Postup : 2015/2241(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0004/2016

Předložené texty :

A8-0004/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0001

ZPRÁVA     
PDF 537kWORD 91k
13.1.2016
PE 573.010v02-00 A8-0004/2016

o žádosti, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity

(2015/2241(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Heidi Hautala

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity

(2015/2241(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity, kterou dne 13. srpna 2015 předložil nejvyšší státní zástupce Polské republiky v souvislosti s přestupkovým řízením, které má zahájit Hlavní dopravní inspektorát Polské republiky (Čj.: CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475), a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 9. září 2015,

–  s ohledem na skutečnost, že se Czesław Adam Siekierski vzdal svého práva na vyjádření podle čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 2 a článek 108 Ústavy Polské republiky a na čl. 7 písm. b) odst. 1 a na čl. 7 písm. c) odst. 1 polského zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslance a senátora Polské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0004/2016),

A.  vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce Polské republiky postoupil žádost Hlavního dopravního inspektorátu Polské republiky o zbavení imunity Czesława Adama Siekierského, poslance Evropského parlamentu, který byl zvolen za Polskou republiku, a to v souvislosti s přestupkem podle článku 92a přestupkového zákona ze dne 20. května 1971 ve spojení s čl. 20 odst. 1 zákona o silničním provozu ze dne 20. června 1997; vzhledem k tomu, že se údajný přestupek týká překročení povolené rychlosti jízdy motorového vozidla v obydlené oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie musí jeho členové požívat na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto členského státu;

C.  vzhledem k tomu, že podle čl. 105 odst. 2 a článku 108 Ústavy Polské republiky je stanoveno, že poslanec nebo senátor nemůže být trestně stíhán bez souhlasu Sejmu nebo Senátu;

D.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu přísluší rozhodnout o tom, zda bude Czesław Adam Siekierski zbaven imunity či nikoli;

E.  vzhledem k tomu, že údajný přestupek Czesław Adam Siekierského nemá přímou či zřejmou spojitost s výkonem jeho mandátu poslance Evropského parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament nenašel v tomto případě žádný důkaz, že by se jednalo o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že uvedená žádost byla předložena s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu;

1.  rozhodl, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému orgánu Polské republiky a Czesławovi Adamu Siekierskému.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti

Dne 13. srpna 2015 zaslal nejvyšší státní zástupce Polské republiky předsedovi Parlamentu žádost, kterou mu postoupil Hlavní dopravní inspektorát Polské republiky, v níž žádá o udělení souhlasu se zahájením přestupkového řízení vůči poslanci Evropského parlamentu Czesławovi Adamu Siekierskému v souvislosti s přestupkem spočívajícím v nedodržení povolené rychlosti při řízení vozidla na pozemních komunikacích.

Hlavní dopravní inspektorát Polské republiky uvádí, že dne 10. ledna 2015 v 20:22 hod. při řízení svého motorového vozidla Czesław Adam Siekierski porušil maximální povolenou rychlost v obydlené oblasti, neboť v úseku, kde byla stanovena maximální povolená rychlost na 50 km/h, jel rychlostí 77 km/h. Hlavní dopravní inspektorát Polské republiky dále uvádí, že v odpovědi na toto předvolání doručené dne 19. ledna 2015 mu pan Czesław Siekierski zaslal kopii poslanecké legitimace, potvrzení o jeho zvolení do Evropského parlamentu a prohlášení, v němž potvrdil, že v uvedené době toto vozidlo sám řídil. V případě skutku, z jehož spáchání je Czesław Siekierski obviněn, se jedná o přestupek ve smyslu článku 92a přestupkového zákona ve spojení s čl. 20 odst. 1 polského zákona o silničním provozu ze dne 20. června 1997;

Na zasedání dne 9. září 2015 oznámil předseda Parlamentu v souladu s čl. 9 odst. 1 jednacího řádu, že obdržel dopis od nevyššího státního zástupce Polské republiky s žádostí o zbavení pana Czesława Adama Siekierského poslanecké imunity.

Dne 6. října 2015 předseda Parlamentu postoupil podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu tuto žádost Výboru pro právní záležitosti. Dne 26. listopadu 2015 se Czesław Adam Siekierski vzdal svého práva na vyjádření podle čl. 9 odst. 5 jednacího řádu.

2. Právní předpisy a postupy týkající se imunity poslanců Evropského parlamentu

Článek 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie znějí takto:

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a. na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b. na území ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Vzhledem k tomu, že se zbavení imunity má týkat Polské republiky, použije se v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. a) polský právní předpis o poslanecké imunitě. Podle čl. 105 odst. 2 a článku 108 Ústavy Polské republiky je stanoveno, že poslanec nebo senátor nemůže být trestně stíhán bez souhlasu Sejmu nebo Senátu; Podle čl. 7b odst. 1 zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslance a senátora Polské republiky musí být žádost o vyjádření souhlasu s uplatněním trestněprávní odpovědnosti poslance nebo senátora v souvislosti s trestným činem projednávaným v rámci trestního řízení předkládá nejvyšší státní zástupce prostřednictvím ministra spravedlnosti. Podle čl. 7c odst. 1 uvedeného zákona se dále žádost o vyjádření souhlasu s uplatněním trestněprávní odpovědnosti poslance nebo senátora postupuje předsedovi Sejmu nebo Senátu, který tuto žádost postoupí orgánu příslušnému k posouzení takové žádosti podle jednacího řádu Sejmu nebo Senátu a zároveň vyrozumí poslance nebo senátora, jehož se uvedená žádost týká, o jejím obsahu.

Čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu Evropského parlamentu znějí takto:

Článek 6

Zbavení poslanecké imunity

1. Při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity Parlament jedná v zájmu zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností. Žádost o zbavení poslanecké imunity se posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie a se zásadami uvedenými v tomto článku.

(...)

Článek 9

Imunitní řízení

1. Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v plénu a postoupena příslušnému výboru.

Poslanec nebo bývalý poslanec může být zastupován jiným poslancem. Jiný poslanec však nesmí podat žádost bez souhlasu poslance, kterého se týká.

2. Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

3. Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit.

4. Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven imunity či zda má být jeho imunita ochráněna.

5. Dotyčný poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se; může předložit jakékoli dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantní v dané věci a může být zastoupen jiným poslancem.

Poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity či o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Pokud se poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven a svou žádost nezdůvodnil. O tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět, rozhoduje předseda výboru. Proti tomuto rozhodnutí není možné se odvolat.

Pokud předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže poslanec nedodrží tuto druhou výzvu k vyjádření, postup pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

(...)

7. Výbor může předložit odůvodněné stanovisko k pravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.

(...)

3. Odůvodnění navrženého rozhodnutí

Tento případ splňuje na základě výše uvedených skutečností podmínky pro uplatnění článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie. V souladu s ustanoveními uvedeného článku požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných poslancům parlamentu vlastního státu. V této souvislosti čl. 105 odst. 2 a článek 108 Ústavy Polské republiky uvádějí, že trestní stíhání proti poslanci Sejmu či senátorovi Senátu nelze zahájit bez předchozího souhlasu komory, jejímž členem je dotyčná osoba. Vzhledem k tomu je nezbytné, aby Evropský parlament rozhodl o tom, že je možné zahájit trestní stíhání.

Za účelem přijetí rozhodnutí o tom, zda imunitu svého poslance ochránit, nebo ne, uplatňuje Evropský parlament vlastní ustálené zásady. Jednou z těchto zásad je ta, že ochrana poslanecké imunity se obvykle zamítá, pokud se na trestný čin vztahuje článek 9 protokolu č. 7, za předpokladu, že se nejedná o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že případ byl dán k soudu s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu.

V tomto případě byla žádost o zbavení pana Siekierského předložena v důsledku údajného přestupku spočívajícího v překročení nejvyšší povolené rychlosti v obydlené oblasti. Z přiloženého spisu zjevně vyplývá, že pan Siekierski údajně připustil skutečnost, že motorové vozidlo v údajnou dobu řídil, i když na příslušném formuláři neuvedl, zda souhlasí s udělením pokuty či tuto odmítá. Okolnosti případu tedy svědčí o tom, že údajný přestupek a následné stíhání zjevně nemají nic společného s postavením pana Siekierského coby poslance Evropského parlamentu, ani neexistují důkazy o tom, že by se jednalo o fumus persecutionis.

4. Závěr

Na základě výše uvedených úvah a v souladu s čl. 9 odst. 3 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti doporučuje, aby Evropský parlament zbavil pana Czesława Adama Siekierského poslanecké imunity.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

11.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí