MIETINTÖ Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

13.1.2016 - (2015/2268(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Heidi Hautala

Menettely : 2015/2268(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0005/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0005/2016
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2268(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjän 7. syyskuuta 2015 välittämän Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, josta ilmoitettiin täysistunnossa 5. lokakuuta 2015 ja joka liittyy rikosoikeudenkäyntiin, jota Puolan Tieliikenteen tarkastuslaitos on panemassa vireille (asia n:o CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475),

–  ottaa huomioon, että Czesław Adam Siekierski luopui työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti oikeudestaan tulla kuulluksi,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot[1],

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja 108 pykälän sekä Puolan parlamentin tai senaatin jäsenen tehtävien hoitamisesta 9. toukokuuta 1996 annetun lain 7 b pykälän 1 momentin ja 7 c pykälän 1 momentin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0005/2016),

A.  ottaa huomioon, että Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjä on välittänyt Euroopan parlamentin Puolasta valitun jäsenen Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevan Puolan Tieliikenteen tarkastuslaitoksen pyynnön, joka liittyy 20. toukokuuta 1971 hallinnollisista rikkomuksista annetun lain 92 a pykälän ja 20. kesäkuuta 1997 annetun tieliikennelain 20 pykälän 1 momentin mukaiseen rikkomukseen; ottaa huomioon, että rikkomuksessa on kyse suurimman sallitun nopeuden ylittämisestä taajama-alueella;

B.  toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oltava oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  toteaa, että Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja 108 pykälän mukaan parlamentin tai senaatin jäsen ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen tai vastaavasti senaatin suostumusta;

D.  toteaa, että Euroopan parlamentin velvollisuus on näin ollen päättää, pidätetäänkö Czesław Adam Siekierskin koskemattomuus;

E.  toteaa, että työjärjestyksen 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen;

F.  toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis ‑tilanteesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että pyyntö on esitetty jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Czesław Adam Siekierskille.

PERUSTELUT

1. Asian tausta

Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjä välitti 7. syyskuuta 2015 Euroopan parlamentin puhemiehelle Puolan Tieliikenteen tarkastuslaitoksen pyynnön saada panna vireille oikeudenkäynti Euroopan parlamentin jäsentä Czesław Adam Siekierskiä vastaan ylinopeusrikkomuksen johdosta.

Tieliikenteen tarkastuslaitos väittää, että 19. huhtikuuta 2015 klo 11.19 Stopnican kaupungissa nopeudenvalvontakamera tallensi Czesław Adam Siekierskin ajamassa autoa 79 km/h:n nopeudella alueella, jolla nopeusrajoitus oli 50 km/h. Tieliikenteen tarkastuslaitos toteaa lisäksi, että vastauksena hänelle 29. huhtikuuta 2015 lähetettyyn haasteeseen Czesław Adam Siekierski lähetti Tieliikenteen tarkastuslaitokselle valokopiot Euroopan parlamentin jäsenen henkilökortistaan ja todistuksen tulemisestaan valituksi Euroopan parlamenttiin sekä lausunnon, jossa hän myönsi ajaneensa kyseistä ajoneuvoa kyseisenä ajankohtana. Tapahtumat, joista Czesław Siekierskiä syytetään, merkitsevät Puolan hallinnollisista rikkomuksista annetun lain 92 a pykälän ja 20. kesäkuuta 1997 annetun tieliikennelain 20 pykälän 1 momentin mukaista rikkomusta.

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 5. lokakuuta 2015 pidetyssä täysistunnossa vastaanottaneensa Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjän kirjeen, jossa pyydettiin Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti puhemies lähetti 27. lokakuuta 2015 pyynnön käsiteltäväksi oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Czesław Adam Siekierski luopui 26. marraskuuta 2015 työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti oikeudestaan tulla kuulluksi.

2. Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuuteen sovellettavat säännökset ja menettelyt

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 oleva 9 artikla kuuluu seuraavasti:

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a. oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b. toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

Koska koskemattomuuden pidättämistä pyydetään Puolassa, sovelletaan 9 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan mukaisesti parlamentin jäsenten koskemattomuutta koskevaa Puolan lakia. Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja 108 pykälän mukaan parlamentin tai senaatin jäsen ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen tai vastaavasti senaatin suostumusta. Puolan parlamentin tai senaatin jäsenen tehtävien hoitamisesta 9. toukokuuta 1996 annetun lain 7 b pykälän 1 momentin mukaisesti valtakunnansyyttäjä välittää oikeusministerin kautta esityksen suostumuksen antamisesta parlamentin alahuoneen jäsenen tai senaattorin asettamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen asiassa, josta yleinen syyttäjä nostaa syytteen. Edellä mainitun lain 7 c pykälän 1 momentissa taas säädetään, että esitys suostumuksen antamisesta parlamentin jäsenen tai senaattorin asettamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen toimitetaan Puolan parlamentin alahuoneen puhemiehelle tai senaatin puhemiehelle, joka välittää sen elimelle, joka vastaa sen käsittelemisestä Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin työjärjestyksen mukaisesti, ja ilmoittaa samalla jäsenelle tai senaattorille esityksen sisällöstä.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 6 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklassa todetaan seuraavaa:

6 artikla

Koskemattomuuden pidättäminen

1. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviään. Kaikki koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt arvioidaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 7, 8 ja 9 artiklan ja tässä artiklassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.

(...)

9 artikla

Koskemattomuutta koskevat menettelyt

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä taikka jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Toinen jäsen voi toimia jäsenen tai entisen jäsenen edustajana. Toinen jäsen ei voi esittää pyyntöä ilman asianomaisen jäsenen suostumusta.

2. Valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä ottaen kuitenkin huomioon tapausten monimutkaisuuden.

3. Valiokunta antaa perustellun päätösehdotuksen, jossa on suositus koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tai erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

4. Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta.

5. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi, hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet, ja toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

Jäsen ei saa olla paikalla koskemattomuutensa pidättämistä tai puolustamista koskevista pyynnöistä käytävien keskustelujen aikana, itse kuulemista lukuun ottamatta.

Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu jäsenen kuultavaksi ja ilmoittaa kuulemisen ajankohdan. Jäsen voi luopua oikeudestaan tulla kuulluksi.

Jos jäsen ei saavu kuultavaksi kutsuttaessa, hänen katsotaan luopuneen oikeudestaan tulla kuulluksi, paitsi jos hän on esittänyt pyynnön olla saapumatta kuultavaksi ehdotettuna ajankohtana, ja on myös ilmoittanut syyn siihen. Valiokunnan puheenjohtaja päättää, hyväksytäänkö tällainen pyyntö olla saapumatta kuultavaksi ilmoitetun syyn perusteella, eikä päätökseen voi hakea muutosta.

Jos valiokunnan puheenjohtaja hyväksyy jäsenen pyynnön, hän kutsuu jäsenen kuultavaksi uutena ajankohtana. Jos jäsen ei saavu kuulemiseen tänä toisena ajankohtana, menettelyä jatketaan jäsentä kuulematta. Muita pyyntöjä olla saapumatta kuultavaksi tai tulla kuulluksi ei sen jälkeen hyväksytä.

(...)

7. Valiokunta voi antaa perustellun lausunnon kyseisen viranomaisen toimivallasta asiassa ja pyynnön käsiteltäväksi ottamisesta, mutta se ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista.

(...)

3. Ehdotetun päätöksen perustelut

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella tapaus täyttää Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan soveltamisen edellytykset. Tämän määräyksen mukaan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus. Puolan perustuslain 105 pykälän 2 momentissa ja 108 pykälässä säädetään tähän liittyen, että Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin jäsentä vastaan ei voida panna vireille rikosoikeudenkäyntiä, ellei parlamentin alahuone tai vastaavasti senaatti ole antanut tähän ennakkolupaa. Tämän vuoksi tarvitaan Euroopan parlamentin päätös siitä, voidaanko Czesław Adam Siekierskiä vastaan panna vireille rikosoikeudenkäynti.

Päättäessään jäsenen koskemattomuuden pidättämisestä Euroopan parlamentti soveltaa omia vakiintuneita periaatteitaan. Yksi näistä periaatteista on, että koskemattomuus yleensä pidätetään, jos rikkomus tai rikos kuuluu pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan soveltamisalaan edellyttäen, ettei ole fumus persecutionis -olettamusta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että syyte on nostettu jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi.

Tässä tapauksessa Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön perusteena on väitetty rikkomus, jossa on kyse nopeusrajoituksen ylittämisestä taajama-alueella. Asiakirjoista ilmenee, että Czesław Adam Siekierski on myöntänyt ajaneensa kyseistä ajoneuvoa kyseisenä ajankohtana, joskaan hän ei ole ilmoittanut asianmukaisella tavalla, suostuuko hän sakon maksamiseen vai kieltäytyykö hän siitä. Tapauksen olosuhteiden perusteella vaikuttaa siltä, että väitetty rikkomus ja siitä seuranneet syytetoimet eivät selvästikään liity Czesław Adam Siekierskin asemaan Euroopan parlamentin jäsenenä eikä fumus persecutionis -tilanteesta ole näyttöä.

4. Johtopäätös

Edellä esitettyjen näkökohtien sekä työjärjestyksen 9 artiklan 3 kohdan perusteella oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa, että Euroopan parlamentin olisi pidätettävä Czesław Adam Siekierskin parlamentaarinen koskemattomuus.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

11.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

  • [1]  (Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. Euroopan parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. Euroopan parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. Euroopan parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)