Postopek : 2015/2241(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0004/2016

Predložena besedila :

A8-0004/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0001

POROČILO     
PDF 588kWORD 88k
13.1.2016
PE 573.010v02-00 A8-0004/2016

o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

(2015/2241(IMM))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Heidi Hautala

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

(2015/2241(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Czesławu Adam Siekierskemu,, ki jo je dne 13. avgusta 2015 posredoval generalni državni tožilec Republike Poljske v zvezi s sodnim postopkom, ki ga bo sprožil poljski generalni inšpektorat za cestni promet (ref. št. CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 9. septembra 2015,

–  ob upoštevanju dejstva, da se je Czesław Adam Siekierski odrekel pravici do zagovora v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju členov 105(2) in 108 ustave Republike Poljske ter členov 7b(1) in 7c(1) poljskega zakona o opravljanju dolžnosti poslanca poljskega parlamenta ali senata z dne 9. maja 1996,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0004/2016),

A.  ker je generalni državni tožilec Republike Poljske posredoval zahtevo poljskega generalnega inšpektorata za cestni promet za odvzem imunitete na Poljskem izvoljenemu poslancu Evropskega parlamenta Czesławu Adamu Siekierskemu v zvezi s prekrškom po členu 92a zakona o upravnih prekrških z dne 20. maja 1971 in v povezavi s členom 20(1) zakona o cestnem prometu z dne 20. junija 1997; zlasti ker gre pri domnevnem prekršku za prekoračitev dovoljene hitrosti v naseljenem območju;

B.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države članice imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker člena 105(2) in 108 ustave Republike Poljske določata, da poslanec ali senator ne more biti kazensko odgovoren brez privolitve sejma ali senata;

D.  ker lahko zgolj Evropski parlament sprejme odločitev o tem, ali se bo Czesławu Adamu Siekierskemu odvzela imuniteta ali ne;

E.  ker domnevni prekršek nima neposredne ali očitne zveze z opravljanjem dolžnosti Czesława Adama Siekierskega kot poslanca Evropskega parlamenta;

F.  ker v tem primeru Parlament ni našel dokaza za fumus persecutionis, torej dovolj resnega in utemeljenega suma, da je bila zahteva podana z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo;

1.  se odloči, da Czesławu Adamu Siekierskemu odvzame imuniteto;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Poljske in Czesławu Adamu Siekierskemu.

OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Generalni državni tožilec Republike Poljske je 13. avgusta 2015 predsedniku Parlamenta posredoval zahtevo poljskega generalnega inšpektorata za cestni promet v zvezi z uvedbo pravnih ukrepov zoper poslanca Evropskega parlamenta Czesława Adama Siekierskega v zvezi s prekrškom prekoračitve dovoljene hitrosti.

Poljski generalni inšpektorat za cestni promet trdi, da je Czesław Adam Siekierski 10. januarja 2015 ob 20.22 med vožnjo z osebnim avtomobilom prekoračil dovoljeno hitrost v naselju, saj je namesto dovoljene hitrosti 50 km/h vozil 77 km/h. Generalni inšpektorat navaja tudi, da je Czesław Adam Siekierski v odgovor na poziv, poslan 19. januarja 2015, posredoval fotokopijo poslanske izkaznice, potrdilo o izvolitvi v Evropski parlament in izjavo, v kateri je priznal, da je ob tem času vozil osebno vozilo. Czesławu Adamu Siekierskemu se očita prekršek po členu 92a poljskega zakona o upravnih prekrških v povezavi s členom 20(1) poljskega zakona o cestnem prometu z dne 20. junija 1997.

Predsednik Parlamenta je na zasedanju 9. septembra 2015 v skladu s členom 9(1) Poslovnika razglasil, da je prejel pismo generalnega državnega tožilca Republike Poljske z zahtevo za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu .

Predsednik Parlamenta je 6. oktobra 2015 v skladu s členom 9(1) Poslovnika zahtevo posredoval Odboru za pravne zadeve. Czesław Adam Siekierski se je 26. novembra 2015 odrekel pravici do zagovora v skladu s členom 9(5) Poslovnika.

2. Zakonodaja in postopki o imuniteti poslancev Evropskega parlamenta

Člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske Unije določa:

Člen 9

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani uživajo:

a. na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

b. na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

Ker se zahteva odvzem imunitete za Poljsko, se v skladu s členom 9(1)(a) uporablja poljski zakon o poslanski imuniteti. Člena 105(2) in 108 ustave Republike Poljske določata, da poslanci ali senatorji ne morejo biti kazensko odgovorni brez privolitve zbora, katerega člani so. V skladu s členom 7b(1) zakona o opravljanju dolžnosti poslanca poljskega parlamenta ali senata z dne 9. maja 1996 mora generalni državni tožilec zahtevo za odobritev kazenske odgovornosti poslanca ali senatorja v primerih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, nasloviti na pravosodnega ministra. Člen 7c(1) tega zakona navaja, da je treba zahtevo za odobritev kazenske odgovornosti poslanca ali senatorja nasloviti na predsednika sejma ali predsednika senata, ki zahtevo posreduje pristojnemu organu za obravnavo zahteve v skladu s poslovnikom sejma ali senata, obenem pa zadevnega poslanca ali senatorja obvesti o vsebini zahteve.

Člena 6(1) in 9 Poslovnika Evropskega parlamenta določata naslednje:

Člen 6

Odvzem imunitete

1. Parlament pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami ohranja integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog. Vsaka zahteva za odvzem imunitete se oceni v skladu s členi 7, 8 in 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter v skladu z načeli iz tega člena.

(...)

Člen 9

Postopki v zvezi z imuniteto

1. Vsaka zahteva za odvzem imunitete poslancu, ki jo na predsednika naslovi pristojni organ države članice, ali za zaščito privilegijev in imunitete, ki jo na predsednika naslovi poslanec ali nekdanji poslanec, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

Poslanca ali nekdanjega poslanca lahko zastopa drug poslanec. Drugi poslanec ne more podati zahteve brez soglasja zadevnega poslanca.

2. Odbor nemudoma preuči zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito privilegijev in imunitete, ob upoštevanju njihove relativne zapletenosti.

3. Odbor predlaga obrazložen sklep, ki priporoča sprejetje ali zavrnitev zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito privilegijev in imunitete.

4. Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi.

5. Zadevni poslanec ima možnost zagovora, predloži lahko vse dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni, in ga lahko zastopa drug poslanec.

Poslanec ni prisoten na razpravi o zahtevi za odvzem ali zaščito njegove imunitete, razen na samem zagovoru.

Predsednik odbora povabi poslanca na zagovor in v povabilu določi datum in uro zagovora. Poslanec se lahko odreče pravici do zagovora.

Če se poslanec ne udeleži zagovora po prejetju povabila, se šteje, da se je odrekel pravici do zagovora, razen če se opraviči za izostanek od zagovora na predlagani datum in ob predlagani uri, in za to navede razloge. Predsednik odbora odloči, ali se takšna zahteva za opravičenje sprejme na podlagi podanih razlogov; na to odločitev se ni mogoče pritožiti.

Če predsednik odbora sprejme zahtevo za opravičenje, poslanca povabi na zagovor in določi nov datum in uro zagovora. Če se poslanec ne udeleži drugega zagovora, se postopek nadaljuje brez zagovora poslanca. Nadaljnje zahteve za opravičenje ali zagovor se ne sprejmejo.

(...)

7. Odbor lahko poda obrazloženo mnenje o pristojnosti organa in dopustnosti zahteve, vendar se v nobenem primeru ne izreče niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki so mu pripisana, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera.

(...)

3. Obrazložitev predlaganega sklepa

Na podlagi navedenih dejstev se za to zadevo uporabljajo določbe člena 9 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije. V skladu s to določbo poslanci Parlamenta na ozemlju lastne države uživajo imuniteto, kot so je deležni nacionalni poslanci omenjene države. V zvezi s tem člena 105(2) in 108 poljske ustave določata, da kazenskega postopka zoper poslanca sejma ali člana senata ni mogoče sprožiti brez predhodne privolitve poslanske zbornice, katere član je. V skladu s tem se mora Evropski parlament odločiti, ali je mogoče sprožiti kazenski postopek zoper Czesława Adama Siekierskega.

Pri odločanju o odvzemu parlamentarne imunitete Evropski parlament uporablja svoja že dlje časa uveljavljena načela. Eno od teh načel je, da se imuniteta odvzame, če kaznivo dejanje spada v okvir člena 9 Protokola št. 7, pod pogojem, da ne gre za fumus persecutionis, tj. dovolj resen in utemeljen sum, da je bil primer sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo.

V tem primeru je bila zahteva za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu vložena na podlagi domnevnega prekrška, in sicer prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti v naseljenem območju. Iz dosjeja je razvidno, da je g. Siekierski priznal, da je ob tem času vozil osebno vozilo, ni pa v ustrezni obliki navedel, ali se je strinjal s kaznijo ali pa ji je ugovarjal. Iz okoliščin primera izhaja, da domnevni prekršek in posledični kazenski pregon nedvomno nista povezana z vlogo Czesława Adama Siekierskega kot poslanca Evropskega parlamenta in da ni dokazov o fumus persecutionis.

4. Sklepna ugotovitev

Na osnovi zgornjih preudarkov in v skladu s členom 9(3) Poslovnika Odbor za pravne zadeve priporoča, da Evropski parlament Czesławu Adamu Siekierskemu odvzame imuniteto.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

11.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

(1)

Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrman in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov