ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski

13.1.2016 - (2015/2268(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Heidi Hautala

Διαδικασία : 2015/2268(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0005/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0005/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski

(2015/2268(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski, η οποία διαβιβάσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας σε συνάρτηση με την κίνηση ποινικής διαδικασίας από την Γενική Επιθεώρηση Οδικής Κυκλοφορίας (αριθ. υπόθεσης CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 5 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Czesław Adam Siekierski παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013[1],

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας καθώς και τα άρθρα 7β παράγραφος 1 και 7γ παράγραφος 1 του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων ενός μέλους της πολωνικής Βουλής ή της Γερουσίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0005/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας έχει διαβιβάσει μία αίτηση της Γενικής Επιθεώρησης Οδικής Κυκλοφορίας της Πολωνίας για την άρση της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski, πολωνού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με ένα αδίκημα που προβλέπεται από τον κώδικα περί παραβάσεων τάξεως της 20ής Μαΐου 1971 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997 λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι το φερόμενο αδίκημα αφορά υπέρβαση του επιτρεπομένου ανωτάτου ορίου ταχύτητας σε αστική περιοχή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ένας βουλευτής ή ένας γερουσιαστής δεν διώκεται ποινικά χωρίς άδεια του Κοινοβουλίου ή της Γερουσίας αντιστοίχως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται συνεπώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει εάν θα πρέπει να αρθεί η ασυλία του Czesław Adam Siekierski·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποφανθεί για την ενοχή ή μη του βουλευτή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή, μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή,

1.  αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Czesław Adam Siekierski·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Czesław Adam Siekierski.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαβίβασε προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αίτηση της Γενικής Επιθεώρησης Οδικής Κυκλοφορίας της Πολωνίας προκειμένου να της δοθεί άδεια για να ασκήσει δίωξη για παράβαση του ορίου ταχύτητας κατά του Czesław Adam Siekierski, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Γενική Επιθεώρηση Οδικής Κυκλοφορίας της Πολωνίας υποστηρίζει ότι στις 19 Απριλίου 2015 περί ώραν 11.19 π.μ., στην πόλη Stopnica, ο κ. Siekierski, καταγράφηκε από μια κάμερα μέτρησης ταχύτητας να οδηγεί ένα αυτοκίνητο με ταχύτητα 79 km/h σε μια περιοχή με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας 50 km/h. Η Γενική Επιθεώρηση αναφέρει εξάλλου ότι απαντώντας σε κλήση που του διαβιβάστηκε στις 29 Απριλίου 2015, ο κ. Czesław Siekierski απέστειλε στη Γενική Επιθεώρηση Οδικής Κυκλοφορίας της Πολωνίας αντίγραφα του δελτίου ταυτότητας που κατέχει ως ΒΕΚ, το πιστοποιητικό εκλογής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δήλωση με την οποία αναγνωρίζει ότι οδηγούσε το όχημα κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. Τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία κατηγορείται ο κ. Siekierski στοιχειοθετούν αδίκημα προβλεπόμενο από το άρθρο 92α του πολωνικού κώδικα περί παραβάσεων τάξεως σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του πολωνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997.

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2015, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έχει λάβει επιστολή εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, με την οποία ζητείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski.

Στις 27 Οκτωβρίου 2015 ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου παρέπεμψε την εν λόγω αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού. Στις 26 Νοεμβρίου 2015 ο κ. Siekierski παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού.

2. Νομοθετικές διατάξεις και διαδικασία σχετικά με την ασυλία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής:

Άρθρο 9

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν:

α. εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

β. εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη·

Η ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν.

Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του.

Δεδομένου ότι η άρση της ασυλίας ζητείται για την Πολωνία, εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α η πολωνική νομοθεσία περί βουλευτικής ασυλίας. Τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ορίζουν ότι οι βουλευτές και οι γερουσιαστές δεν διώκονται ποινικά χωρίς την άδεια του αντίστοιχου σώματος στο οποίο ανήκουν. Σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 του νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων ενός βουλευτή του Πολωνικού Κοινοβουλίου ή της Γερουσίας η αίτηση για την παροχή άδειας προκειμένου να διωχθεί ποινικά ο βουλευτής ή γερουσιαστής σε υπόθεση που αφορά αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα υποβάλλεται από τον Γενικό Εισαγγελέα μέσω του υπουργού Δικαιοσύνης. Το άρθρο 7γ παράγραφος 1 του ίδιου νόμου ορίζει εξάλλου ότι η αίτηση για την παροχή άδειας προκειμένου να διωχθεί ποινικά βουλευτής ή γερουσιαστής υποβάλλεται στον πρόεδρο της Δίαιτας ή στον πρόεδρο της Γερουσίας, ο οποίος διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση στο αρμόδιο για την εξέτασή της όργανο σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Δίαιτας ή της Γερουσίας, κοινοποιώντας ταυτόχρονα στον συγκεκριμένο βουλευτή ή στον γερουσιαστή το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

Τα άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως εξής:

Άρθρο 6

Άρση της βουλευτικής ασυλίας

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(...)

Άρθρο 9

Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία

1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

Ο βουλευτής ή πρώην βουλευτής μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον βουλευτή. Η αίτηση δεν μπορεί να υποβάλλεται από άλλον βουλευτή χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου βουλευτή.

2. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την σχετική περιπλοκότητά τους, τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή τις αιτήσεις για προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας.

3. Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση αιτιολογημένης απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και της ασυλίας.

4. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί.

5. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.

Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο στην ίδια την ακρόαση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος ακρόασης.

Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, αιτιολογώντας την απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου δεν επιτρέπεται προσφυγή.

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη συμμετοχής σε αυτή.

(...)

7. Η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης, αλλά δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση της αίτησης παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση.

(...)

3. Αιτιολόγηση της προτεινόμενης απόφασης

Βάσει των προαναφερθέντων πραγματικών περιστατικών, στην παρούσα υπόθεση εφαρμόζεται το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους. Στη συνάρτηση αυτή, τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του πολωνικού Συντάγματος ορίζουν ότι ποινική δίωξη κατά ενός μέλους της Δίαιτας ή της Γερουσίας δεν μπορεί να ασκηθεί χωρίς προηγούμενη άδεια του Σώματος στο οποίο το μέλος αυτό ανήκει. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει εάν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του κ. Siekierski.

Προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει την ασυλία ενός βουλευτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει τις δικές του πάγιες αρχές. Σύμφωνα με μία από τις αρχές αυτές η ασυλία αίρεται κατά κανόνα όταν το αδίκημα εμπίπτει στο άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται fumus persecutionis, δηλαδή μία αρκούντως σοβαρή και αποχρώσα υπόνοια ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του συγκεκριμένου βουλευτή.

Στην παρούσα υπόθεση, η αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Siekierski έχει υποβληθεί συνεπεία ενός φερόμενου αδικήματος,, το οποίο συνίσταται στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε μια αστική περιοχή. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο κ. Siekierski φαίνεται ότι έχει αναγνωρίσει ότι οδηγούσε το αυτοκίνητο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, μολονότι δεν ανέφερε στο σχετικό έντυπο εάν δέχεται ή αρνείται να του επιβληθεί πρόστιμο. Από τα περιστατικά της υπόθεσης προκύπτει ότι το φερόμενο αδίκημα και η συνακόλουθη δίωξη προδήλως δεν συναρτώνται με την ιδιότητα του κ. Siekierski ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις περί fumus persecutionis.

4. Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει τη βουλευτική ασυλία του κ. Czesław Adam Siekierski.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

  • [1]  (Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση -101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση -149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)