POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

13.1.2016 - (2015/2268(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Heidi Hautala

Postopek : 2015/2268(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0005/2016
Predložena besedila :
A8-0005/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu

(2015/2268(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Czesławu Adam Siekierskemu, ki jo je dne 7. septembra 2015 posredoval generalni državni tožilec Republike Poljske v zvezi s kazenskim postopkom, ki ga bo sprožil poljski generalni inšpektorat za cestni promet (ref. št. CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 5. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju dejstva, da se je Czesław Adam Siekierski odrekel pravici do zagovora v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

–  ob upoštevanju členov 105(2) in 108 ustave Republike Poljske ter členov 7b(1) in 7c(1) poljskega zakona o opravljanju dolžnosti poslanca poljskega parlamenta ali senata z dne 9. maja 1996,

–  ob upoštevanju členov 5(2), 6(1) in 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0005/2016),

A.  ker je generalni državni tožilec Republike Poljske posredoval zahtevo poljskega generalnega inšpektorata za cestni promet za odvzem imunitete na Poljskem izvoljenemu poslancu Evropskega parlamenta Czesławu Adamu Siekierskemu v zvezi s prekrškom po členu 92a zakona o upravnih prekrških z dne 20. maja 1971 in v povezavi s členom 20(1) zakona o cestnem prometu z dne 20. junija 1997; ker gre pri domnevnem prekršku za prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti v naseljenem območju;

B.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države članice imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker člena 105(2) in 108 ustave Republike Poljske določata, da poslanec ali senator ne more biti kazensko odgovoren brez privolitve sejma ali senata;

D.  ker lahko zgolj Evropski parlament sprejme odločitev o tem, ali se bo Czesławu Adamu Siekierskemu odvzela imuniteta ali ne;

E.  ker se Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 9(7) Poslovnika v nobenem primeru ne izreče o krivdi ali nekrivdi poslanca;

F.  ker v tem primeru Parlament ni našel dokaza za fumus persecutionis, torej dovolj resnega in utemeljenega suma, da je bila zahteva podana z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo;

1.  sklene, da Czesławu Adamu Siekierskemu odvzame imuniteto;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Poljske in Czesławu Adamu Siekierskemu.

OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Generalni državni tožilec Republike Poljske je 7. septembra 2015 predsedniku Parlamenta posredoval zahtevo poljskega generalnega inšpektorata za cestni promet za odobritev uvedbe sodnega postopka zoper poslanca Evropskega parlamenta Czesława Adama Siekierskega v zvezi s prekrškom prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti.

Poljski generalni inšpektorat za cestni promet trdi, da je 19. aprila 2015 ob 11.19 hitrostna kamera v mestu Stopnica ujela Czesława Adama Siekierskega, ko je na območju omejitve hitrosti 50 km/h vozil avtomobil s hitrostjo 79 km/h. Generalni inšpektorat navaja tudi, da je Czesław Adam Siekierski v odgovor na poziv, poslan 29. aprila 2015, posredoval fotokopijo poslanske izkaznice, potrdilo o izvolitvi v Evropski parlament in izjavo, v kateri je priznal, da je ob tem času vozil osebno vozilo. Czesławu Adamu Siekierskemu se očita prekršek po členu 92a poljskega zakona o upravnih prekrških v povezavi s členom 20(1) poljskega zakona o cestnem prometu z dne 20. junija 1997.

Predsednik Parlamenta je na zasedanju 5. oktobra 2015 v skladu s členom 9(1) Poslovnika razglasil, da je prejel pismo generalnega državnega tožilca Republike Poljske z zahtevo za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu.

Predsednik Parlamenta je 27. oktobra 2015 v skladu s členom 9(1) Poslovnika to zahtevo posredoval Odboru za pravne zadeve. Czesław Adam Siekierski se je 26. novembra 2015 odrekel pravici do zagovora v skladu s členom 9(5) Poslovnika.

2. Zakonodaja in postopki o imuniteti poslancev Evropskega parlamenta

Člen 9 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske Unije določa:

Člen 9

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani uživajo:

a. na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

b. na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

Ker se zahteva odvzem imunitete za Poljsko, se v skladu s členom 9(1)(a) uporablja poljski zakon o poslanski imuniteti. Člena 105(2) in 108 ustave Republike Poljske določata, da poslanci ali senatorji ne morejo biti kazensko odgovorni brez privolitve zbora, katerega člani so. V skladu s členom 7b(1) zakona o opravljanju dolžnosti poslanca poljskega parlamenta ali senata z dne 9. maja 1996 mora generalni državni tožilec zahtevo za odobritev ugotavljanja kazenske odgovornosti poslanca ali senatorja v primerih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, nasloviti na pravosodnega ministra. Člen 7c(1) tega zakona tudi določa, da je treba zahtevo za odobritev ugotavljanja kazenske odgovornosti poslanca ali senatorja nasloviti na predsednika sejma ali predsednika senata, ki zahtevo posreduje organu, pristojnemu za obravnavo zahteve v skladu s poslovnikom sejma ali senata, obenem pa zadevnega poslanca ali senatorja obvesti o vsebini zahteve.

Člena 6(1) in 9 Poslovnika Evropskega parlamenta določata naslednje:

Člen 6

Odvzem imunitete

1. Parlament pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami ohranja integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog. Vsaka zahteva za odvzem imunitete se oceni v skladu s členi 7, 8 in 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter v skladu z načeli iz tega člena.

(...)

Člen 9

Postopki v zvezi z imuniteto

1. Vsaka zahteva za odvzem imunitete poslancu, ki jo na predsednika naslovi pristojni organ države članice, ali za zaščito privilegijev in imunitete, ki jo na predsednika naslovi poslanec ali nekdanji poslanec, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

Poslanca ali nekdanjega poslanca lahko zastopa drug poslanec. Drugi poslanec ne more podati zahteve brez soglasja zadevnega poslanca.

2. Odbor nemudoma preuči zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito privilegijev in imunitete, ob upoštevanju njihove relativne zapletenosti.

3. Odbor predlaga obrazložen sklep, ki priporoča sprejetje ali zavrnitev zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito privilegijev in imunitete.

4. Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi.

5. Zadevni poslanec ima možnost zagovora, predloži lahko vse dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni, in ga lahko zastopa drug poslanec.

Poslanec ni prisoten na razpravi o zahtevi za odvzem ali zaščito njegove imunitete, razen na samem zagovoru.

Predsednik odbora povabi poslanca na zagovor in v povabilu določi datum in uro zagovora. Poslanec se lahko odreče pravici do zagovora.

Če se poslanec ne udeleži zagovora po prejetju povabila, se šteje, da se je odrekel pravici do zagovora, razen če se opraviči za izostanek od zagovora na predlagani datum in ob predlagani uri, in za to navede razloge. Predsednik odbora odloči, ali se takšna zahteva za opravičenje sprejme na podlagi podanih razlogov; na to odločitev se ni mogoče pritožiti.

Če predsednik odbora sprejme zahtevo za opravičenje, poslanca povabi na zagovor in določi nov datum in uro zagovora. Če se poslanec ne udeleži drugega zagovora, se postopek nadaljuje brez zagovora poslanca. Nadaljnje zahteve za opravičenje ali zagovor se ne sprejmejo.

(...)

7. Odbor lahko poda obrazloženo mnenje o pristojnosti organa in dopustnosti zahteve, vendar se v nobenem primeru ne izreče niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki so mu pripisana, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera.

(...)

3. Obrazložitev predlaganega sklepa

Na podlagi navedenih dejstev se za to zadevo uporabljajo določbe člena 9 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije. V skladu s to določbo poslanci Parlamenta na ozemlju lastne države uživajo imuniteto, kot so je deležni nacionalni poslanci omenjene države. V zvezi s tem člena 105(2) in 108 poljske ustave določata, da kazenskega postopka zoper poslanca sejma ali člana senata ni mogoče sprožiti brez predhodne privolitve zbornice, katere član je. Zato je potreben sklep Evropskega parlamenta o tem, ali se lahko sproži kazenski postopek zoper Czesława Adama Siekierskega.

Pri odločanju o odvzemu parlamentarne imunitete Evropski parlament uporablja svoje, že dlje časa uveljavljena načela. Eno od teh načel je, da se imuniteta običajno odvzame, če kaznivo dejanje sodi v področje uporabe člena 9 Protokola št. 7, pod pogojem, da ne gre za fumus persecutionis, torej da ne obstaja dovolj resen in utemeljen sum, da je bil primer sprožen z namenom povzročitve politične škode poslancu.

V tem primeru je bila zahteva za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu predložena na podlagi domnevnega prekrška – prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti v naseljenem območju. Na podlagi razpoložljive dokumentacije se zdi, da je Czesław Adam Siekierski priznal, da je v tem času upravljal vozilo, četudi ni v ustrezni obliki navedel, ali globo sprejema ali jo zavrača. Iz okoliščin primera se zdi, da domnevni prekršek in posledični kazenski pregon očitno nista nikakor povezana s položajem Czesława Adama Siekierskega kot poslanca Evropskega parlamenta ter da ni dokazov o obstoju fumus persecutionis.

4. Sklepne ugotovitve

Na osnovi zgornjih preudarkov in v skladu s členom 9(3) Poslovnika Odbor za pravne zadeve priporoča, da Evropski parlament Czesławu Adam Siekierskemu odvzame imuniteto.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

11.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

  • [1]  (Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrman in Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)