Procedūra : 2015/2241(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0004/2016

Pateikti tekstai :

A8-0004/2016

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0001

PRANEŠIMAS     
PDF 597kWORD 91k
13.1.2016
PE 573.010v02-00 A8-0004/2016

dėl prašymo atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą

(2015/2241(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Heidi Hautala

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą

(2015/2241(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugpjūčio 13 d. perduotą prašymą atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio imunitetą, kuris susijęs su Lenkijos generalinės kelių eismo inspekcijos iškelta baudžiamąja byla (Nr. CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475) ir kuris buvo paskelbtas 2015 m. rugsėjo 9 d. plenariniame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Czesław Adam Siekierski atsisakė pasinaudoti teise duoti paaiškinimus, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį ir 108 straipsnį bei į 1996 m. gegužės 9 d. įstatymo dėl Seimo ir Senato narių mandatų vykdymo 7b straipsnio 1 dalį ir 7c straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0004/2016),

A.  kadangi Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras perdavė Lenkijos generalinės kelių eismo inspekcijos prašymą panaikinti Lenkijoje išrinkto Europos Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio imunitetą už padarytą administracinės teisės pažeidimą pagal 1971 m. gegužės 20 d. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 92a straipsnį ir 1997 m. birželio 20 d. Kelių eismo taisyklių įstatymo 20 straipsnio 1 dalį; kadangi konkrečiai tariamas pažeidimas susijęs su leistino greičio viršijimu gyvenvietėje;

B.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės narės teritorijoje turi naudotis imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės narės parlamento nariams;

C.  kadangi pagal Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį ir 108 straipsnį atitinkamai be Seimo ar Senato sutikimo Seimo ar Senato narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn;

D.  kadangi Europos Parlamentas turi nuspręsti, ar Czesławo Adamo Siekierskio imunitetas turi būti atšauktas ar ne;

E.  kadangi tariama nusikalstama veika neturi tiesioginio ar akivaizdaus ryšio su Czesławo Adamo Siekierskio kaip Europos Parlamento nario pareigų atlikimu;

F.  kadangi šiuo atveju Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. nesama pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad prašymas pateiktas siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai;

1.  nusprendžia atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Lenkijos Respublikos valdžios institucijai ir Czesławui Adamui Siekierskiui.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Pagrindiniai faktai

2015 m. rugpjūčio 13 d. Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras perdavė Parlamento pirmininkui Lenkijos generalinės kelių eismo inspekcijos prašymą leisti patraukti atsakomybėn Europos Parlamento narį Czesławą Adamą Siekierskį už administracinės teisės pažeidimą – greičio viršijimą.

Lenkijos generalinės kelių eismo inspekcijos teigimu, 2015 m. sausio 10 d. 20.22 val. C. A. Siekierski, vairuodamas automobilį, nesilaikė nustatyto greičio gyvenvietėje ir važiavo 77 km/h greičiu, kai nustatytas greitis yra 50 km/h. Generalinė inspekcija toliau nurodo, kad atsakydamas į šaukimą į teismą, kuris C. A. Siekierskiui išsiųstas 2015 m. sausio 19 d., C. A. Siekierski atsiuntė savo EP nario tapatybės kortelės kopijas, pažymą apie išrinkimą į Europos Parlamentą ir pareiškimą, kuriame jis pripažįsta vairavęs transporto priemonę nurodytu laiku. Faktai, kuriais kaltinamas C. A. Siekierski, sudaro pažeidimą pagal Lenkijos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 92a straipsnį ir Lenkijos Kelių eismo taisyklių įstatymo 20 straipsnio 1 dalį.

Per 2015 m. rugsėjo 9 d. posėdį Parlamento pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad jis gavo Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros raštą, kuriame prašoma atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio imunitetą.

2015 m. spalio 6 d. pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas perdavė šį prašymą Teisės reikalų komitetui. 2015 m. lapkričio 26 d. Czesław Adam Siekierski atsisakė pasinaudoti teise duoti paaiškinimus, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje.

2. Europos Parlamento narių imunitetą reglamentuojantys teisės aktai ir procedūra

Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nurodyta:

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a. savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b. visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Atsižvelgiant į tai, kad atšaukti imunitetą prašoma Lenkijoje, pagal 9 straipsnio 1 dalies a punktą taikomas Lenkijos įstatymas dėl parlamento narių imuniteto. Pagal Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį ir 108 straipsnį Seimo ir Senato nariai negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn be atitinkamų parlamento rūmų sutikimo. Remiantis 1996 m. gegužės 9 d. įstatymo dėl Seimo ir Senato narių mandatų vykdymo 7b straipsnio 1 dalimi prašymą leisti patraukti Seimo arba Senato narį baudžiamojon atsakomybėn dėl nusikaltimo, už kurį traukiama atsakomybėn valstybinio kaltinimo tvarka, teikia generalinis prokuroras per teisingumo ministrą. To paties įstatymo 7c straipsnio 1 dalyje numatoma, kad savo ruožtu prašymas leisti patraukti Seimo arba Senato narį baudžiamojon atsakomybėn teikiamas Seimo pirmininkui arba Senato pirmininkui, kuris šį prašymą perduoda institucijai, pagal Seimo arba Senato statutus kompetentingai nagrinėti prašymą, ir sykiu apie prašymo turinį informuoja Seimo arba Senato narį, su kuriuo susijęs prašymas.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnis:

6 straipsnis

Imuniteto atšaukimas

1. Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei šiame straipsnyje nurodytais principais.

(...)

9 straipsnis

Su imunitetu susijusios procedūros

1. Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.

Šiam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui gali atstovauti kitas Parlamento narys. Prašymą kitas Parlamento narys gali pateikti tik su atitinkamo Parlamento nario sutikimu.

2. Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.

3. Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus.

4. Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar privilegijos ir imunitetai turėtų būti ginami.

5. Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti. Jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius, ir jam gali atstovauti kitas Parlamento narys.

Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.

Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.

Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Šis sprendimas neskundžiamas.

Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.

(...)

7. Komitetas gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl šios institucijos kompetencijos ir dėl prašymo priimtinumo, bet jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla.

(...)

3. Siūlomo sprendimo pagrindimas

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus šiuo atveju taikytinas Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnis. Remiantis šio straipsnio nuostatomis, Parlamento narys savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams. Lenkijos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalyje ir 108 straipsnyje numatoma, kad baudžiamasis procesas prieš Seimo ar Senato narį gali būti pradėtas tik gavus išankstinį parlamento rūmų, kurių narys jis yra, sutikimą. Atitinkamai reikalingas Europos Parlamento sprendimas, ar gali būti pradėtas baudžiamasis procesas prieš C. A. Siekierskį.

Europos Parlamentas, siekdamas priimti sprendimą dėl Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo, taiko savo nusistovėjusius principus. Vienas iš šių principų: imunitetas paprastai atšaukiamas, kai nusikalstamai veikai taikomas Protokolo Nr. 7 9 straipsnis, jeigu nesama fumus persecutionis įrodymų, t. y. pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad į teismą kreiptasi siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai.

Šiuo atveju prašymas atšaukti C. A. Siekierskio imunitetą buvo pateiktas dėl įtarimo padarius administracinės teisės pažeidimą, t. y. už greičio viršijimą gyvenvietėje. Iš bylos matyti, kad C. A. Siekierski pripažino, kad jis vairavo transporto priemonę nurodytu laiku, tačiau jis atitinkamoje formoje nenurodė, ar jis sutinka su baudos skyrimu ar jam prieštarauja. Iš bylos aplinkybių matyti, kad įtarimas padarius administracinį teisės pažeidimą ir tolesnis administracinis persekiojimas niekaip nesusiję su C. A. Siekierskio kaip Europos Parlamento nario pareigomis ir todėl nėra fumus persecutionis įrodymų.

4. Išvada

Remdamasis pirmiau išdėstytomis priežastimis ir vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 3 dalimi, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio imunitetą.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., C‑149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Teisinė informacija - Privatumo politika