichtlijnen, de hoogste respons ooit op een door de Commissie gehouden raadpleging; overwegende dat blijkens de Eurobarometer de burgers meer informatie willen over biodiversiteitsverlies en dat de meeste burgers Natura 2000 niet kennen;

  K.   overwegende dat heel wat geëngageerde burgers, op eigen initiatief of verenigd in lokale of regionale actiegroepen, plaatselijke en regionale initiatieven ontwikkelen ter bevordering van de biodiversiteit en hiermee op relatief korte termijn positieve resultaten behalen;

  L.   overwegende dat 65 % van de EU-burgers in een straal van 5 km van een Natura 2000-gebied woont, en 98 % in een straal van 20 km, waaruit kan worden opgemaakt dat deze gebieden het potentieel hebben om bij te dragen aan de bewustwording over biodiversiteit en om ecosysteemdiensten te leveren die bijdragen aan het welzijn van een groot deel van de bevolking in de EU;

  M.  overwegende dat biodiversiteitsmaatregelen volledig in overeenstemming moeten zijn met het subsidiariteitsbeginsel, zodat regionale verschillen in landschapsvormen en habitats ten volle worden geëerbiedigd;

  N.  overwegende dat biodiversiteit van groot belang is in de ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee, waar inheemse dier- en plantensoorten in unieke omstandigheden gedijen; overwegende dat niettemin in sommige van deze gebieden de vogel- en de habitatrichtlijn niet worden toegepast;

  Algemene opmerkingen

  1.  verwelkomt de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie, het verslag over "de stand van de natuur" en het SOER 2015-rapport; benadrukt het strategische belang van deze rapporten voor het verwezenlijken van de EU-doelstellingen inzake biodiversiteit;

  2.   uit zijn diepgewortelde bezorgdheid over het voortdurende verlies van biodiversiteit; merkt op dat de 2020-doelstellingen zonder forse bijkomende en aanhoudende inspanningen niet zullen worden bereikt; stelt tegelijkertijd vast dat wetenschappelijk is aangetoond dat de natuur in Europa in een veel slechtere staat zou verkeren zonder de positieve gevolgen van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn van de EU en dat gerichte en adequaat gefinancierde inspanningen effectief resultaten opleveren; benadrukt evenwel dat er nog een groot potentieel voor verbetering is;

  3.   benadrukt dat de vernietiging van habitats de belangrijkste factor is bij het verlies van biodiversiteit en een speciale prioriteit vormt om dit verlies aan te pakken, namelijk door het terugdringen van aantasting en versnippering;

  4.  wijst erop dat een verlies aan biodiversiteit niet alleen betrekking heeft op soorten en habitats, maar ook op de genetische diversiteit; roept de Commissie op om een strategie voor de instandhouding van de genetische diversiteit te ontwikkelen;

  5.  onderstreept dat biodiversiteit een kritieke rol speelt in de duurzame-ontwikkelingsdoelen, en met name in de doelstellingen 14 "Beschermen en duurzaam gebruik maken van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen" en 15 "Beschermen en herstellen van terrestrische ecosystemen en het bevorderen van het duurzaam gebruik ervan, duurzaam bosbeheer, bestrijden van woestijnvorming, tegengaan en ongedaan maken van bodemaantasting en een halt toeroepen aan het biodiversiteitsverlies"; brengt in herinnering dat de EU over een buitengewone biodiversiteit beschikt, met name dankzij haar ultraperifere regio's, maar eveneens in de landen en gebieden overzee die met de Unie verbonden zijn; roept de EU er daarom toe op zich krachtig te blijven inzetten voor een verdere versterking van het Verdrag inzake biologische diversiteit en erop toe te zien dat het doeltreffend wordt toegepast;

  6.  merkt op dat de versnippering, aantasting en vernietiging van habitats als gevolg van veranderingen in het landgebruik, klimaatverandering, niet-duurzame consumptiepatronen en het gebruik van de zeeën enkele van de belangrijkste bedreigingen en onderliggende drijvende krachten vormen die een verlies van biodiversiteit in de EU en buiten haar grondgebied veroorzaken; onderstreept daarom dat het noodzakelijk is indicatoren te identificeren en vast te stellen waarmee de staat van de biodiversiteit in een bepaald gebied of binnen een bepaald territorium op ondubbelzinnige en wetenschappelijke wijze kan worden gemeten, ter ondersteuning van een doordacht en duurzaam gebruik van hulpbronnen, zowel binnen de Europese Unie als op mondiaal niveau, ook in de ontwikkelingslanden, en spoort de EU er met name toe aan haar internationale toezeggingen op het gebied van biodiversiteit te verankeren in haar klimaatstrategie en haar Europa 2020-strategie; benadrukt dat een hulpbronnenefficiëntere economie en een vermindering van de overconsumptie de EU in staat zouden kunnen stellen om haar afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen, met name van buiten Europa, te beperken; herinnert er eveneens aan dat op ecosystemen gebaseerde benaderingen met betrekking tot de vermindering van en de aanpassing aan de klimaatverandering kosteneffectieve alternatieven zouden kunnen bieden voor technologische oplossingen, terwijl vooruitgang op het gebied van veel toegepaste wetenschappen afhankelijk is van de beschikbaarheid en diversiteit van natuurlijke rijkdommen op de lange termijn;

  7.   onderstreept dat een grotere politieke wil op het hoogste niveau doorslaggevend is om de biologische verscheidenheid te behouden en het biodiversiteitsverlies tot staan te brengen; is van mening dat de implementatie van bestaande wetgeving, handhaving en verdere integratie van biodiversiteitsbescherming in andere beleidsdomeinen van essentieel belang zijn; roept de lidstaten er vooral toe op om op regionaal en lokaal niveau voor voorlichting en bewustmaking op het vlak van biodiversiteit te zorgen;

  8.   betreurt het dat in Europa ongeveer een kwart van de in het wild levende diersoorten met uitsterven bedreigd zijn, en dat vele ecosystemen aangetast zijn, wat ernstige sociale en economische schade voor de EU met zich meebrengt;

  9.   benadrukt dat natuur en economische ontwikkeling elkaar niet uitsluiten; is overtuigd van de noodzaak om de natuur een grotere plaats te geven in de maatschappij, met inbegrip van de economie en privé-bedrijven, om duurzame economische groei te genereren en proactieve maatregelen te nemen voor de bescherming, het herstel en een beter beheer van het milieu; is met name van mening dat het streven naar een geringere exploitatie van grondstoffen centraal moet staan bij het op elkaar afstemmen van economische en milieudoelstellingen;

  10.   benadrukt dat het verlies van biodiversiteit leidt tot gigantische economische kosten voor de maatschappij, die tot nu toe onvoldoende zijn geïntegreerd in het economische en ander beleid; acht het essentieel te erkennen dat investeren in biodiversiteit vanuit sociaal-economisch oogpunt van het grootste belang is; merkt op dat één op de zes banen in de EU in zekere mate afhankelijk is van de natuur en van biodiversiteit; benadrukt dat biodiversiteit aanzienlijke mogelijkheden biedt om nieuwe vaardigheden, banen en zakelijke kansen te creëren; is verheugd over methoden voor het meten van de economische waarde van biodiversiteit; meent dat deze instrumenten kunnen bijdragen tot meer bewustwording, het beter inzetten van beschikbare middelen en een betere besluitvorming;

  11.  verzoekt de Commissie in het economisch beleid meer gewicht toe te kennen aan biodiversiteit en ecosystemen met het oog op de omschakeling naar een groene economie, en dringt er bij de Commissie op aan de maatregelen ter vergroening van het Europees semester te versterken; onderstreept dat biodiversiteit een algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid is die niet alleen kan worden gebaseerd op overheidsuitgaven;

  12.  is van oordeel dat de economische waarde van biodiversiteit moet worden weerspiegeld in indicatoren die als leidraad dienen voor de besluitvorming (zonder dat zij tot commercialisering van de biodiversiteit leiden) en die verder reiken dan het bbp; is ervan overtuigd dat dit gunstig zal zijn voor het behalen van de duurzame-ontwikkelingsdoelen; dringt er in dit verband op aan dat de biodiversiteitswaarden systematisch worden geïntegreerd in het overheidsboekhoudsysteem als onderdeel van de monitoring van de duurzame-ontwikkelingsdoelen;

  13.   benadrukt dat de EU en de lidstaten doelstellingen in de biodiversiteitsstrategie voor 2010 niet hebben weten te verwezenlijken; verzoekt de Commissie, gezien het gebrek aan vooruitgang bij het halen van de biodiversiteitsdoelstellingen voor 2020, elke twee jaar een verslag in te dienen bij het Parlement waarin de Raad en de Commissie uitweiden over de stand van zaken, de redenen voor het niet halen van de doelstellingen en de strategie voor toekomstige naleving;

  Tussentijdse evaluatie biodiversiteitsstrategie

  Hoofddoel

  14.   roept de Commissie en de lidstaten dringend op om een hogere prioriteit toe te kennen aan het verwezenlijken van de 2020-doelen; roept op tot een multi-stakeholderbenadering en beklemtoont de cruciale rol van nationale, regionale en lokale actoren en hun volledige participatie hierin; benadrukt dat ook de financiering en een groter publiek bewustzijn en begrip van en draagvlak voor de bescherming van biodiversiteit essentieel zijn; is daarom van mening dat een goed informatiebeleid en een vroegtijdige betrokkenheid van alle betrokken actoren, waaronder de sociaal‑economische actoren, van doorslaggevend belang zijn voor het verwezenlijken van die doelstellingen;

  15.  vraagt de EU, uitgaande van het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling, haar biodiversiteitsvoetafdruk wereldwijd te verkleinen en binnen de ecologische grenzen van ecosystemen te brengen door vorderingen te maken bij de verwezenlijking van de hoofddoelstellingen inzake biodiversiteit en de verbintenissen op het gebied van de bescherming van biodiversiteit na te komen; verzoekt de EU eveneens ontwikkelingslanden te helpen bij hun inspanningen om biodiversiteit te behouden en te zorgen voor een duurzaam gebruik ervan;

  Doel 1

  16.   betreurt het lage tempo waarmee de lidstaten de milieuwetgeving van de EU ten uitvoer leggen; wijst erop dat er meer informatie nodig is over de stand van de tenuitvoerlegging in de lidstaten;

  17.  benadrukt dat de volledige tenuitvoerlegging en handhaving en een adequate financiering van de natuurrichtlijnen een cruciale voorwaarde vormen voor het welslagen van de strategie als geheel en voor het verwezenlijken van het in die strategie geformuleerde hoofddoel; vraagt, gelet op het feit dat het kort dag is, alle betrokkenen zich hier voluit voor in te spannen en een breed draagvlak tot stand te brengen;

  18.   dringt er bij de EU-leiders op aan te luisteren naar de half miljoen burgers die hebben verzocht om de handhaving en de betere tenuitvoerlegging van onze sterke wetten voor natuurbescherming;

  19.   roept de Commissie op om de richtsnoeren te verbeteren die de volledige tenuitvoerlegging en handhaving van de richtlijnen moeten faciliteren, met inachtneming van de bestaande jurisprudentie; vraagt de Commissie om meer in te zetten op dialoog met de lidstaten en alle relevante belanghebbenden, waaronder de sociaal-economische actoren, om het uitwisselen van de beste praktijken aan te moedigen;

  20.   onderkent dat een van de belangrijkste voordelen van de natuurrichtlijnen gelegen is in de mate waarin ze bijdragen aan gelijke voorwaarden in de hele EU door een basisnorm voor milieubescherming te bieden waaraan alle lidstaten moeten voldoen, in overeenstemming met de voorschriften voor gemeenschappelijke normen en het beginsel van wederzijdse erkenning op de interne markt;

  21.   stelt vast dat in 2012 slechts 58 % van de Natura 2000-gebieden over een beheersplan beschikte; maakt zich zorgen over de uiteenlopende niveaus van tenuitvoerlegging; dringt er bij de lidstaten op aan om de aanduiding van de Natura 2000-sites op land en op zee af te ronden en in overleg met alle belanghebbenden beheersplannen op te stellen;

  22.  benadrukt dat het beheer van de Natura 2000-gebieden in de hele EU weliswaar ten minste 5,8 miljard EUR kost, maar dat zij jaarlijks milieu- en sociaal-economische voordelen ter waarde van 200 à 300 miljard EUR opleveren; verzoekt de lidstaten toe te zien op een transparant beheer van de Natura 2000-gebieden;

  23.  onderkent de cruciale bijdrage die de in het kader van het Natura 2000-netwerk ingestelde beschermde mariene gebieden zullen leveren bij het bereiken van een goede milieutoestand uit hoofde van de kaderrichtlijn mariene strategie en bij het halen van de wereldwijde doelstelling dat 10 % van de kust- en mariene gebieden uiterlijk in 2020 beschermd wordt, zoals vastgelegd in biodiversiteitsdoelstelling 11 van Aichi; betreurt het dat deze doelstelling nog bij lange na niet bereikt is;

  24.   verzoekt de Commissie en de lidstaten meer gegevens te verzamelen en meer controle uit te oefenen op habitats en soorten, vooral waar er grote hiaten zijn, om de vooruitgang bij het halen van deze doelstellingen te kunnen evalueren;

  25.   spreekt er zijn bezorgdheid over uit dat er nog steeds geen concreet inzicht is in de daadwerkelijke fondsen voor en de financiering van natuurbehoud per lidstaat; ziet dit als een grote leemte in onze kennis; verzoekt de Commissie en de lidstaten onverwijld de desbetreffende nationale begrotingslijnen in kaart te brengen en samen te stellen;

  26.   herhaalt zijn eerdere verzoeken om EU-medefinanciering voor het beheer van Natura 2000-gebieden, die een aanvulling dient te zijn op de middelen uit het fonds voor plattelandsontwikkeling, de structuurfondsen en het visserijfonds en op de middelen die ter beschikking worden gesteld door de lidstaten;

  27.   dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om nauwgezet te blijven toezien op de handhaving van de natuurrichtlijnen; onderstreept dat de naleving en de handhaving van EU-wetgeving moet worden verbeterd, bijv. door doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties op te leggen;

  28.  vraagt in dat verband om bijkomende inspanningen om het illegaal doden, vangen en verhandelen van vogels een halt toe te roepen en daaruit voortvloeiende lokale conflicten op te lossen; verzoekt de Commissie en de lidstaten nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor het opsporen van illegale activiteiten in Natura 2000-gebieden;

  Doel 2

  29.  roept de Commissie op om uiterlijk in 2017 een concreet voorstel te doen voor de ontwikkeling van een trans-Europees netwerk voor groene infrastructuur (TEN-G); moedigt aan dat er samen met de lidstaten een strategie wordt ontwikkeld voor Europese wildcorridors voor doelsoorten;

  30.   verzoekt de lidstaten die dit nog niet gedaan hebben, onmiddellijk prioriteitskaders voor het herstel van ecosystemen te ontwikkelen en uit te voeren;

  31.  vraagt de lidstaten prioriteit te geven aan het streefdoel om tegen 2020 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen en de hiervoor beschikbare middelen binnen het MFK aan te wenden; verzoekt de Commissie richtsnoeren op te stellen voor de besteding van zulke kredieten voor het herstel van aangetaste ecosystemen en de bescherming van de biodiversiteit in het algemeen;

  32.   wijst op het grote belang van de land- en bosbouw voor het verwezenlijken van dit doel en op de behoefte aan duurzame oplossingen voor de land- en bosbouw;

  33.   beseft dat luchtverontreiniging negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit en ecosysteemdiensten, waarbij kritieke grenswaarden voor voedingsstikstof en verzuring worden gebruikt als indicator van de druk op natuurlijke ecosystemen en de verscheidenheid van soorten;

  34.   roept de Commissie en de lidstaten op in biodiversiteit te investeren ter ondersteuning van het innovatievermogen van ondernemingen, met name op het vlak van milieutechniek;

  Doel 3

  35.   merkt op dat het integreren van natuurbehoud in andere beleidsterreinen van het allergrootste belang blijft, en benadrukt de essentiële rol van de land- en bosbouw in dit verband;

  36.  benadrukt dat het behoud van de biodiversiteit cruciaal is voor de productie van levensmiddelen en diervoeders, en dus in het gevestigd belang van de landbouwers is; wijst op het belang van een multi-stakeholderbenadering met actieve betrokkenheid van land- en bosbouwbedrijven, waarbij zij worden aangezet tot een gezamenlijke aanpak van deze uitdagingen;

  37.  herinnert eraan dat in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) al instrumenten bestaan voor herstel, behoud en verbetering van de biodiversiteit, zoals de ecologische aandachtsgebieden; wijst erop dat herstel, instandhouding en versterking van ecosystemen die verbonden zijn met de landbouw en de bosbouw, waaronder in Natura 2000-gebieden, aangemerkt is als een van de zes kernprioriteiten voor de plattelandsontwikkeling in de EU;

  38.  betreurt het te moeten vaststellen dat er nog geen meetbare verbetering is in de toestand van de biodiversiteit in de landbouw, maar erkent dat het nog te vroeg is om de werkelijke doeltreffendheid van het hervormde GLB te kunnen bepalen; is ingenomen met de door de Commissie geplande evaluatie van de tenuitvoerlegging van het GLB en spoort de Commissie en de lidstaten aan om de effectiviteit van de vergroeningsmaatregelen - waaronder de beoordeling van de flexibiliteit van de lidstaten - en de relevante maatregelen ten behoeve van de plattelandsontwikkeling in het kader van het GLB te monitoren, te evalueren en, zo nodig, te verhogen; roept de Commissie op haar bevindingen mee te nemen bij de tussentijdse herziening van het GLB;

  39.  roept de lidstaten op de al beschikbare instrumenten van het GLB en het cohesiebeleid voor de ondersteuning van exploitanten in de land- en bosbouw bij het bereiken van de biodiversiteitsdoelen beter in te zetten;

    wijst op de noodzaak van bevordering van het duurzame gebruik van plantgenetische hulpbronnen en traditionele agrarische variëteiten, in combinatie met duurzame oplossingen voor de land- en bosbouw;

  40.   benadrukt dat ecologische aandachtsgebieden in principe gebieden moeten zijn voor de bescherming en de bevordering van agro-ecologische processen, zoals bestuiving en bodembehoud; verzoekt de Commissie gegevens te publiceren over hoeveel lidstaten het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in deze ecologische aandachtsgebieden toestaan sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1307/2013;

  41.  verzoekt de Commissie, met het oog op de transparantie, de motiveringen van lidstaten bij hun keuze voor vergroeningsmaatregelen openbaar te maken;

  42.   dringt erop aan dat de Commissie en de lidstaten ervoor zorgen dat de financiële middelen die in het kader van het GLB toegewezen zijn aan milieu-onvriendelijke activiteiten worden herschikt ten behoeve van de financiering van duurzame landbouwpraktijken en, in het verlengde daarvan, het behoud van de biodiversiteit;

  43.  benadrukt dat de agrarische biodiversiteit in ontwikkelingslanden moet worden beschermd om voedselzekerheid te waarborgen; dringt er daarom bij de Commissie op aan te investeren in agro-ecologie in ontwikkelingslanden, overeenkomstig de aanbevelingen van de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel;

  44.  verzoekt de Commissie het duurzame beheer van de bossen op de wereld te bevorderen door ecologische processen en de biodiversiteit en productiviteit van bossen te waarborgen en het recht van inheemse volkeren op instandhouding van de bosbestanden te eerbiedigen; verzoekt de Commissie tevens om de vernietiging van natuurlijke bossen te verbieden, bedreigde soorten te beschermen en giftige bestrijdingsmiddelen en het planten van genetische gemodificeerde bomen te verbieden;

  45.   verzoekt de Commissie in het kader van haar biodiversiteitsstrategie meer rekening te houden met tropische wouden, gezien de er aanwezige concentratie van ecosystemen, habitats en bijzonder bedreigde kwetsbare soorten, de cruciale rol die zij spelen voor een evenwichtig milieu en het klimaat, en de maatschappelijke en culturele functie die zij vervullen voor de inheemse bevolking;

  46.   verzoekt de lidstaten bosbeheersplannen te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen, teneinde de staat van instandhouding van boshabitats en in het bos levende soorten te verbeteren en de beschikbaarheid van informatie te verbeteren; verzoekt de Commissie criteria en normen te ontwikkelen voor het verzamelen van gegevens over de biodiversiteit van bossen, om de eenvormigheid en de vergelijkbaarheid van deze gegevens te waarborgen;

  47.   wijst erop dat de toenemende vraag naar agrobrandstoffen en de toenemende druk op de ontwikkelingslanden om dergelijke brandstoffen te produceren de biodiversiteit kunnen bedreigen, omdat daardoor habitats en ecosystemen zoals wetlands en bossen achteruitgaan en voor de teelt van andere gewassen worden gebruikt;

  48.  benadrukt dat criteria inzake sociale en milieuduurzaamheid voor de productie van biomassa een coherent onderdeel moeten vormen van het kader dat in de richtlijn hernieuwbare energie is vastgesteld; acht het van cruciaal belang dat er duurzaamheidsnormen worden ontwikkeld voor alle sectoren die gebruik kunnen maken van biomassa, naast criteria voor duurzaam bosbeheer om te voorkomen dat bio-energie bijdraagt aan klimaatverandering of een bijkomende factor wordt voor landroof en voedselonzekerheid;

  49.  merkt bezorgd op dat 90 % van de palmolie die wereldwijd wordt geconsumeerd, in Indonesië en Maleisië wordt geproduceerd ten koste van de veenbossen, die in brand worden gestoken om plaats te maken voor grote plantages met acacia's en oliepalmen; wijst erop dat Indonesië volgens een studie van de Wereldbank de op twee na grootste producent van broeikasgassen is geworden, juist vanwege de bosbranden;

  Doel 4

  50.  roept de Commissie en de lidstaten op het hervormde gemeenschappelijke visserijbeleid correct en tijdig uit te voeren en daarbij uit te gaan van een ecosysteemgericht visserijbeheer, om het doel van een maximale duurzame opbrengst te bereiken, o.a. door duurzame en innovatieve vangstmethoden te bevorderen; wijst op het belang van vermindering van de vervuiling onder meer met het oog op de instandhouding van de mariene biodiversiteit en de bestanden en de ondersteuning van economische groei via de blauwe economie;

  51.  benadrukt het fundamentele belang van mariene ecosystemen en hulpbronnen als fundament voor een duurzame ontwikkeling in kuststaten; verzoekt de lidstaten eerdere verplichtingen volledig na te komen en samen met de overheden op mondiaal, regionaal en nationaal niveau aanzienlijk grotere ambities en maatregelen te ontwikkelen om tot een eerlijke en economisch en ecologisch duurzame visserij te komen;

  52.  verzoekt de Commissie en de lidstaten te waarborgen dat de EU een voortrekkersrol speelt bij de totstandbrenging van een overeenkomst uit hoofde van het VN-zeerechtverdrag (UNCLOS), gericht op de instandhouding en het duurzaam gebruik van de mariene biologische diversiteit buiten de nationale jurisdictie;

  53.  verzoekt de Commissie om in samenwerking met de lidstaten en derde landen de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2008 inzake illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserijactiviteiten te verbeteren;

  54.   verzoekt de Commissie en de lidstaten de milieukwaliteit van onze zeeën te verbeteren door middel van projecten om de chemische, fysische en microbiologische verontreiniging te verminderen, door het zeevervoer zo duurzaam mogelijk te maken en de biodiversiteit, die daar onvermijdelijk door wordt bedreigd, te beschermen; merkt in dit verband op dat er jaarlijks 12,7 miljoen ton plastic (5 % van de totale productie) via rioleringen, waterlopen en stortplaatsen langs de kusten in zee terecht komt, met alle negatieve gevolgen van dien voor het milieu en de biodiversiteit van de hele planeet;

  Doel 5

  55.   dringt er bij de Commissie op aan onverwijld overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1143/2014 een nauwkeurige, uitvoerige lijst vast te stellen van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, met dien verstande dat deze lijst niet beperkt mag zijn tot een vast aantal soorten en dat er ook volledig uitgewerkte en coherente uitvoeringsmaatregelen op moeten staan - met een passende financiële ondersteuning - teneinde de doelen te halen; benadrukt het belang van een permanente actualisering van deze lijst en van bijkomende risicobeoordelingen van soorten, zodat de wetgeving inzake invasieve inheemse soorten haar rol als krachtige hefboom kan waarmaken;

  56.  dringt er bij de lidstaten op aan het Internationaal Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor het beheer van ballastwater van schepen te ratificeren, om de verspreiding van invasieve uitheemse soorten via zeevervoer en vervoer over binnenwateren tegen te gaan, en bij te dragen aan de uitvoering en verwezenlijking van de doelstelling;

  57.   roept de lidstaten op om toezicht te houden op de invoer van exoten naar hun grondgebied en hierover regelmatig verslag uit te brengen aan de Commissie en de andere lidstaten; roept op tot strengere beperkingen op de invoer en het privébezit van bedreigde soorten, zoals primaten, reptielen en amfibieën;

  Doel 6

  58.   roept de Commissie en de lidstaten op om voor het milieu schadelijke subsidies tegen 2020 af te bouwen, en te waarborgen dat de evaluatie van dergelijke subsidies uiterlijk eind 2016 is afgerond en dat er op de relevante EU-beleidsterreinen rapportageverplichtingen gelden; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om de overgang naar een kringloopeconomie voluit te onderschrijven en te faciliteren;

  59.  verzoekt de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan met klem om voorafgaand aan de COP-MOP 2 in december 2016 het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik te ratificeren;

  60.   herinnert eraan dat de EU op mondiale schaal een aanzienlijke bijdrage levert aan de strijd tegen het verlies van biodiversiteit, en dat zij, samen met haar lidstaten, de belangrijkste donor is van middelen voor het behoud van de biodiversiteit evenals de grootste verstrekker van officiële ontwikkelingshulp op het gebied van de biodiversiteit;

  61.  is ingenomen met het vlaggenschipproject B4Life van de Commissie voor de periode 2014-2020, maar is van mening dat de EU een grotere bijdrage moet leveren aan het keren van biodiversiteitsverlies op mondiaal niveau, en dringt bij de EU en de lidstaten aan op nakoming van hun in Hyderabad gedane toezegging om de totale geldstroom naar ontwikkelingslanden ten behoeve van de biodiversiteit uiterlijk in 2015 te verdubbelen en ten minste tot 2020 op dat niveau te handhaven;

  62.  benadrukt dat de criminaliteit met betrekking tot wilde flora en fauna en het verlies van habitats een directe en reële bedreiging vormen voor de biodiversiteit in de wereld; beseft dat de EU-biodiversiteitsstrategie ernstige lacunes vertoont, omdat zij geen bepalingen bevat over de handel in wilde dieren en evenmin over activiteiten om de betrokkenheid van de EU bij CITES te vergroten; wijst erop dat er dringend behoefte is aan gecoördineerd optreden om de illegale handel in wilde planten en dieren te bestrijden; vraagt de Commissie met een ambitieus actieplan te komen voor de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren en planten en hun afgeleide producten, en dringt aan op soortgelijke maatregelen om de ontbossing en bosdegradatie aan te pakken;

  Geschiktheidscontrole natuurrichtlijnen

  63.  beklemtoont dat de natuurrichtlijnen mijlpalen vormen voor het natuurbeleid binnen de EU, maar ook internationaal; is van mening dat deze natuurrichtlijnen door hun gebalde, coherente en consistente vorm als het ware als slimme regelgeving avant la lettre kunnen worden beschouwd;

  64.   onderstreept dat Natura 2000 nog steeds een relatief jong netwerk is waarvan het volledige potentieel verre van bereikt is; is van mening dat de natuurrichtlijnen nog steeds relevant zijn en dat beste praktijken op het vlak van implementatie hun effectiviteit aantonen; benadrukt dat de natuurrichtlijnen een ruime mate van flexibiliteit bieden, met onder meer de mogelijkheid aanpassingen door te voeren op basis van de technische en wetenschappelijke vooruitgang; merkt op dat slimme tenuitvoerlegging en internationale samenwerking essentieel zijn voor het bereiken van de doelstellingen inzake biodiversiteit;

  65.   staat afwijzend tegenover een herziening van de natuurrichtlijnen, omdat een eventuele herziening de tenuitvoerlegging van de biodiversiteitsstrategie ondermijnt en een lange periode van rechtsonzekerheid met zich meebrengt, waardoor het gevaar bestaat dat de wettelijke bescherming wordt verzwakt en er minder financiering beschikbaar is, wat slecht zou zijn voor de natuur, de bevolking en het bedrijfsleven; benadrukt in dit verband dat de lopende REFIT-controle van de natuurrichtlijnen gericht moet zijn op de verbetering van de tenuitvoerlegging;

  66.  is ervan overtuigd dat de problemen die zich voordoen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de natuurrichtlijnen en de EU-biodiversiteitsstrategie in het algemeen niet worden veroorzaakt door de wetgeving zelf, maar in de eerste plaats door de onvolledige, uiteenlopende en ontoereikende tenuitvoerlegging, handhaving en integratie in andere beleidsgebieden;

  67.  benadrukt dat de natuurrichtlijnen een ruime mate van flexibiliteit bieden om bij de uitvoering rekening te houden met economische, sociale, culturele en regionale vereisten, zoals bepaald in de habitatrichtlijn; dringt er niettemin bij de Commissie op aan de interpretatie en de richtsnoeren voor de uitvoering van deze richtlijnen te verduidelijken, om knelpunten te vermijden en op te lossen;

  68.  dringt aan op een exacte toetsing van de rol van grote roofdieren en de eventuele invoering van aanpassingsmaatregelen, om de biodiversiteit, het cultuurlandschap en de al eeuwenlang beoefende praktijk van de beweiding van graasdieren in berggebieden in stand te houden;

  69.   erkent dat de EU-natuurwetgeving het behoud van ecosystemen, habitats en soorten in beschermde gebieden ten goede komt; betreurt echter dat de Franse ultraperifere gebieden, waar soorten en ecosystemen in unieke omstandigheden gedijen en die een aanzienlijk deel van de Europese en wereldwijde biodiversiteit uitmaken, buiten dit en enig ander op hun specifieke kenmerken afgestemd wetgevingskader vallen; wijst wel op het succes van alle door het LIFE+-programma gefinancierde projecten in die gebieden en van het Europese BEST-initiatief ter verbetering van het behoud van de biodiversiteit en de aanpassing aan de klimaatverandering in de ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee;

  70.   roept de Commissie ertoe op een duurzaam systeem op te zetten om de bescherming van de biodiversiteit in de ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee te financieren, in aansluiting op de voorbereidende BEST-actie;

  Weg vooruit: bijkomende acties

  71.   beschouwt biodiversiteitsverlies buiten beschermde natuurgebieden als een hiaat in de strategie; moedigt de Commissie en de lidstaten aan om informatie over de betrokken habitats en soorten te vergaren en gepaste kaders te ontwikkelen om de versnippering van habitats en een nettoverlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten te voorkomen door samen te werken met de lokale overheden en het maatschappelijk middenveld;

  72.   is van oordeel dat een dergelijk kader moet bestaan uit een reeks complementaire maatregelen, gericht op de aanpak van de oorzaken van biodiversiteitsverlies en op verbetering van de integratie van biodiversiteit in sectoraal beleid, zoals het landbouw‑, bosbouw-, visserij-, energie- en transportbeleid;

  73.   moedigt de lidstaten aan om, via initiatieven inzake ruimtelijke ordening, te zorgen voor een oordeelkundig gebruik van de ruimte en een adequate bescherming van het Natura 2000-netwerk, het vrijwaren van open ruimte - met name door te kiezen voor nomadische veeteelt en niet voor het verlaten van arealen, waardoor het gevaar van natuurrampen (lawines, modderstromen, aardverschuivingen) toeneemt - en het realiseren van een coherent netwerk van blauwgroene infrastructuur in plattelands- en stedelijke gebieden, en tegelijkertijd voor de nodige rechtszekerheid voor economische activiteiten; vraagt de Commissie om de beste praktijken ter zake in beeld te brengen;

  74.   meent dat het, om beschikbare middelen efficiënter en gerichter aan te wenden, essentieel is dat de Commissie specifieke criteria ontwikkelt voor de "financieringsfaciliteit voor het natuurlijk kapitaal", zodat projecten gegarandeerd passende, wetenschappelijk aantoonbare positieve effecten op biodiversiteit opleveren; is van oordeel dat LIFE-projecten gekoppeld moeten worden aan andere financieringsstromen, zoals de structuurfondsen, om succesvolle projecten uit te breiden en elders in de EU te herhalen en een nog groter multiplicatoreffect te genereren;

  75.   verzoekt de Commissie de fondsoverschrijdende benadering van de biodiversiteitsfinanciering verder te ontwikkelen en dringt aan op een betere koppeling tussen de verschillende financieringsinstrumenten;

  76.   verzoekt de Commissie en de lidstaten om de samenhang tussen de relevante sectorale beleidsterreinen te verbeteren en daarin biodiversiteitsdoelstellingen op te nemen, maar er tevens op toe te zien dat in het volgende MFK gegarandeerd wordt dat er alles bijeengenomen geen nettoverlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten ontstaat;

  77.  verzoekt de Commissie een groep op hoog niveau inzake natuurlijk kapitaal op te zetten om deze doelen te bereiken door er meer politiek belang en een hogere politieke prioriteit aan toe te kennen;

  78.   betreurt het dat het EU-milieurecht niet onderworpen is aan samenhangende en doeltreffende milieu-inspecties en dat er geen controles worden uitgevoerd om inbreuken op het milieurecht in de verschillende sectoren op te sporen of te voorkomen, ook niet als het gaat om natuurbeschermingsgebieden; is ingenomen met de voorbereidende werkzaamheden in verband met de totstandbrenging van een EU-kader voor milieu-inspecties en verzoekt de Commissie om onverwijld een wetgevingsvoorstel ter zake in te dienen;

  79.  onderstreept het belang van innovatie, onderzoek en ontwikkeling voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de natuurrichtlijnen en vraagt de Commissie en de lidstaten daarbij in het bijzonder te focussen op het verband tussen het behoud van biodiversiteit en de positieve effecten op de gezondheid en het economisch welzijn van mensen, en de maatregelen ten behoeve van het verzamelen van gegevens te coördineren; herinnert eraan dat er nog altijd grote leemten bestaan in de kennis over de toestand van de mariene ecosystemen en de visbestanden; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat er gegevens worden verzameld over de gevolgen van de visserij en de aquacultuur voor het milieu in het algemeen, en deze gegevens openbaar te maken;

  80.     vraagt de Commissie en de lidstaten op korte termijn, uitgaande van het reeds in de lidstaten gevoerde beleid, een Europees initiatief inzake bestuivers te lanceren - met bijzondere aandacht voor de gevolgen van de plaagresistentie van planten voor bijen en andere bestuivers - en onverwijld voorstellen in te dienen inzake de kaderrichtlijn bodem, een richtlijn inzake de toegang tot de rechter en de herziening van het Unierechtelijk kader voor milieu-inspecties;

  81.   wijst met bezorgdheid op het feit dat er steeds meer wetenschappelijk bewijs is voor de negatieve effecten van neonicotinoïde pesticiden op essentiële diensten, zoals bestuiving en natuurlijke plaagbestrijding; dringt er daarom bij de Commissie op aan het verbod op het gebruik van neonicotinoïden te handhaven;

  82.   dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan dat zij bij het verlenen van toestemming voor het gebruik en de introductie van levende gemodificeerde organismen het voorzorgsbeginsel onverkort toepassen, om negatieve gevolgen daarvan voor de biodiversiteit te voorkomen;

  83.   onderstreept het belang voor het milieu van het LIFE-programma, en met name het subprogramma Natuur en biodiversiteit, teneinde de Europese biodiversiteit te beschermen en te bevorderen;

  84.   gelooft sterk dat milieu en innovatie complementair zijn en verwijst in het bijzonder naar "nature-based solutions" die zowel economisch als ecologisch slimme oplossingen bieden voor het aanpakken van uitdagingen op vlak van o.a. klimaatverandering, grondstoffenschaarste, vervuiling en antimicrobiële resistentie; vraagt de belanghebbenden hier voluit op in te zetten in het kader van Horizon 2020; verzoekt de lidstaten beter gebruik te maken van de mogelijkheid om in de regelgeving ruimte te laten ten gunste van slimme oplossingen die positieve resultaten voor de biodiversiteit opleveren;

  85.   benadrukt de onlosmakelijke verwevenheid van de vraagstukken inzake biodiversiteit, klimaatverandering en grondstoffenschaarste; herinnert eraan dat het voor het voorkomen van biodiversiteitsverlies van essentieel belang is om de klimaatverandering te beperken tot ruim minder dan 2 graden Celsius in vergelijking met het pre-industriële niveau; herinnert er eveneens aan dat een reeks ecosystemen als buffer tegen natuurrampen fungeert, waardoor deze ecosystemen een bijdrage leveren aan de strategie ter aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering;

  86.  verzoekt de Commissie en de lidstaten dit gegeven in aanmerking te nemen en te waarborgen dat de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 volledig wordt geïntegreerd in het standpunt van de EU in het kader van de onderhandelingen over een nieuw internationaal klimaatakkoord, met name gelet op de bijdrage die de bescherming van de biodiversiteit volgens het door de EU gefinancierde ROBIN-project kan leveren aan de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, in het bijzonder aangezien de tropische bossen 25 % van de totale broeikasgasemissies aankunnen;

  87.  verzoekt de Commissie om in de internationale verdragen die zij sluit vraagstukken betreffende milieu en klimaatverandering op te nemen en milieuanalyses uit te voeren die zijn gericht op mogelijkheden om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren; onderstreept hoe belangrijk het is de potentiële gevolgen voor de biodiversiteit stelselmatig in kaart te brengen en te beoordelen; verzoekt de Commissie een vervolg te geven aan de bevindingen van de studie "Identification and mitigation of the negative impacts of EU demand for certain commodities on biodiversity in third countries", door mogelijke manieren voor te stellen om bij te dragen aan het voorkomen of minimaliseren van het verlies aan biodiversiteit wereldwijd als gevolg van bepaalde productie- en consumptiepatronen in de EU;

  88.   dringt er bij de lidstaten op aan om, uitgaande van het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, geen nieuwe hydrofractureringsprojecten in de EU toe te staan, mede gezien de risico's en de negatieve gevolgen van niet-conventioneel fracken voor het klimaat, het milieu en de biodiversiteit, en gelet op de leemten in de EU-regelgeving met betrekking tot schaliegasboringen;

  89.  verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat het in oktober 2014 aangenomen stappenplan van Guadeloupe ten uitvoer wordt gelegd, en de nodige instrumenten ter bescherming van de biodiversiteit in de ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee te ontwikkelen;

  90.   wijst op de mondiale invloed van de EU-biodiversiteitsstrategie; verzoekt de Commissie om in het kader van lopende handelsbesprekingen biodiversiteit tot thema te maken en ervoor te zorgen dat er doelstellingen op het gebied van biodiversiteit in het EU-handelsbeleid worden opgenomen;

  91.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

  TOELICHTING

  Biodiversiteitsverlies is verlies voor natuur, mens en economie

  Biodiversiteit, de unieke variatie aan ecosystemen, habitats, soorten en genen op aarde waarvan ook de mens deel uitmaakt, heeft een overweldigende intrinsieke waarde. Daarenboven is de mens uiterst afhankelijk van biodiversiteit voor tal van waardevolle ecosysteemdiensten zoals schone lucht, zuiver water, grondstoffen, gewasbestuivers en bescherming tegen overstromingen, om er slechts enkele te noemen. Biodiversiteit vormt dan ook een essentieel fundament voor onze gezondheid en ons welzijn en voor onze economische welvaart.

  Biodiversiteit staat onder zware druk, wereldwijd en ook in Europa. Soorten sterven in een waanzinnig tempo uit. Menselijke activiteiten liggen aan de basis hiervan. Habitatverandering, vervuiling, overexploitatie, invasieve uitheemse soorten en klimaatverandering vormen de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies.

  Biodiversiteitsverlies is bijzonder nefast en betekent verlies voor de natuur, de mens en de economie: het plaatst het verlenen van noodzakelijke ecosysteemdiensten op de helling en ondermijnt de natuurlijke veerkracht van de aarde om antwoorden te bieden op nieuwe uitdagingen. In de “Global risks perception survey 2014” rangschikte het Wereld Economisch Forum biodiversiteitsverlies en het ineenstorten van ecosystemen in de top 10. De grenzen en draagkracht van de planeet worden overschreden, waardoor onomkeerbare veranderingen ontstaan. Biodiversiteitsverlies is daarmee ook onlosmakelijk verweven met de vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en grondstoffenschaarste, wat ook duidelijk naar voor komt in de nieuwe Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

  Europese biodiversiteitsstrategie 2020

  Het Europees streven om het biodiversiteitsverlies te stoppen mislukte in 2010. Daarop werkte de EU in 2011 een nieuwe strategie uit. De staats- en regeringsleiders definieerden het hoofddoel om biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten te stoppen, deze tegen 2020 zo goed mogelijk te herstellen en biodiversiteitsverlies op mondiaal niveau helpen te keren.

  De strategie is vervolgens opgebouwd rond zes doelstellingen met telkens specifieke acties: (1) de volledige tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen (de natuurrichtlijnen); (2) het handhaven en herstellen van ecosystemen en ecosysteemdiensten; (3) een verhoging van de bijdrage van land- en bosbouw tot de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit; (4) een duurzaam gebruik van visbestanden verzekeren; (5) het bestrijden van invasieve uitheemse soorten en (6) een grotere EU-bijdrage aan het keren van biodiversiteitsverlies op mondiaal niveau.

  Mid-term review: nog ver van halfweg

  Anno 2015 is het verdict glashelder: zonder forse bijkomende inspanningen mist de EU in 2020 opnieuw de afspraak. De cijfers spreken voor zich. De ecologische voetafdruk van de EU-28 is twee keer zo groot als de Europese biocapaciteit. Amper 23% van de soorten en 16% van de habitats bevindt zich in een goede staat. Voor de verwezenlijking van het hoofddoel is er absoluut te weinig voortgang. Op slechts 2 doelstellingen is er aanzienlijke vooruitgang (inzake doel 4, visserij en doel 5, invasieve uitheemse soorten), de resultaten op andere doelstellingen zijn ruimschoots onvoldoende en het meest zorgwekkend bij land- en bosbouw.

  De algemene trend blijft dus enorm somber en zorgwekkend. De tussentijdse evaluatie bevestigt zo de eerdere bevindingen van de rapporten “SOER 2015” en de “Stand van de natuur”. Ook het internationale beeld van het “Global Biodiversity Outlook Report 2014” ligt in dezelfde lijn: ondanks aanzienlijke inspanningen en vooruitgang op deelgebieden worden de meeste Aichi-doelstellingen wellicht niet gehaald tegen 2020, zonder forse bijkomende inspanningen.

  Tegelijk is het hoopgevend en aanmoedigend dat gerichte inspanningen en investeringen in natuur en biodiversiteit wel degelijk succesverhalen opleveren. De terugkeer van bepaalde soorten is hier een duidelijke illustratie van. De rapporteur pleit ervoor de beste praktijken aan te grijpen als katalysatoren voor verandering. Want hoewel de successen nog niet opwegen tegen de algemene negatieve trend, tonen ze aan dat de bestaande wetgeving werkt, dat de 2020-doelen haalbaar zijn dat er nog een enorm potentieel voor verbetering is.

  Politieke wil voor implementatie, handhaving en integratie

  De rapporteur pleit voor meer politieke wil om het biodiversiteitsverlies daadwerkelijk als een beleidsprioriteit aan te pakken en acht een multi-stakeholderbenadering noodzakelijk, waarbij regionale en lokale actoren een bijzondere rol spelen.

  Betere implementatie en handhaving van bestaande wetgeving zijn voor de rapporteur sleutelwoorden voor vooruitgang.

  Hierbij komen in de eerste plaats de natuurrichtlijnen in beeld: de volledige implementatie van de vogel- en habitatrichtlijnen is immers een absolute voorwaarde voor de verwezenlijking van de hele biodiversiteitsstrategie. De natuurrichtlijnen vormen mijlpalen voor het Europees natuurbeleid en zijn als het ware slimme regelgeving avant la lettre door hun gebalde, coherente en consistente vorm. Dankzij de natuurrichtlijnen heeft de EU een uniek netwerk, Natura 2000, dat met 26 000 beschermde gebieden 18 % van het landoppervlak en 6 % van de mariene omgeving uitmaakt. De rapporteur stipt aan dat Natura 2000 een relatief jong netwerk is waarvan het volledige potentieel verre van bereikt is.

  De rapporteur kant zich duidelijk tegen een eventuele heropening van de natuurrichtlijnen, hetgeen de biodiversiteitsstrategie zelf op de helling zou plaatsen, een lange periode van rechtsonzekerheid met zich zou meebrengen en mogelijk tot verzwakking van de wetgeving zou leiden. Bovendien is de rapporteur ervan overtuigd dat het probleem niet bij de wetgeving zelf ligt, maar voornamelijk bij de onvolledige en gebrekkige implementatie en handhaving. De rapporteur acht het daarom veel efficiënter dat zowel de Commissie als de bevoegde overheden in de lidstaten in dialoog werken aan een betere implementatie. Verbeterde richtsnoeren, een strikte handhaving en het uitwisselen van beste praktijken zijn daarbij cruciaal.

  Ook de collectieve en transversale aanpak die nodig is om biodiversiteitsverlies effectief een halt toe te roepen, blijft problematisch. Daarbij vormt in het bijzonder de integratie van biodiversiteit in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een uitdaging. De rapporteur pleit ervoor de effectiviteit van de vergroeningsmaatregelen en andere instrumenten inzake plattelandsontwikkeling te monitoren, te evalueren en te verhogen.

  Investeren in natuur en biodiversiteit is maatschappelijk en economisch noodzakelijk

  De rapporteur onderschrijft het morele argument om biodiversiteit te beschermen omwille van zijn grote intrinsieke waarde en om onze planeet zo gaaf mogelijk te houden voor de komende generaties. Daarenboven gelooft de rapporteur sterk dat investeren in natuur en biodiversiteit kansen biedt die ook socio-economisch zinvol en noodzakelijk zijn. In die zin betreurt de rapporteur dat de tegenstelling tussen natuur en economische ontwikkeling zich opnieuw sterk manifesteert. Een mentaliteitswijziging dringt zich op. Methoden voor economische valorisatie zoals “de economie van ecosystemen en biodiversiteit” (TEEB) kunnen hierbij, ondanks eventuele tekortkomingen, een nuttige rol spelen en bijdragen tot een grotere bewustwording, het beter inzetten van beschikbare middelen en het nemen van beter geïnformeerde beslissingen.

  Volgende cijfers maken de enorme socio-economische impact van biodiversiteit concreet:

  ·"niets doen" levert een jaarlijks verlies aan ecosysteemdiensten op ter waarde van 7 % van het mondiale bbp;

  ·  de bijkomende sociaal-economische kosten van het niet-halen van de doelstellingen voor 2020 worden geraamd op 50 miljard euro per jaar;

  ·  één op de zes banen in de EU is in zekere mate afhankelijk van de natuur; 4,5 miljoen banen in de EU zijn afhankelijk van ecosystemen die worden beschermd in het kader van Natura 2000;

  ·  de waarde van bestuiving door insecten wordt geraamd op 15 miljard euro per jaar;

  ·  de schade door toedoen van invasieve uitheemse soorten in de EU wordt geraamd op 12 miljard euro per jaar;

  ·  de kosten voor het beheer van Natura 2000 (5,8 miljard euro per jaar) zijn vele malen kleiner dan de meerwaarde die Natura 2000 opbrengt (200-300 miljard euro);

  Investeren in natuur en biodiversiteit vraagt uiteraard financiële inspanningen. Maar deze wegen lang niet op tegen de meerwaarde die natuur en biodiversiteit bieden en de minwaarde van non-beleid.

  De stem van de burger

  Burgers vinden natuur en biodiversiteit belangrijk. Volgens de Eurobarometer-enquête (436) over biodiversiteit beschouwt minstens 8 op 10 EU-burgers de effecten van biodiversiteitsverlies als ernstig. De burger liet zijn stem ook overduidelijk horen tijdens de recente publieke internetconsultatie over de geschiktheidscontrole van de natuurrichtlijnen. Deze consultatie vestigt met 552 470 deelnemers een ongezien record (ter vergelijking: dit zijn drie keer zoveel antwoorden als bij TTIP). De “Nature Alert Campaign” speelde hierbij een doorslaggevende rol.

  Anderzijds blijkt uit de Eurobarometer dat burgers meer informatie willen over biodiversiteitsverlies en dat de meeste burgers Natura 2000 niet kennen. Onbekend blijft onbemind. Om de publieke steun voor investeringen in natuur en biodiversiteit te verhogen, vindt de rapporteur het essentieel om het draagvlak bij burgers te vergroten. Het belichten van de socio-economische waarde van biodiversiteit en de impact van biodiversiteitsverlies op gezondheid, welzijn en welvaart is hierbij noodzakelijk. Beleidsmakers op alle niveaus hebben hier een belangrijke taak te vervullen.

  Bijkomende acties zijn nodig

  De rapporteur meent dat bijkomende, innovatieve oplossingen noodzakelijk zijn om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en doet daarvoor een aantal concrete voorstellen:

  ·  de concrete uitwerking van een trans-Europees netwerk van groene infrastructuur (TEN-G) kan een win-winsituatie creëren voor natuur en economie;

  ·  natuur mag niet worden beperkt tot natuur in beschermde gebieden. Het verzekeren van basisnatuurkwaliteit en het voorkomen van biodiversiteitsverlies buiten deze beschermde gebieden vormt een hiaat in de huidige strategie. Een Europees kader voor het voorkomen en vermijden van nettoverliezen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten kan hieraan tegemoet komen;

    om beschikbare middelen efficiënter en gerichter aan te wenden zijn specifieke criteria voor de financieringsfaciliteit voor het natuurlijk kapitaal nodig om te garanderen dat projecten aantoonbare positieve effecten op biodiversiteit opleveren;

  ·  het verzamelen van betrouwbare en vergelijkbare gegevens blijft noodzakelijk: vooral het verband tussen gezondheid en biodiversiteit en de achteruitgang van bestuivers behoeft meer onderzoek en verdere actie;

  ·  “nature-based solutions” kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het aanpakken van uitdagingen op het vlak van o.a. klimaatverandering: zo kan een gericht plan om groen in de stad te brengen zorgen voor een aanzienlijke daling van de temperatuur in de stad. Het is voor de rapporteur essentieel dat ook individuele burgers hun steentje kunnen bijdragen, denk maar aan de volkstuinen die opnieuw in opmars zijn en het concept van “de levende tuin” dat steeds meer ingang vindt.

  Conclusie

  De natuur slaakt een noodkreet. De vraag is of dit signaal ons wakker schudt en aanzet tot verdere actie. De rapporteur is ervan overtuigd dat biodiversiteit en natuur centraal moeten staan in een slim, duurzaam en inclusief Europa en roept op tot meer politieke wil om biodiversiteitsverlies daadwerkelijk te stoppen. Dit is noodzakelijk voor de natuur zelf en voor de gezondheid, het welzijn en de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen.

  8.12.2015

  ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking

  aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

  inzake de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU

  (2015/2137(INI))

  Rapporteur voor advies: Jordi Sebastià

  SUGGESTIES

  De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

  1.  herinnert eraan dat de EU op mondiale schaal een aanzienlijke bijdrage levert aan de strijd tegen het verlies van biodiversiteit, en dat zij, samen met haar lidstaten, de belangrijkste donor is van middelen voor het behoud van de biodiversiteit evenals de grootste verstrekker van officiële ontwikkelingshulp op het gebied van de biodiversiteit, met een verdubbeling van de verstrekte financiële middelen tussen 2006 en 2013; onderstreept niettemin dat de bijdrage van de EU aan het behoud van de biodiversiteit op mondiaal niveau moet worden vergroot, teneinde de Aichi-doelstellingen inzake de biodiversiteit binnen de gestelde termijn te verwezenlijken;

  2.  onderstreept dat biodiversiteit een kritieke rol speelt in de duurzame-ontwikkelingsdoelen, en met name in de doelstellingen 14 "Beschermen en duurzaam gebruik maken van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling" en 15 "Beschermen en herstellen van terrestrische ecosystemen, en het bevorderen van het duurzaam gebruik ervan"; brengt in herinnering dat de EU over een buitengewone biodiversiteit beschikt, met name dankzij haar ultraperifere regio's, maar eveneens in de landen en gebieden overzee die met de Unie verbonden zijn; roept de EU er daarom toe op zich krachtig te blijven inzetten voor een verdere versterking van het Verdrag inzake biologische diversiteit en erop toe te zien dat het doeltreffend wordt toegepast;

  3.  merkt op dat versnippering van habitats, aantasting en vernietiging als gevolg van veranderingen in het landgebruik, klimaatverandering, niet-duurzame consumptiepatronen en het gebruik van de zeeën enkele van de belangrijkste bedreigingen en onderliggende drijvende krachten vormen die een verlies van biodiversiteit in de EU en buiten haar grondgebied veroorzaken; onderstreept in dit verband dat het noodzakelijk is indicatoren te identificeren en vast te stellen waarmee de staat van de biodiversiteit in een bepaald gebied of binnen een bepaald territorium op ondubbelzinnige en wetenschappelijke wijze kan worden gemeten, ter ondersteuning van een doordacht en duurzaam gebruik van hulpbronnen, zowel binnen de Europese Unie als op mondiaal niveau, ook in de ontwikkelingslanden; spoort de EU er met name toe aan haar toezeggingen op het gebied van internationale biodiversiteit te verankeren in haar strategie inzake klimaatverandering en in de Europa 2020-strategie; benadrukt dat een hulpbronnenefficiëntere economie en een vermindering van de overconsumptie de EU in staat zouden kunnen stellen om haar afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen, met name van buiten Europa, te beperken; herinnert er eveneens aan dat op ecosystemen gebaseerde benaderingen met betrekking tot de vermindering van en de aanpassing aan de klimaatverandering kosteneffectieve alternatieven zouden kunnen bieden voor technologische oplossingen, terwijl vooruitgang op het gebied van veel toegepaste wetenschappen afhankelijk is van de beschikbaarheid en diversiteit van natuurlijke rijkdommen op de lange termijn;

  4.  dringt aan op de afschaffing van voor het milieu schadelijke subsidies, overeenkomstig de Europa 2020-strategie en Aichi-biodiversiteitsdoelstelling 3;

  5.  betreurt dat door de EU genomen maatregelen om het verlies aan biodiversiteit te keren teniet worden gedaan door de voortdurende en groeiende bedreiging van de Europese biodiversiteit, onder meer als gevolg van veranderingen in het landgebruik, vervuiling en klimaatverandering; herinnert eraan dat het verlies van biodiversiteit kostbaar is voor de samenleving als geheel, in het bijzonder voor economische actoren in sectoren die direct afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten, zoals boeren; dringt er bij de EU op aan biodiversiteit in alle sectoren van de economie te integreren en synergieën mogelijk te maken bij de tenuitvoerlegging van de diverse internationale multilaterale milieuovereenkomsten;

  6.  is van oordeel dat de economische waarde van biodiversiteit moet worden weerspiegeld in indicatoren die als leidraad dienen voor de besluitvorming (zonder dat zij tot commercialisering van de biodiversiteit leiden), en die verder reiken dan het bbp; is ervan overtuigd dat dit gunstig zal zijn voor het behalen van de duurzame-ontwikkelingsdoelen; dringt er in deze geest op aan dat de biodiversiteitswaarden systematisch worden geïntegreerd in het overheidsboekhoudsysteem als onderdeel van de monitoring van de duurzame-ontwikkelingsdoelen;

  7.  herinnert eraan dat het van essentieel belang is om de klimaatverandering te beperken tot ruim minder dan 2 graden Celsius in vergelijking met pre-industriële niveaus om het verlies van biodiversiteit te voorkomen; herinnert er eveneens aan dat een reeks ecosystemen als buffer tegen natuurrampen fungeert, waardoor deze ecosystemen een bijdrage leveren aan de strategie ter aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering;

  8.  herinnert eraan dat bossen circa 90 % van de terrestrische biodiversiteit herbergen, terwijl meer dan een miljard mensen van bossen afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud; stelt met bezorgdheid vast dat de stijgende internationale vraag naar houtachtige biomassa een bedreiging vormt voor de biodiversiteit en bosecosystemen, waar arme mensen van afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud; vreest dat de afhankelijkheid van EU-invoer aanleiding kan geven tot wijdverbreide ontbossing in ontwikkelingslanden, illegale houtkap in de hand kan werken en vrijwillige partnerschapsovereenkomsten in het kader van het actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Flegt) kan verzwakken; herinnert er eveneens aan dat toegenomen gebruik van biomassa zou kunnen leiden tot intensivering van bosbouwmethoden en beperking van de koolstofopslag in bossen, waardoor het EU-doel van beperking van de verhoging van de klimaattemperatuur tot minder dan 2 graden Celsius in gevaar komt; dringt erop aan dat de EU een actieplan tegen ontbossing en bosdegradatie ontwikkelt dat op internationaal niveau toepasselijk is, ook in ontwikkelingslanden, en daarbij doorgaat met haar initiatieven voor goed bosbeheer, met name in het kader van de Flegt-overeenkomsten;

  9.  benadrukt dat criteria inzake sociale en milieuduurzaamheid voor de productie van biomassa een coherent onderdeel moeten vormen van de richtlijn hernieuwbare energie; acht het van cruciaal belang dat er duurzaamheidsnormen worden ontwikkeld voor alle sectoren die gebruik zouden kunnen maken van biomassa, naast criteria voor duurzaam bosbeheer om te voorkomen dat bio-energie bijdraagt aan klimaatverandering of een bijkomende factor wordt voor landroof en voedselonzekerheid;

  10.  roept de Commissie en de lidstaten op om dringend prioriteit te verlenen aan het verwezenlijken van de 2020-doelen; roept op tot een multi-stakeholderbenadering en beklemtoont de cruciale rol van regionale en lokale actoren in dit proces; benadrukt dat een groter publiek bewustzijn van en draagvlak voor biodiversiteit eveneens essentieel zijn;

  11.  herinnert eraan dat de uitbreiding van biobrandstoffen, die voor het overgrote deel gebaseerd zijn op de uitbreiding van grootschalige industriële monoculturen en op de intensieve landbouw, schadelijk zijn voor het milieu, de biodiversiteit, de vruchtbaarheid van de bodem en de beschikbaarheid van water; verzoekt de Commissie met klem ervoor te zorgen dat het EU-beleid op het gebied van biobrandstoffen coherent is met de verbintenissen die de EU is aangegaan in het kader van het Verdrag inzake biologische diversiteit, het klimaatbeleid en klimaatafspraken (waaronder die in het kader van COP21) en de doelstellingen van het UN-REDD-programma (ter reductie van broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie);

  12.  merkt bezorgd op dat 90 % van de palmolie die wereldwijd wordt geconsumeerd, in Indonesië en Maleisië wordt geproduceerd ten koste van de veenbossen, die in brand worden gestoken om plaats te maken voor grote plantages met acacia's en oliepalmen; wijst erop dat Indonesië volgens een studie van de Wereldbank de op twee na grootste producent van broeikasgassen is geworden, juist vanwege de bosbranden;

  13.  benadrukt dat agrarische biodiversiteit in ontwikkelingslanden moet worden beschermd om voedselzekerheid te waarborgen; dringt er daarom bij de Commissie op aan te investeren in agro-ecologie in ontwikkelingslanden, overeenkomstig de aanbevelingen van de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel;

  14.  wijst erop dat de EU-ontwikkelingshulp en de verdragen tussen de EU en Afrikaanse landen van invloed zijn op de herziening van de Afrikaanse zaaizaadwetgeving, doordat zij bepalingen omvatten over de bescherming van de intellectuele eigendom, met het doel de grensoverschrijdende handel in zaden te vergemakkelijken en commerciële zaadvariëteiten te beschermen; dringt er bij de Commissie op aan dat zij erop toeziet dat de EU-verbintenissen ten aanzien van landbouwersrechten in het kader van het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw tot uiting komen in alle technische bijstand en financiële steun voor de ontwikkeling van zaaizaadbeleid; verzoekt de EU om in overeenstemming met het EU-beleidskader voor voedselveiligheid ook steun te verlenen voor regelingen op het gebied van intellectuele‑eigendomsrechten die bijdragen aan de ontwikkeling van aan de lokale omstandigheden aangepaste zaadvariëteiten en op het eigen bedrijf verkregen zaaizaad;

  15.  dringt aan op een nieuwe beoordeling van de stand van de biodiversiteit in de landbouw door rekening te houden met de bevindingen van het Parlement in zijn tussentijdse evaluaties van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

  16.  brengt in herinnering dat klimaatverandering, verandering van habitats, invasieve soorten, aantasting door begrazing, een veranderde waterhuishouding, landroof, monocultuur, overmatige vleesconsumptie, uitbreiding van het vervoer en niet-duurzaam energieverbruik een steeds grotere druk uitoefenen op de biodiversiteit wereldwijd, aangezien zij leiden tot versnippering van de grond, stijgende CO2-waarden en een verlies van habitats;

  17.  vraagt de EU haar biodiversiteitsvoetafdruk wereldwijd te verkleinen, in overeenstemming met het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling, en deze binnen de ecologische grenzen van ecosystemen te brengen door vorderingen te maken bij de verwezenlijking van de hoofddoelstellingen inzake biodiversiteit en de verbintenissen op het gebied van de bescherming van biodiversiteit waar te maken; verzoekt de EU eveneens ontwikkelingslanden te helpen bij hun inspanningen om biodiversiteit te behouden en te zorgen voor een duurzaam gebruik ervan;

  18.  verzoekt de Europese Commissie om in de internationale verdragen die zij sluit de vraagstukken in verband met het milieu en de klimaatverandering op te nemen en milieuanalyses uit te voeren die zijn gericht op mogelijkheden om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren; onderstreept hoe belangrijk het is de potentiële gevolgen voor de biodiversiteit stelselmatig in kaart te blijven brengen en beoordelen; dringt er bij de Commissie op aan gevolg te geven aan de bevindingen van de studie "Identification and mitigation of the negative impacts of EU demand for certain commodities on biodiversity in third countries", door mogelijke manieren voor te stellen om bij te dragen aan het voorkomen of minimaliseren van het verlies van de mondiale biodiversiteit als gevolg van bepaalde productie- en consumptiepatronen in de EU.

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  1.12.2015

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Beatriz Becerra Basterrechea, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers

  Jordi Sebastià

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Pál Csáky, José Inácio Faria, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  22.12.2015

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  60

  3

  1

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean‑François Jalkh, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Keith Taylor

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Lucy Anderson, Michał Boni, Monika Hohlmeier, Sander Loones

  • [1]  http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/consultation/public%20consultation_FINAL.pdf
  • [2]  PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35.
  • [3]  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 347.
  • [4]  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487.
  • [5]  PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22.
  • [6]  PB L 258E van 7.9.2013, blz. 99.
  • [7]  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0600.
  • [8]  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0109.
  • [9]  http://www.foresteurope.org/fullsoef2015